Number of found documents: 22
Published from to

Využití Evropského jazykového portfolia ve výuce německého a španělského jazyka na ZŠ a SŠ
Simona Dušková; vedoucí práce Martina Čeřovská
2012 - German
Bakalářská práce se zabývá využitím Evropského jazykové portfolia (EJP) ve výuce německého a španělského jazyka na ZŠ a SŠ v Libereckém kraji a Kraji Vysočina. V teoretické části se zaměřuje na historii a důvody vzniku portfo-lia, popisuje jeho části a poukazuje na důležitost jeho využití při učení se cizímu jazyku. V praktické části je na základě dotazníků, předloženém učitelům vybraných škol, vytvořen přehled užití EJP ve výuce, je porovnávána míra a způsob jeho využití ve zvolených vyučovacích předmětech. Keywords: jazyková výuka; němčina; španělština Available to registered users in the Library of TUL
Využití Evropského jazykového portfolia ve výuce německého a španělského jazyka na ZŠ a SŠ

Bakalářská práce se zabývá využitím Evropského jazykové portfolia (EJP) ve výuce německého a španělského jazyka na ZŠ a SŠ v Libereckém kraji a Kraji Vysočina. V teoretické části se zaměřuje na ...

Simona Dušková; vedoucí práce Martina Čeřovská
Technická univerzita v Liberci, 2012

Výuka němčiny pomocí všech smyslů v předškolním věku
Monique Polke; vedoucí práce Martina Čeřovská
2012 - German
Tato bakalářská práce se zabývá osvojováním cizího jazyka u dětí v předškolním věku se zapojením všech smyslů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V prvním části jsou definovány a vysvětleny základní pojmy a požadavky, zejména technické, které umožnují čtenáři lépe pochopit strukturu a myšlenku celé práce. Do této části spadají nejen lidské předpoklady pro úspěšné osvojovení jazyka, ale zároveň i didaktické principy a dalši aspekty procesu osvojování cizího jazyka v raném věku a význam smyslového vnímání. Praktická část se opírá o poznatky z teoretické části a je podložena výzkumem, který byl proveden ve dvou mateřských školách. Zvláštní pozornost byla věnována slovní zásobě. Cílem této práce je představit a objasnit některé strategie a metody úspěšného osvojování cizího jazyka v raném věku. Keywords: němčina; jazyková výuka; děti předškolního věku Available to registered users in the Library of TUL
Výuka němčiny pomocí všech smyslů v předškolním věku

Tato bakalářská práce se zabývá osvojováním cizího jazyka u dětí v předškolním věku se zapojením všech smyslů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V prvním části jsou definovány a ...

Monique Polke; vedoucí práce Martina Čeřovská
Technická univerzita v Liberci, 2012

Cizojazyčné aktivity vysokoškoláků v české a německé části Euroregionu Nisa-Neiße
Dagmar Hrehová; vedoucí práce Kamila Podrápská
2011 - German
Bakalářská práce seznamuje s výukou cizích jazyků v české a německé části Euroregionu Nisa. Je kladen důraz především na výuku jazyků sousedů. Po všeobecném teoretickém procesu analýzy kurikulárních dokumentů se v praktické části věnuje pozornost výuce cizích jazyků na Technické univerzitě v Liberci, Vysoké škole Zittau/Görlitz a Mezinárodním vysokoškolském institutu Zittau. Keywords: jazyková výuka Available to registered users in the Library of TUL
Cizojazyčné aktivity vysokoškoláků v české a německé části Euroregionu Nisa-Neiße

Bakalářská práce seznamuje s výukou cizích jazyků v české a německé části Euroregionu Nisa. Je kladen důraz především na výuku jazyků sousedů. Po všeobecném teoretickém procesu analýzy kurikulárních ...

Dagmar Hrehová; vedoucí práce Kamila Podrápská
Technická univerzita v Liberci, 2011

Filosofické a etické pojetí absurdna a lidské svobody u Alberta Camuse
Michal Kovář; vedoucí práce Naděžda Pelcová
2011 - German
Bakalářská práce se zabývá základními tématy děl Alberta Camuse, tedy pojmem absurdnaa lidské svobody. Nejvýznamnějším zdrojem jsou Camusovy eseje Mýtus o Sysifovi a Člověk revoltující, přičemž hlavní myšlenkou, ze které práce čerpá, je rozpor v myšlence samotného Boha, od které se odvíjí přesvědčení o absurditě světa. Práce se pak věnuje jak popisu absurdna samotného, tak i jeho vztahům k dalším tématum. Téma svobody je pak bráno právě s ohledem na absurditu světa. Poslední částí práce je etický pohled na tato témata spolu s popisem Camusových názoru na morálku obecně a shrnutím jeho rad týkajících se života. Keywords: občanská svoboda; absurdita; svoboda Available to registered users in the Library of TUL
Filosofické a etické pojetí absurdna a lidské svobody u Alberta Camuse

Bakalářská práce se zabývá základními tématy děl Alberta Camuse, tedy pojmem absurdnaa lidské svobody. Nejvýznamnějším zdrojem jsou Camusovy eseje Mýtus o Sysifovi a Člověk revoltující, přičemž hlavní ...

Michal Kovář; vedoucí práce Naděžda Pelcová
Technická univerzita v Liberci, 2011

Chybovost ve výuce německého jazyka (gramatika)
Heidemarie Wiesnerová; vedoucí práce Martina Čeřovská
2011 - German
Bakalářská práce se zabývá problematikou chybovosti ve výuce cizích jazyků, přičemž je primárně zaměřena na výskyt interferenčních chyb v oblasti rekce slovesa. Teoretická část práce má za úkol nejprve shrnout poznatky týkající se lingvodidaktického problému chybovosti a dále pak pojednat o ligvistických jevech valence a rekce slovesa. Teoretické poznatky jsou ověřeny a doplněny praktickým testováním žáků středních škol a gymnázií v Libereckém kraji. Součástí práce je seznam problémových sloves a jejich rekce. Keywords: jazyková výuka; němčina Available to registered users in the Library of TUL
Chybovost ve výuce německého jazyka (gramatika)

Bakalářská práce se zabývá problematikou chybovosti ve výuce cizích jazyků, přičemž je primárně zaměřena na výskyt interferenčních chyb v oblasti rekce slovesa. Teoretická část práce má za úkol ...

Heidemarie Wiesnerová; vedoucí práce Martina Čeřovská
Technická univerzita v Liberci, 2011

Rozvoj kulturní výměny mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo od 1. 5. 2004
Lenka Tlačbabová; vedoucí práce Ingo Stolper
2011 - German
Tato bakalářská práce se zaměřuje na sestavení přehledu rozvoje kulturní výměny mezi ČR a SRN od roku 2004. Zohledněny jsou při tom podmínky determinující vývoj česko-německé kulturní výměny ještě před samotným vstupem ČR do EU. Je podán přehled programů EU, na jejichž základě je umožněn další rozvoj česko-německé kulturní spolupráce, a přehled organizací, které podporují česko-německou kulturní výměnu, přičemž pozornost je věnována nadacím, fondům a ostatním organizacím vzniklým před rokem 2004 a po něm. Zhodnocen je vliv vstupu ČR do EU na rozvoj, resp. vznik těchto organizací a jejich aktivit. Závěrečná část obsahuje interview sledující otázky vývoje kulturní výměny vzhledem 2004. Keywords: kulturní spolupráce; Češi a Němci Available to registered users in the Library of TUL
Rozvoj kulturní výměny mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo od 1. 5. 2004

Tato bakalářská práce se zaměřuje na sestavení přehledu rozvoje kulturní výměny mezi ČR a SRN od roku 2004. Zohledněny jsou při tom podmínky determinující vývoj česko-německé kulturní výměny ještě ...

Lenka Tlačbabová; vedoucí práce Ingo Stolper
Technická univerzita v Liberci, 2011

Pandořina skříňka. Žena-démon jako literární téma.
Alžběta : P12000751 Mórová; vedoucí práce Pavel Novotný
German
Má bakaláUská práce teoreticky seznamuje s pojmem ženský démon, konkrétně femme fatale. Hlavním cílem mého výzkumu je analýza ženského démona v dílech Heinricha Manna a Franka Wedekinda. Praktická část práce se opírá o teoretické zpracování pojmu ženský démon, ve které se mimo rozbor femme fatale objevují i konkrétní pUíklady ženských démon], j.j. Biblická postava Lilith. V rámci hlubšího poznání ženského démona jsem provedla také exkurz do filmové tvroby režiséra Josefa von Sternberga. My bachelor thesis familiarizes a concept of a woman demon, specifically femme fatale. The main aim of my research ist he analysis oft the woman demon in the works of Heinrich Mann and Frank Wedekind. The practical part is based on the theoretical adaptation of the concept oft the woman demon., in which also besides then femme fatale analysis appear concrete examples of woman demons, such as Biblical character Lilith. Within a deeper knowledge of the woman demon there is also a part dedicated to a film production of a director Josef von Sternberg. Keywords: ženy v literatuře Available to registered users in the Library of TUL
Pandořina skříňka. Žena-démon jako literární téma.

Má bakaláUská práce teoreticky seznamuje s pojmem ženský démon, konkrétně femme fatale. Hlavním cílem mého výzkumu je analýza ženského démona v dílech Heinricha Manna a Franka Wedekinda. Praktická ...

Alžběta : P12000751 Mórová; vedoucí práce Pavel Novotný
Technická univerzita v Liberci

Možnosti využití filmu ve výuce němčiny jako cizího jazyka
Barbora Kameníková; vedoucí práce Anke Demmerling
German
Tématem bakalářské práce je zkoumání možností využití filmu ve výuce němčiny jako cizího jazyka. Hlavním bodem zkoumání bude cvičení jazykových dovedností v oblasti mluvení a komunikace. Nejprve budou v práci pozorovány a zohledněny možné formy využití filmu ve výuce němčiny jako cizího jazyka. K vybranému německému filmu budou vypracována konkrétní cvičení a učební materiály na procvičení cílové dovednosti. Vytvořené materiály budou vyzkoušeny ve výuce a jejich použití bude následně zhodnoceno. Keywords: němčina; jazyková výuka; film Available to registered users in the Library of TUL
Možnosti využití filmu ve výuce němčiny jako cizího jazyka

Tématem bakalářské práce je zkoumání možností využití filmu ve výuce němčiny jako cizího jazyka. Hlavním bodem zkoumání bude cvičení jazykových dovedností v oblasti mluvení a komunikace. Nejprve budou ...

Barbora Kameníková; vedoucí práce Anke Demmerling
Technická univerzita v Liberci

Německý expresionismus a politika
Ivana Palečková; vedoucí práce Nikola Mizerová
German
Tématem této bakalářské práce je německý expresionismus a jeho ovlivnění politickým děním v Evropě. Práce je rozdělena na tři části. V první kapitole jsou nastíněny hlavní politické události z let 1848-1923, které vytváří žádoucí společensko-historický kontext pro obsáhnutí tématu práce. V druhé kapitole je představen literární expresionismus s ohledem na jeho vztah k politice. Součástí druhé kapitoly je také praktická ukázka vybraných článků z expresionistických časopisů Die Aktion a Der Sturm a dalších textů, které nabízejí vhled na politické postoje některých expresionistických autorů. V poslední části jsou analyzována vybraná lyrická díla "Der Krieg" od Georga Heyma, "Der Aufbruch" od Ernsta Stadlera a "Angriff" od Kurta Heynicka. Keywords: expresionismus (literatura); literatura a politika Available to registered users in the Library of TUL
Německý expresionismus a politika

Tématem této bakalářské práce je německý expresionismus a jeho ovlivnění politickým děním v Evropě. Práce je rozdělena na tři části. V první kapitole jsou nastíněny hlavní politické události z let ...

Ivana Palečková; vedoucí práce Nikola Mizerová
Technická univerzita v Liberci

Current development of pronunciation didactics and the role of phonetics at the lessons of German as a foreign language
Daria : P15000280 Gordova; vedoucí práce Anke Demmerling
German
Tato práce se zabývá jak obecně německou fonetikou, tak fonetickými cvičeními, která slouží k získání srozumitelné výslovnosti. Nejdříve je v práci důkladně zkoumán význam výslovnosti a hlavní fenomény německé fonetiky, dále v práci jsou zjištěny a objasněny nejčastější chyby Čechů, kteří se učí německy. Následně je popsáno, jaké učebnice jsou považovány za kvalitní a co by měla kvalitní učebnice obsahovat. V praktické části jsou z hlediska fonetického zkoumány čtyři učebnice. Bude zjištěno, jaké typy výslovnostních cvičení obsahují jednotlivé učebnice a zda jsou pro Čechy, kteří se učí německy, efektivní. Následně je na základě zkoumání zhodnoceno, zda v posledních ně-kolika letech nastala v případě fonetických cvičení nějaká změna. Závěr práce obsahuje vyhodnocení celé této problematiky, kde je poukázáno na to, jaké učebnice by mohly působit na studenty nejefektivněji a jaké učebnice obsahují nejkvalitnější fonetická cvičení. This bachelor thesis deals with both German phonetics and phonetic exercises which help to develop an understandable pronunciation. First of all, the meaning of pronunciation and also the main phenomena of German phonetics are going to be thoroughly examined. Moreover, the most frequent mistakes of German learning Czechs are going to be determined and explained. This is followed by a description of what is a good coursebook and what has to be included in it. Four coursebooks are going to be analysed from the phonetic perspective in the practical part. It is going to be explained what kinds of pronunciation exercises they contain and how effective they are for German learning Czechs. Development of exercises is going to be examined in order to specify whether something changed in them in the last few years. At the end of the thesis there is an evaluation which helps to understand which coursebooks presented pronunciation exercises in the best way and which are the most effective ones. Keywords: fonetika; němčina; výslovnost Available to registered users in the Library of TUL
Current development of pronunciation didactics and the role of phonetics at the lessons of German as a foreign language

Tato práce se zabývá jak obecně německou fonetikou, tak fonetickými cvičeními, která slouží k získání srozumitelné výslovnosti. Nejdříve je v práci důkladně zkoumán význam výslovnosti a hlavní ...

Daria : P15000280 Gordova; vedoucí práce Anke Demmerling
Technická univerzita v Liberci

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases