Number of found documents: 72
Published from to

Obraz Stalina v románu A. N. Rybakova Děti Arbatu
Gorabek, Maksym; Kosáková, Hana; Mokryk, Radomyr
2022 - Russian
(in English): The Thesis focuses on analysis of characterization of Joseph Stalin in the novel Children of the Arbat dated 1987 by Russian writer Anatoly Rybakov (1911-1998). The first part of the novel is subject to A. Rybakov's biography, brief summary of the novel Children of the Arbat and found significant part in the works of writer. The second part of the novel is subject to explore emergence of Stalin's cult of personality and its consequences. In the third part, we focus on the fictional categories and literary character, define the basic concepts that make it possible to analyze a literary character. In the final part of work, the emphasis is on revealing the image of I. Stalin in the novel by analyzing the text of the work and drawning conclusions due to help to see the versatility of the characterization. The main objective of the Thesis is to characterize of Stalin as literary figure in the novel in the aspect of outward and explore what principles A. Rybakov used with the description of Stalin's inner world. (česky): Diplomová práce se zabývá analýzou literární postavy Josifa Stalina v románu Děti Arbatu (1987) ruského spisovatele A. N. Rybakova (1911-1998). V první části práce se zaměřuji na biografii A. Rybakova, je stručně představen román Deti Arbatu a je zdůrazněno jeho výjimečné postavení v autorově tvorbě. Druhá část je věnovana vzniku kultu osobnosti Stalina a jeho důsledkům. Ve třetí části práce se zaměříme na kategorii fikci a literární postavy, definujeme základní pojmy, z nichž vychází zkoumání literární postavy. V závěrečné části práce je kladen důraz na odhalení obrazu J. Stalina v románu pomocí analýzy textu a na jejím základě učiněných závěrů, které pomáhají nahlédnout do všestrannosti zobrazené postavy. Cílem práce je nejen charakterizovat Rybakovova Stalina z vnější strany, ale také ukázat, o co se opíral autor, zobrazující vnitřní svět teto postavy. Keywords: Ruská litaratura|Děti Arbatu|Rybakov|Stalin|postava|analýza|kult osobnosti; Russian literature|Children of the Arbat|Rybakov|Stalin|the character|analysis|cult of personality Available in a digital repository NRGL
Obraz Stalina v románu A. N. Rybakova Děti Arbatu

(in English): The Thesis focuses on analysis of characterization of Joseph Stalin in the novel Children of the Arbat dated 1987 by Russian writer Anatoly Rybakov (1911-1998). The first part of the ...

Gorabek, Maksym; Kosáková, Hana; Mokryk, Radomyr
Univerzita Karlova, 2022

Lingvokulturní a pragmatická specifika cestovních blogů
Korshunova, Daria; Rycheva, Ekaterina; Berger, Olga
2021 - Russian
LINGUOCULTURALAND PRAGMATIC FEATURES OF TRAVEL BLOGS Autor práce: Korshunova Daria Školitel: Mgr. Ekaterina Rycheva, Ph.D. Annotation: Everyday communication on the Internet has become an integral part of life of a modern person. A blog is one of the relevant genres of Internet communication. It has some specific features, such as the complexity of form and content, interactivity, interaction of verbal and non-verbal components and pragmatic orientation. The investigation is devoted to the definition of linguocultural and pragmatic features of travel blogs. An analysis of the use of expressive means and cultural stereotypes in travel blogs in the comparative aspect (based on Russian and Czech blogs) is carried out. Key words: Internet, Internet-discourse, Internet communication, genre, blog, blogger, travel blog, blogosphere, expressive means, cultural stereotype. LINGVOKULTURNÍ A PRAGMATICKÁ SPECIFIKA CESTOVNÍCH BLOGŮ Autor práce: Korshunova Daria Školitel: Mgr. Ekaterina Rycheva, Ph.D. Anotace: Každodenní komunikace na Internetu se stala pevnou součástí života moderního člověka. Jedním z žánrů současné Internetové komunikace je blog. Má určité specifické aspekty, jako například složitost formy a obsahu, interaktivita, interakce verbálních a neverbálních komponent a pragmatická orientace. Tento výzkum se věnuje definování lingvokulturních a pragmatických vlastností cestovních blogů. Je provedena srovnávací analýza používání expresivních prostředků a kulturních stereotypů v cestovních blozích (na základě ruských a českých blogů). Klíčová slova: Internet, internetový diskurz, internetová komunikace, žánr, blog, blogger, cestovní blog, blogosféra, expresivní prostředky, kulturní stereotyp. Keywords: Internet|internetový diskurz|internetová komunikace|žánr|blog|blogger|cestovní blog|blogosféra|expresivní prostředky|kulturní stereotyp; Internet|Internet-discourse|Internet communication|genre|blog|blogger|travel blog|blogosphere|expressive means|cultural stereotype Available in a digital repository NRGL
Lingvokulturní a pragmatická specifika cestovních blogů

LINGUOCULTURALAND PRAGMATIC FEATURES OF TRAVEL BLOGS Autor práce: Korshunova Daria Školitel: Mgr. Ekaterina Rycheva, Ph.D. Annotation: Everyday communication on the Internet has become an integral ...

Korshunova, Daria; Rycheva, Ekaterina; Berger, Olga
Univerzita Karlova, 2021

Přechylování slov označujících povolání. Ukrajinština ve srovnání s běloruštinou a ruštinou.
Morozuk, Uladzimir; Sverdan, Tetiana; Stranz-Nikitina, Veronika
2021 - Russian
This Master thesis studies the usage of feminin forms of the nouns describing the profession in three East Slavic languages: Ukrainian, Russian and Belarusian. The work places great emphasis on sociolinguistic and morphological aspects of the formation and usage of these female correlates. Táto diplomová práce se zabývá používáním přechylovaných forem názvů profesi ženského rodu ve tři východoslovanských jazycích: ukrajinštině, ruštině a běloruštine. V práci je kladen velký důraz na sociolingvistické a morfologické aspekty tvoření a použití přechylovaných korel átů ženského rodu. Keywords: přechylování|srovnání|slovanské jazyky|ukrajinština|běloruština|ruština; feminatives|comparison|Slavic languages|Ukrainian language|Belarusian language|Russian language Available in a digital repository NRGL
Přechylování slov označujících povolání. Ukrajinština ve srovnání s běloruštinou a ruštinou.

This Master thesis studies the usage of feminin forms of the nouns describing the profession in three East Slavic languages: Ukrainian, Russian and Belarusian. The work places great emphasis on ...

Morozuk, Uladzimir; Sverdan, Tetiana; Stranz-Nikitina, Veronika
Univerzita Karlova, 2021

Tvoření deantroponymických jmen v ruštině a češtině od antroponym cizího původu na materiálu webových stránek věnovaných filmům, seriálům a fan-fikci
Andreeva, Dariia; Giger, Markus; Kitzlerová, Jana
2021 - Russian
(in English) The aim of the diploma thesis is to reveal the particularities in the derivation of hypocorisms from names of foreign origin in Czech and in Russian on websites, related to films, TV-series and fanfiction. The first part of the diploma thesis is dedicated to the theoretical questions such as the difference in the semantics of hypocorisms and official personal names, the methods of derivation, typical for hypocorisms in Czech and in Russian and their usage. In the second part, the derivation of hypocorisms from names of foreign origin in Czech and in Russian on websites, related to films, TV-series and fanfiction is revealed. (český) Cílem této diplomové práce je ukázat zvláštnosti v odvozování hypokoristik od antroponimů cizího původu v češtině a ruštině na webových strankách, věnovaných filmům, seriálům a fanouškové tvorbě. První část této práce je věnována následujícím teoretickým otázkám: rozdíl v semantice hypokoristik a oficiálních podob osobních jmén, způsoby derivace hypokoristik a jejich použití v češtině a ruštině. Ve druhé části je uvedeno porovnání hypokoristik, odvozených od osobních jmén cizího původu, v češtině a v ruštině tak, aby byly odhaleny zvláštnosti jejich vytvoření a jejich užití v online diskusích a ve fanouškové tvorbě. Keywords: antroponyma|deantroponymická jména|derivace|internetová komunikace|ruština|čeština; anthroponyms|deanthroponymic personal names|derivation|internet communication|Russian|Czech Available in a digital repository NRGL
Tvoření deantroponymických jmen v ruštině a češtině od antroponym cizího původu na materiálu webových stránek věnovaných filmům, seriálům a fan-fikci

(in English) The aim of the diploma thesis is to reveal the particularities in the derivation of hypocorisms from names of foreign origin in Czech and in Russian on websites, related to films, ...

Andreeva, Dariia; Giger, Markus; Kitzlerová, Jana
Univerzita Karlova, 2021

Porovnání překladů reálií ze světa Harryho Pottera
Shapirko, Mariia; Stranz-Nikitina, Veronika; Kitzlerová, Jana
2021 - Russian
The subject of this thesis is the "Comparison of the translations of realia in the fictional universe of Harry Potter". The main aim is to divide the realia found in Harry Potter books into thematic categories and thencarry out translation analysis to estimate translation solutions. This analysis is created through the prism of English. This thesis consists of three parts. The first part covers the general concepts of the theory of translation. The second part contains a brief biography of J. K. Rowling, the definition of fantasy, and an overview of the history of the four translations. The third part presents a comparison of the translation from English into two variations of Russian, Czech, and Ukrainian. In the thesis conclusion, we will summarize and estimate which translation solution of the four is more accurate, based on the carried out analysis of the translation examples discussed in part three. Keywords: linguistic, realia, Harry Potter, J. K. Rowling, Slavic languages, Russian, Czech, Ukrainian, translation. Tématem práce je porovnání překladů vybraných reálií ze světa Harryho Pottera do ruštiny, ukrajinštiny a češtiny. Cílem práce je překladatelská analýza vybraných reálií na základě jejich předběžné klasifikace podle tematických okruhů za účelem komparativního zhodnocení zvolených překladatelských řešení. Důležitou roli také hraje výchozí jazyk - angličtina. Diplomová práce se skládá ze třech částí. První část se zaměřuje na obecné teze z oblasti teorie překladu, druhá část obsahuje stručný životopis J. K. Rowlingove, definici fantazy a přehled historie vzniku čtyř překladů, třetí část je věnována praktické analýze a zabývá se porovnáním překladu reálií do ruštiny (2 překlady), češtiny a ukrajinštiny. V závěru proběhne zhodnocení výsledků komparativní analýzy a posouzení zvolených překladatelských postupů z hlediska celkové charakteristiky čtyř zvolených překladů. Klíčová slova: lingvistika, reálie, Harry Potter, J. K. Rowlingová, slovanské jazyky, ruština, čeština, ukrajinština, překlad. Keywords: lingvistika|reálie|Harry Potter|J. K. Rowlingová|slovanské jazyky|ruština|čeština|ukrajinština|překlad; linguistic|realia|Harry Potter|J.K. Rowling|Slavic languages|Russian|Czech|Ukrainian|translation Available in a digital repository NRGL
Porovnání překladů reálií ze světa Harryho Pottera

The subject of this thesis is the "Comparison of the translations of realia in the fictional universe of Harry Potter". The main aim is to divide the realia found in Harry Potter books into thematic ...

Shapirko, Mariia; Stranz-Nikitina, Veronika; Kitzlerová, Jana
Univerzita Karlova, 2021

Protináboženská propaganda na stránkách časopisu Bezbožnik
Kishkina, Aleksandra; Nykl, Hanuš; Tumis, Stanislav
2021 - Russian
The diploma thesis is devoted to the analysis of anti-religious propaganda conducted by the Bolshevik government in the 1920s and 1930s on the example of materials published in the Bezbozhnik magazine. The work outlines the historical context of the Soviet anti-religious policy of the interwar period, and describes the activities of the main anti-religious organization, the League of Militant Atheists and its leader Yemelyan Yaroslavsky. Furthermore, the publishing activities of the League of Militant Atheists and the network of periodicals published by it are described. In its core the work focuses on the analysis of the main anti-religious periodical, which was the newspaper and later the magazine Bezbožnik. The basic methods of propaganda used by this periodical are described in connection with the propagandistic character of contemporary Soviet art. Special attention is paid to the illustrative material in the magazine, especially the anti-religious cartoon and its sources. The work is a contribution to understanding the functioning of communist totalitarian ideology and its influence in the media space. Diplomová práce je věnována analýze protináboženské propagandy, kterou vedla bolševická vláda ve 20. a 30. letech na příkladu materiálů otištěných v časopise Bezbožnik. V práci je nastíněn historický kontext sovětské protináboženské politiky meziválečného období, dále je popsána činnost hlavní protináboženské organizace Svaz bojovných bezbožníků a jejího vůdce Jemeljana Jaroslavského. Dále je popsána publikační činnost nakladatelství Svazu bojovných bezbožníků a síť jím vydávaných periodik. Jádro práce se soustřeďuje na analýzu hlavního protináboženského periodika, jímž byly noviny a později časopis Bezbožnik. Jsou popsány základní metody propagandy, kterou toto periodikum užívalo, v souvislosti s propagandistickým charakterem dobového sovětského umění. Zvláštní pozornost je věnována ilustrativnímu materiálu v časopise, především protináboženské karikatuře a jejím zdrojům. Práce je příspěvkem k pochopení fungování komunistické totalitární ideologie a jejímu působení v mediálním prostoru. Keywords: protináboženská propaganda|sovětská periodika|dějiny sovětské kultury; anti-religious propaganda|soviet journals|history of soviet culture Available in a digital repository NRGL
Protináboženská propaganda na stránkách časopisu Bezbožnik

The diploma thesis is devoted to the analysis of anti-religious propaganda conducted by the Bolshevik government in the 1920s and 1930s on the example of materials published in the Bezbozhnik ...

Kishkina, Aleksandra; Nykl, Hanuš; Tumis, Stanislav
Univerzita Karlova, 2021

Protináboženská propaganda na stránkách časopisu Bezbožnik
Kishkina, Aleksandra; Nykl, Hanuš; Tumis, Stanislav
2021 - Russian
The diploma thesis is devoted to the analysis of anti-religious propaganda conducted by the Bolshevik government in the 1920s and 1930s on the example of materials published in the Bezbozhnik magazine. The work outlines the historical context of the Soviet anti-religious policy of the interwar period, and describes the activities of the main anti-religious organization, the League of Militant Atheists and its leader Yemelyan Yaroslavsky. Furthermore, the publishing activities of the League of Militant Atheists and the network of periodicals published by it are described. In its core the work focuses on the analysis of the main anti-religious periodical, which was the newspaper and later the magazine Bezbožnik. The basic methods of propaganda used by this periodical are described in connection with the propagandistic character of contemporary Soviet art. Special attention is paid to the illustrative material in the magazine, especially the anti-religious cartoon and its sources. The work is a contribution to understanding the functioning of communist totalitarian ideology and its influence in the media space. Diplomová práce je věnována analýze protináboženské propagandy, kterou vedla bolševická vláda ve 20. a 30. letech na příkladu materiálů otištěných v časopise Bezbožnik. V práci je nastíněn historický kontext sovětské protináboženské politiky meziválečného období, dále je popsána činnost hlavní protináboženské organizace Svaz bojovných bezbožníků a jejího vůdce Jemeljana Jaroslavského. Dále je popsána publikační činnost nakladatelství Svazu bojovných bezbožníků a síť jím vydávaných periodik. Jádro práce se soustřeďuje na analýzu hlavního protináboženského periodika, jímž byly noviny a později časopis Bezbožnik. Jsou popsány základní metody propagandy, kterou toto periodikum užívalo, v souvislosti s propagandistickým charakterem dobového sovětského umění. Zvláštní pozornost je věnována ilustrativnímu materiálu v časopise, především protináboženské karikatuře a jejím zdrojům. Práce je příspěvkem k pochopení fungování komunistické totalitární ideologie a jejímu působení v mediálním prostoru. Keywords: protináboženská propaganda|sovětská periodika|dějiny sovětské kultury; anti-religious propaganda|soviet journals|history of soviet culture Available in a digital repository NRGL
Protináboženská propaganda na stránkách časopisu Bezbožnik

The diploma thesis is devoted to the analysis of anti-religious propaganda conducted by the Bolshevik government in the 1920s and 1930s on the example of materials published in the Bezbozhnik ...

Kishkina, Aleksandra; Nykl, Hanuš; Tumis, Stanislav
Univerzita Karlova, 2021

Duchovní význam pravoslavného církevního zpěvu
Vaňková Filina, Larisa; Vopatrný, Gorazd Josef; Luptáková, Marina
2020 - Russian
This work contains a narrative about a liturgical chant, its history and various genres and styles. A lot of attention is paid to explaining the theory and practice of various ancient chants. All this helps to understand better the meaning of the phrase "spiritual influence". The second part of the work deals with the practice of the choir directors' (regents') work, the choice of the repertoire and the relationship between the choir director, the choir and the priest. It is about the influence of various musical styles, the tempo and power of the sound of the performed works on the spiritual state of a person. Speaking about the liturgical basis of choir singing in the Orthodox Church, I reveal the concepts of theory and practice. I recall the early Christian practice of psalm chant, traditional singing in an Orthodox church and also modern liturgical singing. The Church Charter is of great importance for understanding the choir singing. The essence of church chant is to convey the meaning of the prayers performed by musical means as fully as possible and transmit them to all those participating in the service, as the choir is the mouth of the worshipers. The challenges facing the Orthodox Church at the present time are not less important than those that faced it a hundred years ago. The future... Aбстракт Данная работа содержит повествование о богослужебном пении, о его истории и различных жанрах и стилях. Большое внимание уделяется разъяснению теории и практики различных старинных распевов. Все это помогает лучше понять смысл словосочетания «духовное влияние». Во второй части работы говориться о практике работы регентов с хоровыми коллективами, о выборе репертуара и взаимоотношениях регента, хора и священника. Говорится о воздействии различных музыкальных стилей, темпе и силе звука исполняемых произведений на духовное состояние человека. Говоря о литургических основах клиросного пения в православной церкви раскрываю понятия теории и практики. Вспоминаю раннехристианскую практику псалмопения, традиционное пение в православном храме а также современное богослужебное пение. Большое значени для понимания клиросного пения имеет Церковный Устав. Сущность церковного пения заключается в том, чтобы как можно полнее передать музыкальными средствами смысл исполнаемых молитвословий и донести их до всех участвующих в богослужении, ибо хор-это уста молящихся. Вызовы, которые стоят перед Православной Церковью в настоящее время, не менне важны, чем те, которые стояли перед ней сто лет назад. И от того, насколько адекватно Церковь ответит на них, зависит во многом ее будущее. Keywords: Богослужебное пение; распев; духовность; регент; клирос; молитва; Liturgical chant; chant; spirituality; choir director; choir; prayer Available in a digital repository NRGL
Duchovní význam pravoslavného církevního zpěvu

This work contains a narrative about a liturgical chant, its history and various genres and styles. A lot of attention is paid to explaining the theory and practice of various ancient chants. All this ...

Vaňková Filina, Larisa; Vopatrný, Gorazd Josef; Luptáková, Marina
Univerzita Karlova, 2020

Lyrika a epos Sergeje Yesenina v českých překladech
Kurbatova, Tetiana; Kosáková, Hana; Chlaňová, Tereza
2020 - Russian
(in English): The thesis is devoted to the study of the main characteristics of lyrics and epos in the works of Sergei Yesenin, translated into Czech. Typical features of Yesenin's poetics are examined in the theoretical part of the thesis. The practical part is devoted to the analysis of translations of poems from the "Moskwa Kabatskaya" (Moscow of the Taverns) cycle and the reception of poet's works in the Czech society at various historical stages. The main translators of Yesenin's poems were Josef Hora, Bohumil Mathesius, Frantisek Kubka, Maria Marchanova, Jiri Vishka, Jiri Taufer, Vaclav Danek, Jan Zabrana, Emanuel Frynta, Ladislav Fikar, Zdenka Bergrova, Ludek Kubishta, Karel Milota, Miroslav Stanek and others. The attachment contains a list of publications of Yesenin's poems translated into Czech in the periodicals 1924 - 1927. (česky): Diplomová práce je věnována studiu základních rysů lyriky a eposu v dílech Sergeje Jesenina, přeložených do češtiny. V teoretické části jsou zkoumány typické rysy Jeseninové poetiky. Praktická část je věnována analýze překladů básní z moskevského cyklu "Kořaleční Moskva" a jejich vnímání v českém prostředí v různých obdobích. Hlavními překladateli Jesenina byli Josef Hora, Bohumil Matesius, František Kubka, Maria Marchanova, Jiří Víška, Jiří Taufer, Václav Daněk, Jan Zábrana, Emanuel Frynta, Ladislav Fikar, Zdenka Bergrová, Luděk Kubišta, Karel Milota, Miroslav Staněk a další. V přiloze je představen soubor zveřejněných překládů Jeseninových básní do češtiny v letech 1924 - 1927. Keywords: Sergej Jesenin|Překlady do češtiny|Dějiny překladu|Jesenin a česká kultura|překladatelské generace|seznam překladů|obraz Jesenina v českém prostředí; Sergey Yesenin|Czech translations of Sergey Esenin's poems|history of translations|Yesenin and the Czech culture|generation of translations|list of translations|image of Yesenin in the Czech milieu Available in a digital repository NRGL
Lyrika a epos Sergeje Yesenina v českých překladech

(in English): The thesis is devoted to the study of the main characteristics of lyrics and epos in the works of Sergei Yesenin, translated into Czech. Typical features of Yesenin's poetics are ...

Kurbatova, Tetiana; Kosáková, Hana; Chlaňová, Tereza
Univerzita Karlova, 2020

Vnímání sovětské literatury ruskou emigrací: na materiálu periodika Volja Rossii
Ivanova, Anna; Kosáková, Hana; Nykl, Hanuš
2020 - Russian
This master thesis examines the heritage of the Prague journal Volja Rossii, one of the leading Russian emigration's periodical publications in 1920s, in terms of literary criticism. The research aims to describe the main tendencies in the perception of current socio-political processes of that era, as well as the Soviet literature and other cultural processes in SSSR of the interwar period, by the magazine's critics and columnists. Furthermore, this study includes biographical data, thematical and theoretical preferences in publications of the key personalities in the journal's editorial staff. Daná diplomová práce zkoumá literárněkritické dědictví časopisu Volja Rossii, jednoho z předních pražských periodických vydání ruské emigrace ve 20. letech XX. století. Tento výzkum si klade za cíl určit hlavní tendence v percepci společensko-politických procesů té doby, ve vnímání sovětské literatury meziválečného období, jakož i jiných kulturních procesů v SSSR, ze strany recenzentů a redaktorů daného časopisu. V této práci nelze opomenout biografické údaje, tématické a názorové vyhranění publikací vybraných osobností z redakce časopisu. Keywords: literární kritika|ruská literatura|20. století|ruská emigrace|meziválečné období|časopis Volja Rossii; literary criticism|Russian literature|XX century|Russian emigration|interwar period|journal Volja Rossii Available in a digital repository NRGL
Vnímání sovětské literatury ruskou emigrací: na materiálu periodika Volja Rossii

This master thesis examines the heritage of the Prague journal Volja Rossii, one of the leading Russian emigration's periodical publications in 1920s, in terms of literary criticism. The research aims ...

Ivanova, Anna; Kosáková, Hana; Nykl, Hanuš
Univerzita Karlova, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases