Number of found documents: 74014
Published from to

Využití pigmentů k přípravě listrů a k malbě antické keramiky
Balda, Martin; Tušlová, Petra; Verčík, Marek
2024 - Czech
This bachelor thesis deals with the preparation and processing of pigments used for the production of slips and for the painting of ceramic vases in antiquity. The aim of the thesis is to provide a comprehensive summary of the knowledge of ancient pigments and to analyse the influence of materials, technological processes and pottery firing on these pigments. The first chapter of the thesis deals with the extraction and processing of ceramic clays and the creation of ceramic vessels. The second chapter deals with the firing process and firing structures. The third chapter summarizes all pigments appearing on ancient ceramics and divides them into pigments applied before firing (slips) and cold pigments applied after firing. The last three chapters deal with three major groups of ancient pottery and their representatives - black-gloss pottery (black-figure and red-figure pottery), red-gloss pottery (coral red and terra sigillata) and white lekythoi. Tato bakalářská práce se zabývá přípravou a zpracováním pigmentů využívaných k výrobě listrů a k malbě keramických váz v období antiky. Cílem práce je podat ucelený souhrn znalostí o antických pigmentech a analyzovat vliv materiálů, technologických postupů a výpalu keramiky na tyto pigmenty. Práce se v první kapitole zabývá získáváním a zpracováním keramických jílů a tvorbou keramických nádob. V druhé kapitole je věnován prostor procesu výpalu a vypalovacím strukturám. Třetí kapitola shrnuje veškeré pigmenty objevující se na antické keramice a rozděluje je na pigmenty nanášené před výpalem (listry) a na studené pigmenty nanášené po výpalu. Poslední tři kapitoly se věnují třem velkým skupinám antické keramiky a jejím zástupcům - černě listrované keramice (černofigurová a červenofigurová keramika), červeně listrované keramice (korálová červeň a terra sigillata) a bílým lekythům. Keywords: antická keramika|listr|pigmenty|malba|technologie|pece; ancient ceramics|slip|pigments|paint|technology|kilns Available in a digital repository NRGL
Využití pigmentů k přípravě listrů a k malbě antické keramiky

This bachelor thesis deals with the preparation and processing of pigments used for the production of slips and for the painting of ceramic vases in antiquity. The aim of the thesis is to provide a ...

Balda, Martin; Tušlová, Petra; Verčík, Marek
Univerzita Karlova, 2024

Pojetí "sunnitské ortodoxie" prizmatem dvou současných autorit šádhilíjského súfíjského řádu
Dembický, Kristián; Ťupek, Pavel; Rumpl, Jakub
2024 - English
This thesis discusses the defining of "Sunnī orthodoxy" (The Arabic term is Ahl al-Sunna wa al-Jamāʻa.) of two contemporary authorities of the Shādhilī Ṣūfī Order, one of the most important Ṣūfī orders in the Muslim world. Special attention is given to the analysis of their understanding of Islamic Theology, Law and Sufism. The first scholar is Shaykh Ali Gomaa, the previous Grand Mufti of Egypt. The second scholar is his student, Shaykh ʻAbd al-Qādir al-Ḥusayn. The thesis consists of three chapters. The first chapter discusses the history and teachings of the Shādhilī Ṣūfī Order in general. The second chapter describes and analyses the defining and understanding of the "Sunnī orthodoxy" of Shaykh Ali Gomaa. The third chapter describes and analyses the defining and understanding of "Sunnī orthodoxy" of Shaykh ʻAbd al-Qādir al-Ḥusayn. The thesis is methodologically based on analysis and interpretation of important mediaeval and contemporary Shādhilī works, including recorded lectures, sermons, interviews etc. Interaction with pertinent academic literature also forms a crucial component of the research. Tato práce se zabývá definováním "sunnitské ortodoxie" (arabsky Ahl al-Sunna wa al- Džamáʻa) u dvou současných autorit šádhilíjského súfíjského řádu, jednoho z nejvýznamnějších súfíjských řádů v muslimském světě. Důraz je kladen na analýzu jejich chápání islámské teologie, práva a súfismu. Prvním z těchto učenců je šejch ʻAlí Džumuʻa, bývalý velký muftí Egypta. Druhým učencem je jeho žák, šejch ʻAbd al-Qádir al-Ḥusajn. Práce sestává ze tří kapitol. První kapitola se zabývá obecnou historií a učením šádhilíjského súfíjského řádu. Druhá kapitola popisuje a analyzuje definování a chápání "sunnitské ortodoxie" šejcha ʻAlího Džumuʻy. Třetí kapitola popisuje a analyzuje definování a chápání "sunnitské ortodoxie" šejcha ʻAbd al-Qádira al-Ḥusajna. Metodologicky je práce postavena na analýze a interpretaci významných středověkých i současných šádhilíjských děl, včetně záznamů přednášek, kázání, rozhovorů apod. Interakce s relevantní odbornou literaturou je rovněž důležitou součástí této práce. Keywords: islám|klasická sunnitská ortodoxie|teologické školy|právní školy|súfijské řády|islámské vědy|teologie|právo|súfismus|historie|apologetika; Islam|Classical Sunnī Orthodoxy|Schools of Theology|Schools of Law|Sufi Orders|Islamic Sciences|Theology|Law|Sufism|History|Apologetics Available in a digital repository NRGL
Pojetí "sunnitské ortodoxie" prizmatem dvou současných autorit šádhilíjského súfíjského řádu

This thesis discusses the defining of "Sunnī orthodoxy" (The Arabic term is Ahl al-Sunna wa al-Jamāʻa.) of two contemporary authorities of the Shādhilī Ṣūfī Order, one of the most important Ṣūfī ...

Dembický, Kristián; Ťupek, Pavel; Rumpl, Jakub
Univerzita Karlova, 2024

OSN a ženská práva na Blízkém Východě
Kodsi, Karla Souad; Ženka, Josef; Jermanová, Tereza
2024 - Czech
The bachelor thesis deals with the operation and strategies of the United Nations in the field of implementation of women's rights in the Middle East. It covers the development from the approval of Security Council Resolution No. 1325 to the current implementation of the 2030 Agenda, in which, in point No. 5, the UN set out to "achieve gender equality and empower all women and girls". The main goal will be to focus on the question "to what extent the UN is able to influence the women's issue in the Middle East and implement the women's rights agenda according to the approved resolutions and strategies, and what methods and local organizations help with the implementation of these goals?" The sources are official materials and documents of UN Women as well as examples from the practice of selected Arabic- speaking countries. Keywords Middle East, women's rights, UN Bakalářská práce se zabývá působením a strategiemi Organizace spojených národů v oblasti implementace práv žen na Blízkém východě. Postihuje vývoj od schválení rezoluce rady bezpečnosti č. 1325 až po současnou implementaci Agendy 2030, v níž si v bodě č. 5 OSN vytyčila "dosáhnout genderové rovnosti a posílit postavení všech žen a dívek". Hlavním cílem je se zaměřit na otázku, do jaké míry je OSN schopna na Blízkém východě ovlivnit ženskou otázku a realizovat žensko-právní agendu podle schválených rezolucí a strategií a jaké způsoby a místní organizace k tomu využívá. Zdroji budou oficiální materiály a dokumenty UN Women i příklady z praxe vybraných arabsko-jazyčných zemí. Klíčová slova Blízký Východ, ženská práva, OSN Keywords: OSN|ženská práva|Blízký Východ; United Nations|women's rights|Middle East Available in a digital repository NRGL
OSN a ženská práva na Blízkém Východě

The bachelor thesis deals with the operation and strategies of the United Nations in the field of implementation of women's rights in the Middle East. It covers the development from the approval of ...

Kodsi, Karla Souad; Ženka, Josef; Jermanová, Tereza
Univerzita Karlova, 2024

Využití N-hydroxysukcinimidyl-formiátu jako zdroje CO v tandemových reakcích
Bahramian, Artur; Matoušová, Eliška; Smrček, Stanislav
2024 - Czech
This bachelor thesis deals with the use of N-hydroxysuccinimidyl formate as a source of CO in tandem reactions. The prepared starting materials were used in a tandem reaction involving cyclic carbopalladation, carbonylation and cross-coupling. The first part of the thesis describes the synthesis of starting material with a six-membered ring and of the selected CO surrogate. These compounds were subjected to a tandem reaction to form a product with a carbonyl group. Furthermore, the reaction conditions were studied and then the efficiency of using the selected formate compared to the gaseous carbon monoxide was compared. Keywords: synthesis, tandem reaction, cross-coupling, N-hydroxysuccinimidyl formate, carbon monoxide Tato bakalářská práce se zabývá využitím N-hydroxysukcinimidyl-formiátu jako zdroje CO v tandemových reakcích. Připravené výchozí látky podléhaly tandemové reakci zahrnující cyklickou karbopalladaci, karbonylaci a coupling. První část práce popisuje syntézu výchozí látky s šestičlenným kruhem a zmíněného surogátu CO. Tyto sloučeniny byly následně použity v tandemové reakci za vzniku produktu s karbonylovou skupinou. Byly studovány reakční podmínky a byla porovnána efektivita využití vybraného formiátu oproti plynnému oxidu uhelnatému. Klíčová slova: syntéza, tandemová reakce, coupling, N-hydroxysukcinimidyl-formiát, oxid uhelnatý Keywords: syntéza; tandemová reakce; coupling; N-hydroxysukcinimidyl-formiát; oxid uhelnatý; synthesis; tandem reaction; cross-coupling; N-hydroxysuccinimidyl formate; carbon monoxide Available in a digital repository NRGL
Využití N-hydroxysukcinimidyl-formiátu jako zdroje CO v tandemových reakcích

This bachelor thesis deals with the use of N-hydroxysuccinimidyl formate as a source of CO in tandem reactions. The prepared starting materials were used in a tandem reaction involving cyclic ...

Bahramian, Artur; Matoušová, Eliška; Smrček, Stanislav
Univerzita Karlova, 2024

Příprava derivátů tricyklických uhlovodíků
Tuzova, Uliana; Hrdina, Radim; Rýček, Lukáš
2024 - English
This bachelor thesis deals with the preparation of enantiopure Binol-derived phosphoric acids with different substituents at the 3,3'-position, which are typically used as Brønsted acids in enantioselective non-covalent organocatalysis. The prepared 3,3'-adamantane substituted Binol-derived phosphoric acids are planned to be used as organocatalysts. Bulky alkyl substituents at the 3,3' position have been introduced in order to compare their properties with those of phenyl substituents at the 3,3' position. The different dispersion forces between substrate and catalyst are expected when aryl and alkyl substituents are incorporated into the catalyst structure. Keywords Organocatalysis, asymmetric synthesis, Brønsted acids. Tato bakalářská práce se zabývá přípravou enantiomerně čistých fosforečných kyselin odvozených od Binolu s různými substituenty v poloze 3,3'-, které se obvykle používají jako Brønstedovy kyseliny v enantioselektivní nekovalentní organokatalýze. Připravené 3,3'-adamantanem substituované fosforečné kyseliny odvozené od Binolu budou v budoucnu použity jako organokatalyzátory. Do polohy 3,3' byly zavedeny objemné alkylové substituenty, aby bylo možné porovnat jejich vlastnosti s vlastnostmi fenylových substituentů v těchto polohách. Očekávají se rozdílné disperzní síly mezi substrátem a katalyzátorem. Klíčova slova Organokatályza, asymmetrická sýnteza, Brønstedovy kyseliny. Keywords: organická syntéza; klecové struktury; uhlovodíky; oxidační reakce; nukleofilní přesmyky; organic synthesis; cage compounds; hydrocarbons; oxidation reactions; nucleophlic rearrangements Available in a digital repository NRGL
Příprava derivátů tricyklických uhlovodíků

This bachelor thesis deals with the preparation of enantiopure Binol-derived phosphoric acids with different substituents at the 3,3'-position, which are typically used as Brønsted acids in ...

Tuzova, Uliana; Hrdina, Radim; Rýček, Lukáš
Univerzita Karlova, 2024

Numerické srovnání algoritmů CGLS a LSQR
Mrňák, Petr; Tichý, Petr; Tůma, Miroslav
2024 - Czech
This bachelor thesis deals with the introduction of two mathemati- cally equivalent algorithms, CGLS and LSQR, which can be viewed as versions of the method of conjugate gradients applied to a system of normal equations. This thesis is devoted to their comparison both from a theoretical point of view (showing the relations between vectors and coefficients) and from a practical point of view (the behaviour of both algorithms in finite precision arithmetic). 1 Tato bakalářská práce se zabývá představením dvou matematicky ekvi- valentních algoritmů CGLS a LSQR, na které lze nahlížet jako na verze metody sdru- žených gradientů aplikované na systém normálních rovnic. Tato práce se vě- nuje jejich porovnání jak z teoretického hlediska (ukázání vztahů mezi vektory a koeficienty), tak i z praktického hlediska (chování obou algoritmů při výpočtech v aritmetice s konečnou přesností). 1 Keywords: systém normálních rovnic|CGLS|LSQR|numerické chování; system of normal equations|CGLS|LSQR|numerical behaviour Available in a digital repository NRGL
Numerické srovnání algoritmů CGLS a LSQR

This bachelor thesis deals with the introduction of two mathemati- cally equivalent algorithms, CGLS and LSQR, which can be viewed as versions of the method of conjugate gradients applied to a system ...

Mrňák, Petr; Tichý, Petr; Tůma, Miroslav
Univerzita Karlova, 2024

Prvky fantastična v románu Nikdo se nedívá od Josého Luíse Peixota
Jakubec, Radim; Válová, Karolina; Svobodová, Petra
2024 - Czech
This bachelor's thesis aims to provide a comprehensive overview of fantastic motifs in the novel Blank gaze (Nenhum olhar, 2001) by the Portuguese writer José Luís Peixoto. In addition to the fantastic motifs and a shorter summary of the novel's plot, the bachelor's thesis presents the relevant literary concept of the fantastic and its essentials from prominent literary critics from various literary-historical periods; theoretical conclusions of Roger Caillois ("Imagenes, Imagenes...Ensayos sobre la función y los poderes de la imaginación," 1970), H.P. Lovecraft (Supernatural Horror in Literature, 1927), Tzvetan Todorov (Introduction to Fantastic Literature, 1970), and Jaime Alazraki (¿What is the Neofantastic?, 2001) are used in the work. The work is further expanded with chapters dealing with the facts abouth the researched novel and author's life, which further deepen the informative scope of the work. Tato bakalářská práce má za cíl podat přehled fantaskních motivů v románu Nikdo se nedívá (Nenhum olhar, 2001) portugalského spisovatele Josého Luíse Peixota. Kromě předmětného souboru fantaskních motivů a kratšího resumé děje románu jsou v bakalářské práci představeny relevantní literární koncepce fantastična a jeho náležitostí od významných literárních kritiků z různých literárně-historických období, z jejichž děl bude v průběhu závěrečné práce vycházeno. Konkrétně jsou v práci využity teoretické závěry Rogera Cailloise (Imagenes, Imagenes...Ensayos sobre la funccion y los poderes de la imaginación, 1970), H.P.Lovecrafta (Nadpřirozená hrůza v literatuře, 1927), Tzvetana Todorova (Úvod do fantastické literatury, 1970) a Jamieho Alazrakiho (¿Qué es lo neofantástico?, 2001). Práce je dále rozšířena o kapitoly pojednávající o reáliích stran zkoumaného románu a autorova života, které dále prohlubují informativní záběr práce. Keywords: fantastika|Alentejo|prokletí|portugalský román|Bůh; fantastic|Alentejo|curse|Portuguese novel|God Available in a digital repository NRGL
Prvky fantastična v románu Nikdo se nedívá od Josého Luíse Peixota

This bachelor's thesis aims to provide a comprehensive overview of fantastic motifs in the novel Blank gaze (Nenhum olhar, 2001) by the Portuguese writer José Luís Peixoto. In addition to the ...

Jakubec, Radim; Válová, Karolina; Svobodová, Petra
Univerzita Karlova, 2024

"Žité psaní" v Uličkách paměti Conceição Evaristové
Růžičková, Alena; Válová, Karolina; Svobodová, Petra
2024 - Czech
This bachelor thesis explores the Brazilian writer Conceição Evaristo's literary concept of escrevivência based on her 2006 novel Alleys of Memory and the literature of the periphery. The aim of the investigation is to introduce this new literary concept on which the writer bases her literary work. Through an analysis of the structure, theme and characters of the novel Alleys of Memory, we will discover aspects of the literary concept of escrevivência and why it is important to this writer's work, what she pursues with it and what she uses it for. Through the novel Alleys of Memory, Evaristo also gives us an insight into the place of characters on the margins of Brazilian society. Key words Afro-brazilian literature, Conceição Evaristo, favela, 20th century Brazilian literature Bakalářská práce se zabývá zkoumáním pojmu escrevivência brazilské spisovatelky Conceição Evaristové na základě jejího románu Uličky paměti z roku 2006 a literaturou periferie. Cílem zkoumání je představení tohoto nového literární konceptu, na kterém spisovatelka staví své literární dílo. Skrze analýzu struktury, tématu a postav románu Uličky paměti, zjistíme aspekty literárního konceptu escrevivência a proč důležitý právě pro tvorbu této spisovatelky, co jím sleduje a k čemu ho využívá. Prostřednictvím románu Uličky paměti dává Evaristová získáme také náhled do místa postav na okraji brazilské společnosti. Klíčová slova Afrobrazilská literatura, Conceição Evaristo, favela, brazilská literatura 20. století Keywords: afrobrazilská literatura|Conceição Evaristo|favela|brazilská literatura 20. století; Afro-Brazilian literature|Conceição Evaristo|favela|20th Century Brazilian Literature Available in a digital repository NRGL
"Žité psaní" v Uličkách paměti Conceição Evaristové

This bachelor thesis explores the Brazilian writer Conceição Evaristo's literary concept of escrevivência based on her 2006 novel Alleys of Memory and the literature of the periphery. The aim of the ...

Růžičková, Alena; Válová, Karolina; Svobodová, Petra
Univerzita Karlova, 2024

Zkušenostní typy u Alfreda Schütze: Mezi Husserlem a fenomenologickou sociologií
Kinc, Šimon; Čapek, Jakub; De Santis, Daniele
2024 - Czech
Edmund Husserl returns in his philosophy to the question of general concepts, dividing them into empirical (which are the result of generalizations and do not apply universally) and eidetic (having universal validity). His student Alfred Schütz challenges this division and anchors empirical pre-predicative categories, which he calls types, in the structures of the intersubjective experience of the individual in the lifeworld. Is this a radicalization of the already radical Husserlian principle of phenomenological empiricism or, on the contrary, a questioning of it? Either way, Schütz's theory of types and typification is firmly tied to the phenomenological structures of consciousness, time, meaning, sociality, or horizons of experience. The influence of this theory can hardly be overestimated, for it paved the way for a phenomenologically oriented sociology in which typification and its conceptual offspring play the role of both scientific methodology and object. For sociologists who refer to Schütz, such as T. Luckmann or H. Garfinkel, the central question is thus how people as actors categorize their world. This thesis describes the emergence of Schütz's theory of types from Husserl's phenomenological empiricism, explains its connection to other central phenomenological concepts, and outlines its... Edmund Husserl se ve své filosofii vrací k otázce obecnin, ty dělí na empirické (jež jsou výsledkem zobecnění a neplatí zcela univerzálně) a eidetické (mající univerzální platnost). Jeho žák Alfred Schütz toto rozdělení zpochybňuje a ukotvuje empirické předpredikativní obecniny, které nazývá typy, ve strukturách intersubjektivní zkušenosti jedince ve světě našeho života. Jedná se o radikalizaci už tak radikálního husserlovského principu fenomenologického empirismu nebo naopak o jeho zpochybnění? Tak či onak, Schützova teorie typů a typizace je pevně spjatá s fenomenologickými strukturami vědomí, času, smyslu, sociality či zkušenostních horizontů. Vliv této teorie se dá sotva přecenit - umetla totiž cestu fenomenologicky orientované sociologii, v jejímž rámci hraje typizace a její pojmové potomstvo jak roli vědecké metodologie, tak předmětu. Pro sociology, kteří se k Schützovi odkazují, jako jsou například T. Luckmann nebo H. Garfinkel je tak ústřední otázkou to, jakým způsobem lidé jakožto aktéři kategorizují svůj svět. Tato práce má za cíl popsat vznik Schützovy teorie typů z Husserlova fenomenologického empirismu, vysvětlit její spojitost s dalšími centrálními fenomenologickými pojmy a nastínit její zásadní charakter pro změnu pojmů kategorie, smyslu a rozumění v moderní sociologii a filosofii. Keywords: zkušenostní typy|typizace|Husserl|Schütz|fenomenologická sociologie|epistemologie|kategorie|genetická fenomenologie|smysl|každodennost; experiential types|typification|Husserl|Schütz|phenomenological sociology|epistemology|categories|genetic phenomenology|meaning|everydayness Available in a digital repository NRGL
Zkušenostní typy u Alfreda Schütze: Mezi Husserlem a fenomenologickou sociologií

Edmund Husserl returns in his philosophy to the question of general concepts, dividing them into empirical (which are the result of generalizations and do not apply universally) and eidetic (having ...

Kinc, Šimon; Čapek, Jakub; De Santis, Daniele
Univerzita Karlova, 2024

Zařazení dvouletých dětí do systému předškolního vzělávání
Řeřichová, Barbora; Mottlová, Jana; Pospíšilová, Anna
2024 - Czech
Keywords: Předškolní vzdělávání; mateřská škola; dvouleté děti; specifika vývoje dvouletých dětí; vzdělávání; učitelé; Preschool education; kindergarten; two-year-old children; specifications of preschool children development; educational system; teachers experience Available in a digital repository NRGL
Zařazení dvouletých dětí do systému předškolního vzělávání

Řeřichová, Barbora; Mottlová, Jana; Pospíšilová, Anna
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases