Number of found documents: 107
Published from to

Geometrické konstrukce a pravidelné mozaiky
Roubíček, Filip
2014 - Czech
Pravidelné mozaiky představují ve vyučování geometrii vhodné prostředí pro rozvíjení geometrické představivosti a konstrukčních postupů založených na užití shodných zobrazení v rovině. Mozaiky jsou rovinné teselace, tj. pokrytí roviny (většinou shodnými) útvary bez mezer a překrytí. Konstrukce geometrické mozaiky vychází z tvaru dlaždic a jejich uspořádání. Rozbor mozaiky je založen na identifikaci její sítě a konstrukce dlaždic. In the teaching of geometry regular mosaics represent a suitable environment for developing of geometrical imagination and constructing procedures based on the use of isometries in plane. Mosaics are plane tesselations, i.e. coverages of plane by (in most case identical) shapes without gaps and overlaps. The construction of a geometrical mosaic follows from a shape of tiles and their assembling. Analyse of a mosaics is based on identification of its grid and a construction of tiles. Keywords: teaching of geometry; tesselation; modelling Available on request at various institutes of the ASCR
Geometrické konstrukce a pravidelné mozaiky

Pravidelné mozaiky představují ve vyučování geometrii vhodné prostředí pro rozvíjení geometrické představivosti a konstrukčních postupů založených na užití shodných zobrazení v rovině. Mozaiky jsou ...

Roubíček, Filip
Matematický ústav, 2014

O diferenciálních rovnicích a prostorech funkcí
Kufner, Alois
2013 - Czech
Řešení každé diferenciální rovnice se hledá v nějaké třídě (prostoru) funkcí. Tento prostor je určen jednak požadavky, kladenými na řešení, jednak základními daty rovnice. Příspěvek by měl ukázat vzájemnou souvislost obou objektů - rovnice a prostoru. The paper explains (mainly on examples)the mutual connection between differential equations and the corresponding function spaces, depending on the type and data of the equation. Keywords: diferential equations; classical solutions; weak solutions Available at various institutes of the ASCR
O diferenciálních rovnicích a prostorech funkcí

Řešení každé diferenciální rovnice se hledá v nějaké třídě (prostoru) funkcí. Tento prostor je určen jednak požadavky, kladenými na řešení, jednak základními daty rovnice. Příspěvek by měl ukázat ...

Kufner, Alois
Matematický ústav, 2013

Pravidelnosti a závislosti jako prostředí pro badatelsky orientované vyučování
Hošpesová, A.; Tichá, Marie
2012 - Czech
Požadavky na profesní kompetence učitele rostou. Ukazuje se, že pro prohlubování a zkvalitňování znalostí budoucích učitelů prvního stupně základní školy zaujímají významnou roli zkušenosti s badatelsky orientovaným vzděláváním. Proto se snažíme vyhledávat a navrhovat výuková prostředí a realizovat v nich přípravu studentů učitelství tak, aby měli možnost sami prožít badatelsky orientovanou výuku z pozice žáka a uvědomit si její přínos. Requirements for teacher professional competence grow. It turns out that for deepening and improving the knowledge of future primary schools teachers occupy an important role the experience with inquiry based education. Therefore, we are trying to find and design learning environments and implement them in the preparation of teacher students so that they have the possibility to experience yourself inquiry based education from the position of the pupil and realize its benefits. Keywords: teachers profession; inquiry based education; primary school Available at various institutes of the ASCR
Pravidelnosti a závislosti jako prostředí pro badatelsky orientované vyučování

Požadavky na profesní kompetence učitele rostou. Ukazuje se, že pro prohlubování a zkvalitňování znalostí budoucích učitelů prvního stupně základní školy zaujímají významnou roli zkušenosti s ...

Hošpesová, A.; Tichá, Marie
Matematický ústav, 2012

Reprezentace shodných zobrazení
Roubíček, Filip
2012 - Czech
Příspěvek se zabývá základními shodnými zobrazeními v rovině z pohledu vyučování geometrii na prvním stupni základní školy. Zaměřuje se na osovou a středovou souměrnost, otočení a posunutí. Poukazuje na nezbytnost reprezentovat principy shodných zobrazení jako proces prostřednictvím rozmanitých modelů. Popisuje několik metod reprezentace shodných zobrazení zrcadlením, překládáním a vystřihováním, otiskováním, skládáním a užitím dynamické geometrie. Metody jsou ilustrovány vytvářením geometrických ornamentů a vzorů. The paper deals with basic isometries in plane from the point view of the teaching of geometry at primary school. It concentrates on line reflection, point reflection, rotation and translation. It refers to necessity to represent principles of isometries as a process by means of various models. It describes some methods of representation of isometries by mirror reflection, folding and cutting, printing, composing and using dynamic geometry. The methods are illustrated by creation of geometrical ornaments and patterns. Keywords: elementary geometry; isometry in plane; modelling Available on request at various institutes of the ASCR
Reprezentace shodných zobrazení

Příspěvek se zabývá základními shodnými zobrazeními v rovině z pohledu vyučování geometrii na prvním stupni základní školy. Zaměřuje se na osovou a středovou souměrnost, otočení a posunutí. Poukazuje ...

Roubíček, Filip
Matematický ústav, 2012

Rozvíjení profesních kompetencí učitelů
Tichá, Marie
2012 - Czech
Dynamická proměna vzdělávání klade velké nároky na profesionalitu učitelů, na jejich oborově didaktické kompetence (znalost oboru i didaktických přístupů k němu, znalost kurikula a uplatnění těchto znalostí v praxi), na matematickou kulturu a matematickou gramotnost. Na příkladu pojmového komplexu pravidelnost – závislost – úměrnost je v příspěvku naznačeno, jak jsme společně s M. Komanem přistupovali k rozvíjení počátečních představ pojmu funkce. The dynamic transformation of education puts great demands on teachers' professional knowledge, their subject-didactic competence (knowledge of the topic and didactic approaches to it, knowledge of curriculum and applying this knowledge in practice), mathematical literacy and mathematical culture. An example of the conceptual field of regularity - dependence - proportion is used to illustrate M. Koman's and my approach to the development of the initial ideas of the concept of function. Keywords: professional competence; subject didactical competence; pedagogical content knowledge; mathematical literacy Available at various institutes of the ASCR
Rozvíjení profesních kompetencí učitelů

Dynamická proměna vzdělávání klade velké nároky na profesionalitu učitelů, na jejich oborově didaktické kompetence (znalost oboru i didaktických přístupů k němu, znalost kurikula a uplatnění těchto ...

Tichá, Marie
Matematický ústav, 2012

O jedné z cest ke zkvalitňování didaktických znalostí u obsahu
Macháčková, Jana
2012 - Czech
Za jednu z možností prohlubování didaktických znalostí obsahu učitele považuji systematickou kvalifikovanou reflexi vlastní činnosti. Jednou z cest k systematické reflexi se může stát kolektivní reflexe s podporou videozáznamu z vyučovací hodiny. Příspěvek ukazuje závěry z mých experimentů. Východiskem příspěvku je Lesson study (forma workshopu vycházející z tradičního uspořádání japonské vyučovací hodiny) a hledání cesty, jak by se podobný model dal využít v naší vzdělávací kultuře. I consider that one of the options of developing teachers´ pedagogical content knowledge is systematic qualified reflection on their own activity. One of the way to systematic reflection can become a collective reflection with the support of video lessons. The starting point of this paper is Lesson study (a form of workshop based on the traditional organization of Japanese lessons) and finding the way how a similar model could be used in our educational culture. Keywords: pedagogical content knowledge; reflection; self-reflection; joint reflection Available at various institutes of the ASCR
O jedné z cest ke zkvalitňování didaktických znalostí u obsahu

Za jednu z možností prohlubování didaktických znalostí obsahu učitele považuji systematickou kvalifikovanou reflexi vlastní činnosti. Jednou z cest k systematické reflexi se může stát kolektivní ...

Macháčková, Jana
Matematický ústav, 2012

Badatelsky orientované aktivity v geometrii
Roubíček, Filip
2012 - Czech
Příspěvek se zabývá možnostmi uplatnění badatelsky orientovaných aktivit ve vyučování geometrii na základní škole. Popisuje náměty geometrických aktivit, které vedou žáky k experimentování, prezentování výsledků svých zkoumání a jejich ověřování a diskusi. Prostředí jsou ilustrována modelováním souměrných ornamentů, pravidelných vzorů, mnohoúhelníků a mnohostěnů. The paper deals with opportunities to use inquiry based activities in the teaching of geometry at primary or secondary school. It describes proposals of geometrical activities which lead pupils to experimentation, presentation of findings and their verification and discussion. The environments are illustrated by modelling of symmetrical ornaments, geometrical patterns, polygons and polyhedrons. Keywords: inquiry based education; elementary geometry; modelling Available at various institutes of the ASCR
Badatelsky orientované aktivity v geometrii

Příspěvek se zabývá možnostmi uplatnění badatelsky orientovaných aktivit ve vyučování geometrii na základní škole. Popisuje náměty geometrických aktivit, které vedou žáky k experimentování, ...

Roubíček, Filip
Matematický ústav, 2012

Zlomky ve vyučování matematice na 1. stupni ZŠ : několik postřehů
Tichá, Marie
2012 - Czech
Článek se zaměřuje na otázky spojené s vytvářením pojmu zlomek. Jsou zmíněny různé interpretace a reprezentace. Ukázány jsou některé mylné představy a časté chyby žáků při řešení úloh a nedostatky ve výuce, které jsou jejich příčinou. The article focuses on issues related to the creation of the concept of fraction. Various interpretations and representations are mentioned. Shown are some of the misconceptions and common mistakes of students in solving problems and deficiencies in training, which are their cause. Keywords: elementary mathematics education; fractions; representations and interpretations Available on request at various institutes of the ASCR
Zlomky ve vyučování matematice na 1. stupni ZŠ : několik postřehů

Článek se zaměřuje na otázky spojené s vytvářením pojmu zlomek. Jsou zmíněny různé interpretace a reprezentace. Ukázány jsou některé mylné představy a časté chyby žáků při řešení úloh a nedostatky ve ...

Tichá, Marie
Matematický ústav, 2012

Podnětná výuková prostředí pro přirozenou diferenciaci
Tichá, Marie
2010 - Czech
V příspěvku se zabýváme některými otázkami spojenými s vytvářením a vyhledáváním podnětných výukových prostředí a možnostmi, které pro zkvalitnění vzdělávání poskytují. je vymezen pojem "podnětné výukové prostředí". Jsou uvedeny ukázky možností, které poskytuje podnětné prostředí pro přirozenou diferenciaci, jako jednu z forem vnitřní diferenciace. In the contribution we will discuss several questions related to the creation and discovery of substantial learning environments and the potential they bear for general improvement of education. The concept of "substantial learning environment" will be characterized. We will also demonstrate what potential it has for natural differentiation as one of the forms of inner motivation. Keywords: natural differentiation; teachers' professional competences; substantial learning environment Available on request at various institutes of the ASCR
Podnětná výuková prostředí pro přirozenou diferenciaci

V příspěvku se zabýváme některými otázkami spojenými s vytvářením a vyhledáváním podnětných výukových prostředí a možnostmi, které pro zkvalitnění vzdělávání poskytují. je vymezen pojem "podnětné ...

Tichá, Marie
Matematický ústav, 2010

Tvoření úloh jako cesta k matematické gramotnosti
Tichá, Marie; Hošpesová, A.
2010 - Czech
V naší práci hledáme cesty efektivního rozvíjení matematické gramotnosti žáků a studentů. Usilujeme o to, aby žáci a studenti byli schopni používat matematiku jako vhodný nástroj při hledání cest, jak porozumět světu. Aby byli schopni porozumět matematickému textu, vybavovat si při tom potřebné pojmy a postupy. Jde nám o to, aby uměli své znalosti rozvíjet. Důraz klademe nejen na řešení rozmanitých úloh, do centra našich úvah o matematickém vzdělávání se dostává tvoření úloh. Jsme přesvědčeni, že tvoření úloh by mělo být jedním z centrálních témat vyučování matematice. Na tvoření úloh se můžemem dívat jako na cíl i prostředek matematického vzdělávání a dokonce také jako na diagnostický a motivační prostředek. In our work we search for ways of development of students' mathematical literacy. We aim at students' ability to utilize mathematics as a suitable tool for understanding of the world. Our aim is that students will be able to develop their knowledge. We stress not only solving of various problems. Also problem posing gets in the centre of our considerations on mathematical education. We believe that problem posing should be one of central topics of teaching of mathematics. It could be understand as aim as well as means of education and in addition also as diagnostic and motivating tool. Keywords: mathematical literacy; mathematical education; problem posing; problem solving Available on request at various institutes of the ASCR
Tvoření úloh jako cesta k matematické gramotnosti

V naší práci hledáme cesty efektivního rozvíjení matematické gramotnosti žáků a studentů. Usilujeme o to, aby žáci a studenti byli schopni používat matematiku jako vhodný nástroj při hledání cest, jak ...

Tichá, Marie; Hošpesová, A.
Matematický ústav, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases