Number of found documents: 788
Published from to

Přínosy implementace systému environmentálního řízení ve vybraném podniku
Stanovský, Tadeáš
2016 - Czech
Cílem této bakalářské práce je na základě analýzy zavedení systému environmentálního řízení v podniku TON, a.s., dle normy ISO 14001, vymezit jeho potenciální přínosy pro podnik a region. V teoretické části jsou vytvořeny literární základy konceptu trvalé udržitelnosti regionu, na jehož principech jsou postaveny systémy environmentálního managementu (EMS). Jejich specifikace, rozdělení a srovnání jsou taktéž předmětem literární části. Praktická část se zabývá: charakteristikou profilu podniku, strategickým zaměřením a ekonomickou stabilitou. Dále je vymezen postup implementace EMS v podniku a hodnocení formou analýzy vývoje environmentálních dopadů. V návaznosti na tyto východiska jsou navržena doporučení, s cílem zlepšit současný stav environmentální stránky firmy, a tím identifikovat případné další přínosy pro podnik a region. The purpose of this bachelor thesis is to define the potential benefit of environmental management system in TON, a.s. company for the firm and the region, based on analysis of implementation of environmental management system according to ISO 14001 standard. In the theoretical part the literary base of concept of sustainability of the region is created, on whose principles are built the environmental management systems (EMS). Their specifications, classification and comparison are subject of the literary part, too. The practical part deals with the characteristics of the company profile, strategic focus and economic stability. Further, the process of the implementation of EMS in the firm and the assessment of environmental impact by using the analysis of progression are defined. Following on this evaluation, recommendations are designed with the aim to improve current status of the environmental aspect of the company, and thereby identify other possible benefits for the firm and region. Keywords: ISO 14001; systém environmentálního řízení; trvale udržitelný rozvoj Available to registered users in the Library of Mendel University.
Přínosy implementace systému environmentálního řízení ve vybraném podniku

Cílem této bakalářské práce je na základě analýzy zavedení systému environmentálního řízení v podniku TON, a.s., dle normy ISO 14001, vymezit jeho potenciální přínosy pro podnik a region. V teoretické ...

Stanovský, Tadeáš
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Narušení metabolismu proteinů a jeho efekt na růst rostlin
Luklová, Markéta
2016 - Czech
Studie signálních drah rostlinných hormonů posledních let prokázaly zásadní roli degradace regulačních proteinů těchto drah prostřednictvím ubikvitin-proteazomového systému (UPS). Inhibice tohoto systému má tudíž významný vliv na růst a vývoj rostlin. Tato práce s názvem Narušení metabolismu proteinů a jeho vliv na růst rostlin shrnuje známe informace o mechanismech degradace proteinů proteazomem a blíže rozebírá jeho roli v signální dráze fytohormonu cytokininu. Experimentální část byla rozdělena do dvou částí (i) analýza růstových změn rostlin a (ii) analýzu diurnálních variací semen transgenní linie Arabidopsis RV 86-5, která je nositelkou inducibilního genu pro expresi varianty ubikvitinu zabraňující degradaci zprostředkovanou UPS, pomocí LC-MS profilování. Získané výsledky naznačují, že složitá rovnováha mezi UPS a hladinou cytokininů ovlivňuje cytokininovou signální dráhu a tím i odpověď organismu na jejich působení. Pomocí LC-MS profilování proteomu bylo identifikováno >4,000 proteinů, z nichž 61 bylo na základě předešlých analýz blíže sledováno. Recent years have shown that plant hormones operate through circuits in which targeted, conditional turnover of regulator proteins via proteasome are of critical importance. Thus, a disruption of the ubiquitin-proteasome system (UPS) would have a significant impact on plant growth and development. This thesis entitled Protein metabolism disruption and its effect on plant growth reviews the mechanisms of proteasome-mediated targeted degradation and analyzes its role in plant hormone cytokinin signaling. The experimental part is divided into two sections (i) growth response analyzes and (ii) an LC-MS profiling of diurnal variations in transgenic Arabidopsis seedlings RV 86-5 carrying modified inducible ubiquitin that prevents protein degradation via the UPS. The results present evidence that an intricate balance between the UPS and cytokinin modulates the growth response output of cytokinin signaling. On the proteome level, an LC-MS profiling identified >4,000 proteins, 61 of which were previously identified in response to proteasome inhibition. Keywords: cytokininy; degradace proteinů; hmotnostní spektrometrie; ubikvitin-proteazomový systém Available to registered users in the Library of Mendel University.
Narušení metabolismu proteinů a jeho efekt na růst rostlin

Studie signálních drah rostlinných hormonů posledních let prokázaly zásadní roli degradace regulačních proteinů těchto drah prostřednictvím ubikvitin-proteazomového systému (UPS). Inhibice tohoto ...

Luklová, Markéta
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Charakteristika dostupnosti biopotravin a zmapování možností veřejného stravování v regionu Brno-město
Borovanová, Kateřina
2015 - Czech
Bakalářská práce s názvem "Charakteristika dostupnosti biopotravin a zmapování možností veřejného stravování v regionu Brno-město" se zabývá problematikou dostupnosti biopotravin a možnostmi bio stravování v lokalitě Brno-město. V první části jsou charakterizovány obecné pojmy jako ekologické zemědělství, bioprodukt, bio-potravina a základní principy výroby. Dále je popsán systém značení a certifikace biopotravin, základní kategorie vyráběného sortimentu a současný stav produkce a spo-třeby biopotravin v České republice a ve státech Evropské Unie. V experimentální části práce bylo zjištěno, že v Jihomoravském kraji je aktuálně 100 výrobců biopotravin a nejvíce z nich v okrese Břeclav, kde se vyrábí hlavně víno z vinných hroznů. Dostup-nost biopotravin v lokalitě Brno-město je dostatečná, značí o tom různá prodejní místa, popsaná v bakalářské práci. Z výsledků dotazníkového šetření, které bylo provedeno mezi zákazníky bio restaurací vyplývá, že tato skupina má o biopotravinách povědomí. Bachelor thesis "Characteristic of organic food availability and mapping of public catering possibilities in Brno" is aimed at availability of organic products and organic public catering in Brno. In the first part there are characterized common terms as ecological agriculture, organic product and basic principles of their production. Than it is described system of organic products certification, basic categories of produced range of products and actual situation of organic food in the Czech Repulic and in European Union. In the experimental part was found out that in the Southmoravian region is actually 100 producers of organic food and the most of them is in Breclav region, where is mainly wine produced. Ability of organic food in locality Brno is sufficient as shows selling places named in the thesis. Results of questionnaire investigation which was made among customers of organic restaurants shows that this group of peoples have information about organic products. Keywords: bio restaurace; biopotraviny; dostupnost biopotravin; ekologické zemědělství; výrobci biopotravin Available to registered users in the Library of Mendel University.
Charakteristika dostupnosti biopotravin a zmapování možností veřejného stravování v regionu Brno-město

Bakalářská práce s názvem "Charakteristika dostupnosti biopotravin a zmapování možností veřejného stravování v regionu Brno-město" se zabývá problematikou dostupnosti biopotravin a možnostmi bio ...

Borovanová, Kateřina
Mendelova univerzita v Brně, 2015

Změna barvy povrchu modifikovaného dubového dřeva působením umělého slunečního záření
Rozboril, Tadeáš
2015 - Czech
Tato práce, prováděná formou experimentu, se zabývá změnou barvy povrchu modifikovaného dubového dřeva za působení umělého slunečního záření. Současně hodnotí i vliv použité modifikace na změnu původní barvy dřeva dubu. Pro experiment byly použity modifikace dřeva dubu čpavkováním a nanočásticemi železa. Oběma modifikacemi bylo dosaženo ztmavnutí povrchu. Změna barvy způsobená umělým slunečním zářením byla měřena na modifikovaných vzorcích a zároveň na přírodním a subfosilním dubu. Během suchého režimu došlo k tmavnutí přírodního dubu a ke světlání ostatních skupin. Mokrým režimem došlo k zesvětlení všech exponovaných sad, nejméně však dubu modifikovaného nanočásticemi železa. This bachelor thesis conducted as an experiment is concerned by the color change of modified oak wood surface affected by artificial sun light. Part of the thesis is also focused on influence of chosen modification to the color change of oak wood surface. Samples of oak wood for experiment were modified by ammonia and by iron nanoparticles. Both modifications darken the surface of samples. Color change by the artificial sun light was measured on modified oak samples, also on subfossil and natural oak wood. The dry regime caused darkening of untreated oak, and whitening of all other samples. The wet regime caused whitening of all samples, however smallest color change was measured on samples modified by nano-iron. Keywords: čpavkování; dub; modifikace; nanočástice; UV záření; změna barvy Available to registered users in the Library of Mendel University.
Změna barvy povrchu modifikovaného dubového dřeva působením umělého slunečního záření

Tato práce, prováděná formou experimentu, se zabývá změnou barvy povrchu modifikovaného dubového dřeva za působení umělého slunečního záření. Současně hodnotí i vliv použité modifikace na změnu ...

Rozboril, Tadeáš
Mendelova univerzita v Brně, 2015

Stav ekologického zemědělství ve vybraném regionu (Znojemsko)
Toufarová, Ivona
2015 - Czech
V bakalářské práci s názvem Stav ekologického zemědělství ve vybraném regionu (Znojemsko) je zpracován přehled o stavu ekologického zemědělství v okrese Znojmo a charakteristika dvou ekologických subjektů. V praktické části je z veřejně dostupných údajů zpracován detailní přehled hospodaření současných podnikatelských subjektů v okrese Znojmo. Zjištěné údaje o počtech a činnostech jednotlivých subjektů jsou následně porovnány s ostatními okresy Jihomoravského kraje. Další část práce uvádí cha-rakteristiku vybraných subjektů, mezníky jejich podnikání, součastné uplatnění a jejich přínos pro region. Šetření proběhlo formou rozhovoru. Zvolenými subjekty byly: farma Žerotice a firma Vinařství rodiny Špalkovy s.r.o. In the bachelor thesis "State of ecological agriculture in chosen district (Znojemsko)" is processed overview of ecological agriculture state in Znojmo district and characteristic of two ecological subjects. In the practical part of this thesis is, from public accessable sources, processed detailed overview of current enterprises in Znojmo district. Founded information about number of and bussines activities of these subjects are consequently compared with other districts of the South Moravian region. Next part of the thesis characterizes chosen subjects, boundary stones of their business, present use and their contribution to the region. Investigation was made by interviews. The chosen subjects were: Farm Zerotice and Wine-enterprise of Spalek family s. r. o. Keywords: celková charakteristika subjektů regionu; ekologické zemědělství; farma Žerotice; okres Znojmo; Vinařství rodiny Špalkovy s.r.o.. Available to registered users in the Library of Mendel University.
Stav ekologického zemědělství ve vybraném regionu (Znojemsko)

V bakalářské práci s názvem Stav ekologického zemědělství ve vybraném regionu (Znojemsko) je zpracován přehled o stavu ekologického zemědělství v okrese Znojmo a charakteristika dvou ekologických ...

Toufarová, Ivona
Mendelova univerzita v Brně, 2015

Vnitropodniková komunikace ve vybrané firmě
Davidová, Petra
2015 - Czech
Tato bakalářská práce pojednává o problematice vnitrofiremní komunikace, především se zaměřuje na její praktickou aplikaci v konkrétním podniku. Hlavním cílem práce je provést analýzu komunikačního prostředí firmy a vyvodit v praxi využitelné závěry a doporučení, které by vedly ke zvýšení efektivity interní komunikace. V teoretické části jsou představeny základní pojmy spojené s komunikací obecně, především pak s komunikací interní. Práce poskytuje přehled o funkcích, cílech či nástrojích komunikace v podniku. Nedílnou součástí je vymezení základních předpokladů efektivní komunikace a na druhé straně konfliktů vzniklých v důsledku neefektivní komunikace. Praktická část obsahuje charakteristiku konkrétní firmy. Dále je provedena analýza vnitropodnikové komunikace v dané firmě, založená na dotazníkovém šetření. Výsledkem je vyhodnocení nastavené komunikace a nastínění možných návrhů a doporučení vedoucích k efektivnější interní komunikaci. This thesis deals with the problems of internal communication of a company, especially focusing on its practical application in the particular company. The main aim is to analyse the communication environment and finally to draw practical conclusions and useful recommendations that would increase the efficiency of internal communication. The theoretical part presents the basic terms connected with communication in general, especially with internal communication. It offers an overview of the functions, goals and communication tools in the company. An inseparable part is the definition of the basic preconditions of effective communication and on the other hand conflicts caused by ineffective communication. The practical part contains the characteristic of a specific company. Furthermore, there is made an analysis of internal communication in the company which is based on a survey. Its result is an evaluation of local communication and a sketch of possible proposals and recommendations leading to more effective internal communication. Keywords: efektivní vnitropodniková komunikace; funkce; cíle; formy a nástroje vnitrofiremní komunikace; komunikace Available to registered users in the Library of Mendel University.
Vnitropodniková komunikace ve vybrané firmě

Tato bakalářská práce pojednává o problematice vnitrofiremní komunikace, především se zaměřuje na její praktickou aplikaci v konkrétním podniku. Hlavním cílem práce je provést analýzu komunikačního ...

Davidová, Petra
Mendelova univerzita v Brně, 2015

Vliv listové aplikace pomocných rostlinných přípravků na výnos a kvalitu slunečnice
Hlobil, Pavel
2015 - Czech
Tato bakalářská práce má za úkol zhodnotit výsledky přesných, maloparcelkových pokusů se slunečnicí roční (Helianthus annuus L.) odrůdy ES Royal a její odezvu na aplikace čtyř různých pomocných přípravků (Tomagel HO, Energen Fruktus, Lignohumát B, Unicum Pro). Sledován byl vliv aplikovaných přípravků na příjem živin rostlinou, změny habitu a zejména na výnosovou reakci a změny kvality oleje. Pomocné rostlinné přípravky byly aplikovány jednorázově v patřičných dávkách v počátcích prodlužovacího růstu slunečnice BBCH 30. Odběry rostlinného materiálu pro chemickou analýzu byly provedeny před aplikací produktů (BBCH 30) a později v BBCH 35 (5. internodium viditelné). Nárůst obsahu živin v rostlinných pletivech se projevil zejména u dusíku a nejvíce u variant s přípravky Energen Fruktus a Unicum, z mikroprvků byl výrazný nárůst u manganu u varianty Tomagel HO a Lignohumát B. Sušina rostlin se zvýšila jen nepatrně, nejvíce u varianty Tomagel HO. Pomocné přípravky neměly signifikantní vliv na zvýšení produkce nažek, nejvyšší nárůst výnosu (o 2,2 %) byl u varianty Tomagel HO. Olejnatost byla u všech variant nižší než u kontroly se statisticky průkaznými rozdíly. Na zastoupení jednotlivých mastných kyselin neměly aplikace signifikantní vliv. The purpose of this bachelor work is assessment of results the accurate, small plot experiments for sunflower (Helianthus annuus L.). Variety ES Royal and its response after aplication of four different ancillary products (Tomagel HO, Energen Fruktus, Lignohumát B, Unicum Pro). It was observed influence of applicated products for nutrient intakes by flower, change of Habit and mainly for the yield reaction and changes of oil quality. Plant preparations was aplicated in one time in specified quantity in the beginning of extension grow sunflower BBCH30. Plant material sampling for chemical analysis was making before products (BBCH 30) application and later BBCH35. Nutrient content increasing in plant tissues was obvious mainly by nitrogen and the most by variant with using of Energen Fruktus a Unicum products. From microelemnts was significant increasing by manganese for variant Tomagel HO a Lignohumát B. Dry matter of plants was increasing only a litte. The mor by variant Tomagel HO. Auxiliary preparations had not significant influence for increasing of achenes production.The biggest increasing of proceeds (about 2,2%) was by Tomagel HO variant. By all variant was oiliness lower than by control with statistics conclusive difference. For representation each fatty acids do not have applications significant influence. Keywords: Energen fruktus; lignohumát B; pomocné rostlinné přípravky; slunečnice; Tomagel HO; Unicum Pro; výživa a hnojení Available to registered users in the Library of Mendel University.
Vliv listové aplikace pomocných rostlinných přípravků na výnos a kvalitu slunečnice

Tato bakalářská práce má za úkol zhodnotit výsledky přesných, maloparcelkových pokusů se slunečnicí roční (Helianthus annuus L.) odrůdy ES Royal a její odezvu na aplikace čtyř různých pomocných ...

Hlobil, Pavel
Mendelova univerzita v Brně, 2015

Podpora mobility osob a transferu znalostí v EU: Erasmus+ na příkladu projektu venkovského turismu v rámci mobility mládeže
Přibylová, Marie
2015 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou možností transferu znalostí v krátkodobých projektech pod záštitou programu Erasmus+ platného pro období 2014--2020. V teoretické části jsou stručně vymezeny relevantní pojmy spojené s mobilitou, regionální politikou a transferem znalostí. Dále je nastíněn vývoj vzdělanostní politiky Evropské unie, dopady programů podporujících mobilitu a popis stěžejního programu Erasmus+. Hlavní důraz je kladen na zmapování procesních a administrativních záležitostí předcházejících před podáním žádosti o grant krátkodobých projektů výměny mládeže. Výsledkem práce je návrh modelového projektu výměny mládeže a jeho možnost implementace do praxe. This bacherol thesis deals with the analysis of various possibilities of knowledge transfer in short-term projects under auspices of Erasmus+ Programme valid for the period of 2014-2020. The theoretical part briefly defines relevant concepts associated with mobility, regional policy and knowledge transfer. Furthemore, it outlines development of the educational policy of European Union, impacts of such programs supporting the mobility, and description of the Erasmus+ Programme, which is in the case of this thesis essential. The main emphasis is placed on demarcation of procedural and administrative requisites preceding the submission of the grant application for short-term projects of so called youth exchanges. The outcome of this thesis is a model youth exchange and its possibility of implementation in practise. Keywords: aktivní občanství; Erasmus+; Evropská komise; mládež; mobilita; neformální vzdělávání; projekt; výměny mládeže Available to registered users in the Library of Mendel University.
Podpora mobility osob a transferu znalostí v EU: Erasmus+ na příkladu projektu venkovského turismu v rámci mobility mládeže

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou možností transferu znalostí v krátkodobých projektech pod záštitou programu Erasmus+ platného pro období 2014--2020. V teoretické části jsou stručně vymezeny ...

Přibylová, Marie
Mendelova univerzita v Brně, 2015

Podpora mobility osob a transferu znalostí v EU: Erasmus+ na příkladu projektu venkovského turismu v rámci mobility mládeže
Přibylová, Marie
2015 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou možností transferu znalostí v krátkodobých projektech pod záštitou programu Erasmus+ platného pro období 2014--2020. V teoretické části jsou stručně vymezeny relevantní pojmy spojené s mobilitou, regionální politikou a transferem znalostí. Dále je nastíněn vývoj vzdělanostní politiky Evropské unie, dopady programů podporujících mobilitu a popis stěžejního programu Erasmus+. Hlavní důraz je kladen na zmapování procesních a administrativních záležitostí předcházejících před podáním žádosti o grant krátkodobých projektů výměny mládeže. Výsledkem práce je návrh modelového projektu výměny mládeže a jeho možnost implementace do praxe. This bacherol thesis deals with the analysis of various possibilities of knowledge transfer in short-term projects under auspices of Erasmus+ Programme valid for the period of 2014-2020. The theoretical part briefly defines relevant concepts associated with mobility, regional policy and knowledge transfer. Furthemore, it outlines development of the educational policy of European Union, impacts of such programs supporting the mobility, and description of the Erasmus+ Programme, which is in the case of this thesis essential. The main emphasis is placed on demarcation of procedural and administrative requisites preceding the submission of the grant application for short-term projects of so called youth exchanges. The outcome of this thesis is a model youth exchange and its possibility of implementation in practise. Keywords: aktivní občanství; Erasmus+; Evropská komise; mládež; mobilita; neformální vzdělávání; projekt; výměny mládeže Available to registered users in the Library of Mendel University.
Podpora mobility osob a transferu znalostí v EU: Erasmus+ na příkladu projektu venkovského turismu v rámci mobility mládeže

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou možností transferu znalostí v krátkodobých projektech pod záštitou programu Erasmus+ platného pro období 2014--2020. V teoretické části jsou stručně vymezeny ...

Přibylová, Marie
Mendelova univerzita v Brně, 2015

Vliv typu zimního krmiva na kondici, následný růst a produkci včelstva
Musila, Jan
2015 - Czech
Vliv typu zimního krmiva na kondici, následný růst a produkci včelstva Práce hodnotí rozdíly mezi krmivy, která jsou užívána k zimnímu doplnění zásob včel, a to jak na základě zevrubné literární analýzy, tak formou laboratorních rozborů a polních experimentů. Definuje primární, sekundární a terciální zdroje potravy, zabývá se problematikou obsahu a tvorby hydroxymethylfurfuralu v potravě včel, jasně charakterizuje glycidové druhy krmiva, jejich vývoj a s nimi spojené riziko falšování medu. Práce je také zaměřena na specifika výživy včely medonosné (Apis mellifera) a jejich vývojových stádií, podrobněji pak na sacharidovou složku potravy. Přináší dílčí výsledky polního experimentu přezimovatelnosti včelstev na celkově 6 stanovištích ve 3 různých lokalitách České republiky a chemickou analýzu krmiv. V závěru práce jsou zhodnoceny dosavadní poznatky a výsledky odborných experimentů a studií, objasňujících problematiku výživy, krmiv a také geneticky založené imunity a detoxifikace včely medonosné, spolu s výsledky experimentu, vedeného v rámci této práce. This thesis deals with an evaluation of differences between feedstuffs which are used for winter restocking of bee-colonies. This was done with the help of comprehensive both literary and laboratory analysis and field experiments. It defines primary, secondary and terciary sources of food. It deals with the problematics of content and forming of hydroxymethylfurfural in bees' food, it clearly characterizes glycidic types of feedstuffs, their development and risk of false honey production which is connected with it. This thesis also focuses on the specifics of honeybee's nutrition and its stages of development. Special attention was paid on sacharide components of these feedstuffs. The thesis brings intermediate results of fields experiment of wintering skills at 6 stands at 3 various locations in the Czech Republic. It also presents a chemical analysis of feedstuffs. In conclusion there are evaluated present findings and results of specialized experiments and studies, explaining the problematics of nutrition, feedstuffs and also genetics-based immunity and detoxication of honeybee, together with the results of experiment, which was performed within this thesis. Key words: honeybee, bee feedstuffs, sacharides, HMF, wintering Keywords: krmiva včel; včela medonosná; zimování Available to registered users in the Library of Mendel University.
Vliv typu zimního krmiva na kondici, následný růst a produkci včelstva

Vliv typu zimního krmiva na kondici, následný růst a produkci včelstva Práce hodnotí rozdíly mezi krmivy, která jsou užívána k zimnímu doplnění zásob včel, a to jak na základě zevrubné literární ...

Musila, Jan
Mendelova univerzita v Brně, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases