Number of found documents: 43383
Published from to

Interface-Based Software Development
Rais, Aziz; Pecinovský, Rudolf; Lacko, Branislav; Merunka, Vojtěch
2017 - English
Přesto, že existuje mnoho metodik vývoje softwaru a řízení IT projektů, výzkumy a praxe ukazují, že projekty vývoje softwaru stále selhávají a kvalita softwarových produktů často nesplňuje očekávání zákazníků. Faktorů selhání IT projektů vývoje softwaru je mnoho, avšak některé faktory ovlivňují nebo vytváří další. Jedním z cílů této práce je právě hledání a analýza zásadních faktorů čerpající z výzkumů vycházejících z rozsáhlých dat o různých IT projektech. Některé faktory jako např. velikost projektu nebo dislokace jednotlivých projektových týmů (distribuovaný vývoj, využití outsourcingu, atd.) zvyšují sice složitost řízení IT projektu, ale přestože nejde o faktory nejdůležitější, jsou důležitou motivací této práce. Hlavním cílem této dizertační práce je věnovat se identifikovaným zásadním faktorům selhávání projektů vývoje softwaru. Na základě této analýzy je v práci vyvinuta Metodika vývoje softwaru založená na rozhraních (Interface based software development methodology). Aplikace této metodiky přináší zlepšení sběru požadavků na software a jejich popis objektově orientovaným způsobem pomocí rozhraní. Metodika umožňuje lépe řídit vývoj softwaru pro servisně orientovanou architekturu (SOA) a komponentově založený vývoj (CBD). Aplikace metodiky zvyšuje a zlepšuje testovatelnost a udržovatelnost softwaru. Dalším efektem navržené metodiky je usnadnění paralelní realizace jednotlivých procesů vývoje softwaru. Even though there are many software development and project management methodologies available, research and practice both show that IT software development projects still fail, and that the quality of software products does not always meet customers' expectations. There might be multiple causes for such failures, but some of these reasons can be seen to influence or create others. Therefore, the larger the project is, the higher its risk of failure, especially if the teams involved work remotely (distributed and outsourced). This increase in project complexity is considered the motivation for this paper. Similarly, there are other factors that can result in a project's failure and customers' dissatisfaction regarding software quality. All such factors identified by research conducted by organizations specializing in this area are analyzed in order to identify a common root of IT project failures. Once the root causes of these failures have been identified and analyzed, the goal of the Interface based software development methodology is to solve them. The solution offered by an Interface based software development methodology is to improve understanding of software requirements and to describe these requirements with interfaces in an object-oriented way. Interface based software development will support and drive development towards service-oriented architecture (SOA) and component-based development (CBD). The goal of interface based software development is to increase software testability and maintainability and to make it more easily feasible to execute various software development processes in parallel. Keywords: model driven architecture (MDA); object-oriented analysis (OOA); object-oriented design (OOD); service-oriented architecture (SOA); component based development (CBD); interface based software development (IBSD); model driven architecture (MDA); object-oriented analysis (OOA); object-oriented design (OOD); interface based software development (IBSD); service-oriented architecture (SOA); component based development (CBD) Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Interface-Based Software Development

Přesto, že existuje mnoho metodik vývoje softwaru a řízení IT projektů, výzkumy a praxe ukazují, že projekty vývoje softwaru stále selhávají a kvalita softwarových produktů často nesplňuje očekávání ...

Rais, Aziz; Pecinovský, Rudolf; Lacko, Branislav; Merunka, Vojtěch
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Dopad regulace hazardu na kriminalitu v Jablonci nad Nisou v letech 2014 - 2016
Veselý, Vladislav; Kalíšková, Klára; Dušek, Libor
2017 - Czech
V lednu roku 2015 vstoupila v Jablonci nad Nisou v platnost nulová tolerance hazardu, která zakazovala provoz kasin a heren. Všeobecně se předpokládá, že hazardní hraní zvyšuje kriminalitu, ale v České republice zatím nebyl tento efekt kvantifikován. Práce na základě regresní analýzy měsíčních dat z období let 2013-2016 zkoumá, pomocí metody difference in differences, hypotézu o existenci negativního vztahu mezi regulací hazardního hraní a kriminalitou. Jako kontrolní skupina bylo použito město Semily. Tato hypotéza je na základě sestaveného modelu potvrzena - regulace hazardního hraní v Jablonci nad Nisou je spojena s průměrným měsíčním poklesem celkové míry kriminality o 0,3622 trestných činů na 1000 obyvatel (16% pokles) a u majetkové kriminality došlo k průměrnému měsíčnímu poklesu o 0,3871 trestných činů na 1000 obyvatel (30% pokles). In January 2015, a zero gambling tolerance came into force in Jablonec nad Nisou, which prohibited casinos and playrooms. It is generally assumed that gambling increases criminality, but the effect in the Czech Republic has not been quantified yet. Based on the regression analysis of monthly data from 2013-2016 this work examines the hypothesis of the existence of a negative relationship between gambling regulation and crime by using the difference in differences method. The town of Semily was used as a control group. This hypothesis is confirmed based on the used model - the regulation of gambling in Jablonec nad Nisou is associated with the average monthly decrease of the total crime rate by 0.3622 crimes per 1000 inhabitants (16% decrease) and the average monthly decrease of the property crime rate by 0,3871 crimes per 1000 inhabitants (30% decrease). Keywords: Hazard; Difference in Differences; Kriminalita; Jablonec nad Nisou; Regulace; Difference in Differences; Jablonec nad Nisou; Regulation; Gambling; Criminality Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Dopad regulace hazardu na kriminalitu v Jablonci nad Nisou v letech 2014 - 2016

V lednu roku 2015 vstoupila v Jablonci nad Nisou v platnost nulová tolerance hazardu, která zakazovala provoz kasin a heren. Všeobecně se předpokládá, že hazardní hraní zvyšuje kriminalitu, ale ...

Veselý, Vladislav; Kalíšková, Klára; Dušek, Libor
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Analýza podpory a financování start-up projektů v Izraeli mezi lety 2003 – 2015
Zedková, Daniela; Ševčíková, Michaela; Munzi, Tomáš
2017 - Czech
Tato práce analyzuje podporu a financování start-up projektů v Izraeli, mezi lety 2003 - 2015. Cílem práce je zhodnotit vývoje izraelského startupového prostředí, skutečnosti a instituce jej ovlivňující. Práce dále komparuje vývoj startupového ekosystému v Izraeli a v USA ve zmíněném období. Pro dosažení cíle práce byla zvolena zejména analýza kauzální, odvětvová a systémová. Práce dospívá k závěrům, že jednou z hlavních příčin dynamického rozvoje startupového ekosystému v Izraeli je zejména vládní iniciativa společně s vytvořením Office of the Chief Scientist, neustále rostoucími výdaji na R&D a s nimi spojenou podporou vzniku fondů rizikového kapitálu. V komparaci s USA, v Izraeli vládní sektor hraje významnou roli ve všech typech podpory, ať už to finanční či institucionální, čímž motivuje zahraniční investory ke vstupu na izraelský finanční trh. Úspěch izraelského státu tkví také v jeho historických událostech, kulturních zvyklostech a povahových rysech obyvatelstva. This thesis analyzes the support and financing of start-up projects in Israel, especially in the period of years 2003 - 2015. Main goalof the thesis is to analyze the developmnet of of the Israeli startup environment, facts and the institutions that influence it. The thesis furthermore compares the development of the startup ecosystem in Israel and the USA during the period mentioned above. To achieve these goals the method of analysis has been chosen, especially causal, cestoral and system analysis. The thesis shows that the mains causes of the dynamic development of the startup ecosystem in Israel is in particular the government initiative together with the creation of the Office of the Chief Scientist, constantly rising spending on R&D and the associated support for venture capital funds. In comparison with the US, in Israel, the government sector plays a significant role in all types of support, whether financial or institutional, thus motivating foreign investors to enter the Israeli financial market. The success of the Israeli state lies also in its historical events, cultural habits and the features of the population. The main benefit of the thesis, except the analysis of the Israeli startup environment and its comparison with the US is a comprehensive analysis of the insignificant facts that influenced its current development. Keywords: Inkubátory; Rizikový kapitál; Státní podpora; Izrael; Startup; Akcelerátory; Israel; Accelerators; Venture Capital; Startup; Incubators; Government support Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Analýza podpory a financování start-up projektů v Izraeli mezi lety 2003 – 2015

Tato práce analyzuje podporu a financování start-up projektů v Izraeli, mezi lety 2003 - 2015. Cílem práce je zhodnotit vývoje izraelského startupového prostředí, skutečnosti a instituce jej ...

Zedková, Daniela; Ševčíková, Michaela; Munzi, Tomáš
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Využití konceptu safe harbour pro stanovení převodních cen
Kolář, Michal; Heřman, Jan; Dvořáček, Jiří; Kapoun, Vítězslav
2017 - Czech
Daňové správy po celém světě vycházejí poplatníkům vstříc a nabízejí jim možnost nastavit systém převodních cen podle předem dohodnutých kritérií. Když poplatník kritéria splní, správce daně cenové nastavení transakce nebude rozporovat. Jakékoli předem definované uspořádání vedoucí k uznání systému převodních cen ze strany správce daně lze označit jako tzv. safe harbour. Během zkoumání současných zdrojů bylo zjištěno, že není k dispozici žádný relevantní výzkum zaměřený na posouzení vhodnosti zavedení konceptu safe harbour pro podniky a vlády. Zároveň také OECD nepracuje s daty, která by přesvědčivě dokazovala dopad regulace v oblasti převodních cen na chování společností. Z tohoto důvodu byl proveden výzkum v této oblasti se zaměřením na zjištění potenciálu konceptu safe harbour ovlivnit daňové odvody podniků ve skupině. Finanční údaje byly získány z databáze Amadeus. Dopad zavedení konceptu safe harbour byl posuzován na vývoji časových řad zdanění srovnatelných společností. Jako nejvhodnější metoda pro seskupení společností byla vybrána shluková analýza. Tax administrations worldwide provide taxpayers with favour and offer them the opportunity to set up transfer pricing system according to pre-agreed criteria. When taxpayer´s system complies with, a tax administrator does not dispute the transaction. Any predefined arrangement leading to the recognition of transfer pricing system by the tax administrator can be defined as a safe harbour. It was found out during the review process of current sources, that there is no relevant research available focused on assessing the appropriateness of introducing safe harbour system for both businesses and government. At the same time, even the OECD does not work with data that would conclusively prove the impact of transfer pricing regulation on companies´ behaviour. For this reason, a research was conducted in this area with focus on the potential of safe harbour to affect tax contributions of enterprises. Financial data were rendered from Amadeus database. The impact of safe harbour system was observed on the time series development of taxation of particular cluster. Cluster analysis was selected as the most suitable method for grouping companies. Keywords: safe harbour; faktorová analýza; shluková analýza; dokumentace; převodní ceny; databáze Amadeus; factor analysis; Amadeus database; documentation; transfer pricing; safe harbour; cluster analysis Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Využití konceptu safe harbour pro stanovení převodních cen

Daňové správy po celém světě vycházejí poplatníkům vstříc a nabízejí jim možnost nastavit systém převodních cen podle předem dohodnutých kritérií. Když poplatník kritéria splní, správce daně cenové ...

Kolář, Michal; Heřman, Jan; Dvořáček, Jiří; Kapoun, Vítězslav
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Vliv regulace na OTC deriváty G-SIBs v USA v letech 2010-2015
Zajíčková, Tereza; Jílek, Josef; Munzi, Tomáš
2017 - Czech
Institucím spadajícím do kategorie G-SIBs je od propuknutí finanční krize z roku 2008 věnována zvýšená pozornost, a to nejen ze strany regulatorních orgánů. Nedostatečná regulace v oblasti OTC derivátů společně s morálním hazardem, projevujícím se vysoce spekulativním chováním ze strany G-SIBs, byly významnými faktory, jež přispěly ke vzniku finanční krize. Regulatorní orgány USA na danou situaci reagovaly přijetím Dodd-Frankova zákona, který měl mimo jiné zavést dodatečná pravidla na trhu OTC derivátů a výrazně regulovat činnost G-SIBs. Práce analyzuje vybrané ukazatele vztahující se k expozici OTC derivátů a celkové finanční kondici zvolených G-SIBs. Na základě analýzy vývoje zkoumaných ukazatelů po zavedení DFA práce potvrzuje, že v období 2010-2015 došlo ke snížení rizika plynoucího ze spekulativních derivátových obchodů G-SIBs, posílení finanční kondice zvolených institucí a potlačení tak systémového rizika. Institutions from the G-SIBs category have been under greater scrutiny not just by regulatory authorities since the beginning of the financial crisis in 2008. Insufficient regulation in OTC derivatives combined with moral hazard expressed in the highly speculative behaviour by G-SIBs were major factors contributing to the development of the financial crisis. The regulatory bodies in the USA responded to the situation by adopting the Dodd-Frank ACT with the aim to introduce additional rules for the market with OTC derivatives and regulate the activities of G-SIBs significantly. The paper analyses selected indicators related to the OTC derivative exposure and the overall financial condition of the selected G-SIBs. The thesis analyses the development of the monitored indicators following the implementation of the DFA to confirm that the risk arising from speculative derivative deals by G-SIBs was reduced, the financial condition of the selected institutions was strengthened, and the systemic risk was thus suppressed during the period 2010-2015. Keywords: regulace; OTC deriváty; systémové riziko; Dodd-Frankův zákon; finanční krize; G-SIBs; systemic risk; Dodd-Frank Act; OTC derivatives; regulation; financial crisis; G-SIBs Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Vliv regulace na OTC deriváty G-SIBs v USA v letech 2010-2015

Institucím spadajícím do kategorie G-SIBs je od propuknutí finanční krize z roku 2008 věnována zvýšená pozornost, a to nejen ze strany regulatorních orgánů. Nedostatečná regulace v oblasti OTC ...

Zajíčková, Tereza; Jílek, Josef; Munzi, Tomáš
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Ekonomické efekty podpory zdravia na príklade mamografického screeningového vyšetrenia zavedeného v Českej republike v roku 2002
Fabová, Lucia; Bartůsková, Lucia; Kotýnková, Magdalena
2017 - Slovak
Téma zdraví je v současné době velmi aktuální a stále více se vyvíjí potřeba podpory zdraví obyvatel a prevence nemocí. Důsledky zanedbání prevence a podpory zdraví na ekonomiku státu jsou jednoznačné, ať jde o růst veřejných výdajů na zdravotní péči nebo nepřímé efekty na úroveň lidského kapitálu. Cílem této práce je analýza podpory zdraví v České republice se zaměřením na mamografické screeningové vyšetření prsníka zavedené v roce 2002. Práca dokazuje pokles úmrtnosti na karcinom prsu po zavedení screeningového vyšetření a zvýšení počtu nálezů nádorů v dřívějších stadiích choroby. Taktéž analyzuje dopad na náklady na zdravotní péči a vliv screeningu na ne. Navrhuje rozšířit preventivní screeningové vyšetření i o další oblasti, ve kterých by využití screeningu mohlo být v budoucnosti užitečné. The topic of health is currently very up-to-date and the need for population health promotion and disease prevention is becoming increasingly important. The consequences of neglecting prevention and health promotion on the state's economy are clear, whether it is about increasing public spendings on health care or indirect effects on the level of human capital. The aim of this work is to analyze health promotion in the Czech Republic with a focus on mammographic screening programme introduced in 2002. The study demonstrates a decrease in breast cancer mortality following the screening examination and an increase in the number of tumor findings in earlier stages of the disease. It also analyzes the effect on costs of health care and the impact of screening on them. It also proposes to extend preventive screening examinations to other areas where their implementation could be useful in the future. Téma zdravia je v súčasnosti veľmi aktuálna a stále viac sa do popredia dostáva potreba podpory zdravia obyvateľov a prevencie chorôb. Dôsledky zanedbania prevencie a podpory zdravia na ekonomiku štátu sú jednoznačné, či už ide o rast verejných výdavkov na zdravotnú starostlivosť alebo nepriame efekty na úroveň ľudského kapitálu. Cieľom tejto práce je analýza podpory zdravia v Českej republike so zameraním na mamografické screeningové vyšetrenia prsníka zavedené v roku 2002. Práca preukazuje pokles úmrtnosti na karcinóm prsníka po zavedení screeningového vyšetrenia a zvýšenie počtu nálezov nádorov v skorších štádiách choroby. Tiež analyzuje dopad na náklady na zdravotnú starostlivosť a vplyv screeningu na ne. Navrhuje rozšíriť preventívne screeningové vyšetrenia aj o ďalšie oblasti, v ktorých by ich zavedenie mohlo byť v budúcnosti pre štát užitočné. Keywords: prevence chorob; úmrtnost; mamografický screening; mortality; disease prevention; mammographic screening Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Ekonomické efekty podpory zdravia na príklade mamografického screeningového vyšetrenia zavedeného v Českej republike v roku 2002

Téma zdraví je v současné době velmi aktuální a stále více se vyvíjí potřeba podpory zdraví obyvatel a prevence nemocí. Důsledky zanedbání prevence a podpory zdraví na ekonomiku státu jsou ...

Fabová, Lucia; Bartůsková, Lucia; Kotýnková, Magdalena
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Analýza dopadů používání nekonvenčních nástrojů monetární politiky ČNB v období let 2013 – 2016 na stabilitu hospodářství země
Miňhová, Kristýna; Pekárek, Štěpán; Bednář, Milan
2017 - Czech
V důsledku existence hospodářských cyklů dochází ke střídání období hospodářského růstu s obdobím hospodářské recese, která může přerůst až v krizi. V takovém případě je úkolem hospodářské politiky nasměrovat ekonomiku správným směrem, zpět ke konjunktuře. Práce se soustředí na monetární politiku a její schopnost plnit tento úkol. Konkrétním cílem práce je analyzovat vliv devizových intervencí používaných v letech 2013-2017 na obnovení finanční a (makro)ekonomické stability České republiky. K tomuto účelu jsou zkonstruovány časové řady indexů popisující zmíněnou stabilitu, financial stress index a economic stress index. Po důkladné komparativní analýze lze konstatovat, že finanční i (makro)ekonomická situace v České republice se začala stabilizovat již krátce před vyslovením jednostranného kurzového závazku vůči euru, a vliv devizových intervencí tedy nelze jednoznačně potvrdit. In reaction on existence of economic cycles, the period of economic growth is changed with the economic recession, which can grow in the crisis eventually. In such a case, the task of economic policy is to direct the economy in the right direction, back to the boom. The thesis focuses on monetary policy and its ability to achieve this task. The aim of the thesis is to analyze the influence of foreign exchange interventions used in the period of 2013-2017 on the restoration of financial and (macro)economic stability of the Czech Republic. For this purpose, time series of indices describing the stability, the financial stress index and the economic stress index are constructed. A comparative analysis proves that the financial and (macro)economic situation in the Czech Republic has started to stabilize shortly before the unilateral exchange rate commitment to the euro and the impact of foreign exchange interventions cannot be certainly confirmed. Keywords: monetární politika; ekonomická stabilita; finanční stabilita; devizové intervence; Financial Stress Index; Economic Stress Index; economic stability; financial stability; foreign-exchange intervention; Economic Stress Index; Financial Stress Index; monetary policy Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Analýza dopadů používání nekonvenčních nástrojů monetární politiky ČNB v období let 2013 – 2016 na stabilitu hospodářství země

V důsledku existence hospodářských cyklů dochází ke střídání období hospodářského růstu s obdobím hospodářské recese, která může přerůst až v krizi. V takovém případě je úkolem hospodářské politiky ...

Miňhová, Kristýna; Pekárek, Štěpán; Bednář, Milan
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Marketingová strategie vybraného subjektu
Vraštil, Lukáš; Filipová, Alena; Zeman, Jiří
2017 - Czech
Cílem práce je zhodnocení marketingové strategie fotbalového klubu FC Zbrojovka Brno. Ke zhodnocení strategie jsem využil dotazníkový výzkum a rozhovory se zaměstnanci klubu. Na základě výzkumu jsem zjistil několik nedostatků strategie, které mohou být příčinnou nízká návštěvnosti domácích utkání Zbrojovky. Hodnocení jsem strukturoval podle marketingového mixu 7P. Největší rezervy jsem objevil v kategorii produkt a místo a navrhl jsem opatření na zlepšení těchto ale i dalších nedostatků. Věřím, že má práce bude nápomocna ke zlepšení marketingové strategie FC Zbrojovka Brno a povede k vyšší návštěvnosti utkání klubu. The goal of this work is to evaluate marketing strategy of FC Zbrojovka Brno. I used a questionnaire survey and interviews with employee of the club to reach my goal. From the survey I have discovered some shortcomings, that can be cause of the low attendance at home games of Zbrojovka. I have structured the evaluation according to marketing mix 7P. The biggest shortcomings I have discovered in the categories Product and Place and I have made a suggestion how to improve these and other imperfections. I hope this thesis will help to improve marketing strategy of FC Zbrojovka Brno and will raise the attendance. Keywords: marketingová strategie; marketingový výzkum; FC Zbrojovka Brno; marketing strategy; marketing survey; FC Zbrojovka Brno Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Marketingová strategie vybraného subjektu

Cílem práce je zhodnocení marketingové strategie fotbalového klubu FC Zbrojovka Brno. Ke zhodnocení strategie jsem využil dotazníkový výzkum a rozhovory se zaměstnanci klubu. Na základě výzkumu jsem ...

Vraštil, Lukáš; Filipová, Alena; Zeman, Jiří
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Význam hospodářsko-politické spolupráce frankistického Španělska s nacistickým Německem pro španělskou ekonomiku během druhé světové války
Jiroušková, Kristýna; Fabianková, Klára; Kovář, Martin
2017 - Czech
Obsahem této práce je analýza hospodářsko-politické spolupráce frankistického Španělska s nacistickým Německem během druhé světové války v komparaci s obdobím španělské občanské války. Teoretická část se zaměřuje na popis španělského autoritativního režimu a na socioekonomické příčiny a důsledky občanské války. Praktická část popisuje vzájemnou spolupráci zejména zahraniční obchod během obou období a následně je mezi sebou komparuje. Cílem práce je potvrzení hypotézy, že během druhé světové války se změnila struktura i objem zahraničního obchodu v porovnání s obdobím občanské války. Dále pak zodpovědět otázku jaký význam měla pro Španělsko spolupráce s Německem bezprostředně po ukončení druhé světové války. Z komparace obou období vyplývá značná změna struktury i objemu zahraničního obchodu mezi Španělskem a Německem. Odpověď na otázku významu spolupráce pro Španělsko bezprostředně po válce vychází z poválečného dění v Evropě. Zejména z faktu, že Španělsko bylo vyloučeno z Marshallova plánu a procházelo hlubokou ekonomickou krizí. Přínosem této práce je zpracování tématu, které není českými historiky ani ekonomy detailně rozpracováno. Téma by však mělo být předmětem dalšího hlubšího zkoumání i na základě jiných než doposud zpracovaných ukazatelů. The content of this work is an analysis of Franco Spain's economic and political cooperation with Nazi Germany during the Second World War in comparison with the Spanish Civil War period. The theoretical part focuses on the description of the Spanish authoritarian regime and on the socio-economic causes and consequences of the civil war. The practical part describes the cooperation between foreign trade during both periods and then compares them. The aim of the thesis is to confirm the hypothesis that during the Second World War the structure and content of foreign trade changed in comparison with the period of civil war. Next, to answer the question of what significance for Spain had on cooperation with Germany immediately after the end of World War II. The comparison of both periods results in a significant change in the structure and content of foreign trade between Spain and Germany. The answer to the question of the meaning of cooperation for Spain immediately after the war is based on post-war developments in Europe. In particular, from the fact that Spain was excluded from the Marshall Plan and was undergoing a deep economic crisis. The contribution of this work is the elaboration of a topic that is not elaborated in detail by Czech historians or economists. However, the subject should be further explored on the basis of indicators other than those already done. Keywords: autoritativní režim; druhá světová válka; zahraniční obchod; Španělsko; občanská válka; Franco; Německo; World War II; Spain; authoritarian regime; Franco; foreign trade; civil war; Germany Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Význam hospodářsko-politické spolupráce frankistického Španělska s nacistickým Německem pro španělskou ekonomiku během druhé světové války

Obsahem této práce je analýza hospodářsko-politické spolupráce frankistického Španělska s nacistickým Německem během druhé světové války v komparaci s obdobím španělské občanské války. Teoretická část ...

Jiroušková, Kristýna; Fabianková, Klára; Kovář, Martin
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Komparativní analýza vývoje držby státních dluhopisů v bankovních sektorech zemí eurozóny v letech 2005-2015
Topinka, Tomáš; Pekárek, Štěpán; Bednář, Milan
2017 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na komparativní analýzu držby státních dluhových cenných papírů v bankovních sektorech zemí Evropské měnové unie, zejména v období finanční a dluhové krize. Na základě grafické analýzy identifikuje a objasňuje pozorované volatility, které se na úrovni určitých skupin zemí vyskytovaly. Práce přichází s tvrzením, že zejména v období dluhové krize dochází k posilování tzv. home-bias, který bankovní sektor vystavuje kreditnímu riziku státu. Současně podporuje stanovisko pro nastavení regulatorních opatření, jež zajistí vytváření takové výše regulatorního kapitálu, který bude objektivně reflektovat kreditní riziko státu. The bachelor thesis is focused on the comparative analysis of holdings of sovereign securities in the banking sectors of the European Monetary Union member countries, especially during the financial and debt crisis. Based on the graphical analysis, it identifies and clarifies the volatility observed at the level of certain groups of countries. The work comes with the statement that, especially during the debt crisis, the so-called home-bias is reinforced and thus exposes the banking sector to the credit risk of the state. At the same time, bachelor thesis advocates setting up regulatory requirements to ensure, that a level of regulatory capital is created that objectively reflects the credit risk of the state. Keywords: bankovní sektor; dluhová krize; státní dluhopisy; sovereign debt; debt crisis; banking sector Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Komparativní analýza vývoje držby státních dluhopisů v bankovních sektorech zemí eurozóny v letech 2005-2015

Bakalářská práce je zaměřena na komparativní analýzu držby státních dluhových cenných papírů v bankovních sektorech zemí Evropské měnové unie, zejména v období finanční a dluhové krize. Na základě ...

Topinka, Tomáš; Pekárek, Štěpán; Bednář, Milan
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases