Number of found documents: 15399
Published from to

Udržitelný turismus v zemích Střední Ameriky
Horáková, Eliška
2023 - Czech
Bakalářská práce „Udržitelný turismus ve Střední Americe“ je zaměřena na hodnocení přístupu jednotlivých zemí Střední Ameriky k rozvoji udržitelného turismu. Cílem práce je popsat udržitelný turismus z hlediska vývoje a vyhodnotit jeho současný stav na národní úrovni zkoumaných zemí. Práce je zpracována na základě navržení vlastní sady indikátorů udržitelného turismu, které pokrývají ekonomický, sociální a environmentální pilíř udržitelnosti. Jednotlivé výsledky indikátorů jsou prezentovány prostřednictvím tabulek, grafů a doplněny o komentář. Přístupy zemí Střední Ameriky jsou následně ohodnoceny a porovnány. The bachelor's thesis "Sustainable tourism in Central America" is focused on evaluating the approach of individual Central American countries to the development of sustainable tourism. The aim of the thesis is to describe sustainable tourism from the point of view of development and to evaluate its current state at the national level of the investigated countries. The thesis is elaborated on the basis of the proposal of the own set of indicators of sustainable tourism, which cover the economic, social, and environmental pillars of sustainability. The individual results of the indicators are presented through tables, graphs and supplemented with commentary. Subsequently, the approaches of Central American countries are evaluated and compared. Keywords: ekonomický pilíř; environmentální pilíř; indikátory; sociální pilíř; Střední Amerika; turismus; udržitelný rozvoj; udržitelný turismus; Central America; economic pillar; environmental pillar; indicators; social pillar; sustainable development; sustainable tourism; tourism Available in digital repository of Mendel University.
Udržitelný turismus v zemích Střední Ameriky

Bakalářská práce „Udržitelný turismus ve Střední Americe“ je zaměřena na hodnocení přístupu jednotlivých zemí Střední Ameriky k rozvoji udržitelného turismu. Cílem práce je popsat udržitelný turismus ...

Horáková, Eliška
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Kampaně na eradikaci vybraných infekčních chorob ve Vietnamu s ohledem na socio-ekonomický a politický vývoj
Ostřanská, Simona
2023 - Czech
Tématem bakalářské práce je politický a socio-ekonomický vývoj Vietnamu a jeho působení na epidemiologickou situaci. V první části práce jsou popsány hlavní determinanty politického a socio-ekonomického vývoje a jejich vliv na epidemiologický a demografický vývoj Vietnamu. V této části je dále popsáno regionální a etnické členění. Navazuje část zabývající se epidemiologickým přechodem a obdobím uvedení reforem Đổi Mới a jejich dopadem na zdravotnictví. Hlavní část je poté zaměřena na epidemiologickou situaci po sjednocení Vietnamu a analýzu eliminace tuberkulózy a spalniček, kde jsou detailněji rozebrány implementované kampaně a překážky procesu eliminace. Na základě této části je vybráno téma pro poslední kapitolu, které se týká nerovnosti ve společnosti a problematice etnických menšin. The topic of the bachelor's thesis is the political and socio-economic development of Vietnam and its impact on the epidemiological situation. The first part of the thesis describes the key determinants of political and socio-economic development and their influence on the epidemiological and demographic trends in Vietnam. This section also provides an overview of the regional and ethnic divisions within the country. The thesis then focuses on the epidemiological transition and the period of the Đổi Mới reforms and their effects on the healthcare system. The main section is dedicated to the epidemiological situation after the reunification of Vietnam and the analysis of the efforts to eliminate tuberculosis and measles, with a detailed examination of the implemented campaigns and obstacles for the process of elimination. Based on this section, the final chapter explores the theme of social inequality and the challenges faced by ethnic minorities in Vietnamese society. Keywords: epidemiologie; etnické menšiny; nerovnost; spalničky; tuberkulóza; vakcinace; Vietnam; epidemiology; ethnic minorities; inequality; measles; tuberculosis; vaccination Available in digital repository of Mendel University.
Kampaně na eradikaci vybraných infekčních chorob ve Vietnamu s ohledem na socio-ekonomický a politický vývoj

Tématem bakalářské práce je politický a socio-ekonomický vývoj Vietnamu a jeho působení na epidemiologickou situaci. V první části práce jsou popsány hlavní determinanty politického a ...

Ostřanská, Simona
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Marketingová a komunikační strategie Cyklo Čermák
Čermák, Marek
2023 - Czech
Cílem této bakalářské práce je vytvoření marketingové a komunikační strategie podnikatelského subjektu Cyklo Čermák pro druhou polovinu roku 2023. Výsledný plán je šitý na míru konkrétní situaci subjektu. Vychází z analýzy současné situace subjektu. Aktuální data doplňuje o předpokládané trendy. Výzkumná část práce se opírá o dotazníkové šetření zaměřené na chování spotřebitelů. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou část, metodologii a praktickou část. Teoretická část je tvořena literární rešerší, metodologie popisuje použité metody a praktická část se věnuje konkrétní situaci podnikatelského subjektu. V závěru bakalářské práce jsou obsaženy tipy na zlepšení současné situace. The aim of this bachelor thesis is to create a marketing and communication strategy of the business entity Cyklo Čermák for the second half of 2023. The creation of plans exactly corresponds to the specific situation of the subject. It is based on an analysis of the current situation of the subject. It complements the current data with expected trends. The research part of the thesis is based on a questionnaire survey focused on consumer behavior. The bachelor thesis is divided into a theo-retical part, methodology and a practical part. The theoretical part consists of lit-erature research, the methodology describes the methods used and the practical part deals with the specific situation of the business entity. At the end of the bach-elor thesis, there are tips for improving the current situation. Keywords: Cyklo Čermák; cyklo obchod; cyklo servis; chování spotřebitele; komunikace; marketing; podnikání; půjčovna kol; bike rental; bike service; bike shop; communication; consumer behaviour; entrepreneurship Available in digital repository of Mendel University.
Marketingová a komunikační strategie Cyklo Čermák

Cílem této bakalářské práce je vytvoření marketingové a komunikační strategie podnikatelského subjektu Cyklo Čermák pro druhou polovinu roku 2023. Výsledný plán je šitý na míru konkrétní situaci ...

Čermák, Marek
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Obalové materiály používané v potravinářském průmyslu
Peter, Jiří
2023 - Czech
Konvenční obalové materiály v potravinářském průmyslu čelí přicházejícím inovacím se záměrem zvýšení udržitelnosti obalového průmyslu a prodloužení údržnosti potravin. Cílem teoretické práce je popsat skupiny používaných obalových materiálů a podložit je aktuálními legislativními požadavky. Zvýšené pozornosti se dostává aktivním, inteligentním a jedlým obalům. Rešerše je uzavřena informacemi o bezpečnosti obalů a vlivu do potravin migrujících látek na zdraví spotřebitele. Během posledních let dostaly svá omezení látky bisfenol A, melamin, formaldehyd nebo ftaláty. Bezpečnost obalů je v tomto směru omezena množstvím toxikologických dat a migračních studií. Jedlé obaly nabízejí řešení zejména v prodloužení údržnosti potravin, slibných výsledků dosahuje oddalování mikrobiální zkázy a zachování senzorických vlastností po delší dobu. Praktické aplikace zatím brzdí chybějící evropská legislativa. Conventional food packaging materials face incoming innovations with intention to increase the sustainability of packaging industry a to extend the shelf life of food. Theoretical thesis focuses on describing all the possible groups of packaging materials and the current legislation required. Special attention is given to active, intelligent and edible packaging. The review concludes with information about food packaging safety and its impact on consumer health. Bisphenol A, melamine, formaldehyde or phthalates belong to the substances restricted in recent years. In this point of view the food packaging safety is limited by the amount of toxicological data and migration studies. Edible packaging brings solution for extending shelf life of food, most promising results have been found in delaying microbial spoilage and maintaining sensory properties of foodstuff for longer period of time. For practical applications European union still lacks any regulations. Keywords: aktivní; bezpečnost; inteligentní; jedlé; legislativa; materiál; obal; potraviny; active; edible; food; intelligent; legislation; material; packaging; safety Available in digital repository of Mendel University.
Obalové materiály používané v potravinářském průmyslu

Konvenční obalové materiály v potravinářském průmyslu čelí přicházejícím inovacím se záměrem zvýšení udržitelnosti obalového průmyslu a prodloužení údržnosti potravin. Cílem teoretické práce je popsat ...

Peter, Jiří
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Kyselina kávová jako nový fluorescenční marker kvality nápojů
Vodová, Veronika
2023 - Czech
Práce byla zaměřena na studium fotochemického chování kyseliny kávové (KK) se zřetelem na hodnocení kvality nápojů. Tato organická kyselina se vyskytuje v různých nápojích přírodního původu, jako jsou révová vína, džusy nebo čaje. KK vykazuje velmi zajímavé fotochemické chování, které je ovlivněno prostředím, ve kterém se KK nachází. Bude-li se měnit kvalita nápoje například z pohledu pančování, zákonitě se bude měnit i koncentrace KK i reakční podmínky. Jestliže takovéto vzorky vystavíme UV záření (spustíme fotochemické reakce) a následně zaznamenáme fluorescenční spektra pomocí, kterých půjde vzorky od sebe rozlišit. Vzhledem ke složitosti této problematiky je tato práce rozdělena na dvě části. První (přehledová) část této práce obsahuje důležité informace o KK z různých pohledů (výskyt, metabolismus, účinky a pod). Druhá (praktická) část této práce je zaměřena na fluorescenční monitorování standardu KK při různých podmínkách po UV ozáření (vliv doby působení UV záření, vliv pH prostředí a vliv koncentrace fosfátového pufru). Na základě výsledků bylo jednoznačně prokázáno, že fluorescenční vlastnosti (fotochemické chování) KK jsou striktně závislé na pH, době působení UV záření, použité koncentraci KK a chemické složení nápoje. Uvedené výsledky naznačují, že KK lze považovat za fluorescenční marker kvality nápojů. Pro ověření této hypotézy bude zapotřebí analyzovat větší množství reálných vzorků a statisticky vyhodnotit. The work was focused on the study of the photochemical behaviour of caffeic acid (KK) with focus on the evaluation of quality of beverages. This organic acid is found in various beverages of natural origin, such as grape wines, juices, or teas. KK shows a very interesting photochemical behaviour, which is influenced by the environment in which it is found. If the quality of drinks changes, for example from the point of view of punching, the concentration of KK and the reaction conditions will naturally change as well. If such samples are exposed to UV radiation (starting photochemical reactions) and then is recorded fluorescence, which can be used to distinguish the sample from each other. Due to the complexity of this issue, this work is divided into two parts. The first (overview) part of this work contains important information about KK from different perspectives (occurrence, metabolism, effects etc.). The second (practical) part this work focused on fluorescence monitoring of KK standard under different conditions after UV irradiation (effect of UV exposure time, effect of pH of the environment and effect of phosphate buffer concentration). Based on the results, it was clearly demonstrated that the fluorescence properties of KK (photochemical behaviour) are strictly dependent on the pH, UV radiation time, the concentration of KK used and the chemical composition of the drink. These results suggest that KK can be considered as a fluorescent marker of beverage quality. To test this hypothesis will need to be analysed a larger number of real samples and statistically evaluated. Keywords: antioxidant; fluorescenční marker; kyselina kávová; minerální vody; UV otisk prstu; caffeic acid; fluorescent marker; mineral water; UV–Fingerprint Available in digital repository of Mendel University.
Kyselina kávová jako nový fluorescenční marker kvality nápojů

Práce byla zaměřena na studium fotochemického chování kyseliny kávové (KK) se zřetelem na hodnocení kvality nápojů. Tato organická kyselina se vyskytuje v různých nápojích přírodního původu, jako jsou ...

Vodová, Veronika
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Stojan na kytaru s použitím lamelových prvků v etapě prototypu
Špaček, Filip
2023 - Czech
V této práci je popsán postup návrhu a výroby nestandardního kytarového stojanu ve fázi prototypu s použitím lamelového prvku. Záměrem bylo vytvořit funkční výrobek, který by plnil funkci coby odkládacího prostoru pro hudební nástroj, ale i zajímavého dekoračního prvku interiéru, případně pódia. Autor popisuje ranné fáze vývoje, úskalí spojená s návrhy prvních tvarů, úpravy a adaptace až po výsledný tvar kytarového stojanu a proces samotné výroby, při kterém rovněž došlo k odklonu od návrhu a následným úpravám. Výsledným řešením této práce se stala konstrukce spojující lamelový prvek s masivním dřevem doplněná o prvky vzniklé technologií 3D tisku. This theses describes creation and fabrication of a custom guitar stand in a prototype phase with lamellar element used in its frame. The main aim was to create a functional product that can be used both as a place for musical instrument and also as an interesting interior or stage element. Author describes early phases of development, problems detected on early shapes of the guitar stand and their alterations during fabrication up to the final design. The final solution was wooden construction with lamellar element which was supplemented with 3D-printed supports. Keywords: hudba; kytara; lamelový prvek; stojan; 3D tisk; guitar; lammellar element; music; stand; 3D print Available in digital repository of Mendel University.
Stojan na kytaru s použitím lamelových prvků v etapě prototypu

V této práci je popsán postup návrhu a výroby nestandardního kytarového stojanu ve fázi prototypu s použitím lamelového prvku. Záměrem bylo vytvořit funkční výrobek, který by plnil funkci coby ...

Špaček, Filip
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Syndrom vyhoření u učitelů středních odborných škol
Čabanová, Lenka
2023 - Czech
Bakalářská práce se zabývá syndromem vyhoření u učitelů středních odborných škol. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou část a praktickou část. Teoretická část se zabývá pojmem syndromu vyhoření, prevencí proti syndromu vyhoření a pedagogické profesy. Praktická část je věnovaná vlastnímu výzkumu a jeho výsledkům. Bachelor thesis deals with the burnout syndrome of teachers at high school. The work is devided into two parts, teoretical part and practical part. The teoretical part deals wit the concept of burnout syndrome, prevention against burnout syn-drome, and teaching profession. The practical part is dedicated to my own re-search and results of the research. Keywords: MBI; prevence; stres; syndrom vyhoření; učitel; anxiety; burnout syndrome; prevention; teacher Available in digital repository of Mendel University.
Syndrom vyhoření u učitelů středních odborných škol

Bakalářská práce se zabývá syndromem vyhoření u učitelů středních odborných škol. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou část a praktickou část. Teoretická část se zabývá pojmem syndromu ...

Čabanová, Lenka
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Srovnání střednědobé změny půdních vlastností mezi vybranými lesními porosty ve vegetačních stupních v Předních horách Moravskoslezských Beskyd
Matějčková, Michaela
2023 - Czech
Tato bakalářská práce pojednává o problematice změny půdních vlastností mezi lesními porosty ve vegetačních stupních ve střednědobém měřítku a jejich dopad, význam a využití v lesnické praxi. Vychází z výzkumu, který byl před danou dobou prováděn na stejných stanovištích a z tehdy nasbíraných dat (rok 2010). Bylo vykopáno 16 půdních sond v porostech umělých a přirozených a ve čtyřech vegetačních stupních, byly odebrány vzorky a v laboratoři pak provedeny vybrané analýzy, s předpokladem pro výraznější změny. Ty byly až na dvě výjimky, velice nepatrné, což může pro další vývoj zkoumaných lesních porostů nebo pro zahrnutí analýz do obnovy OPRL, LHP či LHO představovat pozitivní aspekt. Zmíněné rozdíly ve vlastnostech byly zejména v B horizontech u přirozených porostů, a to u pH/KCl, kdy byla hodnota oproti původnímu stavu významně nižší ve 4. vegetačním stupni, což značí okyselení půdy. V druhém případě šlo o rozdíly mezi vegetačními stupni, a to opět nejvýrazněji u 4. vegetačního stupně, kdy významně vzrostlo množství celkového dusíku, což lze vnímat v souvislosti se snížením pH a mohlo by být odůvodněno projevujícím se vlivem člověka, který je v nižších vegetačních stupních logicky intenzivnější oproti vyšším horským polohám. This bachelor thesis deals with the issue of changing soil properties between forest stands in vegetation stages on a medium-term scale and their impact, significance and use in forestry practice. It is based on research that was carried out at the same locations before that time and on the data collected at that time (year 2010). Sixteen soil probes were excavated in artificial and natural stands and in four vegetation stages, samples were taken and then selected analyses were carried out in the laboratory, with the assumption of significant changes. These were, with two exceptions, very minor, which may be a positive aspect for the further development of the examined forest stands or for the inclusion of analyses in the restoration of “OPRL”, “LHP” or “LHO”. The mentioned differences in properties were especially in the B horizons of natural stands, namely for pH/KCl, where the value was significantly lower compared to the original state in the 4th vegetation stage, which indicates soil acidification. In the second case, it was a matter of differences between vegetation stages, again most markedly in vegetation stage 4, when the amount of total nitrogen increased significantly, which can be perceived in connection with a decrease in pH and could be justified by the manifestation of human influence, which is logically more intense in the lower vegetation stages compared to higher mountain positions. Keywords: celkový obsah dusíku; celkový obsah uhlíku; pH/KCl; přirozené porosty; umělé porosty; artificial stands; natural stands; total carbon content; total nitrogen content Available in digital repository of Mendel University.
Srovnání střednědobé změny půdních vlastností mezi vybranými lesními porosty ve vegetačních stupních v Předních horách Moravskoslezských Beskyd

Tato bakalářská práce pojednává o problematice změny půdních vlastností mezi lesními porosty ve vegetačních stupních ve střednědobém měřítku a jejich dopad, význam a využití v lesnické praxi. Vychází ...

Matějčková, Michaela
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Průzkum a dokumentace roubené stavby
Pytel, Kristián
2023 - Czech
Práce pojednává o dokumentování roubené stavby v obci Čeladná z počátku 20. století. V práci je kompletní popis všech konstrukcí a detailů objektu, včetně fotodokumentace. Pro lepší zaznamenání bylo vytvořeno 3D model dřevěné konstrukce a byla překontrolována správnost stávající výkresové dokumentace. Do pohledů vygenerovaných z tohoto modelu byly zakreslovány zjištěné poruchy konstrukcí. Byl vyhodnocen celkový stav objektu a jeho příčin a popsána doporučení pro jeho případnou obnovu s přihlédnutím k jeho ekonomické i historické hodnotě. The thesis deals with the documentation of a timbered building in the village of Čeladná from the beginning of the 20th century. The thesis contains a complete description of all structures and details of the building, including photo documentation. For better recording, a 3D model of the wooden structure was created and the accuracy of the existing documentation was checked. The identified structural failures were plotted in the views generated from this model. The overall condition of the building and its causes were evaluated and recommendations for its possible restoration were described, taking into account its economic and historical value. Keywords: dřevostavba; historie stavby; obnova; ochrana dřeva; poškození dřeva; průzkum konstrukce; roubená konstrukce; building history; restoration; structural survey; timber building; timber damage; timber frame; timber preservation Available in digital repository of Mendel University.
Průzkum a dokumentace roubené stavby

Práce pojednává o dokumentování roubené stavby v obci Čeladná z počátku 20. století. V práci je kompletní popis všech konstrukcí a detailů objektu, včetně fotodokumentace. Pro lepší zaznamenání bylo ...

Pytel, Kristián
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Výcvik mladého koně se zaměřením na využití ve skokových soutěžích
Sejkorová, Michaela
2023 - Czech
Obsahem bakalářské práce na téma „Výcvik mladého koně se zaměřením na využití ve skokových soutěžích“ je postupný rozvoj mladého koně po dospělého jedince se závodními zkušenostmi. Je rozdělena do několika kapitol, ve kterých jsou nejdříve obecně shrnuty skokové soutěže, včetně penalizací v nich. Další kapitoly se věnují požadavkům pro výběr skokového koně, jaké vlastnosti by měl mít, tj. jeho exteriér, povaha, temperament a původ. Následně je pojednáváno o správném lonžování koně, o jeho přípravě na obsednutí, a také o samotném obsedání koně, které je nezbytné pro každý výcvik mladého koně. Hlavní část bakalářské práce je základní výcvik mladého koně. Tato část se zabývá postupným stupňováním výcvikových požadavků, tedy prací mladého koně na jízdárně i v terénu, a také prací s kavaletami přes gymnastická cvičení až po samostatné skoky. Závěr práce je věnován přípravě mladého koně na první závody a následným navyšováním jezdeckých požadavků na mladého koně směřujícím k účasti koně na vyšších stupních soutěží. The content of the bachelor‘s thesis on the topic "Training of a young horse with a focus on the use in jumping competitions" is the gradual development of a young horse to an adult individual with competition experience. It is divided into several chapters in which jumping competitions are first summarised in general, including the penalties in them. Other chapters deal with the requirements for selecting a jumping horse, what characteristics it should have, i.e. its exterior, character, temperament and origin. Then the proper longeing of the horse, its preparation for saddling, and the actual saddling of the horse itself, which is essential for any training of a young horse. The main part of the bachelor thesis is the basic training of the young horse. This part deals with the gradual gradation of training requirements, i.e. the work of the young horse on the riding arena and in the field, and also the work with cavalettes through gymnastic exercises to independent jumping. The conclusion of the thesis is devoted to the preparation of the young horse for the first competitions and the subsequent increase of the riding requirements for the young horse towards the participation of the horse in higher levels of competitions. Keywords: kůň; lonžování; obsedání; penalizace; požadavky; skákání; zkušenosti; experience; horse; jumping; longeing; penalties; requirements; saddling Available in digital repository of Mendel University.
Výcvik mladého koně se zaměřením na využití ve skokových soutěžích

Obsahem bakalářské práce na téma „Výcvik mladého koně se zaměřením na využití ve skokových soutěžích“ je postupný rozvoj mladého koně po dospělého jedince se závodními zkušenostmi. Je rozdělena do ...

Sejkorová, Michaela
Mendelova univerzita v Brně, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases