Number of found documents: 9753
Published from to

Vliv dlouholetého sucha na mikrobiotu asociovanou s rostlinami
Billichová, Tereza; Münzbergová, Zuzana; Kohout, Petr
2024 - English
Plant-associated microorganisms are very important for plant growth. Microbiota influence, for example, nutrient uptake, flower and fruit production or biocontrol of pathogens. Microorganisms are found in various plant organs. Each plant part then creates different environments for the microorganisms to live in. This may influence their different functions depending on which plant part they are found in. One such function is to help plants cope with adverse conditions. Drought, as an adverse condition, has a major effect on both plants and micro-organisms. The aim of this thesis is to study effect of long-term drought on the composition of the microbiota in the rhizosphere and leaf and root endosphere. Long-term drought affected the composition of microbial communities in different plant parts. According to the original hypothesis, the response to drought of prokaryotes differed from that of fungal communities. Fungal communities are more stable and their alpha diversity did not change much during the different durations. The opposite trend in diversity is seen in prokaryotes, where a relative increase in specialists can also be observed. Regarding specific microbial taxa, the results confirm the previously reported trend of increasing Actinobacteria abundance during drought. For fungi, on the... Mikroorganismy asociované s rostlinami jsou pro růst rostlin velmi důležité. Mikrobiota ovlivňuje například příjem živin, tvorbu květů a plodů nebo biologickou kontrolu patogenů. Mikroorganismy se vyskytují v různých rostlinných orgánech. Každá část rostliny pak vytváří pro mikroorganismy rozdílné prostředí, ve kterých mohou žít. To může ovlivňovat jejich různorodé funkce v závislosti na tom, ve které části rostliny se nacházejí. Jednou z takových funkcí je pomáhat rostlinám vyrovnat se s nepříznivými podmínkami. Sucho jako nepříznivý stav má velký vliv jak na rostliny, tak na mikroorganismy. Cílem této práce je zabývat se vlivem dlouhodobého sucha na složení společenstev mikroorganismů v rhizosféře a endosféře listů a kořenů. Dlouholeté sucho mělo vliv na složení mikrobiálních společenstev v různých rostlinných částech. Dle původního předpokladu se lišila odpověď prokaryot od odpovědi houbových společenstev na sucho. Houbová společenstva jsou více stabilní a jejich alfa diverzita se během rozdílné délky příliš neměnila. Opačný trend v diverzitě je vidět u prokaryot, kde se dá pozorovat i relativní nárůst specialistů s délkou trvání sucha. Pokud se jedná o konkrétní mikrobiální taxony, výsledky potvrzují dříve zaznamenaný trend zvyšujícího se zastoupení Actinobacteria během sucha. U hub byl naopak... Keywords: sucho; rostlinná mikrobiota; Festuca rubra; rhizosféra; rostlinná endosféra; Drought; plant microbiota; Festuca rubra; rhizosphere; plant endosphere Available in a digital repository NRGL
Vliv dlouholetého sucha na mikrobiotu asociovanou s rostlinami

Plant-associated microorganisms are very important for plant growth. Microbiota influence, for example, nutrient uptake, flower and fruit production or biocontrol of pathogens. Microorganisms are ...

Billichová, Tereza; Münzbergová, Zuzana; Kohout, Petr
Univerzita Karlova, 2024

Farmakologické ovlivnění exprese endoglinu v játrech na zvířecím modelu nealkoholické steatohepatitidy
Moeini, Sepideh; Nachtigal, Petr; Urbánková Rathouská, Jana
2024 - English
Játra hrají ústřední roli v lidské fyziologii a jejich zranitelnost vůči metabolickým poruchám, jako je nealkoholická steatohepatitida (NASH), podtrhuje potřebu účinných terapeutických zásahů. Tato práce zkoumá potenciál M1043, monoklonální protilátky cílené na endoglin (ENG), při zmírňování poškození jater spojeného s progresí NASH. ENG, je koreceptor pro transformující růstový faktor (TGF)-β, který se podílí na různých patologických procesech, včetně fibrózy a angiogeneze. U NASH jsou pozorovány zvýšené hladiny solubilního ENG (sENG) a transmembránového ENG, což naznačuje jeho zapojení do progrese onemocnění. Kromě toho hrají intracelulární adhezní molekula-1 (ICAM-1) a vaskulární adhezní molekula-1 (VCAM-1) klíčovou roli v zánětu a endotelové dysfunkci, což jsou klíčové rysy NASH. V této studii byli myší samci rozděleni do kontrolní skupiny, skupiny (vysokotukové diety) CDAA+rat IgG a skupiny CDAA+M1043, přičemž poslední dvě skupiny byly krmeny CDAA- HFD vyvolávající změny NASH. Myši byly po dobu čtyř týdnů léčeny přípravkem M1043 a vzorky jater byly analyzovány na expresi proteinů ENG, ICAM-1 a VCAM-1. Výsledky ukázaly, že CDAA-HFD vyvolala poškození jater, což se projevilo zvýšením jaterních enzymů a zvýšenou expresí ENG, ICAM-1 a VCAM-1. Důležité je, že podávání M1043 významně zabránila... Available in a digital repository NRGL
Farmakologické ovlivnění exprese endoglinu v játrech na zvířecím modelu nealkoholické steatohepatitidy

Játra hrají ústřední roli v lidské fyziologii a jejich zranitelnost vůči metabolickým poruchám, jako je nealkoholická steatohepatitida (NASH), podtrhuje potřebu účinných terapeutických zásahů. Tato ...

Moeini, Sepideh; Nachtigal, Petr; Urbánková Rathouská, Jana
Univerzita Karlova, 2024

Mining nových terpen syntáz z rozsáhlých databází
Čalounová, Tereza; Pluskal, Tomáš; Štáfková, Jitka
2024 - English
Terpenes and terpenoids represent the largest and most structurally diverse group of natural products, with applications across many fields, including the pharmaceutical industry. These molecules are synthesized in nature by enzymes known as terpene synthases. This thesis conducted a bioinformatic analysis of a curated database containing all 1125 experimentally characterized terpene synthases, focusing on identifying patterns in sequence lengths and domain architectures of these enzymes across different kingdoms of life. Based on this analysis's knowledge, sequence-guided mining was conducted to identify possible new terpene synthases. Using nearly 5.5 billion protein sequences from various large-scale sequence repositories, the mining resulted in the identification of more than 600 thousand putative terpene synthases. These putative terpene synthases mainly originate from Bacteria and metagenomes, sources that had historically been less explored. The resulting dataset, accompanied by a phylogenetic tree, sequence similarity network, and two prioritization scores, offers a valuable resource for the discovery of novel terpenes. Keywords: terpene synthase, TPS, mining, Pfam, SUPERFAMILY, domain, terpene Terpeny a terpenoidy představují největší a strukturně nejrozmanitější skupinu přírodních látek s využitím v mnoha oborech, včetně farmaceutického průmyslu. Tyto molekuly jsou v přírodě syntetizovány enzymy známými jako terpen syntázy. V této práci byla provedena bioinformatická analýza kurátorované databáze obsahující všech 1125 experimentálně charakterizovaných terpen syntáz se zaměřením na identifikaci vzorců v délkách sekvencí a doménových architekturách těchto enzymů napříč různými říšemi života. Na základě poznatků této analýzy byl proveden sekvenčně založený mining s cílem identifikovat možné nové terpen syntázy. S využitím téměř 5,5 miliard proteinových sekvencí z různých rozsáhlých sekvenčních databází vedl mining k identifikaci více než 600 tisíc potenciálních terpen syntáz. Tyto potenciální terpen syntázy pocházejí převážně z bakterií a metagenomů, tedy ze zdrojů, které byly historicky méně zkoumány. Výsledný dataset, doplněný fylogenetickým stromem, sítí sekvenční podobnosti a dvěma skóre prioritizace, nabízí cenný zdroj pro objevování nových terpenů. Klíčová slova: terpen syntáza, TPS, mining, Pfam, SUPERFAMILY, doména, terpen Keywords: terpen syntáza; mining; databáze; Pfam; Supfam; doména; terpen; terpene synthase; mining; database; Pfam; Supfam; domain; terpene Available in a digital repository NRGL
Mining nových terpen syntáz z rozsáhlých databází

Terpenes and terpenoids represent the largest and most structurally diverse group of natural products, with applications across many fields, including the pharmaceutical industry. These molecules are ...

Čalounová, Tereza; Pluskal, Tomáš; Štáfková, Jitka
Univerzita Karlova, 2024

Význam T buněčného receptoru u lymfomů
Kulinich, Viktoriia; Havránek, Ondřej; Alberich Jorda, Meritxell
2024 - English
T lymphomas are malignant tumors that could arise from the T cell of any type and developmental stage. Their clinical presentation could largely vary from indolent to very aggressive form. Its exact pathophysiology is still not completely understood; therefore, it is critical to uncover the main mechanism underlying T-lymphoma development and growth to guide rational treatment. T- cell receptor (TCR) is a critical sensor and major determinant of T-cell fate. Therefore, we aimed to assess the function of TCR in T-cell lymphomas. We hypothesized that TCR might provide tumor cells with proliferative signals even in the absence of antigen stimulation. Using model human T-cell lymphoma derived cell lines expressing TCR, we investigated consequences following the knockout (KO) of TCR and CD3. We showed that TCR KO was associated with decreased cellular growth and related changes in cell cycle, however other proliferative functions seem to be uncompromised. TCR KO was also associated with a decrease of AKT kinase activity. Our RNA sequencing-based comparison of unmodified and TCR KO cells uncovered alterations in several signaling pathways important for cell survival. Among the altered were WNT, NF-κB, Jak/STAT and others. Additionally, TCR loss was associated with defects in antigen presentation.... T lymfomy jsou nádorová onemocnění, která mohou vznikat z T lymfocytů jakéhokoli typu a vývojového stadia. Lymfomy mohou mít velmi rozdílné projevy, od indolentních až po velmi agresivní. Přesná patofyziologie tohoto onemocnění není stále zcela objasněná. Odhalení molekulárních mechanismů, které podporují růst a vznik T lymfomů, je klíčové nejen pro pochopení nádorové biologie, ale i pro vývoj cílených léčebných postupů. T-buněčný receptor (TCR) je centrální molekula určující vývojovou cestu jednotlivých T lymfocytů, a právě proto jsme se zaměřili na výzkum funkce TCR u T-buněčných lymfomů. Předpokládali jsme, že TCR může poskytovat nádorovým buňkám proliferační signály i v nepřítomnosti antigenní stimulace. Za použití lidských buněčných linii exprimujících TCR jsme zkoumali následky knockoutu (KO) TCR a CD3. Ukázali jsme, že TCR KO je spojen se sníženou schopností lymfomových buněk růst (včetně souvisejících změn buněčného cyklu), nicméně ostatní proliferační funkce nebyly ovlivněny. TCR KO byl spojen také s výrazným snížením aktivity AKT signální dráhy. Srovnání globálního mRNA expresního profilu nemodifikovaných a TCR KO buněk pomocí RNA sekvenování odhalilo změny v několika signálních drahách důležitých pro přežití buněk. Mezi pozměněnými byly například WNT, NF-κB, Jak/STAT a další. Ztráta TCR... Keywords: T lymfocyty; T-buněčný receptor; non-Hodgkinovy lymfomy; buněčné linie; nádorová signalizace; T lymphocytes; T-cell receptor; non-Hodgkin lymphoma; cell lines; tumor signaling Available in a digital repository NRGL
Význam T buněčného receptoru u lymfomů

T lymphomas are malignant tumors that could arise from the T cell of any type and developmental stage. Their clinical presentation could largely vary from indolent to very aggressive form. Its exact ...

Kulinich, Viktoriia; Havránek, Ondřej; Alberich Jorda, Meritxell
Univerzita Karlova, 2024

Facie a stratigrafická stavba svrchního turonu v Pojizeří, česká křídová pánev
Bohadlo, Jan; Uličný, David; Rybár, Samuel
2024 - English
The late Turonian period (Cretaceous, c. 91.3-89.75 Ma) is well-known for evidence of cooling of the supergreenhouse climate (e.g. Wiese & Voigt, 2002; Jarvis et al., 2015) and experiencing frequent transgressive-regressive episodes associated with climatically driven (e.g. Simmons et al.,2020) low- magnitude eustatic sea-level changes (e.g. Plint et al., 2022). During the Turonian, the filling of the newly formed Bohemian Cretaceous Basin was characterised by repetitive progradation of deltaic bodies and coeval shorelines (Uličný et al., 2009). Recently, marked cyclicity in siliciclastic input was described in hemipelagic strata in the central part of the basin and interpreted as cycles of precession (18-23 kyr) modulated by c. 100 kyr eccentricity (Chroustová et al., 2021). Within this context, the study aims to elucidate sedimentological processes and stratigraphy in the Bohemian Cretaceous Basin in the late Turonian, particularly focusing on the proximal and distal areas of the Jizera region. Through detailed correlation of proximal to distal facies in thin (first metres) stratigraphic units between outcrops, borehole sections and well logs, the study extended the depositional model of the deltas with adjacent shorefaces of Uličný (2001) when described cross-bedded sandstones formed by large... Pozdní turon (91.3-89.75 Ma) je obdobím, kdy se obecně předpokládá ochlazení superskleníkového klimatu (e.g. Wiese & Voigt, 2002; Jarvis et al., 2015). Během něj byly interpretovány časté transgresně-regresní epizody spojované s klimaticky řízenými (e.g. Simmons et al., 2020) eustatickými změnami v řádech prvních metrů (e.g. Plint et al., 2022). Během turonu byla Česká křídová pánev opakovaně vyplňována deltovými tělesy s přidruženým pobřežím (Uličný, 2001; Uličný et al., 2009). Nedávno popsaný cyklický přínos siliciklastické složky z centra České křídové pánve byl řízen precesními cykly (18-23 kyr) modulovanými cca 100 kyr excentricitou (Chroustová et al., 2021). Tato práce se zaměřuje na pochopení sedimentárních procesů a na upřesnění stratigrafie svrchního turonu v České křídové pánvi. Největší důraz je pak kladen na proximálně-distální korelaci v Pojizeří. Za pomoci detailní proximálně-distální korelace tenkých (první metry) stratigrafických jednotek mezi profily, vrty a karotážemi byl rozšířen sedimentární model Uličného (2001; zahrnující deltovou sedimentaci s přidruženými pobřežími) popsáním šikmo zvrstvených pískovců vytvořených velkými dunami, byla sledována precesně řízená siliciklastická sedimentace z centra pánve do proximálních oblastí v Pojizeří, která byla následně interpretována... Keywords: změna hladiny oceánu; přínos sedimentu; břežní linie; turon; křída; prvkové proxy parametry;; sea level change; sediment supply; shoreline; Turonian; Cretaceous; elemental proxies; Available in a digital repository NRGL
Facie a stratigrafická stavba svrchního turonu v Pojizeří, česká křídová pánev

The late Turonian period (Cretaceous, c. 91.3-89.75 Ma) is well-known for evidence of cooling of the supergreenhouse climate (e.g. Wiese & Voigt, 2002; Jarvis et al., 2015) and experiencing frequent ...

Bohadlo, Jan; Uličný, David; Rybár, Samuel
Univerzita Karlova, 2024

Cílení na placentární zánět: Zkoumání účinků glukózy, metforminu a LPS na NLRP3 inflamazóm
Medková, Michaela; Karahoda, Rona; Jirkovský, Eduard
2024 - English
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Student: Michaela Medková Supervisor: PharmDr. Rona Karahoda, Ph.D. Title of diploma thesis: Targeting placental inflammation: Investigating the effects of glucose, metformin, and LPS on the NLRP3 inflammasome Gestational diabetes mellitus (GDM) is one of the most common obstetric complications defined as glucose tolerance first detected during pregnancy. Recent research indicates that GDM is associated with chronic low-grade inflammation, a phenomenon observed within the placenta as well. Importantly, the human placenta expresses high levels of NLRP3- inflammasome-associated molecules and secretes large amounts of proinflammatory cytokines IL-1β and IL-18. Elevated circulating levels of these cytokines, including IL-1β, have been linked to GDM. Moreover, metformin, a hypoglycemic agent used in pregnancy, has gained attention for its potential to modulate inflammasome activation. Thus, our study aimed to investigate the inflammatory response of human placental tissue to high glucose levels and LPS exposure and explore the potential anti-inflammatory effects of metformin. The study was conducted in villous placental explants isolated from human term placenta. qPCR and ELISA were used to evaluate the... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Student: Michaela Medková Vedoucí práce: PharmDr. Rona Karahoda, Ph.D. Název práce: Cílení na placentární zánět: Zkoumání účinků glukózy, metforminu a LPS na NLRP3 inflamazóm Gestační diabetes mellitus (GDM) je jednou z nejčastějších komplikací v těhotenství. Je definován jako glukózová tolerance poprvé zjištěná během těhotenství. Nedávný výzkum naznačuje, že GDM je spojen s chronickým zánětem nízkého stupně, což je jev pozorovaný také v placentě. Důležité je, že lidská placenta exprimuje vysoké hladiny NLRP3 a vylučuje velké množství prozánětlivých cytokinů IL-1β a IL-18. Zvýšené cirkulující hladiny těchto cytokinů, včetně IL-1β, byly zjištěny během GDM. Kromě toho metformin, orální antidiabetikum, používané v těhotenství, získal v poslední době pozornost pro jeho potenciál modulovat aktivaci inflamazómu. Cílem naší studie tedy bylo prozkoumat zánětlivou odpověď lidské placentární tkáně na vysoké hladiny glukózy a LPS a prozkoumat potenciální protizánětlivé účinky metforminu. Studie byla provedena na explantátech izolovaných z lidské placenty. qPCR a ELISA byly použity pro stanovení genové exprese látek spojených s NLRP3 inflamazómem a uvolnění prozánětlivých markerů do média po podání metforminu.... Available in a digital repository NRGL
Cílení na placentární zánět: Zkoumání účinků glukózy, metforminu a LPS na NLRP3 inflamazóm

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Student: Michaela Medková Supervisor: PharmDr. Rona Karahoda, Ph.D. Title of diploma thesis: ...

Medková, Michaela; Karahoda, Rona; Jirkovský, Eduard
Univerzita Karlova, 2024

Návrh, syntéza a hodnocení heterocyklických sloučenin s potenciální antimikrobní aktivitou V
Askari, Asal; Zitko, Jan; Zimčík, Petr
2024 - English
(CZECH) Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Řešitel: Asal Askari Vedoucí diplomové práce: doc. PharmDr. Jan Zitko, Ph.D. Konzultant: Ghada Bouz, Ph.D. Název diplomové práce: Návrh, syntéza a hodnocení heterocyklických sloučenin s potenciální antimikrobní aktivitou V Staphylococcus aureus (SA) je jednou z nejčastějších příčin život ohrožujících infekcí. Jedním ze způsobů, jak kontrolovat infekčnost SA, je vývoj inovativních látek, nejlépe s novým mechanismem účinku, které jsou účinné jak proti kmenům citlivým na léky, tak proti kmenům lékově rezistentním. Chinazolon slouží jako základní kostra pro mnoho různých biologicky aktivních sloučenin. Antistafylokokové chinazolony (AQs) mají v literatuře popsané vztahy mezi strukturou a aktivitou. Penicilin vázající protein (PBP), DNA topoizomeráza a laktátdehydrogenáza jsou některé z molekulárních cílů pro AQs. S využitím in silico molekulového dokování jsme spojili naše rozsáhlé znalosti antibakteriálních léčiv s tím, co bylo popsáno v literatuře, abychom vytvořili nové, potenciálně aktivní AQs zaměřené na PBP. Výsledkem bylo, že jsme připravili 11 finálních sloučenin s lipofilitou v rozmezí 2,69 až 4,06 reakcí laktonového meziproduktu, benzoxazinonu, s různými benzylaminy.... Keywords: antibakteriální; antimikrobiální; antimykobakteriální; heterocykl; antimycobacterial; antibacterial; antimicrobial; heterocycle Available in a digital repository NRGL
Návrh, syntéza a hodnocení heterocyklických sloučenin s potenciální antimikrobní aktivitou V

(CZECH) Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Řešitel: Asal Askari Vedoucí diplomové práce: doc. PharmDr. Jan Zitko, Ph.D. ...

Askari, Asal; Zitko, Jan; Zimčík, Petr
Univerzita Karlova, 2024

Změny v mitochondriální DNA u pacientů s kolorektálním karcinomem
Danešová, Natálie; Vodenková, Soňa; Büchler, Tomáš
2024 - English
Mitochondrial DNA (mtDNA) changes occur more frequently in the cell than alterations in nuclear DNA (nDNA) due to factors such as proximity to reactive oxygen species (ROS) or fewer DNA repair pathways. While nDNA damage is known to play a role in colorectal cancer (CRC), there is a lack of studies concerning mtDNA damage. Changes in mtDNA copy number, a possible indirect marker of mtDNA damage known as mtDNA content, have been reported in CRC with conflicting results. Various changes in mtDNA have been observed in multiple cancer types and proposed as potential biomarkers, including CRC; however, its exact role in disease progression, patients' prognosis, or prediction of treatment is yet to be determined. The primary hypothesis of this study was that mitochondrial dysfunctions resulting from mtDNA changes play a role in colorectal carcinogenesis and could serve as potential CRC biomarkers. To test this hypothesis, we measured mtDNA damage, mtDNA content, and the expression of selected DNA repair genes in both tumor and adjacent non-malignant mucosa. Initially, we conducted a Pilot study involving 7 patients, utilizing RNA sequencing and qPCR. Subsequently, a Validation study was performed on a larger cohort of 50 patients using qPCR. Our findings revealed that adjacent mucosa exhibited higher... Změny v mitochondriální DNA (mtDNA) se v buňkách vyskytují častěji než změny v jaderné DNA (nDNA), a to v důsledku několika faktorů, jako je například těsná blízkost místa vzniku většiny reaktivních kyslíkových radikálů nebo menší repertoár opravných drah DNA. Je známo, že poškození nDNA hraje roli u kolorektálního karcinomu (CRC), ale publikací zabývajících se studiem poškození mtDNA je stále málo. Změny v počtu kopií mtDNA, možného nepřímého markeru poškození mtDNA známého jako obsah mtDNA, byly studovány u CRC, avšak studie přinesly protichůdné výsledky. Různé typy změn mtDNA, které by mohly sloužit jako potenciální biomarkery, byly pozorovány u různých typů nádorových onemocnění včetně CRC. Jejich přesná role v progresi onemocnění, určení prognózy pacientů či predikci odpovědi na léčbu však ještě nebyla odhalena. Primární hypotézou naší studie bylo, že mitochondriální dysfunkce vznikající v důsledku změn mtDNA hrají roli v karcinogenezi tlustého střeva a konečníku, a mohly by sloužit jako potenciální biomarkery CRC. K ověření naší hypotézy jsme měřili poškození mtDNA, obsah mtDNA a expresi vybraných opravných genů DNA jak v nádoru, tak v přilehlé nenádorové tkáni. Nejprve jsme provedli Pilotní studii na 7 pacientech pomocí RNA sekvenování a qPCR. Následně byla provedena Validační studie na... Keywords: kolorektální karcinom; biomarkery; mitochondrie; mitochondriální DNA; poškození mitochondriální DNA; opravy mitochondriální DNA; obsah mitochondriální DNA; colorectal cancer; biomarkers; mitochondria; mitochondrial DNA; mitochondrial DNA damage; mitochondrial DNA repair; mitochondrial DNA content Available in a digital repository NRGL
Změny v mitochondriální DNA u pacientů s kolorektálním karcinomem

Mitochondrial DNA (mtDNA) changes occur more frequently in the cell than alterations in nuclear DNA (nDNA) due to factors such as proximity to reactive oxygen species (ROS) or fewer DNA repair ...

Danešová, Natálie; Vodenková, Soňa; Büchler, Tomáš
Univerzita Karlova, 2024

Syntéza anionických ftalocyaninů
Lozano Canadilla, Jorge; Zimčík, Petr; Miletín, Miroslav
2024 - English
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát: Jorge Lozano Cañadilla Školitel: prof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D. Název: Syntéza anionických ftalocyaninů Tato diplomová práce je zaměřena na syntézu anionických ftalocyaninů s karboxylovými skupinami pro potenciální využití ve fotodynamické terapii (PDT). Studie nastiňuje význam rozpustnosti ve vodě při návrhu fotosenzitizérů pro účinnou PDT. Syntetické postupy zahrnovaly různé reakce, včetně esterifikace, Suzuki-Miyaura cross couplingu a cyklotetramerizace, za účelem vytvoření ve vodě rozpustných sloučenin. V experimentální části jsou podrobně popsány kroky, které byly podniknuty k získání konečných produktů, přičemž jsou zdůrazněny problémy, kterým bylo třeba čelit, jako jsou experimentální chyby a obtíže při separaci. Sekce Výsledky a diskuse analyzuje výsledky a zdůrazňuje význam specifických reakčních podmínek a purifikačních technik. Celkově tato práce přispívá k vývoji anionických ftalocyaninů s lepšími vlastnostmi pro PDT s cílem zvýšit jejich účinnost. Available in a digital repository NRGL
Syntéza anionických ftalocyaninů

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát: Jorge Lozano Cañadilla Školitel: prof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D. Název: ...

Lozano Canadilla, Jorge; Zimčík, Petr; Miletín, Miroslav
Univerzita Karlova, 2024

Návrh, syntéza a hodnocení heterocyklických sloučenin s potenciální antimikrobní aktivitou III
Rahi, Fahim - Joe; Zitko, Jan; Kučerová, Marta
2024 - English
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát: Fahim Joe Rahi Vedoucí: doc. PharmDr. Jan Zitko, Ph.D. Název diplomové práce: Návrh, syntéza a hodnocení heterocyklických sloučenin s potenciální antimikrobní aktivitou III Nadužívání antibiotik vedlo k alarmujícímu nárůstu rezistence. Akutní potřeba antibiotik s novým mechanismem účinku vedla náš výzkum k nalezení slibných nových sloučenin prostřednictvím studie HIT-SAR. Cílená struktura byla inspirována nedávnou publikací. Naše sloučeniny mají navíc methylenový můstek mezi heterocyklem a benzenovým kruhem. Tento methylenový můstek zvyšuje flexibilitu struktury, což může zlepšit interakční potenciál sloučenin. Obecně lze říci, že methylenový můstek nezlepšil antimikrobiální vlastnosti zamýšlených sloučenin. V některých případech byla antimikrobiální aktivita významně snížena ve srovnání s publikovanými sloučeninami. MIC nebyla dostatečná k provedení dalšího mikrobiologického testování. Keywords: antibakteriální; antimikrobiální; antimykobakteriální; heterocykl; antimycobacterial; antibacterial; antimicrobial; heterocycle Available in a digital repository NRGL
Návrh, syntéza a hodnocení heterocyklických sloučenin s potenciální antimikrobní aktivitou III

Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát: Fahim Joe Rahi Vedoucí: doc. PharmDr. Jan Zitko, Ph.D. Název diplomové práce: ...

Rahi, Fahim - Joe; Zitko, Jan; Kučerová, Marta
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases