Number of found documents: 31638
Published from to

Kompostovací proces v Kompostárně Želivec, Agora, s. r. o.
Křapáčková, Klára
2022 - Czech
Bakalářská práce nese název Kompostovací proces v Kompostárně Želivec, Agora, s. r. o. Hlavním předmětem práce je popsat procesy nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, a to kompostování a anaerobní zpracování. Dále je v práci rozebráno podrobněji kompostování, jeho princip, podmínky a možná místa využití tohoto procesu a technologie. Výsledkem bakalářské práce je charakteristika a zhodnocení procesu kompostování na zvolené Kompostárně Želivec, Agora, s.r.o., pomocí popisu používané technologie, systémů a vybavení. Jedná se o kombinaci kompostování v kompostovací hale a způsobu kompostování v pásových hromadách na volné ploše. The bachelor thesis is entitled Composting process in the Composting Plant Želivec, AGORA s.r.o. The main subject of the work is the description of processes of biodegradable waste management, namely composting and an anaerobic digestion. Furthermore, composting, its principle, conditions, and possible places of use of this process and technology are being discussed in more detail. The result of the bachelor thesis is the characteristics and evaluation of the composting process in the Composting Plant Želivec, AGORA s.r.o., using a description of the technology, systems and equipment used. It is a combination of composting in a composting hall and a method of composting in belt piles in the open space. Keywords: anaerobní proces; biologicky rozložitelný odpad; kompost; kompostování; anaerobic digestion; biodegradable waste; compost; composting Available in digital repository of Mendel University.
Kompostovací proces v Kompostárně Želivec, Agora, s. r. o.

Bakalářská práce nese název Kompostovací proces v Kompostárně Želivec, Agora, s. r. o. Hlavním předmětem práce je popsat procesy nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, a to kompostování a ...

Křapáčková, Klára
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Chromatin remodeling during temperature sensing in plants
Šlesingerová, Terezie
2022 - English
Evolučně konzervovaný komplex transkripčního koaktivátoru Spt–Ada–Gcn5 Acetyltransferáza (SAGA) v Arabidopsis thaliana je úzce zapojen do mnoha buněčných procesů pomocí posttranslačních modifikací histonů. GENERAL CONTROL NON-REPRESSIBLE PROTEIN 5 (GCN5), podjednotka komplexu, je histon SAGA acetyltransferáza a přímo ovlivňuje genovou expresi. Mutantní rostliny Arabidopsis postrádající GCN5 jsou citlivé na tepelný stres, ale molekulární mechanismy implikující GCN5 v tepelném stresu jsou v současnosti neznámé. Abychom získali přehled o molekulárních drahách, které jsou základem tepelné citlivosti gcn5, vyhodnotili jsme globální změny proteomu vyvolané tepelným stresem na pozadí gcn5. I když většina identifikovaných proteinů reagovala podobně u gcn5 i u ekotypu Col-0 některé z nich, jako CONSTITUTIVE PHOTOMORPHOGENIC 11 (COP11), nebyly ovlivněny teplem v pozadí mutantní rostliny gcn5, ale u ekotypu Col-0 se drasticky snížily. Dále jsme provedli screening mu-tantů ovlivněných domnělými interaktory GCN5 pod tepelným stresem a identifikovali jsme, že nepřítomnost SAGA COMPLEX SUBUNIT 2A (SCS2A) a INHIBITOR OF GROWTH 1 (ING1) vede k citlivosti na teplo. Celkově vzato, naše výsledky připravují cestu k podrobnějšímu pochopení role GCN5 v reakcích na stres. The evolutionary conserved transcriptional co-activator Spt–Ada–Gcn5 Acetyltransferase (SAGA) complex in Arabidopsis thaliana is tightly involved in numerous cellular processes by histone posttranslational modifications. The GENERAL CONTROL NON-REPRESSED PROTEIN 5 (GCN5), a SAGA subunit, is a histone acetyltransferase that impacts chromatin remodeling. Arabidopsis mutants lacking GCN5 are sensitive to heat stress, but the molecular mechanisms implicating GCN5 in heat stress are currently unknown. To get an insight into the molecular pathways underlying the heat sensitivity of gcn5, we assessed global proteome changes triggered by heat stress in the gcn5 background. Even though most of the identified proteins responded similarly both in gcn5 and wild type plants, some of them like CONSTITUTIVE PHOTOMORPHOGENIC 11 (COP11) were unaffected by heat in the gcn5 mutant background but decreased drastically in the wild type. We further screened mutants affected in putative GCN5 interactors under heat stress and identified that lack of SAGA COMPLEX SUBUNIT 2A (SCS2A) and INHIBITOR OF GROWTH 1 (ING1) results in heat sensitivity. Taken together, our results pave the way for a more detailed understanding of the role of GCN5 in stress responses. Keywords: abiotický stres; acetylace histonů; GCN5; remodelace chromatinu; tepelný stres; abiotic stress; heat stress; histone acetylation; chromatin remodeling Available in digital repository of Mendel University.
Chromatin remodeling during temperature sensing in plants

Evolučně konzervovaný komplex transkripčního koaktivátoru Spt–Ada–Gcn5 Acetyltransferáza (SAGA) v Arabidopsis thaliana je úzce zapojen do mnoha buněčných procesů pomocí posttranslačních modifikací ...

Šlesingerová, Terezie
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Výživa telat v období do odstavu
Sladký, David
2022 - Czech
V dnešní době je čím dál více diskutováno téma výživy telat v období do odstavu. V teoretické části bakalářské práce je popsáno období mlezivové, mléčné i starterové výživy a odstav telat. Dále je zpracován přehled o krmivech používaných u telat v období mléčné výživy se zaměřením na mlezivo, mléčné krmné směsi, startéry a vodu k napájení. V praktické části jsou popsány výsledky z pokusu zkrmování mléčných krmných směsí od dvou rozdílných výrobců. Do pokusu bylo zařazeno 20 telat, která se rozdělila na 2 skupiny a již po mlezivovém období bylo deset z nich krmeno mléčnou krmnou směsí Multimilk Vital od firmy VVS Verměřovice a druhá skupina Telfidem Extra od firmy FIDES AGRO, s. r. o. U všech telat byly sledovány hmotnosti, zdravotní stav, spotřeba starterové směsi a vypočítány přírůstky a provedeno ekonomické hodnocení nákladů na odchov telat. V živé hmotnosti telat, denních přírůstcích ani spotřebě starterové směsi po celou dobu pokusu nebyly zjištěny statisticky významné rozdíly. V jedné fázi odchovu byl prokázán vyšší výskyt průjmů u telat krmených směsí Telfid Extra. Ačkoliv finální vyhodnocení přírůstků ukázalo téměř totožné výsledky, po přepočtu ekonomické stránky byl Telfid Extra s náklady 47,57 Kč na kilogram přírůstku ekonomičtější než směs Multimilk Vital, kde byly náklady na kg přírůstku v použitých krmivech spočítány ve výši 58,02 Kč. Nowadays, the topic of calf nutrition in the weaning period is increasingly discussed. The theoretical part of the bachelor thesis describes the period of colostrum, milk and starter nutrition and weaning of calves. Furthermore, an overview of the feeds used in calves during the lactation period is presented, focusing on colostrum, milk replacers, starter feeds and drinking water. In the practical part, the results of a trial of feeding dairy compound feeds from two different producers are described. 20 calves were included in the trial and divided into two groups and after the lactation period, ten of them were fed with Multimilk Vital from VVS Verměřovice and the other group with Telfid Extra from FIDES AGRO, s. All calves were monitored for weight, health, consumption of starter mixture and gains were calculated and an economic evaluation of the cost of rearing calves was carried out. No statistically significant differences were found in live weight of calves, daily gains or consumption of starter mixture throughout the experiment. At one stage of rearing, a higher incidence of diarrhoea was found in calves fed Telfid Extra. Although the final evaluation of the increments showed almost identical results, after recalculation of the economic aspect, Telfid Extra with a cost of 47.57 CZK per kg of increment was more economical than the Multimilk Vital mixture, where the cost per kg of increment in the feed used was calculated at 58.02 CZK. Keywords: imunoglobuliny; mléčná krmná směs; mlezivo; odstav; starter; tele; calf; colostrum; immunoglobulins; milk replacer; weaning Available in digital repository of Mendel University.
Výživa telat v období do odstavu

V dnešní době je čím dál více diskutováno téma výživy telat v období do odstavu. V teoretické části bakalářské práce je popsáno období mlezivové, mléčné i starterové výživy a odstav telat. Dále je ...

Sladký, David
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Vliv ošetření osiva superabsorbčním polymerem na vzcházení, růst a výnos plodiny
Lokaj, Lukáš
2022 - Czech
Diplomová práce se zabývá problematikou využití superabsorbčního polymeru, konkrétně obaleného osiva tímto polymerem a vyhodnocení vzcházení, růstu a výnosu plodiny. Jedna část pokusu probíhala v laboratoři, a to klíčení rostlin, zatímco v druhé části byl realizován pokus v polních podmínkách na pozemcích Školního zemědělského podniku na lokalitě Žabčice v letech 2020–2022. Sledovaly se vlivy ošetření osiva SAP na klíčení, vzcházení a výnos plodin. Hodnoceny jsou u pšenice, ječmene, kukuřice a řepky 4 varianty pokusu, a to osivo neošetřeno, osivo ošetřeno SAP, osivo mořeno a osivo mořeno a ošetřeno SAP. Osivo ošetřeno SAP bylo vyklíčeno rychleji u všech plodin. U pšenice odrůdy Luana a kukuřice odrůdy Celong SAP zvýšil výnos téměř o 0,5 t/ha, u řepky o 0,7 t/ha. Na ječmen a kukuřici odrůdy Alombo působil SAP negativně. The thesis deals with the use of a superabsorbent polymer, specifically seed coated with this polymer and the evaluation of emergence, growth and yield of the crop. One part of the experiment was carried out in the laboratory, namely plant germination, while the second part was carried out under field conditions on the land of the School Farm at the site of Žabčice in the years 2020–2022. The effects of SAP seed treatment on germina-tion, emergence and crop yield were monitored. Four experimental treatments were evalu-ated for wheat, barley, maize and rape, namely seed untreated, seed treated with SAP, seed picled and seed picled and treated with SAP. SAP treated seed germinated faster for all crops. For wheat variety Luana and maize variety Celong, SAP increased yield by al-most 0.5 t/ha, and for rape by 0.7 t/ha. Barley and maize variety Alombo were negatively affected by SAP. Keywords: ječmen jarní; klíčení; kukuřice; mořené osivo; obalené osivo; pšenice ozimá; řepka olejná; SAP; coated seed; germination; maize; oilseed rape; pickled seed; spring barley; winter wheat Available in digital repository of Mendel University.
Vliv ošetření osiva superabsorbčním polymerem na vzcházení, růst a výnos plodiny

Diplomová práce se zabývá problematikou využití superabsorbčního polymeru, konkrétně obaleného osiva tímto polymerem a vyhodnocení vzcházení, růstu a výnosu plodiny. Jedna část pokusu probíhala ...

Lokaj, Lukáš
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Molekulárně-biologická diagnostika lidských polyomavirů
Ryšavá, Markéta
2022 - Czech
S lidskými polyomaviry se většina lidské populace setká v dětství, kdy je první infekce bezpříznaková či s mírnými symptomy. Tyto viry ovšem v lidském těle perzistují a reaktivují se nejčastěji při imunosupresi. S reaktivací JC viru je spojena progresivní multifokální encefalopatie. S BK virem je spojena hemoragická cystitida, která má za následek ztrátu aloštěpu při transplantaci ledviny. Přesnou diagnostikou lze viry včas detekovat a zmírnit poškození tkáně. Tato diplomová práce se zabývá biotechnologiemi, které lze při detekci virů využít se zaměřením na real-time PCR, která je v diagnostice virů zlatým standardem. Literární rešerše shrnuje základní informace o polyomavirech se zaměřením na lidské polyomaviry BKV a JCV. Shrnuje biotechnologické metody používané k detekci polyomavirů, jak v rámci rutinní diagnostiky, tak alternativní přístupy zahrnující biosenzory a CRISPR. Experimentální část práce zahrnuje návrh detekčního systému pro polyomaviry od in silico analýzy genomu, přes návrh potenciálních primerů, po teoretickou analýzu specificity. Praktická část práce pak porovnává účinnost a senzitivitu amplifikace dvou re-akčních směsí, kdy je jedna určena pro jednoduché systémy a druhá pro multiplexy. Dále zahrnuje testování vybraných aditiv PCR a stanovení citlivosti a parametrů validity testu reakční směsi vybrané pro vývoj PCR systému. Výsledky poukázaly, že detekce pomocí multiplex reakční směsi je dostatečně citlivá, jelikož splňuje podmínky a požadavky klinických doporučení a současně vykazuje velmi dobré hodnoty senzitivity a specificity testu srovnatelné s publikovanými technologiemi. Tato reakční směs se jeví jako relevantní k použití vývoje a optimalizaci PCR systému pro detekci polyomavirů. Most of the human population encounters human polyomaviruses during childhood, when the first infection is asymptomatic or with mild symptoms. However, these viruses persist in the human body and most often, they reactivate during immunosuppression. Together with JC virus reactivation, the progressive multifocal encephalopathy is associated. Hemorrhagic cystitis is associated with BK virus, resulting in the loss of allograft during kidney transplantation. Accurate diagnostics can detect viruses in a timely manner and mitigate tissue damage. This diploma thesis deals with biotechnologies, which can be used in virus detection with a focus on real time PCR, which is the gold standard in virus diagnostics. The literary research summarizes basic information about polyomaviruses with a focus on human BKV and JCV polyomaviruses. It summarizes the biotechnological methods used for detection of polyomaviruses, both in routine diagnosis and in alternative approaches involving biosensors and CRISPR. The experimental part of the work includes the design of a detection system for polyomaviruses from in silico genome analysis, through the design of potential primers, to theoretical specificity analysis. The practical part of the work compares the efficiency and sensitivity of amplification of two reaction mixtures, where one is intended for simple systems and the other for multiplexes. It also includes testing of selected additives of PCR and determining the sensitivity and validity parameters of the reaction mixture test selected for PCR system development. The results showed that detection using a multiplex reaction mixture is sufficiently sensitive, as it meets the conditions and requi-rements of clinical recommendations and at the same time shows very good values of sensitivity and specificity of the test comparable to published technologies. This reaction mixture appears to be relevant to the use of the development and optimization of a PCR system for the detection of polyomaviruses. Keywords: biotechnologie; BK virus; CRISPR; ELISA; JC virus; mikroskopie; polyomavirus; real-time PCR; biotechnology; microscopy Available to registered users in the Library of Mendel University.
Molekulárně-biologická diagnostika lidských polyomavirů

S lidskými polyomaviry se většina lidské populace setká v dětství, kdy je první infekce bezpříznaková či s mírnými symptomy. Tyto viry ovšem v lidském těle perzistují a reaktivují se nejčastěji při ...

Ryšavá, Markéta
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Klíčové faktory výkonnosti podniku v odvětví pivovarnictví
Máčalová, Pavlína
2022 - Czech
Cílem diplomové práce je návrh opatření, které povedou k pozitivnímu vývoji ekonomické přidané hodnoty v odvětví pivovarnictví. Literární rešerše je zaměřena na obecnou problematiku finančního řízení a hodnocení výkonnosti podniku. Podrobněji je specifikována ekonomická přidaná hodnota. V části odvětvové analýzy jsou rozebrány specifika odvětví pivovarnictví s využitím vybraných metod. Pro analytickou část práce je s využitím kriteriálního výběru zvolen výzkumný vzorek podniků z odvětví pivovarnictví. V rámci finančního řízení je provedena analýza vybraných poměrových ukazatelů. Pro identifikaci klíčových faktorů ovlivňující ekonomickou přidanou hodnotu je zvolena panelová regresní analýza v rámci níž je odhadován model dekompozice EVA, který doplňuje model vybraných poměrových ukazatelů. V závěru práce jsou formulovány doporučení na základě výsledků provedených analýz. The objective of this diploma thesis is to propose measures that will lead to a positive development of economic value added in the brewing industry. The literature review is focused on general issues of financial management and evaluation of company performance. The economic value added is specified in more detail. In the part of the sectoral analysis, the specifics of the brewing industry are discussed using selected methods. For the analytical part of the thesis, a research sample of enterprises from the brewing sector is chosen using a criterion selection. In the context of financial management, an analysis of selected ratio indicators is carried out. To identify the key factors influencing the economic value added, a panel regression analysis is selected, within which an EVA decomposition model is estimated and which also complements the model of selected ratio indicators. For the conclusion, recommendations based on the results of the analyses performed are formulated. Keywords: ekonomická přidaná hodnota; finanční analýza; hodnota podniku; pivovarnictví; regresní analýza; brewing industry; business value; economic value added; financial analysis; regression analysis Available in digital repository of Mendel University.
Klíčové faktory výkonnosti podniku v odvětví pivovarnictví

Cílem diplomové práce je návrh opatření, které povedou k pozitivnímu vývoji ekonomické přidané hodnoty v odvětví pivovarnictví. Literární rešerše je zaměřena na obecnou problematiku finančního řízení ...

Máčalová, Pavlína
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Odměňování vedoucích pracovníků ve vybrané společnosti
Straka, Jiří
2022 - Czech
Bakalářská práce se zaměřuje na odměňování vedoucích pracovníků ve vybrané společnosti. V první části popisujeme kapitoly o motivaci a odměňování. V druhé části charakterizujeme danou společnost a její systém odměňování. V kvalitativním výzkumu pomocí polostrukturovaných otázek se snažím zjistit míru spokojenosti zaměstnanců se současným systémem odměňování. Na základě zjištění z rozhovorů, které analyzuji, navrhnu úpravu systému tak, aby byl pro pracovníky a firmu co nejpřijatelnější a zároveň ekonomicky udržitelný pro firmu. The bachelor thesis focuses on the remuneration of executives in a selected com-pany. In the first part we describe the chapters on motivation, remuneration. In the second part we characterize the company and its remuneration system. In qualitative research using semi-structured questions, we try to determine the le-vel of employee satisfaction with the current remuneration system. Based on the findings from the interviews that we analysed, we propose to modify the system so that it is as acceptable as possible for employees and the company and econo-mically sustainable for the company. Keywords: motivace; mzda; odměňování; motivation; remuneration; wage Available in digital repository of Mendel University.
Odměňování vedoucích pracovníků ve vybrané společnosti

Bakalářská práce se zaměřuje na odměňování vedoucích pracovníků ve vybrané společnosti. V první části popisujeme kapitoly o motivaci a odměňování. V druhé části charakterizujeme danou společnost ...

Straka, Jiří
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Využití fraktální geometrie pro generování hudby
Skřičilová, Magdaléna
2022 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá metodami algoritmického generování hudby, které využívají principy fraktální geometrie. V práci jsou popsány potřebné teoretické základy, týkající se jak fraktální geometrie, tak hudební teorie a algoritmické kompozice, a následně je popsán postup pro generování hudby s využitím každého ze čtyř typů fraktálů. Postup zahrnuje také výběr vhodného prostředí k implementaci. Nakonec jsou všechny metody porovnány a zhodnoceny. This thesis deals with algorithmic composition methods that use the principles of fractal geometry. The thesis describes the necessary theoretical foundations concerning both fractal geometry and music theory together with the principles of algorithmic composition, and then describes the process of music generation using each of the four types of fractals. Part of the process is also selecting a suitable environment for implementation. At the end, all methods are compared and evaluated. Keywords: algoritmická kompozice; fraktální geometrie; fraktální hudba; JythonMusic; 1/f šum; fractal music; 1/f noise; algorithmic composition; fractal geometry Available in digital repository of Mendel University.
Využití fraktální geometrie pro generování hudby

Tato bakalářská práce se zabývá metodami algoritmického generování hudby, které využívají principy fraktální geometrie. V práci jsou popsány potřebné teoretické základy, týkající se jak fraktální ...

Skřičilová, Magdaléna
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Vplyv vybraných ukazateľov na vývoj ceny Bitcoinu
Slimák, Rastislav
2022 - Slovak
Slimák R. Vliv vybraných ukazatelů na vývoj ceny Bitcoinu. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2022. Diplomová práce se zabývá vlivem vybraných ukazatelů na vývoj ceny Bitcoinu. Díky literární rešerši vědeckých článků zabývajících se cenovým vývojem Bitcoinu, budou vybrány konkrétní proměnné, které budou podrobeny regresní analýze v praktické části. Hlavním přínosem práce je zkoumání vztahů v konkrétních periodách, které jsou definovány Bitcoinovým halvingem. Mimo regresních analýz se práce věnuje grafické analýze vybraných vztahů, elementárnímu výkladu základních vlastností Bitcoinu společně s podrobnější analýzou zmíněných halvingů a samostatné kapitole o základních metodách oceňování aktiv. V diskusi jsou kriticky zhodnoceny výsledky práce a porovnány s výsledky vědeckých článků. V závěru se práce snaží zesumarizovat, zda a jak se změnil pohled investorů na toto netradiční aktivum ve sledovaných obdobích a nabídnout tak alternativní pohled ve věci zapojení Bitcoinu do portfolia. Slimák R. The impact of selected indicators on the price development of Bitcoin. Diploma thesis.Brno: Mendel University, 2022. This thesis deals with the influence of selected factors on the development of the price of Bitcoin. Thanks to literary research of scientific articles dealing with the price development of Bitcoin, specific variables will be selected, which will be subjected to a regression analysis in the practical part. The main benefit of this work is the study of relationships in specific periods, which are defined by Bitcoin halving. In addition to the regression analysis, the work deals with a graphical analysis of selected relationships, an elementary interpretation of the basic properties of Bitcoin together with a more detailed analysis of the mentioned halving and a separate chapter on the basic methods of asset evaluation. The results of the work are critically evaluated in the discussion and compared with the results of scientific articles. In the end, the work tries to summarize whether and or how investor's view of this non-traditional asset has changed in the monitored periods and thus offer an alternative view of Bitcoin's involvement in the portfolio. Keywords: Bitcoin; EPU index; Google trends; halving; regresní analýza; S&P 500; regression analysis Available in digital repository of Mendel University.
Vplyv vybraných ukazateľov na vývoj ceny Bitcoinu

Slimák R. Vliv vybraných ukazatelů na vývoj ceny Bitcoinu. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2022. Diplomová práce se zabývá vlivem vybraných ukazatelů na vývoj ceny Bitcoinu. Díky ...

Slimák, Rastislav
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Spotřebitelské úvěry v podmínkách ČR
Machálková, Tereza
2022 - Czech
Machálková, T. Spotřebitelské úvěry v podmínkách ČR. Bakalářská práce. Brno: Mendelova Univerzita v Brně, 2022. Bakalářská práce se zabývá spotřebitelskými úvěry. V první části bakalářské práce je provedena analýza a komparace legislativy vztahující se ke spotřebitelským úvě- rům a identifikovat významné změny pro spotřebitele. V aplikační části je popsán vývoj zadlužení domácností a vývoj úrokových sazeb spotřebitelských úvěrů na byd- lení a spotřebitelských úvěrů jiných než na bydlení. V závěru práce je porovnání vý- voje úvěrových Stage tří bank, které jsou rozděleny dle IFRS – 9. Machálková, T. Consumer credits in the conditions of the Czech Republic. Bachelor thesis. Brno: Mendel University, 2022. The bachelor thesis deals with consumer loans. The first part of the bachelor thesis is an analysis and comparison of legislation related to consumer credit and identify significant changes for consumers. The application part describes the development of household debt and the development of interest rates on consumer loans for housing and consumer loans other than housing. At the end of the work is a compar- ison of the development of credit Stages of three banks, which are divided according to IFRS - 9. Keywords: dluh; hypotéka; legislativa; spotřebitelský úvěr; consumer credit; debt; legislation; mortgage Available in digital repository of Mendel University.
Spotřebitelské úvěry v podmínkách ČR

Machálková, T. Spotřebitelské úvěry v podmínkách ČR. Bakalářská práce. Brno: Mendelova Univerzita v Brně, 2022. Bakalářská práce se zabývá spotřebitelskými úvěry. V první části bakalářské práce je ...

Machálková, Tereza
Mendelova univerzita v Brně, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases