Number of found documents: 2189
Published from to

Instituce pro trávení volného času mládeže do 18 let
Kovářová, Kristýna; Polišenský, Miroslav; Lörinczová, Enikö
2017 - Czech
Bakalářská práce se zabývá institucí pro trávení volného času mládeže do 18 let. Teoretická část vymezuje pojmy, jako je mládež, kde popisuje všechny fáze věku dítěte a faktory, které ovlivňují jeho výchovu. Dále definuje funkce výchovy a její metody a v neposlední řadě i negativní faktory, které volný čas ovlivňují. Přiblížena je funkce a účastníci volného času, kteří jsou nedílnou součástí. V této práci se nacházi i popis neziskových organizací pro trávení volného času mládeže, se kterými se můžeme setkat. Teoretická část je zakončena financováním těchto institucí a možností získání grantů a fondů. Praktická část se na začátku zabývá charakteristikou MČ Prahy 3 a poté se specializuje na Dům dětí a mládeže Prahy 3 - Ulita. Instituce je zkoumána analýzou dle Bronislava Malinowského, kterou publikoval ve své knize Vědecká teorie kultury. Zjišťuje, jestli má isntitce dostatek prostoru pro konání svých aktivit, zda je nabídka aktivit dostatečná, je-li kvalifikovaný personál a zda mají pro své konání dostatek financí. Cílem práce je zjistit, zda-li instituce plní své poslání, pro které byla založena, a jak jí ukládá zákon. This bachelor thesis is focused on an institution of spending leisure time of youth up to 18 years. The theoretical part, firstly, sets out terms, like teenagers and factors. The first describes every phase of a child's age, and the second an influence on child's upbringing. Next, the thesis defines the function of upbringing and it's method, which also includes negative factors influencing leisure time. A certain scope is dedicated to the function and participants of teenager's leisure time, who are integral constituents. The description of nonprofit organizations of spending leisure time of youth, which one can also encounter, is also included in this part. The theoretical part is concluded by funding these institutions, and by possibility to get grants and funds. At beginning, the practical part deals with characteristics of Municipal part Prague 3, the it concentrates on "Dům dětí a mládeže Praha 3- Ulita". The institution is examined by Bronislaw Malinowski's analysis, which was published in his book "A Scientific Theory of Culture and Others Essays". The analysis survey if the institution has enough space for organizing its activities, if the offer of activities is sufficient, if the staff is qualified, and if they have sufficient resources for their activities. The aim of this thesis is to find out whether the institution performs its mission according to its purpose and in accordance with law. Keywords: volný čas; instituce; financování; mládež; volnočasové aktivity; Praha 3; DDM Praha 3 - Ulita dostupnost_czu
Instituce pro trávení volného času mládeže do 18 let

Bakalářská práce se zabývá institucí pro trávení volného času mládeže do 18 let. Teoretická část vymezuje pojmy, jako je mládež, kde popisuje všechny fáze věku dítěte a faktory, které ovlivňují jeho ...

Kovářová, Kristýna; Polišenský, Miroslav; Lörinczová, Enikö
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Demografický vývoj obce Velké Přílepy a jeho vliv na příbuzenství
Bejček, Daniel; Slaboch, Martin; Cejpová, Irena
2017 - Czech
Téma bakalářské práce se zabývá demografickou analýzou obce Velké Přílepy, která se nachází ve Středočeském kraji. Cílem práce je zhodnotit vliv procesu suburbanizace na vývoj obce a jeho obyvatelstva v posledních 20 letech. Práce je rozdělena na dvě části. V první části je vysvětlena terminologie spojena s demografií, stručná historie demografického vědního oboru a diference v chápání pojmu příbuzenství. Druhá část se věnuje analýze demografických ukazatelů v rámci suburbanizace obce Velké Přílepy a jak tento jev ovlivňuje vztahy mezi starousedlými a novousedlými obyvateli. V konečné části empirického výzkumu je nahlíženo na změnu chápání příbuzenství v důsledku přílivu nových obyvatel. The theme of the bachelors thesis aims to analyze demographic structure of Velké Přílepy town, which is located in Central Bohemian region. Its main goal is to evaluate the influence of suburbanization towards its population in the last 20 years. The work is divided in two parts. The first part includes basic terminology associated with demography, brief history of demography and the difference in understanding of kinship. The second part pursues standard demographic indicators within the suburbanization of Velké Přílepy town and defines, how much are native residents and newcommers affected by this phenomenon. Final part of this work evaluates difference in understanding of kinship due to population growth of Velké Přílepy town. Keywords: demografie; matriky; migrace; Velké Přílepy; příbuzenství dostupnost_czu
Demografický vývoj obce Velké Přílepy a jeho vliv na příbuzenství

Téma bakalářské práce se zabývá demografickou analýzou obce Velké Přílepy, která se nachází ve Středočeském kraji. Cílem práce je zhodnotit vliv procesu suburbanizace na vývoj obce a jeho obyvatelstva ...

Bejček, Daniel; Slaboch, Martin; Cejpová, Irena
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Zpeněžování pšenice na tuzemském trhu
Havrdová, Lucie; Kovářová, Kateřina; Škarková, Ludmila
2017 - Czech
Bakalářská práce se zabývá zpeněžováním pšenice na tuzemském a zahraničním trhu. V teoretické části práce je uvedena základní morfologická stavba rostliny, způsob pěstování pšenice v České republice, jakost a kvalita na českém i zahraničním trhu. Dále také rozbor cen a způsoby zpeněžování pšenice. Vlastní práce analyzuje nákladovost a rentabilitu pěstování pšenice na tuzemském trhu v porovnání s fyzickou osobou. This thesis deals with monetizing wheat on the domestic and foreign markets. The theoretical part contains basic morphological structure of plants, the method of growing wheat in the Czech Republic, the quality and characteristics on Czech and foreign markets. As well as analysis of prices and methods of monetizing wheat. Custom analyzes the cost and profitability of growing wheat on the domestic market in comparison with the physical person. Keywords: pšenice; trh; peněžování dostupnost_czu
Zpeněžování pšenice na tuzemském trhu

Bakalářská práce se zabývá zpeněžováním pšenice na tuzemském a zahraničním trhu. V teoretické části práce je uvedena základní morfologická stavba rostliny, způsob pěstování pšenice v České republice, ...

Havrdová, Lucie; Kovářová, Kateřina; Škarková, Ludmila
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Návrh investičního plánu domácností v ČR
Hlavsová, Eliška; Hálová, Pavlína; Mach, Jiří
2017 - Czech
Tato bakalářská práce s názvem Návrh investičního plánu domácností ČR se věnuje problematice diverzifikace finančních prostředků do investičních a spořících nástrojů na základě zjištěného čistého měsíčního příjmu a mandatorních výdajů vybraných domácností. Práce se dělí na dvě části teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou popsány investiční a spořící nástroje běžně dostupné a využívané v České republice, dále výpočty konečných zhodnocených či naspořených částek. Metodika těchto výpočtů, která spadá do stejné části práce, popisuje postupy při výpočtech dosažených hodnot. V praktické části jsou vytyčeny běžné cíle rodin a navržen plán pro optimální rozvržení finančních prostředků domácností, které se liší výší měsíčních příjmů a volbou strategie investování, ale struktura požadavků je totožná. Pro větší názornost byly voleny domácnosti s příjmy a výdaji odpovídající životu v Praze. Cílem práce je navržení vhodných nástrojů tak, aby v daném časovém horizontu zhodnotily vklady domácností do co nejvyšší míry a tím splnily požadované cíle. This thesis titled Draft Investment Plan Czech households is dedicated to the diversification of funds into investment instruments based on observed monthly net income and mandatory spending. The work is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part describes the investment and savings tools and methodology for the calculation of the final amount of the saved and evaluated. The methodology of calculations, in the same part describes the procedure for calculating values achieved. In the practical part of the proposed plan of allocation of financial resources of households, which differ in the amount of monthly income and choice of investment strategy, but the structure is identical requirements. The aim is to design the appropriate tools that within this timeframe will assess household deposits in requested amounts. Keywords: Akcie; Dluhopisy; Portfolio dostupnost_czu
Návrh investičního plánu domácností v ČR

Tato bakalářská práce s názvem Návrh investičního plánu domácností ČR se věnuje problematice diverzifikace finančních prostředků do investičních a spořících nástrojů na základě zjištěného čistého ...

Hlavsová, Eliška; Hálová, Pavlína; Mach, Jiří
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Vliv dlouhodobé nezaměstnanosti na pracovní motivaci
Tycarová, Iveta; Chýlová, Hana; Josek, Mikuláš
2017 - Czech
Pro bakalářskou práci bylo zvoleno téma "Vliv dlouhodobé nezaměstnanosti na pracovní motivaci". Konkrétně otázka návratu do zaměstnání po skončení mateřské/rodičovské dovolené. Důvodem zvolení byly osobní zkušenosti s hledáním zaměstnání po mateřské/rodičovské dovolené a osobní zkušenost s kurzem "Vzdělávání žen/mužů na mateřské/rodičovské dovolené". Také celospolečenská důležitost daného tématu a jisté opomíjení. Bakalářská práce je zaměřena na problematiku nezaměstnaných ve městě Rokycany v Plzeňském kraji. V rámci této práce je nahlédnuto do statistik Úřadu práce Plzeňského kraje. Ze statistik byla získána data o stavu nezaměstnanosti v tomto kraji. Cílem práce je proniknout do problematiky návratu rodičů do zaměstnání po ukončení mateřské/rodičovské dovolené a posoudit, jaký vliv na návrat má absolvování specializovaného kurzu. Práce porovnává úspěšnost v hledání zaměstnání u nezaměstnaných, kteří specializovaný kurz absolvovali a kteří nikoliv. Data byla rozesílána elektronicky mezi účastníky výše zmiňovaného kurzu pomocí dotazníkového šetření, dále část byla vyplněna s dlouhodobě nezaměstnanými rodiči po mateřské/rodičovské dovolené, a to v součinnosti s Úřadem práce v Rokycanech. Na základě informací získaných z literatury a z osobního šetření jsou vyvozeny příslušné závěry, testovány stanovené statistické hypotézy a vyvozena doporučení pro praxi. For the bachelor thesis was chosen the topic "The influence of longterm unemployment on work motivation." Specifically, the issue of returning to work after maternity / parental leave. The reason for selecting the personal experiences of finding employment after maternity / parental leave and personal experience with the course "Education for women / men on maternity / parental leave". Also, nationwide importance of the topic and a certain marginalization. Bachelor thesis is focused on the unemployed in Rokycany in the Pilsen region. In this work, access to the statistics of the Labour Office Pilsen. From the statistics were obtained data on the unemployment situation in the region. The aim is to penetrate into the problems of parents returning to work after maternity / parental leave and assess what effect the return of a specialized course completion. This work compares success in finding jobs for the unemployed who have completed a specialized course and who does not. The data was electronically distributed among the participants of the above mentioned course through questionnaire survey, also part was filled with the long-term unemployed parents after maternity / parental leave, in cooperation with the Labour Office in Rokycany. On the basis of information obtained from the literature and from a personal investigation are drawn appropriate conclusions, tested set of statistical hypotheses and draw recommendations for practice. Keywords: vzdělávací kurz; rodičovská dovolená; pracovní motivace; dlouhodobá nezaměstnanost dostupnost_czu
Vliv dlouhodobé nezaměstnanosti na pracovní motivaci

Pro bakalářskou práci bylo zvoleno téma "Vliv dlouhodobé nezaměstnanosti na pracovní motivaci". Konkrétně otázka návratu do zaměstnání po skončení mateřské/rodičovské dovolené. Důvodem zvolení byly ...

Tycarová, Iveta; Chýlová, Hana; Josek, Mikuláš
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Finanční analýza vybraného podniku
Svoboda, Michal; Homolka, Jaroslav; Šeráková, Petra
2017 - Czech
Cílem bakalářské práce, která je na téma Finanční analýza vybraného podniku, je zjištění finanční situace podniku KOVO KASEJOVICE MONT s. r. o., v letech 2011 až 2014. Důraz je zde kladen na rozbor finančního zdraví podniku pomocí základních metod finanční analýzy. Práce se skládá ze dvou částí, z teoretické a praktické části. Teoretická část je zaměřena na popis podniku jako celku, finanční analýzy a účetních výkazů. V neposlední řadě tato část představuje metody a ukazatele finanční analýzy. V praktické části je podrobně představen vybraný podnik KOVO KASEJOVICE MONT s. r. o. Dále je tato část věnována analýze absolutních ukazatelů, metodám poměrových ukazatelů rentability, aktivity, zadluženosti a likvidity a také bonitním a bankrotním modelům na základě firemních účetních dat. V závěru práce jsou shrnuty výsledky finanční analýzy a vyhodnocena celková situace podniku. The objective of this Bachelor thesis, which is entitled Financial analysis of chosen enterprise, is finding the financial situation of the company KOVO KASEJOVICE MONT s. r. o. from 2011 to 2014. The emphasis is placed on the analysis of the financial health because of basic methods of financial analysis. This thesis consists of two parts, the theoretical and practical part. The theoretical part is focused on describing the company as a whole, financial analysis and accounting statements. This part presents also the methods and indicators of financial analysis. In the practical part, there is the chosen enterprise KOVO MONT KASEJOVICE s. r. o. This part is devoted to the analysis of absolute indicators, methods ratios of profitability, activity, insolvency and liquidity, as well as creditworthy and bankruptcy models based on corporate accounting data. In the end of my thesis are summarizes the results of the financial analysis and evaluation of the overall situation. Keywords: Finanční analýza; podnik; rozvaha; výkaz zisku a ztráty; horizontální a vertikální analýza; rentabilita; aktivita; zadluženost; likvidita dostupnost_czu
Finanční analýza vybraného podniku

Cílem bakalářské práce, která je na téma Finanční analýza vybraného podniku, je zjištění finanční situace podniku KOVO KASEJOVICE MONT s. r. o., v letech 2011 až 2014. Důraz je zde kladen na rozbor ...

Svoboda, Michal; Homolka, Jaroslav; Šeráková, Petra
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Cloud computing v sektoru malých a středních podniků
Kutuyeva, Kamila; Šilerová, Edita; Hřebejková, Jana
2017 - Czech
Tato bakalářská práce se zaměřuje na všudypřítomný trend cloud computingu a jeho uplatnění v prostředí malých a středních podniků. Cílem práce je charakterizovat základní vlastnosti konceptu Cloud Computingu a navrhnout konkrétní možné řešení v tomto odvětví pro vybranou firmu. V práce je popsán obecný pojem cloud computing, jeho architektura a rozdělení podle charakteristik. Dále jsou definovány přínosy a omezení související s nasazením dané technologie. Praktická část je věnována analýze současného stavu IT infrastruktury společností a návrhům možných řešení odpovídajících potřebnostem podniku. Dále pomocí metodiky TCO, která se vyznačuje vysokou efektivitou pří hodnocení IT projektů, jsou spočítány náklady na implementaci každého z možných variant řešeni. Na základě získaných údajů je provedeno porovnání těchto řešení, ze kterého vyplývá doporučení, zda je nasazení cloudu optimálním řešením nebo naopak. Hlavním přínosem práce je přehledné zpracování problematiky přechodu malých a středních podniků z tradiční sítové infrastruktury na řešení cloudu. This bachelor thesis focuses on the ubiquitous trend of cloud computing and its application in the environment of small and medium-sized businesses. The purpose of this thesis is to characterize the basic properties of the cloud computing concept and to propose a specific feasible solution for a selected company from this sector. The thesis describes the general term of cloud computing, its architecture and division according to individual characteristics. In addition, the thesis defines the benefits and limitations related to application of the given technology. The practical part is dedicated to analysis of the existing state of IT infrastructure of companies and to proposed feasible solutions meeting company requirements. The TCO method, recognized for its high efficiency in assessments of IT projects, is used to calculate the costs of implementation of each of the possible solutions. The acquired data are used to compare these solutions, leading to a recommendation as to whether the cloud technology is an optimal solution or not. The main benefit of the thesis is the comprehensible elaboration of the issue of small and medium-sized businesses shifting from the traditional network infrastructure to cloud solutions. Keywords: Cloud computing; SaaS; PaaS; IaaS; TCO; malé a střední podniky dostupnost_czu
Cloud computing v sektoru malých a středních podniků

Tato bakalářská práce se zaměřuje na všudypřítomný trend cloud computingu a jeho uplatnění v prostředí malých a středních podniků. Cílem práce je charakterizovat základní vlastnosti konceptu Cloud ...

Kutuyeva, Kamila; Šilerová, Edita; Hřebejková, Jana
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Právní následky změny pohlaví (§ 29 NOZ, Zánik manželství změnou pohlaví , zánik registr. part.)
Pilchová, Tereza; Kadlecová, Eva; Civínová, Denisa
2017 - Czech
Tato bakalářská práce se zaobírá problematikou právního uznání změny pohlaví a jeho vztahem k ochraně lidských práv. Úvodem je poskytnut přehled legislativy, který se věnuje danému tématu. Dále jsou zde uvedeny definice pojmu pohlavní identita, transsexualita a transvestitismus, vývoj transsexuality v České republice a samotné fáze kompletní změny a administrativní změny pohlaví, s čímž souvisí změna osobních údajů, dokladů a změna rodného čísla, na kterou je tato práce především orientována. Se změnou pohlaví také souvisí zánik manželství, problematika osobního statusu člověka a také majetkové a rodinné vztahy. This Bachelor Thesis deals with the issue of legal recognition of gender reassignment and its relation to human rights. First, it provides an overview of legislation that deals with this topic. It also contains the definition of gender identity, transsexualism and transvestism, development of transsexualism in the Czech Republic and the actual phase of a complete surgical sex change and of an administrative sex change, which includes alteration of personal data, documents, and especially changes to the personal identification number, to which this thesis is mainly focused. Sex change is also related to the termination of marriage, issues of personal status of human and property and family relationships. Keywords: lidská práva; změna pohlaví; transsexualita; gender; pohlavní identita dostupnost_czu
Právní následky změny pohlaví (§ 29 NOZ, Zánik manželství změnou pohlaví , zánik registr. part.)

Tato bakalářská práce se zaobírá problematikou právního uznání změny pohlaví a jeho vztahem k ochraně lidských práv. Úvodem je poskytnut přehled legislativy, který se věnuje danému tématu. Dále jsou ...

Pilchová, Tereza; Kadlecová, Eva; Civínová, Denisa
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Síťová úložiště NAS
Laciný, Jakub; Vokoun, Tomáš; Pavlík, Jan
2017 - Czech
Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití síťových úložišť v malých firmách a domácnostech. Teoretická část je věnována vymezení základních pojmů, představení zařízení , rozboru základních a rozšiřujících funkcí. Zaměřuje se zejména na analýzu podporovaných komunikačních protokolů, běžně používaných souborových systémů a principy funkce diskových polí. Část je věnována záloze dat a ochraně NAS serveru, okrajově i zabezpečením bezdrátového připojení, které úzce souvisí s tematikou, hlavně z hlediska zneužití dat. V praktické části jsou nejprve popsány základní služby a nastavení zařízení. V dalších krocích jsou uvedeny aplikace a funkce pro jejich následné využití jak běžným uživatelem, tak malou firmou. Bachelor thesis follows up the possibilities of using NAS in small companies and households. Theoretical part is devoted to the definition of basic concepts, introduction of device, analysis of basic and extending functions. It focuses primaly on analysis of suported comunication protocols, commonly used file systems and principles of function disk arrays. One section is dedicated to data backup and NAS server protection, marginally to wireless security, which is closely related with the theme, especially in terms of data misuse. In practical part, the basic services and setings are described at the first. In further steps, the applications and functions are introduced for their subsequent use as common user as small company. Keywords: Disk; Vzdálené úložiště; Diskové pole; Zabezpečení; Souborový systém; Komunikační protokoly; Sdílení dat; NAS; RAID; Privátní cloud; Zálohování; Multimédia dostupnost_czu
Síťová úložiště NAS

Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití síťových úložišť v malých firmách a domácnostech. Teoretická část je věnována vymezení základních pojmů, představení zařízení , rozboru základních ...

Laciný, Jakub; Vokoun, Tomáš; Pavlík, Jan
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Hodnocení odměňování u vybrané účetní jednotky
Knapíková, Jana; Lörinczová, Enikö; Stárová, Marta
2017 - Czech
Náplní bakalářské práce je rozbor problematiky systému odměňování jak v oblasti veřejné správy a služeb, tak v oblasti soukromého sektoru. V teoretické části jsou podrobně popsána specifika odměňování v podnikatelské a nepodnikatelské sféře. Způsob výpočtu mzdy, odvody sociálního a zdravotního pojištění. Benefity a jejich důležitá role v oblasti odměňování zaměstnanců. V praktické části je podrobně popsán způsob odměňování a možnosti motivace zaměstnanců u dané účetní jednotky. Pro účely této bakalářské práce je vybrána organizace z nepodnikatelské sféry Severočeská filharmonie Teplice. Závěrem práce je zhodnocení systému odměňování dané organizace, vysvětlení výhod a nevýhod daného systému odměňování. Content of the Bachelor thesis is an analysis of the issue of the reward system in the sphere of public administration and services and in the private sector. In the theoretical part are described in detail the specifics of the remuneration in the business and non business sphere. There is the method of calculation of the wages, payments of social and health insurance. There are described benefits and their important role in the pay of employees. In the practical part is described in detail the method of remuneration and options of motivation of employees for the selected organization. For the purposes of this Bachelor thesis is selected the organization of non business sphere North Bohemian Philharmonic Teplice. Finally, the work is the evaluation of the organization's reward system, an explanation of the advantages and disadvantages of the system of remuneration. Keywords: zaměstnanci; odměňování; mzda; plat; benefity dostupnost_czu
Hodnocení odměňování u vybrané účetní jednotky

Náplní bakalářské práce je rozbor problematiky systému odměňování jak v oblasti veřejné správy a služeb, tak v oblasti soukromého sektoru. V teoretické části jsou podrobně popsána specifika odměňování ...

Knapíková, Jana; Lörinczová, Enikö; Stárová, Marta
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases