Number of found documents: 33161
Published from to

How can Chinese sportswear and equipment brands use ethnocentrism to attract young Chinese consumers?
Su, Wenkai
2024 - English
S neustálým pokrokem ekonomické globalizace se čínským spotřebitelům nabízí stále rozmanitější možnosti výběru při nákupu. Tato práce si klade za cíl prostudovat, jak čínské značky sportovního oblečení a sportovního vybavení využívají etnocentrismus k přilákání mladých čínských spotřebitelů. Účelem je navrhnout doporučení k dalšímu posílení konkurenceschopnosti trhu. Práce zkoumá dopad spotřebitelského etnocentrismu na nákupní záměry u sportovního oblečení a vybavení, především s ohledem na přímé efekty, zprostředkující efekty a zmírňující efekty, a v konečném důsledku vytváří koncepční model. V následné empirické studii práce využívá data z online dotazníkových šetření (n = 302), využívá SPSS pro regresní analýzu a zkoumá navržené hypotézy. Výsledky naznačují, že aplikace etnocentrismu v marketingu čínských značek sportovního oblečení a sportovního vybavení může být zdrojem konkurenční výhody. With the continuous advancement of economic globalization, Chinese consumers are facing more diverse choices when shopping. This thesis aims to study how Chinese sportswear and sports equipment brands use ethnocentrism to attract young Chinese consumers. The purpose is to propose recommendations to further enhance market competitiveness. The thesis investigates the impact of consumer ethnocentrism on the purchase intentions of sportswear and equipment, primarily considering direct effects, mediating effects, and moderating effects, ultimately establishing a conceptual model. In the subsequent empirical study, the thesis collects data through online questionnaire surveys (n = 302), utilizes SPSS for regression analysis, and examines the hypotheses proposed. The results suggest that application of ethnocentrism in marketing of Chinese sportswear and sports equipment brands can be a source of competitive advantage. Keywords: etnocentrismus; koncepční model; oblečení; brands; conceptual model; ethnocentrism Available in digital repository of Mendel University.
How can Chinese sportswear and equipment brands use ethnocentrism to attract young Chinese consumers?

S neustálým pokrokem ekonomické globalizace se čínským spotřebitelům nabízí stále rozmanitější možnosti výběru při nákupu. Tato práce si klade za cíl prostudovat, jak čínské značky sportovního ...

Su, Wenkai
Mendelova univerzita v Brně, 2024

Aplikace pro přípravu podkladů ke zdanění příjmů z cenných papírů
Stibor, Filip
2024 - Czech
Cílem bakalářské práce je návrh a realizace webové aplikace, která má sloužit k výpočtu daně fyzických osob v rámci prodeje cenných papírů v České republice. Následně je proveden výběr technologií použitých k řešení tohoto problému. Dále následuje analýza samotného problému s navazujícím návrhem aplikace. Také je zde popsána realizace samotné aplikace se zaměřením na validitu dat, bezpečnost, spustitelnost skrze různé operační systémy, testování a finálně nasazení aplikace na web. Na závěr je provedena diskuse s možnými rozšířeními aplikace. Výsled-kem je aplikace řešící výše zmíněný problém. The aim of the bachelor's thesis is the design and implementation of a web application intended for calculating the income tax of individuals regarding the sale of securities in the Czech Republic. The selection of technologies used to ad-dress this issue is then discussed. Following this, an analysis of the problem itself is presented along with a subsequent application design. The thesis also describes the implementation of the application with a focus on data validity, security, oper-ability across various operating systems, testing and ultimately the deployment of the application on the web. In conclusion, a discussion is conducted regarding potential application expansions. The result is an application addressing the aforementioned problem. Keywords: backend; broker; cenné papíry; danění v České republice; Django; Docker; frontend; fyzické osoby; JavaScript; Python; React; Trading212; webová aplikace; individuals; securities; taxation in the Czech Republic; web application Available in digital repository of Mendel University.
Aplikace pro přípravu podkladů ke zdanění příjmů z cenných papírů

Cílem bakalářské práce je návrh a realizace webové aplikace, která má sloužit k výpočtu daně fyzických osob v rámci prodeje cenných papírů v České republice. Následně je proveden výběr technologií ...

Stibor, Filip
Mendelova univerzita v Brně, 2024

Implementace Business Intelligence pro menší firmu
Mucha, Tomáš
2024 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou implementace Business Intelligence řešení pro malé firmy. Analyzování dat a získávání užitečných informací pro rozhodování je v dnešní době stále více klíčové, zejména pro podniky působící v sektorech s vysokým počtem konkurenčních subjektů na trhu. BI systémy umožňují firmám sbírat, ukládat, analyzovat a prezentovat data v ucelené a srozumitelné formě. V práci jsou popsány, jak základní teoretické koncepty a metodiky pro implementaci BI, tak i samotná implementace na příkladu reálné firmy působící na trhu. This bachelor thesis deals with the implementation of Business Intelligence solutions for small companies. Analyzing data and obtaining useful information for decision-making is increasingly crucial nowadays, especially for businesses operating in sectors with a high number of competitors in the market. BI systems allow companies to collect, store, analyze and present data in a comprehensive and understandable form. The thesis describes the basic theoretical concepts and methods for BI implementation, as well as the implementation itself on the exam-ple of a real company operating on the market. Keywords: Business Intelligence; ETL procesy; implementace BI; ETL process; implementation BI Available in digital repository of Mendel University.
Implementace Business Intelligence pro menší firmu

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou implementace Business Intelligence řešení pro malé firmy. Analyzování dat a získávání užitečných informací pro rozhodování je v dnešní době stále více ...

Mucha, Tomáš
Mendelova univerzita v Brně, 2024

Dohled firemní infrastruktury pomocí nástroje Zabbix s integrací log manageru ELISA
Jelínek, Roman
2024 - Czech
Jelínek, R. Dohled firemní infrastruktury pomocí nástroje Zabbix s integrací log manageru ELISA. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Tato diplomová práce se zabývá vytvořením dohledového systému pro firemní infrastrukturu. Dohledový systému je implementován pomocí monitorovacího nástroje Zabbix, který je nakonfigurován dle požadavků organizace. Dále jsou pomocí log manageru ELISA analyzovány logové soubory, které jsou následně vyhodnocovány pomocí vytvořených pravidel. V rámci této práce byla nakonfigurována integrace těchto dvou systémů, aby bylo možné v rozhraní Zabbix sledovat upozornění zaslané ze systému ELISA. Jelinek, R. Monitoring of Company Infrastructure using Zabbix Tool with Integra-tion of ELISA Log Manager. Master's Thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2023. This thesis deals with the creation of a monitoring system for a company's infrastructure. The monitoring system is implemented using the Zabbix monitoring tool, configured according to the organization's requirements. Furthermore, log files are analyzed using the ELISA log manager, and the logs are subsequently evaluated based on created rules. As part of this thesis, the integration of these two systems was configured to enable monitor alerts sent from the ELISA system within the Zabbix interface. Keywords: dohledový systém; ELISA; IT bezpečnost; log manager; logování; Zabbix; IT security; logging; monitoring system Available in digital repository of Mendel University.
Dohled firemní infrastruktury pomocí nástroje Zabbix s integrací log manageru ELISA

Jelínek, R. Dohled firemní infrastruktury pomocí nástroje Zabbix s integrací log manageru ELISA. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Tato diplomová práce se zabývá vytvořením ...

Jelínek, Roman
Mendelova univerzita v Brně, 2024

Globální minimální efektivní korporátní daň
Hustáková, Klára
2024 - Czech
Cílem bakalářské práce „Globální minimální efektivní korporátní daň“ je na zákla-dě analýzy současného návrhu globálního zdanění ze strany OECD, stanovit dopa-dy zavedení minimální efektivní daně pro vybrané skupiny nadnárodních podniků se sídlem v EU, zejména v kontextu dopadu na vybrané indikátory týkající se zda-nění. Bakalářská práce se věnuje aktuální a rozvíjející se problematice globálního zdanění nadnárodních společností. Teoretická část vymezuje pojmy týkající se mezinárodního zdanění a nadnárodních společností. Dále je v práci podrobněji zkoumán návrh OECD a jeho dva pilíře. Praktická část využívá poznatky z předchozích částí k výpočtu dorovnávací daně pro skupinu společností se sídlem v EU. Práce konstatuje, že současný systém zdanění korporací je zastaralý a pro-jekt BEPS představuje klíčovou změnu v mezinárodním zdanění. Očekává se, že projekt BEPS přinese vyšší transparentnost, omezení daňové konkurence a spra-vedlivější zdanění nadnárodních společností. The objective of the bachelor thesis "Global Minimum Effective Corporate Tax" is to determine the impact of the introduction of a minimum effective corporate tax for selected groups of multinational enterprises based in the EU, in particular in relation to the impact on selected tax-related indicators. The bachelor thesis fo-cuses on the current and evolving issue of global taxation of multinational enter-prises. The theoretical part defines the concepts related to international taxation and multinational enterprises. Furthermore, the thesis examines in detail the OECD proposal and its two pillars. The practical part utilizes the findings from the previous sections to calculate the top-up tax for a group of companies based in the EU. The thesis argues that the current system of corporate taxation is outdated, and that the BEPS project represents a significant change in international taxation. The aim of the BEPS project is to increase transparency, reduce tax competition and promote fair taxation of multinational enterprises. Keywords: BEPS; efektivní sazba daně; globální minimální daň; mezinárodní zdanění; nadnárodní společnosti; effective tax rate; global minimum tax; international taxation; multinational enterprises Available in digital repository of Mendel University.
Globální minimální efektivní korporátní daň

Cílem bakalářské práce „Globální minimální efektivní korporátní daň“ je na zákla-dě analýzy současného návrhu globálního zdanění ze strany OECD, stanovit dopa-dy zavedení minimální efektivní daně pro ...

Hustáková, Klára
Mendelova univerzita v Brně, 2024

The demand for sustainability in Ghana (a case study of eradicating poverty by means of achieving gender equality and empowering women and girls)
Sossoe, Anita
2024 - English
Požadavek udržitelnosti se stal v moderní společnosti klíčovým tématem, protože jednotlivci, podniky i vlády si uvědomují důležitost zachování země pro budoucí generace. Jeden z hlavních problémů při dosahování udržitelnosti v Ghaně souvisí s chudobou. Tato studie si klade za cíl prozkoumat, jaký vliv má rovnost žen a mužů a posílení postavení žen a dívek na snižování a odstraňování chudoby v zemi. Údaje z let 2001-2021 shromážděné ghanským statistickým úřadem a dalšími akademickými časopisy o různých ukazatelích týkajících se žen jako nezávislých proměnných byly použity se závislými proměnnými, které určují faktory chudoby, pomocí metody testování autoregresního rozloženého zpoždění (ARDL), kterou vyvinul Pesaran et al. (2001) a která pomáhá zjistit existenci dlouhodobého vztahu v rámci řady. Výsledky ukazují, že vzdělané ženy pozitivně ovlivňují všechny závislé proměnné použité jako faktory určující chudobu, a ženy v politických sektorech ovlivňují většinu z nich. Ženy zastupující pracovní sílu však na závislé proměnné vliv neměly. Studie dospěla k závěru, že je třeba vzdělávat více žen a dívek a posilovat jejich postavení, zejména ve venkovských oblastech a v severním regionu. Studie rovněž doporučuje, aby vláda a další agentury přezkoumaly údaje týkající se žen, které jsou vedeny jako pracovní síla; je možné, že většina z nich není zaměstnaná nebo má nízkou životní úroveň. The demand for sustainability has become a crucial topic within modern society, as individuals, businesses, and governments alike recognize the importance of preserving the country for future generations. One of the major problems in attaining sustainability in Ghana relates to poverty. This study aims to examine the impact of gender equality and empowerment of women and girls contribute to reducing and eradicating poverty in the country. Data spanning the period 2001–2021, obtained from the Ghana Statistical Service and diverse academic journals, included a variety of female indicators that were used as independent variables to analyze dependent variables that impacted characteristics related to poverty. The autoregressive distributed lag (ARDL) bound testing approach, which was created by Pesaran et al. (2001), was utilized in the investigation to ascertain whether a sustained link existed within the series. Results indicate that women who are educated positively affect all dependent variables used as factors that determine poverty and those in political sectors affecting most of them. Women's representation in the labor force, however, had no effect on the dependent variables. The study concluded the need to educate and empower more women and girls, especially in the rural areas and the Northern region. It also recommended the need for government and other agencies to review women who are in the labour force; perhaps most of them are not employed or have a low standard of living. Keywords: cíle udržitelného rozvoje; Ghana; chudoba; poptávka; rovnost pohlaví; demand; gender equality; poverty; sustainable development goals Available in digital repository of Mendel University.
The demand for sustainability in Ghana (a case study of eradicating poverty by means of achieving gender equality and empowering women and girls)

Požadavek udržitelnosti se stal v moderní společnosti klíčovým tématem, protože jednotlivci, podniky i vlády si uvědomují důležitost zachování země pro budoucí generace. Jeden z hlavních problémů při ...

Sossoe, Anita
Mendelova univerzita v Brně, 2024

Výběr vhodné právní formy podnikání v obchodní činnosti ve vazbě na odvodové povinnosti
Čerteková, Kateřina
2024 - Czech
Bakalářská práce se zabývá povinnými odvody do státního rozpočtu České republiky z příjmů z podílů na zisku společníka a ze samostatně výdělečné činnosti. Literární rešerše specifikuje a vymezuje druhy podnikání v České republice s hlavním zaměřením na společnost s ručením omezeným a podnikající fyzickou osobu. V praktické části jsou vytvořeny modelové příklady na daňové zatížení OSVČ a společníka společnosti s ručením omezeným. Na základě těchto modelů je vytvořena komparace a následně je vyhodnoceno v jakých případech by bylo vhodné podnikat jako fyzická osoba a kdy jako společník ve společnosti s ručením omezeným. The bachelor thesis deals with mandatory contributions to the state budget of the Czech Republic from income derived from a partner's share in profits and from self-employment. The literature review specifies and defines types of busi-ness in the Czech Republic, with a primary focus on a limited liability company and an individual entrepreneur. In the practical part, model examples of the tax burden on self-employed individuals and partners in a limited liability company are creat-ed. Based on these models, a comparison is made, and subsequently, an evaluation is conducted to determine under which circumstances it would be suitable to op-erate as an individual entrepreneur and when as a partner in a limited liability company. Keywords: daň; daňové zatížení; OSVČ; podnikání; pojištění na sociální zabezpečení; příjem; společník; společnost s ručením omezeným; zdravotní pojištění; business; health insurance; income; limited liability company; partner; self-employed person; social insurance; tax; tax burden Available in digital repository of Mendel University.
Výběr vhodné právní formy podnikání v obchodní činnosti ve vazbě na odvodové povinnosti

Bakalářská práce se zabývá povinnými odvody do státního rozpočtu České republiky z příjmů z podílů na zisku společníka a ze samostatně výdělečné činnosti. Literární rešerše specifikuje a vymezuje ...

Čerteková, Kateřina
Mendelova univerzita v Brně, 2024

GDP growth and welfare in developing countries: the case study of Nigeria from 2022-2022
Elias Oluwasegun, Emmanuel
2024 - English
Tato disertační práce se snažila zhodnotit dopad hospodářského růstu, zejména měřeného růstem HDP, na různé ukazatele blahobytu v rámci nigerijské ekonomiky za poslední dvě desetiletí (2002-2022). Základem byla kritická revize literatury, která prozkoumala stávající výzkumy s cílem dosáhnout úplného pochopení teoretických základů a empirických důkazů souvisejících s hospodářským růstem a blahobytem. Zvolená metodika zahrnovala analýzu trendů růstu HDP a ukazatelů blahobytu pomocí sekundárních dat získaných z renomovaných zdrojů. Vícerozměrná regresní analýza provedená pomocí softwaru STATA umožnila simultánně zkoumat dopady růstu HDP na klíčové ukazatele, jako je nerovnost, chudoba, nezaměstnanost a průměrná délka života. Cílem studie bylo poskytnout cenné poznatky o ekonomické dynamice Nigérie a jejích dopadech na společenský blahobyt. Zkoumáním nuancí vztahů mezi růstem HDP a různými metrikami blahobytu přispívá výzkum nejen k akademickému stipendiu, ale také informuje o formulaci politiky. Očekává se, že výsledky této analýzy budou vodítkem pro tvůrce politik a zúčastněné strany při vytváření strategií, které podporují udržitelný hospodářský růst, a tím pozitivně ovlivní nerovnost, míru chudoby, nezaměstnanost a celkovou délku života. Tato práce v podstatě představuje systematické úsilí o odhalení složitosti ekonomicko-sociálního propojení v Nigérii a nabízí holistický pohled na důsledky ekonomického růstu v širším prostředí blahobytu. This dissertation sought to assess the impact of economic growth, particularly measured by GDP growth, on various welfare indicators within the framework of Nigeria's economy over the past two decades (2002-2022). A critical literature review laid the groundwork, surveying existing research to establish a comprehensive understanding of the theoretical underpinnings and empirical evidence related to economic growth and welfare. The chosen methodology involved the analysis of trends in GDP growth and welfare indicators using secondary data collected from reputable sources. Multivariate regression analysis, executed with the STATA software, enabled a simultaneous examination of the effects of GDP growth on key indicators such as inequality, poverty, unemployment, and life expectancy. The study aimed to provide valuable insights into Nigeria's economic dynamics and their repercussions on societal well-being. By scrutinizing the nuanced relationships between GDP growth and various welfare metrics, the research contributes not only to academic scholarship but also informs policy formulation. The outcomes of this analysis are expected to guide policymakers and stakeholders in shaping strategies that promote sustainable economic growth, thereby positively impacting inequality, poverty rates, unemployment, and overall life expectancy. In essence, this thesis represents a systematic effort to unravel the complexities of the economic-social nexus in Nigeria, offering a holistic perspective on the ramifications of economic growth on the broader welfare landscape. Keywords: blahobytu; délka života; chudoba; nerovnost; nezaměstnanost; růst HDP; GPT growth; inequality; life expectancy; poverty; unemployment; welfare Available in digital repository of Mendel University.
GDP growth and welfare in developing countries: the case study of Nigeria from 2022-2022

Tato disertační práce se snažila zhodnotit dopad hospodářského růstu, zejména měřeného růstem HDP, na různé ukazatele blahobytu v rámci nigerijské ekonomiky za poslední dvě desetiletí (2002-2022). ...

Elias Oluwasegun, Emmanuel
Mendelova univerzita v Brně, 2024

Udržitelný turismus v zemích Střední Ameriky
Horáková, Eliška
2023 - Czech
Bakalářská práce „Udržitelný turismus ve Střední Americe“ je zaměřena na hodnocení přístupu jednotlivých zemí Střední Ameriky k rozvoji udržitelného turismu. Cílem práce je popsat udržitelný turismus z hlediska vývoje a vyhodnotit jeho současný stav na národní úrovni zkoumaných zemí. Práce je zpracována na základě navržení vlastní sady indikátorů udržitelného turismu, které pokrývají ekonomický, sociální a environmentální pilíř udržitelnosti. Jednotlivé výsledky indikátorů jsou prezentovány prostřednictvím tabulek, grafů a doplněny o komentář. Přístupy zemí Střední Ameriky jsou následně ohodnoceny a porovnány. The bachelor's thesis "Sustainable tourism in Central America" is focused on evaluating the approach of individual Central American countries to the development of sustainable tourism. The aim of the thesis is to describe sustainable tourism from the point of view of development and to evaluate its current state at the national level of the investigated countries. The thesis is elaborated on the basis of the proposal of the own set of indicators of sustainable tourism, which cover the economic, social, and environmental pillars of sustainability. The individual results of the indicators are presented through tables, graphs and supplemented with commentary. Subsequently, the approaches of Central American countries are evaluated and compared. Keywords: ekonomický pilíř; environmentální pilíř; indikátory; sociální pilíř; Střední Amerika; turismus; udržitelný rozvoj; udržitelný turismus; Central America; economic pillar; environmental pillar; indicators; social pillar; sustainable development; sustainable tourism; tourism Available in digital repository of Mendel University.
Udržitelný turismus v zemích Střední Ameriky

Bakalářská práce „Udržitelný turismus ve Střední Americe“ je zaměřena na hodnocení přístupu jednotlivých zemí Střední Ameriky k rozvoji udržitelného turismu. Cílem práce je popsat udržitelný turismus ...

Horáková, Eliška
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Kampaně na eradikaci vybraných infekčních chorob ve Vietnamu s ohledem na socio-ekonomický a politický vývoj
Ostřanská, Simona
2023 - Czech
Tématem bakalářské práce je politický a socio-ekonomický vývoj Vietnamu a jeho působení na epidemiologickou situaci. V první části práce jsou popsány hlavní determinanty politického a socio-ekonomického vývoje a jejich vliv na epidemiologický a demografický vývoj Vietnamu. V této části je dále popsáno regionální a etnické členění. Navazuje část zabývající se epidemiologickým přechodem a obdobím uvedení reforem Đổi Mới a jejich dopadem na zdravotnictví. Hlavní část je poté zaměřena na epidemiologickou situaci po sjednocení Vietnamu a analýzu eliminace tuberkulózy a spalniček, kde jsou detailněji rozebrány implementované kampaně a překážky procesu eliminace. Na základě této části je vybráno téma pro poslední kapitolu, které se týká nerovnosti ve společnosti a problematice etnických menšin. The topic of the bachelor's thesis is the political and socio-economic development of Vietnam and its impact on the epidemiological situation. The first part of the thesis describes the key determinants of political and socio-economic development and their influence on the epidemiological and demographic trends in Vietnam. This section also provides an overview of the regional and ethnic divisions within the country. The thesis then focuses on the epidemiological transition and the period of the Đổi Mới reforms and their effects on the healthcare system. The main section is dedicated to the epidemiological situation after the reunification of Vietnam and the analysis of the efforts to eliminate tuberculosis and measles, with a detailed examination of the implemented campaigns and obstacles for the process of elimination. Based on this section, the final chapter explores the theme of social inequality and the challenges faced by ethnic minorities in Vietnamese society. Keywords: epidemiologie; etnické menšiny; nerovnost; spalničky; tuberkulóza; vakcinace; Vietnam; epidemiology; ethnic minorities; inequality; measles; tuberculosis; vaccination Available in digital repository of Mendel University.
Kampaně na eradikaci vybraných infekčních chorob ve Vietnamu s ohledem na socio-ekonomický a politický vývoj

Tématem bakalářské práce je politický a socio-ekonomický vývoj Vietnamu a jeho působení na epidemiologickou situaci. V první části práce jsou popsány hlavní determinanty politického a ...

Ostřanská, Simona
Mendelova univerzita v Brně, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases