Number of found documents: 36
Published from to

Jak učit o lidských právech?
Urban, Michal; Friedel, Tomáš
2013 - Czech
Keywords: studium a výuka; střední školy; didaktika; právo; lidská práva Available in a digital repository NRGL
Jak učit o lidských právech?

Urban, Michal; Friedel, Tomáš
Univerzita Karlova, 2013

Metodika využití wiki software ve výuce
Dlouhý, Jiří; Dlouhá, Jana
2012 - Czech
Metodika využití wiki software ve výuce je určena všem pedagogům, kteří chtějí ve své práci používat prostředí wiki. Seznamuje s charakteristikami wiki prostředí, zabývá se různými možnostmi aktivního využití, přináší návody na využití existujících wiki prostředí i na výběr a instalaci prostředí vlastního včetně některých jeho vylepšení. Zvláštní kapitolu tvoří též rozbor možností využití, jak pasívního, tak i aktivního, elektronické encyklopedie Wikipedie ve výuce. Do metodiky byla zahrnuta i problematika autorského práva s ohledem na soustavné výrazné podceňování (především v elektronickém prostředí) této problematiky ze strany většiny pedagogů. V metodice je zároveň obšírně vysvětleno využívání svobodných autorských licencí, především licencí Creative Commons. Primární podobou této metodiky je její elektronická forma v Enviwiki www.enviwiki.cz. Metodika je tím volně přístupná všem zájemcům o její využití, jak také odpovídá filosofii výuky v otevřeném informačním prostoru. Je dostupná právě ve wiki, kde jsou také umístěny příklady práce se studenty. Existuje i její tištěná forma, která však neposkytuje všechny funkce a zdroje informací, neboť neumožňuje především přístup k externím zdrojům dostupným v online prostředí, které doplňují informace zpracované autory těchto textů. The methodology for using wiki software in education is available to teachers who want to use wiki software for teaching purposes. It presents the most important characteristics of a wiki environment, deals with the various possibilities for its active use, provides guidance on the use of the existing wiki environment, and on the selection and installation of the software, including its own modules. Special attention is also paid to analyzing the possibilities for the use, passively and actively, of the electronic encyclopedia Wikipedia for educational purposes. The methodology includes the topic of copyright law with regard to the significant systematic underestimation (especially in the electronic environment) of this issue by most teachers. The methodology also explains in detail the use of free copyright licenses, especially the Creative Commons license. The primary form of this methodology is its electronic form in the Enviwiki (see www.enviwiki.cz), where examples of work by students are also located. The methodology is thus freely available to anyone interested in using it, as it corresponds to the philosophy of teaching in an open information space. Keywords: metodika; wiki; software; autorské právo; creative commons; vysokoškolské vzdělávání; methodology; wiki; software; copyright; creative commons; higher education Available in a digital repository NRGL
Metodika využití wiki software ve výuce

Metodika využití wiki software ve výuce je určena všem pedagogům, kteří chtějí ve své práci používat prostředí wiki. Seznamuje s charakteristikami wiki prostředí, zabývá se různými možnostmi aktivního ...

Dlouhý, Jiří; Dlouhá, Jana
Univerzita Karlova, 2012

Metodika tvorby textů v otevřeném internetovém prostoru pro vysokoškolské vzdělávání formou e-learningu
Dlouhá, Jana; Braniš, Martin; Dlouhý, Jiří; Jančaříková, Kateřina; Jančařík, Antonín
2012 - Czech
Metodika tvorby textů v otevřeném internetovém prostoru poskytuje základní teoretický i praktický rámec pro využití otevřeného internetového prostoru jako nástroje pro výuku studentů na vysokých školách, která je vedena formou e-learningu nebo blended learningu, je realizována v různých oborech a s rozmanitými výukovými cíli, které jsou ovšem v souladu s principy aktivního a problémově orientovaného učení. Tento typ výuky podporuje rozvoj klíčových kompetencí, které jsou nezbytné jak pro naplnění tradičních cílů vysokoškolské výuky (tvorba díla), tak také z hlediska aplikačního. Kompetence potřebné a pěstované ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) mají do značné míry povahu akčních kompetencí, významně jsou zaměřeny na schopnosti řešení problémů. V problémově orientovaných výukových situacích, jež jsou žádoucí z hladiska VUR, se pak uplatní takové prostředí, jako je Wiki, nazývané též "sociálním webem". Tato konkrétní metodika staví na konceptu rozvíjení "akademické gramotnosti", kde student rozvíjí své dovednosti současně s procesem psaní a prostřednictvím tohoto procesu se také učí. Metoda výuky/učení je úzce spojena s rolí prostředí, ve kterém se student učí - sociálního prostředí akademické komunity. Metodicky popsaná výuka vedená v prostoru otevřeném pro tvůrčí práci studentů v rámci e-learningových kurzů se řídí zásadami sociálního učení a využívá vlastností wiki prostředí. Tyto technické vlastnosti jsou spojeny s konkrétními požadavky na vedení interdisciplinárního dialogu ve VURj. Software Mediawiki použitý v průběhu celého procesu psaní i pro diskuse a vzájemné hodnocení studentských prací byl zvolen ke stimulaci metakognitivních dovedností, organizaci procesu psaní; současně toto prostředí nabízí model akademického prostředí včetně procesu peer review. The methodology is intended to provide a framework for the use of open web space as a tool for teaching students at the university level, in e-learning or blended learning courses, and in various disciplines with an active and problem-oriented learning component which is desirable from the perspective of education for sustainable development. The virtual space (Wiki), the so-called "social web", provides an interactive environment and supports social skills such as cooperation, self-expression, and communication. This particular methodology is based on the concept of "academic literacy" where students develop their skills along with the writing process. MediaWiki software was used to stimulate meta-cognitive skills, the organization of the writing process, and critical thinking (with regard to resources); a model for an academic environment was presented there. Instructions available in the wiki support pre-writing, a resource search, the writing of a literature review & annotation, posing a research question, developing of text, and peer review. The method proved to be useful in practice; it provided evidence of student work and the results are available for future generations of students. Keywords: metodika; tvorba textů; odborné psaní; kompetence; sociální web; sociální učení; vysokoškolské vzdělávání; inovace; vzdělávání k udržitelnému rozvoji; e-learning; methodology; writing skill; academic writing; social web; social learning; sustainable development; higher education; innovation; e-learning Available in a digital repository NRGL
Metodika tvorby textů v otevřeném internetovém prostoru pro vysokoškolské vzdělávání formou e-learningu

Metodika tvorby textů v otevřeném internetovém prostoru poskytuje základní teoretický i praktický rámec pro využití otevřeného internetového prostoru jako nástroje pro výuku studentů na vysokých ...

Dlouhá, Jana; Braniš, Martin; Dlouhý, Jiří; Jančaříková, Kateřina; Jančařík, Antonín
Univerzita Karlova, 2012

Metodika evaluace programů environmentální výchovy
Činčera, Jan
2012 - Czech
Programy environmentální výchovy a vzdělávání musí často doložit svou efektivitu - základním prostředkem k tomu jsou evaluační výzkumy. Evaluační výzkumy si zadávají zpravidla realizátoři či sponzoři programů a na jejich základě pak získávají informace o efektivitě použitých vzdělávacích metod. Výsledky pak může využít realizátor programu pro zkvalitňování svého programu i externí posuzovatel - například donor pro rozhodování o dalším rozdělování finančních prostředků. Dlouhodobě je pak zisk z evaluačních výzkumů oboustranný: realizátoři připravují kvalitnější programy a program lze obhájit jako přínosný. Předložená metodika má sloužit oběma těmto účelům; může být využita i pracovníky veřejné správy, kteří formální i neformální programy environmentální výchovy z různých důvodů posuzují. Cílem prezentované metodiky je vymezit základní terminologii pro evaluaci programů environmentální výchovy, popsat základní fáze evaluačního cyklu, dále charakterizovat základní alternativní postupy při evaluaci programů, a nakonec identifikovat základní požadavky na evaluační výzkum. Zpracování metodiky vychází z předpokladu, že se ve střednědobém horizontu stanou evaluační výzkumy běžnou součástí environmentální výchovy. Pro dosažení tohoto cíle je zapotřebí, aby se odpovědní pracovníci orientovali v tématice a získali základní porozumění pro možnosti i nároky evaluačních výzkumů. The methodology may be used by public administration officials who evaluate both formal and informal environmental education programs for various reasons (incl. making decisions on the distribution of funds to support formal and informal environmental education programs)., The results can than be used by those who implemented the program to improve it or by its external evaluators such as the donor to asses its efficiency. The aim of the presented methodology is to define the basic terminology for evaluating environmental education programs, describe the basic stages of the evaluation cycle, characterize the basic alternative procedures for evaluating programs, and finally, to identify the basic requirements for evaluation research. Development of the methodology is based on the assumption that the evaluation research in the medium term will become an integral part of environmental education programs. To achieve this objective requires that officials are familiar with the theme and gain a basic understanding of the opportunities and needs of the assessment procedures. Keywords: metodika; evaluace; evaluační výzkum; environmentální výchova; environmentální vzdělávání; program EVVO; methodology; evaluation; evaluation research; environmental education; environmental education program Available in a digital repository NRGL
Metodika evaluace programů environmentální výchovy

Programy environmentální výchovy a vzdělávání musí často doložit svou efektivitu - základním prostředkem k tomu jsou evaluační výzkumy. Evaluační výzkumy si zadávají zpravidla realizátoři či sponzoři ...

Činčera, Jan
Univerzita Karlova, 2012

Metodika týmové spolupráce a tvorby týmů pro vysokoškolské vzdělávání
Dlouhá, Jana; Činčera, Jan; Jančaříková, Kateřina; Dlouhý, Jiří
2012 - Czech
Cílem metodiky je poskytnout základní teoretický a především praktický rámec pro vysokoškolské učitele, kteří se snaží o zvýšení podílu samostatné práce studentů v procesu učení a využívají aktivní metody výuky a metodické postupy pro kolaborativní práci studentů. Využití těchto metod výuky/učení podporuje rozvoj důležitých dovedností, jako je např. schopnost řešení problémů v teorii i praxi, rozvíjí kritické myšlení a interpersonální komunikaci; může také zvýšit aktivní zapojení studentů i jejich vzájemnou interakci, což jsou všechno dovednosti velmi důležité pro příští úspěšné uplatnění v mezioborové oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje. Ve vysokoškolském studiu v České republice jsou tyto metody využívány prozatím spíše intuitivně - předložená metodika tak má poskytnout přehled základních pedagogických poznatků a zkušeností, které mohou pomoci jejímu zařazení do výuky ve všech oborech studia. Metodika se zabývá teorií spolupráce ve skupinách: procesy, vztahy, skupinovou dynamikou, možnými bariérami a riziky, které se s tímto způsobem výuky pojí. Jsou popsány možnosti výběru členů týmu, sociální předpoklady skupinové práce, způsoby budování důvěry a metody facilitace skupinových procesů. Stručně jsou rozebrány zásady pro plánování projektu týmové spolupráce, možnosti hodnocení jeho výsledků; jsou ukázána specifika e-learningového prostředí. Ve výuce formou e-learningu přibližuje využití metody týmové spolupráce on-line prostředí potřebám praxe. V týmové práci, kde je úkolem pedagoga podporovat nejen procesy individuálního učení, ale lze též vytvořit podmínky pro tzv. učení sociální, se utváří sociální prostředí, jež pak vstupuje do procesu učení jako jeden z jeho podstatných faktorů. Vzniká typ kooperativního a kolaborativního učení, který má transformativní povahu a je využíván všude tam, kde je cílem navodit změnu nejen v oblasti kognitivní, ale působit i na sociální dovednosti studentů a jejich prostřednictvím podpořit změny ve společnosti. The methodology provides a basic framework for university teachers who use active teaching methods and support collaborative student work. In CR, these methods are used rather intuitively this methodology provides an overview of basic pedagogical knowledge and experience that can help their inclusion in education in all fields of study. The methodology deals with the theoretical aspects of group cooperation: processes, relationships, group dynamics, possible barriers and risks that are typical in this method of teaching. It provides an overview of the possibilities of selecting team members, the social assumptions of group work, ways of building trust and methods of facilitating group processes. It briefly discusses the principles for planning project teamwork, tools for assessment of its results, and outlines the specifics of the e-learning environment. Using a teamwork method in e-learning enables one to benefit from all the interactive possibilities provided by the Internet to foster communication and collaborative features in the very process of learning; thus teamwork could help to adjust the e-learning method for the needs of practice. Keywords: metodika; metoda výuky; týmová spolupráce; tvorba týmu; vysokoškolské vzdělávání; e-learning; sociální učení; methodology; teaching method; team cooperation, team creation; collaboration; higher education; social learning; e-learning Available in a digital repository NRGL
Metodika týmové spolupráce a tvorby týmů pro vysokoškolské vzdělávání

Cílem metodiky je poskytnout základní teoretický a především praktický rámec pro vysokoškolské učitele, kteří se snaží o zvýšení podílu samostatné práce studentů v procesu učení a využívají aktivní ...

Dlouhá, Jana; Činčera, Jan; Jančaříková, Kateřina; Dlouhý, Jiří
Univerzita Karlova, 2012

Certifikovaná metodika pro tvorbu metadat kartografických dokumentů
Brůha, Lukáš; Hájková, Zuzana; Polišenský, Jiří
Czech
Keywords: metadata; kartografické dokumenty Available in a digital repository NRGL
Certifikovaná metodika pro tvorbu metadat kartografických dokumentů

Brůha, Lukáš; Hájková, Zuzana; Polišenský, Jiří
Univerzita Karlova

Metodika umělecko-historické topografie – identifikace, dokumentace a prezentace starého umění
Macek, Petr,; Mudra, Aleš; Ottová, Michaela
Czech
Available in a digital repository NRGL
Metodika umělecko-historické topografie – identifikace, dokumentace a prezentace starého umění

Macek, Petr,; Mudra, Aleš; Ottová, Michaela
Univerzita Karlova

Metodika prací se systémem SGI1
Bárta, Jaroslav,; Dostál, Dušan; Vilhelm, Jan; Jirků, Jaroslav
Czech
Keywords: aplikovaná geofyzika Available in a digital repository NRGL
Metodika prací se systémem SGI1

Bárta, Jaroslav,; Dostál, Dušan; Vilhelm, Jan; Jirků, Jaroslav
Univerzita Karlova

Jsem (skoro)Čech mám lidská práva?
Honusková, Věra; Holá, Eva; Cilli, Michala; Piváček, Marián; Pospíšil, Milan
Czech
Available in a digital repository NRGL
Jsem (skoro)Čech mám lidská práva?

Honusková, Věra; Holá, Eva; Cilli, Michala; Piváček, Marián; Pospíšil, Milan
Univerzita Karlova

Menšiny a volby
Hřebejk, Jiří,; Piváček, Marián; Pospíšil, Milan
Czech
Available in a digital repository NRGL
Menšiny a volby

Hřebejk, Jiří,; Piváček, Marián; Pospíšil, Milan
Univerzita Karlova

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases