Number of found documents: 952
Published from to

Ekonomické reformy Kórey v období prechodu k demokracii
Luptáková, Jana
2023 - Slovak
Luptáková, J. Ekonomické reformy Koreje v období přechodu k demokracii. Bakalarská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Bakalářská práce prezentuje problematiku ekonomického vývoje Koreje v období přechodu k demokracii v osmdesátých a devadesátých letech 20. století. Hlavním cílem bakalářské práce je zodpovězení a zhodnocení výzkumné otázky: Jaké byly faktory úspěšného ekonomického vývoje v období politické transformace, kdy země zpravidla čelila ekonomickému propadu a nerovnováhám. Hlavním předmětem bakalářské práce je analýza provedených reforem a jejich vliv na ekonomický vývoj Koreje ve stanoveném období. Teoretická východiska jsou čerpána z dostupné převážně zahraniční vědecko-odborné literatury a spolehlivých, ověřených internetových zdrojů. V teoretické části bakalářské práce je zaměření na definování pojmů, potřebných k analytické části. V analytické části jsou použity metody zkoumání jako analýza, syntéza, dedukce a generalizace k popsání ekonomického rozvoje Koreje během období politické transformace na demokracii. Vlastní přínos práce spočívá v sumarizaci získaných poznatků a poskytnutí vlastního pohledu na zkoumanou problematiku, plus ve zhodnocení zvolené monetární, fiskální a kurzové politice v Koreji v období přechodu k demokracii. Luptáková, J. Economic reforms of Korea in the period of transition to democracy. Bachelor thesis. Brno: Mendel university, 2023. The bachelor's thesis presents the issue of the economic development of Korea during the transition to democracy in the eighties and nineties of the 20th century. The main goal of the bachelor's thesis is to answer and evaluate the research question: What were the factors of successful economic development in the period of political transformation when the country generally faced economic decline and imbalances? The main subject of the bachelor thesis is the analysis of the implemented reforms and their impact on the economic development of Korea in the specified period. The theoretical starting points are drawn from available, mostly foreign scientific and professional literature and reliable, verified internet sources. In the theoretical part of the bachelor's thesis, the focus is on defining the concepts necessary for the analytical part. In the analytical part, research methods such as analysis, synthesis, deduction, and generalization are used to describe the economic development of Korea during the political transition to democracy. The actual contribution of the work is in summarizing the acquired knowledge and providing one's own perspective on the investigated issue, plus in the evaluation of the chosen monetary, fiscal and exchange rate policy in Korea during the transition to democracy. Keywords: demokratizace; ekonomická transformace; ekonomický vývoj Koreje; hospodářské reformy; 80. a 90. léta 20. století; democratization; economic development of Korea; economic reforms; economic transformation; 80s and 90s of the 20th century Available in digital repository of Mendel University.
Ekonomické reformy Kórey v období prechodu k demokracii

Luptáková, J. Ekonomické reformy Koreje v období přechodu k demokracii. Bakalarská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Bakalářská práce prezentuje problematiku ekonomického vývoje Koreje v ...

Luptáková, Jana
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Návrh svietidla z umelého kameňa LG Hi-Macs
Harňáková, Barbora
2023 - Slovak
V procesu tvorby bakalářské práce bylo navrženo sloupové svítidlo s možnými variacemi z umělého kámen LG Hi-Macs. Práce je složena ze dvou hlavních částí a těmi jsou teoretická a praktická část. V první části se prodiskutuje použitý materiál jeho vývoj, technologické zpracování a povrchové úpravy v současnosti. Také obsahuje vývoj designu svítidel a světelných zdrojů. Druhá část je již o konkrétním, finálním návrhu svítidla, o myšlenkových pochodech ze kterých vznikl ideální tvar svítidla. Uvádí všechny potřebné náležitosti spojené s výrobou finálního modelu ale i prototypů při kterých byly zjištěny nedostatky. In the process of creating a bachelor's thesis, a column lamp with possible variations was designed from LG Hi-Macs artificial stone. The work consists of two main parts, namely the theoretical and practical parts. In the first part, the material used, its development, technological processing and surface treatments are discussed today. It also includes the development of the design of lamps and light sources. The second part is already about the concrete, final design of the lamp, about the thought processes that gave rise to the ideal shape of the lamp. It lists all the necessary details related to the production of the final model as well as prototypes in which deficiencies were found. Keywords: stín; světlo; umělý kámen; artificial stone; light; shadow Available in digital repository of Mendel University.
Návrh svietidla z umelého kameňa LG Hi-Macs

V procesu tvorby bakalářské práce bylo navrženo sloupové svítidlo s možnými variacemi z umělého kámen LG Hi-Macs. Práce je složena ze dvou hlavních částí a těmi jsou teoretická a praktická část. V ...

Harňáková, Barbora
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Spokojnosť obyvateľov s klientskými službami poisťovní v oblasti zákonného havarijného poistenia
Čajková, Viktória
2023 - Slovak
Tato bakalářská práce se zabývá spokojeností obyvatelstva s klientskými službami pojišťoven v oblasti zákonného a havarijního pojištění. Pojistný trh je v dnešní době považován za důležitou a silnou složku finančního trhu. Práce zkoumá, zda existuje pojišťovna, která v oblasti spokojenosti klientů převyšuje ostatní. Rozhodla jsem se zaměřit pouze na oblast zákonného a havarijního pojištění. Cílem práce je zjistit, zda se současným či budoucím majitelům motorových vozidel vyplatí zůstat u pojišťovny, u které mají sjednáno pojištění. A zda by se některá z pojišťoven neměla zaměřit na zlepšení svých služeb pro spokojenost svých klientů. V bakalářské práci je použita metodika dotazníkového šetření a získané údaje jsou vyhodnoceny a porovnány. This bachelor thesis deals with the satisfaction of the population with the client ser- vices of insurance companies in the field of liability and colision insurance. Nowa- days, the insurance market is considered to be the important and powerful compo- nent of the financial market. This thesis examines whether there is any insurance company that outperforms others in the area of customer satisfaction. I have chosen to focus only on the areas of liability insurance and collision insurance. The aim of the thesis is to find out whether it is worthwhile for current or prospective motor vehicle owners to stay with their insurance companies. And whether any of the in- surers should focus on improving their services for the satisfaction of their clients. The bachelor's thesis uses a questionnaire survey methodology and the data col- lected is evaluated and compared. Keywords: dotazníkové šetření; havarijní pojištění; klientské služby; konkurenceschopnost; pojistný trh; pojišťovny; průzkum; spokojenost; zákonné pojištění; collision insurance; competitiveness; customer service; insurance companies; insurance market; liability insurance; questionnaire survey; satisfaction; survey Available in digital repository of Mendel University.
Spokojnosť obyvateľov s klientskými službami poisťovní v oblasti zákonného havarijného poistenia

Tato bakalářská práce se zabývá spokojeností obyvatelstva s klientskými službami pojišťoven v oblasti zákonného a havarijního pojištění. Pojistný trh je v dnešní době považován za důležitou a silnou ...

Čajková, Viktória
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Refactoring mobilnej aplikácie Průvodce Severem pre OS Android a iOS
Šťastný, Nikolas
2023 - Slovak
Cílem této bakalářské práce je vytvořit novou verzi již stávající mobilní aplikace Průvodce Severem. Aplikace stahuje a zobrazuje místa zájmu v lokalitě Brno-Sever. V praktické části práce se nachází seznámení s potřebnými prvky, návrhem, designem a implementací mobilní aplikace. Na konci práce se nachází diskuse. The aim of this bachelor thesis is to create a new version of existing mobile application Průvodce Severem. Application downloads and shows places of interest in Brno-sever. The practical part of the work is an introduction to the necessary elements, design and implementation of mobile application. At the end of the work discussion is located. Keywords: Android; Firebase; iOS; Jetpack Compose; Kotlin; Mobilní aplikace; MVVM; Swift; SwiftUI; Mobile applications Available in digital repository of Mendel University.
Refactoring mobilnej aplikácie Průvodce Severem pre OS Android a iOS

Cílem této bakalářské práce je vytvořit novou verzi již stávající mobilní aplikace Průvodce Severem. Aplikace stahuje a zobrazuje místa zájmu v lokalitě Brno-Sever. V praktické části práce se nachází ...

Šťastný, Nikolas
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Možnosti rozvoja cestovného ruchu v meste Prievidza
Huba, Radovan
2023 - Slovak
Hlavním cílem práce bude navrhnout nový destinační produkt a optimální způsob marketingové komunikace města Prievidza. Vedlejšími cíli práce jsou vytvoření profilu návštěvníka a zhodnocení aktuální situace cestovního ruchu města Prievidza. Dalším vedlejším cílem je na základě výsledků formulovat doporučení pro poskytovatele služeb v oblasti cestovního ruchu ve městě Prievidza. Výše uvedené cíle práce budou dosaženy prostřednictvím analýzy cestovního ruchu ve městě Prievidza na základě zpracovaných získaných statistických údajů a dotazníkového šetření mezi návštěvníky města Prievidza a města Bojnice. Součástí práce bude i literární rešerše, která přesně definuje terminologii a blíže seznámí s předpoklady rozvoje cestovního ruchu ve městě Prievidza. The main goal of the work will be to design a new destination product and the optimal method of marketing communication for the city of Prievidza. Secondary goals of the work are the creation of a visitor profile and the evaluation of the current situation of tourism in the city of Prievidza. Another secondary goal is to formulate recommendations for service providers in the field of tourism in the city of Prievidza based on the results. The above goals of the work will be achieved through the analysis of tourism in the city of Prievidza based on the obtained statistical data and a questionnaire survey among visitors to the city of Prievidza and the city of Bojnice. Basic statistics include total city attendance, visitor demographics, attendance at cultural events and establishments in the city, and the like. A questionnaire survey will be conducted with the aim of creating a profile of the visitor and determining the impact of the city's marketing communication on the visitor's final decision. Keywords: Bojnice; cestovní ruch; Prievidza; profil návštěvníka; rozvoj; development; tourism; visitor profile Available in digital repository of Mendel University.
Možnosti rozvoja cestovného ruchu v meste Prievidza

Hlavním cílem práce bude navrhnout nový destinační produkt a optimální způsob marketingové komunikace města Prievidza. Vedlejšími cíli práce jsou vytvoření profilu návštěvníka a zhodnocení aktuální ...

Huba, Radovan
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Tvorba metodiky pre výber zamestnancov s využitím merenia elektrodermálnej aktivity so zameraním na kariérnu orientáciu a motiváciu
Slivoňová, Lucia
2023 - Slovak
Slivoňová, L. Tvorba metodiky výběru zaměstnanců pomocí měření elektrodermální aktivity se zaměřením na profesní orientaci a motivaci. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Tato diplomová práce se zabývá tvorbou nové metodiky výběru zaměst-nanců do zaměstnání a zkoumá skutečnou motivaci a orientaci zaměstnanců, dů-raz je kladen i na osobnostní rysy. Výzkum je prováděn pomocí neuromarketingo-vého nástroje, elektrodermální aktivity, který měří aktivitu kůže a je doplněn tra-dičními metodami. Rešerše literatury popisuje problematiku spotřebitelské neu-rovědy, neuromarketingu, teorie osobnosti a pracovní motivace a orientace. Ana-lytická část je zaměřena na analýzu osobnosti a motivace, analýzu dotazníkového šetření a měření elektrodermální aktivity, a nakonec celkové propojení výsledků analýzy do jednoho celku. Slivoňová, L. Creation of a methodology for employee selection using electrodermal activity measurement with a focus on career orientation and motivation. Brno: Mendel University in Brno, 2023. This thesis deals with the development of a new methodology for the se-lection of employees for employment and examines the actual motivation and orientation of employees; emphasis is also placed on personality traits. The rese-arch is conducted using a neuromarketing tool, electrodermal activity, which me-asures skin activity and is complemented by traditional methods. The literature review describes consumer neuroscience, neuromarketing, personality theory, and work motivation and orientation. The analytical part focuses on the analysis of personality and motivation, the analysis of the questionnaire survey and the measurement of electrodermal activity, and finally the overall linking of the results of the analyses into a whole. Keywords: elektrodermální aktivita; motivace; neuromarketing; osobnost; spotřebitelské neurovědy; consumer neuroscience; electrodermal activity; motivation; personality Available in digital repository of Mendel University.
Tvorba metodiky pre výber zamestnancov s využitím merenia elektrodermálnej aktivity so zameraním na kariérnu orientáciu a motiváciu

Slivoňová, L. Tvorba metodiky výběru zaměstnanců pomocí měření elektrodermální aktivity se zaměřením na profesní orientaci a motivaci. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Tato ...

Slivoňová, Lucia
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Tvorba mobilnej aplikácie pre koncept Time under tension
Moric, Marek
2023 - Slovak
Podstatou této práce je navrhnout a implementovat aplikaci, která umožní uživatelům nastavit typ a cíl časovače. Jednotlivé typy aktivit a výsledky časovače jsou plně pod kontrolou uživatele. Rešerše práce se soustředí na pojmy a technologie, které se v práci objevují. Metodika se zase zabývá požadavky a fázemi návrhu, kterými si implementační část práce prošla. The essence of this work is to design and implement an application that allows users to set the type and target of a timer. The various types of activities and timer outcomes are fully under the user's control. The research of the work is focused on concepts and technologies that appear in the work. The methodology deals with the requirements and design phases that the implementation part of the work has gone through. Keywords: Android; čas pod zátěží; časovač; hypertrofie; Jetpack Compose; Kotlin; hypertrophy; time under tension; timer Available in digital repository of Mendel University.
Tvorba mobilnej aplikácie pre koncept Time under tension

Podstatou této práce je navrhnout a implementovat aplikaci, která umožní uživatelům nastavit typ a cíl časovače. Jednotlivé typy aktivit a výsledky časovače jsou plně pod kontrolou uživatele. Rešerše ...

Moric, Marek
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Vliv huštění pneumatik na spotřebu paliva a výkonnost traktorové soupravy
Čuba, Norbert
2023 - Slovak
Bakalářská práce se zabývá vlivem nahuštění pneumatik traktoru na spotřebu paliva, prokluz a výkonnost traktorové soupravy v terénních podmínkách. Zaměřuje se na výstupní parametry stroje jako je prokluz pneumatik a hodinová spotřeba paliva. Vlastní měření těchto parametrů proběhlo při třech různých tlacích v pneumatikách a za dodržení konstantní hloubky zpracování půdy. Výsledkem terénního měření je potvrzení skutečnosti, že na základě nižšího tlaku v pneumatikách vzniká menší prokluz kol a současně menší spotřeba stroje. Tyto výsledky jsou zpracovány v tabulkovém a grafickém provedení. The bachelor thesis deals with the influence of tractor tyre inflation on fuel consumption, slip and tractor performance in off-road conditions. It focuses on machine output parameters such as tire slip and hourly fuel consumption. The actual measurement of these parameters was carried out at three different tire pressures and keeping the tillage depth constant. The result of the field measurements is a confirmation of the fact that lower tyre pressures result in lower wheel slip and, at the same time, lower machine fuel consumption. These results are tabulated and graphically presented. Keywords: pneumatika; prokluz; spotřeba; tlak; traktor; výkon; consumption; power; pressure; slip; tractor; tyre Available in digital repository of Mendel University.
Vliv huštění pneumatik na spotřebu paliva a výkonnost traktorové soupravy

Bakalářská práce se zabývá vlivem nahuštění pneumatik traktoru na spotřebu paliva, prokluz a výkonnost traktorové soupravy v terénních podmínkách. Zaměřuje se na výstupní parametry stroje jako je ...

Čuba, Norbert
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Participatívny leadership vo firme
Saganová, Anna
2023 - Slovak
Saganová, A. Participativní leadership ve firmě. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023 Tato bakalářská práce se zabývá tématem participativního leadereshipu ve firmách. V teoretické části práce jsou s pomocí literatury popsány základní pojmy vedení, styly vedení a podrobněji je rozebráno participativní vedení. Teoretická část je podpořena případovými studiemi, kde je tento styl vedení úspěšně aplikován. V praktické části je použita kvalitativní metoda, kdy jsou vedeny poststrukturované rozhovory. Na základě výsledků výzkumu jsou navržena doporučení vycházející z koncepce participativního vedení, která mají zlepšit vedení zaměstnanců. Saganová, A. Participative leadership in the company. Bachelor thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2023 This bachelor thesis deals with the topic of participative leadership in enter-prises. The theoretical part describes the basic concepts of leadership, leadership styles and participative leadership is discussed in more detail. The theoretical part is supported by case studies where this leadership style is successfully ap-plied. In the practical part a qualitative method is used where semi-structured in-terviews are conducted. Using the results of the research, recommendations based on the concepts of participative leadership are proposed for improving the leadership of employees. Keywords: leadership; participativní leadership; styl vedení; vedení podniku; leadership in companies; leadership styles; participative leadership Available in digital repository of Mendel University.
Participatívny leadership vo firme

Saganová, A. Participativní leadership ve firmě. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023 Tato bakalářská práce se zabývá tématem participativního leadereshipu ve firmách. V ...

Saganová, Anna
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Zhodnocení významu škod zvěří na vinicích v okolí obce Limbach
Hlavatovič, Ondrej
2023 - Slovak
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením významu škod způsobených zvěří na vinicích. Vinice, na kterých bylo provedeno terénní šetření, se nacházejí v okolí obce Limbach, okres Pezinok. Samotné hodnocení škod bylo provedeno pomocí pochůzky ve třech zájmových oblastech s využitím metodz zkusných ploch umístěných na začátku, ve středu a na konci vinohradu. Následně byl vyčíslen ekonomický dopad poškození na jednotlivých zájmových plochách. Součástí práce bylo také sledování intenzity využívání vinice volně žijící zvěří, které bylo prováděno pomocí fotopastí umístěných v místech příchodu zvěře na plochy. This bachelor thesis deals with the assessment of the importance of wildlife damage in vineyards. The vineyards on which the field investigations were carried out are located in the vicinity of the village of Limbach, located in the Pezinok district. The actual damage assessment was carried out using the walking method on three areas of interest using bite plots located at the beginning, middle and end of the vineyard. Subsequently, the economic impact of the damage on the individual areas of interest was quantified. The work also included monitoring of the intensity of vineyard use by wildlife, which was carried out using photo traps placed at the points of arrival of wildlife in the vineyard. Keywords: réva vinná; škody zvěří; vinohrad; zemědělské kultury; agricultural crops; game damage; grapevine; vineyard Available in digital repository of Mendel University.
Zhodnocení významu škod zvěří na vinicích v okolí obce Limbach

Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením významu škod způsobených zvěří na vinicích. Vinice, na kterých bylo provedeno terénní šetření, se nacházejí v okolí obce Limbach, okres Pezinok. Samotné ...

Hlavatovič, Ondrej
Mendelova univerzita v Brně, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases