Number of found documents: 372
Published from to

Analýza vymezených prvků ÚSES v porovnání s jejich skutečným stavem
Suchopýr, o.p.s., Oldřichov v Hájích; Hlídková, Alena
2010 - Czech
Studie navrhuje metodický postup ověření skutečného stavu ÚSES na jednotlivých hierarchických úrovních a prověření aplikaci územního systému ekologické stability (ÚSES) v praxi, a to především na úseku územního plánování obcí. Analytická část porovnává návaznosti mezi plány ÚSES a územními plány (ÚP) obcí v území působnosti vybraných obcí s rozšířenou působností (ORP). Metodika a výstupy z analytické části by měly v dalším kroku sloužit jako podklady pro část srovnávací zaměřenou na návaznost mezi vymezenými prvky ÚSES zahrnutými v územních plánech obcí a skutečným stavem, zjištěným na základě terénních šetření ve vegetační sezóně. Jsou definovány nejčastější problémy v dané oblasti a návrhy jejich řešení. Keywords: obec; plán územní; metodika; rozvoj územní; stabilita ekologická; navrhování; ochrana krajiny; Česká republika; systém územní stability ekologické; péče o krajinu; ÚSES; municipality; land use plan; methodology; land development; ecological stability; design; landscape protection; Czech Republic; territorial system of ecological stability; landscape management; TSES; ochrana krajiny; design; metody; navrhování Available in the Ministry of the Environment
Analýza vymezených prvků ÚSES v porovnání s jejich skutečným stavem

Studie navrhuje metodický postup ověření skutečného stavu ÚSES na jednotlivých hierarchických úrovních a prověření aplikaci územního systému ekologické stability (ÚSES) v praxi, a to především na ...

Suchopýr, o.p.s., Oldřichov v Hájích; Hlídková, Alena
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Aplikace typové analýzy rizika při hodnocení environmentálních dopadů projektů PO 5 OP ŽP
Exacom, Praha; Vachudová, Linda; Ditrich, František; Michálková, Jana; Vaněček, Michal; Frydrych, Václav; Kelnar, Lubomír; Boušková, Alžběta; Stibitz, Michal
2010 - Czech
Popis použití metodiky ARAMIS (Accidental Risk Assessment Methodology for Industries) pro hodnocení potenciálních environmentálních dopadů u projektů navrhovaných a realizovaných v rámci prioritní osy Operačního programu Životního prostředí. Po své validaci poslouží k implementaci směrnice SEVESO II a měla by být nástrojem pro průmyslové podniky a státní kontrolní instituce odpovědné za implementaci směrnice. Zpráva zahrnuje dále kapitoly: Posouzení použitelnosti modelovacích metod v ČR v porovnání s legislativními požadavky ČR. Stanovení a popis charakteristických situací, procesů a jevů - zdroje rizika, potenciálně dotčené složky životního prostředí, metodiky pro hodnocení dopadů havárií na ŽP, možné environmentální aspekty a jejich dopady. Návrh postupů typové analýzy vycházejících z modelovacích metod. Formulace typových scénářů pro působení úniku toxických plynů, úniku toxických kapalných látek, tepelné radiace vyvolané požárem, přetlaku rázové vlny vyvolané explozí. Stanovení okruhů potřebných vstupních dat. Keywords: hodnocení rizik pro ŽP; hodnocení rizik; analýza rizik; environmental risk assessment; risk assessment; risk analysis; riziková analýza Available in the Ministry of the Environment
Aplikace typové analýzy rizika při hodnocení environmentálních dopadů projektů PO 5 OP ŽP

Popis použití metodiky ARAMIS (Accidental Risk Assessment Methodology for Industries) pro hodnocení potenciálních environmentálních dopadů u projektů navrhovaných a realizovaných v rámci prioritní osy ...

Exacom, Praha; Vachudová, Linda; Ditrich, František; Michálková, Jana; Vaněček, Michal; Frydrych, Václav; Kelnar, Lubomír; Boušková, Alžběta; Stibitz, Michal
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Ochrana hnízd čejky chocholaté na orné půdě
Česká společnost ornitologická, Praha; Vermouzek, Zdeněk
2010 - Czech
Zpracování základních podmínek vybraných agroenvironmentálních opatření se zaměřením na podporu čejky chocholaté na orné půdě, systém označení a ochrany hnízd, riziko predace označených hnízd a pořízení fotodokumentace. Studie realizovaná v Českobudějovické rybniční pánvi prokázala, že přímé označení hnízd pomocí dvou bambusových tyčí umístěných v pojezdu 10 metrů od sebe s hnízdem uprostřed nezvýšilo riziko predace těchto hnízd nezávisle na termínu, kdy byla tato hnízda označena. Toto zjištění je pozitivním signálem, že přímá ochrana hnízd může být jednou z cest, jak zajistit ochranu čejek hnízdících na orné půdě před destrukcí hnízd zemědělskou technikou bez zvýšení rizika jejich následné predace. Keywords: ochrana ptáků; čejka chocholatá; opatření agroenvironmentální; conservation of birds; Vanellus vanellus; agro-environmental measure; ochrana; ptáci Available in the Ministry of the Environment
Ochrana hnízd čejky chocholaté na orné půdě

Zpracování základních podmínek vybraných agroenvironmentálních opatření se zaměřením na podporu čejky chocholaté na orné půdě, systém označení a ochrany hnízd, riziko predace označených hnízd a ...

Česká společnost ornitologická, Praha; Vermouzek, Zdeněk
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Nastavení technických parametrů a revize rozmístění zařízení na dotřiďování odpadu s ohledem na efektivitu materiálového využití odpadu
SLEEKO, Praha; EKO-KOM, a.s.
2010 - Czech
Studie se zabývá zařízeními, která jsou určena k dotřídění a další úpravě odděleně sebraných komunálních odpadů. Jedná se o dotřiďovací linky pro odpadové komodity papír, plasty, nápojové kartony a sklo, odděleně sbírané především v rámci komunálních systémů nakládání s odpady. Studie mapuje rozmístění stávajících a plánovacích kapacit zařízení na dotřiďování odpadů, trendy provozu a výstavby těchto zařízení. Navrhuje rozvoj a technologickou modernizaci zařízení se zaměřením na kvalitu a odbyt výstupních surovin. Součástí studie jsou mapové výstupy umístění zařízení a návrh modelového řešení lokalizace zařízení. Keywords: zařízení na zpracování odpadů; separace; zpracování odpadů; druh odpadů; třídění odpadů; sběr separovaný; waste processing facility; separation; waste treatment; type of wastes; waste sorting; separate collection; odlučování Available in the Ministry of the Environment
Nastavení technických parametrů a revize rozmístění zařízení na dotřiďování odpadu s ohledem na efektivitu materiálového využití odpadu

Studie se zabývá zařízeními, která jsou určena k dotřídění a další úpravě odděleně sebraných komunálních odpadů. Jedná se o dotřiďovací linky pro odpadové komodity papír, plasty, nápojové kartony a ...

SLEEKO, Praha; EKO-KOM, a.s.
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Studie nákladovosti komunálních bioplynových stanic
CZ Biom - České sdružení pro biomasu
2009 - Czech
Studie obsahuje kapitoly: Zpracování bioodpadů v bioplynové stanici, Produkce bioodpadů v ČR, Stávající projekty komunálních BPS v ČR, Příklady komunálních BPS v zahraničí, Ekonomika zpracování bioodpadů v BPS, Vedlejší efekty stavby komunálních bioplynových stanic, Vyhodnocení a návrh zlepšení situace. Keywords: bioplyn; odpady biologické; stanice bioplynová; energy recovery; biogas; biological waste; biogas station; biopaliva Available in the Ministry of the Environment
Studie nákladovosti komunálních bioplynových stanic

Studie obsahuje kapitoly: Zpracování bioodpadů v bioplynové stanici, Produkce bioodpadů v ČR, Stávající projekty komunálních BPS v ČR, Příklady komunálních BPS v zahraničí, Ekonomika zpracování ...

CZ Biom - České sdružení pro biomasu
Ministerstvo životního prostředí, 2009

Analýza stavu a návrh možností revitalizace odstavených labských ramen v úseku Přelouč – Hradec Králové. I. etapa
Envicons s.r.o., Pardubice; Voříšková, Kateřina; Řádek, Lukáš
2009 - Czech
Cílem odborné studie je optimálním způsobem na základě navržených parametrů zhodnotit současný a potenciální stav vybraných odstavených a mrtvých říčních ramen na Pardubicku, na jeho základě stanovit vhodná opatření k revitalizaci, případně ochraně výše zmíněných ramen. Cílem revitalizace je primárně obnova, zachování a ochrana odstavených ramen především jako cenných vodních a mokřadních biotopů. Keywords: ochrana přírody; program revitalizace; revitalizace systémů říčních; ochrana mokřadu; Labe; řeka; ochrana biotopu; nature protection; revitalisation programme; revitalisation of river systems; wetland conservation; Elbe river; river; biotope protection; ochrana životního prostředí Available in the Ministry of the Environment
Analýza stavu a návrh možností revitalizace odstavených labských ramen v úseku Přelouč – Hradec Králové. I. etapa

Cílem odborné studie je optimálním způsobem na základě navržených parametrů zhodnotit současný a potenciální stav vybraných odstavených a mrtvých říčních ramen na Pardubicku, na jeho základě stanovit ...

Envicons s.r.o., Pardubice; Voříšková, Kateřina; Řádek, Lukáš
Ministerstvo životního prostředí, 2009

Diferenciace lesů ČR z pohledu možného dotčení půdního chemismu v závislosti na intenzitě odběru lesních těžebních zbytků pro energetické účely
Česká geologická služba; Oulehle, Filip; Hruška, Jakub
2009 - Czech
Jsou diskutovány mechanismy a procesy vedoucí k ochuzení půd o důležité živiny, potřebné ke zdárnému vývoji lesních ekosystémů. Důsledky odnímání potěžebních zbytků pro budoucí vývoj půd byly simulovány biogeochemickým modelem MAGIC aplikovaným na 14 lesních povodí GEOMON. Modelováním byly získány detailní znalosti o procesech a principech vedoucích k okyselení lesních půd. Keywords: Česká republika; software; model biochemický; modelování vývoje; využití biomasy; acidifikace půdy; půda kyselá; půda lesní; ochrana lesa; odolnost lesa; les jehličnatý; hospodaření v lese; biomasa lesní; Czech Republic; software; biochemical model; development modelling; biomass use; soil acidification; acid soil; forest land; forest protection; resistance of forest; coniferous forest; forest management; forest biomass; software Available in the Ministry of the Environment
Diferenciace lesů ČR z pohledu možného dotčení půdního chemismu v závislosti na intenzitě odběru lesních těžebních zbytků pro energetické účely

Jsou diskutovány mechanismy a procesy vedoucí k ochuzení půd o důležité živiny, potřebné ke zdárnému vývoji lesních ekosystémů. Důsledky odnímání potěžebních zbytků pro budoucí vývoj půd byly ...

Česká geologická služba; Oulehle, Filip; Hruška, Jakub
Ministerstvo životního prostředí, 2009

Ochrana vegetace při stavební činnosti
Safe Trees s.r.o., Rosice; Kolařík, Jaroslav
2009 - Czech
Ochrana vegetace při stavební činnosti je v ČR řešená normou ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromu, porostu a vegetačních ploch při stavebních pracích. Zpracovávaný materiál navazuje na tuto normu a řeší oblasti návazností jejího praktického využívání. Hlavními řešenými oblastmi jsou: definice postupu při plánování a realizaci stavebních úprav, pokyny pro zpracování průzkumu stavu stromu, upřesnění definice ochranných pásem a nepřípustné poškození při stavebních činnostech. Keywords: poškození dřevin; ochrana stromu; ochrana vegetace; řízení stavební; woody plants damage; tree protection; protection of vegetation; building procedure; omezení majetkových práv; ochrana krajiny Available in the Ministry of the Environment
Ochrana vegetace při stavební činnosti

Ochrana vegetace při stavební činnosti je v ČR řešená normou ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromu, porostu a vegetačních ploch při stavebních pracích. Zpracovávaný ...

Safe Trees s.r.o., Rosice; Kolařík, Jaroslav
Ministerstvo životního prostředí, 2009

Souhrnné vyhodnocení plnění vybraných cílů krajských plánů odpadového hospodářství za rok 2007
Novák, Pavel
2009 - Czech
Podrobný rozbor plnění cílů jednotlivých POH v krajích. Jsou hodnoceny cíle, které se vztahují k předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností, dále cíle, které vyplývají ze zásad pro nakládání s nebezpečnými odpady a ze zásad pro nakládání s vybranými odpady a zařízeními. Jsou popsány zásady pro vytváření a přiměřené sítě zařízení pro nakládání s odpady. Jsou vyhodnoceny podíly využívaných (recyklovaných) odpadů a odpadů ukládaných na skládku. Keywords: hodnocení; recyklace; skládka; elektroodpad; pneumatika; odpady stavební; autovrak; odpady azbestové; nakládání s kaly; kal čistírenský; akumulátor; baterie; olej odpadní; zneškodňování PCBs; odpady nebezpečné; vlastnost odpadů; předcházení vzniku odpadů; správa státní; kraj; plán OH; evaluation; recycling; landfill; electrical and electronic waste; tyre; building waste; car wreck; asbestic waste; sludge handling; sewage sludge; accumulator; battery; waste oil; PCBs disposal; hazardous waste; waste property; waste avoidance; state administration; region; waste management plan; hodnocení; baterie Available in the Ministry of the Environment
Souhrnné vyhodnocení plnění vybraných cílů krajských plánů odpadového hospodářství za rok 2007

Podrobný rozbor plnění cílů jednotlivých POH v krajích. Jsou hodnoceny cíle, které se vztahují k předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností, dále cíle, které ...

Novák, Pavel
Ministerstvo životního prostředí, 2009

Poškození dřevin dle zákona č. 114/1992 Sb.
Safe Trees s.r.o., Rosice; Kolařík, Jaroslav
2009 - Czech
Vzhledem k rozmanitosti vlivu (biotického i abiotického původu), které mohou negativně ovlivnit funkce dřevin (především stromu) je značně obtížné jednoznačně definovat veškeré lidské zásahy, které mohou přímo či nepřímo prohloubit, či dokonce zavinit narušení zdravotního stavu až odumření dřevin. V předložené studii se jedná zejména o zásahy, které jsou míněny v dobrém úmyslu, avšak přesto vedou k nevratnému zhoršení zdravotního stavu dřeviny, a to buď chybným zásahem, nebo přehlédnutím řady vlivů, které se na stresové reakci dřeviny často podílejí. Proto je důležité popsat základní souvislosti a definovat zásahy, u nichž je pravděpodobné, že mohou zahájit stresovou reakci zásadního charakteru, příp. způsobit snížení funkčního potenciálu dřevin. Keywords: poškození dřevin; ochrana stromu; woody plants damage; tree protection; dřeviny; stromy Available in the Ministry of the Environment
Poškození dřevin dle zákona č. 114/1992 Sb.

Vzhledem k rozmanitosti vlivu (biotického i abiotického původu), které mohou negativně ovlivnit funkce dřevin (především stromu) je značně obtížné jednoznačně definovat veškeré lidské zásahy, které ...

Safe Trees s.r.o., Rosice; Kolařík, Jaroslav
Ministerstvo životního prostředí, 2009

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases