Number of found documents: 54233
Published from to

Prožívání strachu u pacientů s implantabilním kardioverter-defibrilátorem
ČIERNA, Věra; MACHÁLKOVÁ, Lenka; MAZALOVÁ, Lenka
2019 - Czech
Cílem diplomové práce je popsat prožívání strachu u pacientů po implantaci ICD. Teoretická část práce je zaměřena na prezentaci dohledaných publikovaných poznatků týkajících se dané problematiky. Výzkumná část diplomové práce popisuje data, která byla získaná na základě kvantitativního výzkumu. Výzkumného šetření se zúčastnilo celkem 114 respondentů, kteří navštěvovali odborné kardiologické ambulance. Na základě získaných dat byl zjištěn signifikantní rozdíl v prožívání strachu mezi respondenty na základě zkušenosti s výbojem ICD. Dále byl zjištěn statisticky významný vztah mezi prožíváním strachu, úzkosti a deprese. Naopak mezi pohlavím, věkem, délkou implantace ICD a reimplantací nebyl zjištěn signifikantní rozdíl v souvislosti se strachem. The aim of the diploma thesis is to describe the experience of fear in patients after ICD implantation. The theoretical part of the thesis is focused on the presentation of traced published findings concerning the given issue. The research part of the thesis describes the data obtained on the basis of quantitative research. A total of 114 respondents who attended the cardiology clinic took a part in the research survey. Based on the data obtained, a significant difference in the experience of fear among respondents was determined, based on experience with an ICD discharge. Furthermore, a statistically significant relationship was found between the experience of fear, anxiety and depression. In contrast, there was no significant difference in conjunction with fear as regards gender, age, the length of an ICD implantation or reimplantation. Keywords: Implantabilní kardioverter-defibrilátor; ICD; strach; vnímání pacienta; nemoc; Implantable cardioverter-defibrillator; ICD; fear; perception patient; disease Available in digital repository of UPOL.
Prožívání strachu u pacientů s implantabilním kardioverter-defibrilátorem

Cílem diplomové práce je popsat prožívání strachu u pacientů po implantaci ICD. Teoretická část práce je zaměřena na prezentaci dohledaných publikovaných poznatků týkajících se dané problematiky. ...

ČIERNA, Věra; MACHÁLKOVÁ, Lenka; MAZALOVÁ, Lenka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Zneužití shromažďovacího práva extremistickými skupinami
GVUZD, Ondřej; KOKEŠ, Marian
2019 - Czech
Diplomová práce na téma "Zneužití shromažďovacího práva extremistickými skupinami" si klade za cíl analyzovat jednotlivé instituty shromažďovacího práva v návaznosti na jednání extremistických skupin. To vše se děje na pozadí dosud největší novely českého shromažďovacího zákona. V určitých pasážích této práce je snaha autora přihlédnout k těmto změnám a ověřit hypotézu, že česká právní úprava je dostatečná k tomu, aby ze strany extremistických skupin nedocházelo k excesům, můžeme však zaregistrovat jisté mezery v právní úpravě a problematická místa, která zrovna nenapomáhají právní aplikaci. Práce je rozdělena (vyjma úvodu a závěru) do tří kapitol. První kapitola práce je spíše deskriptivního charakteru, kde je nutné vymezit základní pojmy a dát práci určitou strukturu. Druhá, stěžejní kapitola pojednává o několika institutech shromažďovacího práva, a to o pojmu shromáždění, podmínkách shromáždění, blokačním shromáždění, rozpuštění a zákazu shromáždění. V této kapitole je pracováno zejména s judikaturou Nejvyššího správního soudu, která v kontextu dnešní úpravy shromažďovacího práva vykazuje jisté problémy v následné aplikaci. Třetí kapitola činí pojednání o určitých způsobech zneužití shromažďovacího práva a přihlíží taktéž k trestněprávní rovině. Celkově má práce upozornit na problematiku nebezpečnosti extremismu s přihlédnutím k platné právní úpravě shromažďovacího práva. The diploma thesis "The abuse of the right to assemble by extremist groups" aims to analyze particular institutions of the right to assembler connected to the behaviour of the extremist groups. That all is happening against the background of so far the most extensit ammendment of the Assembly Act. There is author's effort to take these ganges into account and verify the hypothesis that the Czech legislationis adequate to eliminace excesses of extremist groups in the thesis. The author also acknowledges certain loopholes and trouble some spots in the Czech legislation, which do not help the application of the law. The thesis is divided to free chapters (except for the introduction and conclusion). The first charter of the thesis is ether descriptive and oves the thesis its structure. The second chapter, which is Essentials for the thesis, is focused on some of the institutions of the right to assemble, more particularly the term "assembly", the conditions of assembly, blocking assembly, assembly's dissolution and ban of the assembly. In the second chapter, the author works mainly witht he case law of the Supreme Administrative Court. The case law causes certain application problems in th kontext of the achal legislation. The third charter deals witht heways of the abuse of the right to assemble and takes criminal law into account. The thesis as a whole points out the dangerous nature of extremism witht he applicable assembly law taken in to account. Keywords: Zneužití práva; shromažďovací právo; extremismus; shromáždění; zákaz shromáždění; rozpuštění shromáždění; Nejvyšší správní soud; podmínky shromáždění; blokační shromáždění; Abuse of rights; right to assemble; extremism; assembly; ban of assembly; dissolution of assembly; Supreme Administrative Court; conditions of assembly; blocking assembly Available in digital repository of UPOL.
Zneužití shromažďovacího práva extremistickými skupinami

Diplomová práce na téma "Zneužití shromažďovacího práva extremistickými skupinami" si klade za cíl analyzovat jednotlivé instituty shromažďovacího práva v návaznosti na jednání extremistických skupin. ...

GVUZD, Ondřej; KOKEŠ, Marian
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vliv soutěžního a tréninkového zatížení v průběhu soutěžního mikrocyklu na poškození svalové tkáně mladých fotbalistů
NOHELOVÁ, Denisa; LEHNERT, Michal
2019 - Czech
Tělesné zatížení může vést k poškození svalové tkáně. Sérová koncentrace kreatinkinázy (CK) bývá používána jako index určující poškození vláken kosterních svalů ve sportu a po cvičení. Cílem této studie bylo v průběhu soutěžního mikrocyklu zhodnotit chování plazmatické kreatinkinázy jako markeru svalového poškození v reakci na soutěžní a tréninkové zatížení u mladých hráčů fotbalu (kategorie U14 a U16) a posoudit jejich opětovnou připravenost k hernímu výkonu. Sledováno bylo celkem 20 hráčů, 12 hráčů kategorie U14 (13,6 ? 0,3 let) a 8 hráčů kategorie U16 (15,6 ? 0,2 let). Složení jejich soutěžního mikrocyklu bylo z hlediska zatížení odlišné. Pro stanovení aktivity CK byly v průběhu týdenního mikrocyklu odebírány kapilární vzorky krve, které byly bezprostředně analyzovány spektrofotometrem Reflotron? pro plazmatickou CK aktivitu. Hráči byli testováni pětkrát v rámci jednoho týdne. Měření bylo provedeno před a okamžitě po utkání, po 48 a 96 hodinách a před dalším utkáním. U obou kategorií bylo bezprostředně po prvním utkání sledováno zvýšení hladiny CK, které u hráčů kategorie U16 přetrvávalo i po 145 hodinách po utkání, kdežto u hráčů kategorie U14 klesly hodnoty CK po 168 hodinách pod úroveň hodnot naměřených před utkáním. Individuální analýza koncentrací CK v průběhu celého mikrocyklu naznačuje podobnou odezvu jednotlivých hráčů na zatížení, liší se však ve velikosti a pravděpodobně i v rychlosti. V 60-80 % jsou hodnoty CK naměřené u mladých fotbalistů nad horní hranicí fyziologických rozmezí CK udávaných zahraničními i českými autory, ani v jednom případě však nepřekročily referenční hodnoty stanovené u profesionálních dospělých fotbalistů. Pouze 2 hráči kategorie U14 měly hodnoty CK v rozmezí detekujícím poškození svalové tkáně. Hodnoty CK naměřené před utkáním na konci soutěžního mikrocyklu naznačují dostatečné zotavení hráčů kategorie U14 a potřebu prodloužení intervalu zotavení u hráčů kategorie U16. Physical exercises can result in muscular tissue damage. The serum concentration of creatine kinase (CK) is widely used as an index of skeletal muscle fibre damage in sport and exercise. The aim of this study was to evaluate plasma creatine kinase behavior as a marker of muscle damage during the competition microcycle in response to competitive and training load in young football players (categories U14 and U16) and assess their preparedness for gaming performance. A total of 20 players, 12 U14 (13.6 ? 0.3 years) and 8 U16 (15.6 ? 0.2 years) players were observed. The composition of their competition microcycle was different in terms of load. For the determination of CK activity, capillary blood samples were taken during the weekly microcycle and analyzed immediately by a Reflotron? spectrophotometer for plasma CK activity. Players were tested five times per week. Measurements were performed before and immediately after the match, after 48 hours, after 96 hours and before the next match. Increased CK levels was observed immediately after the first match in both categories and remained even after 145 hours postmatch in U16, whereas in U14 declined below prematch CK values after 168 hours. Individual analysis of CK concentrations throughout the microcycle indicates a similar responses of individual players to the load, but difference in size and probably speed. CK values in young footballers are in 60-80 % above the upper limit of physiological values given by czech and foreign authors, however, in neither case did exceed the reference limits set for adult professional footballers. Only 2 players in U14 had CK values in range detecting muscle tissue damage. CK values measured before the next match indicate a sufficient recovery of U14 and the need to extend recovery interval in U16. Keywords: kreatinkináza; fotbal; mikrocyklus; mladí hráči; svalové poranění/poškození; creatinkinase; soccer; football; microcycle; young player; muscle injury/damage Available in digital repository of UPOL.
Vliv soutěžního a tréninkového zatížení v průběhu soutěžního mikrocyklu na poškození svalové tkáně mladých fotbalistů

Tělesné zatížení může vést k poškození svalové tkáně. Sérová koncentrace kreatinkinázy (CK) bývá používána jako index určující poškození vláken kosterních svalů ve sportu a po cvičení. Cílem této ...

NOHELOVÁ, Denisa; LEHNERT, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Význam bikram jógy v životě člověka s akcentem na pohybovou aktivitu a životní spokojenost
ŽENATÁ, Alexandra; KUDLÁČEK, Michal
2019 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na zpracování poznatků a provedení případové studie z oblasti bikram jógy v souvislosti s pohybovou aktivitou a životní spokojeností. Studie byla provedena na malém vzorku třech jedinců cvičící bikram jógu dlouhodobě (28 týdnů) i krátkodobě (6 týdnů). Měření probíhalo v Olomouci v centru BALUO, kde probandům byly zjištěny jejich tělesné hodnoty pomocí InBody 770, jejich flexibilita a úroveň zkrácení pomocí mobee fit?. Dalším nástrojem byl Dotazník životní spokojenosti (DŽS) a Mezinárodní dotazník k pohybové aktivitě (IPAQ). Měření bylo provedeno dvakrát, pro vyvození zlepšení nebo zhoršení probandů. Výsledkem je zlepšení v oblasti flexibility u všech probandů v průměru o 21,2 %, procento tělesného tuku kleslo o 1,5 - 1,7 % u krátkodobě pravidelně cvičících. U všech probandů se zlepšila spokojenost v oblasti zdraví. Na základě zjištěných dat se cvičením bikram jógy může výrazně zlepšit celkový rozsah pohybu, snížit množství tělesného tuku a zvýšit spokojenost s vlastním zdravím. The bachelor thesis is processing and realizing knowledge in a case study about bikram yoga related with physical activity and life satisfaction. The qualitative case is about results of a three sample of bikram yoga individuals for long-term (28 weeks) and short-term (6 weeks) exercising. Used methods were: InBody 770 body composition measuring, analyzing mobility of relevant muscle by mobee fit?, everything in BALUO, Olomouc. Subjects filled two questionnaires - life satisfaction questionnaire (DŽS) and International physical activity questionnaire (IPAQ). The measurements were performed twice - at the beginning and after my case to know improving or deterioration. The result is for all individuals average 21,2 % flexibility improving, percent body fat decreased about 1,5 - 1,7 % in short-term regularly exercising individuals. Life satisfaction related with bikram yoga was improved in health category in individual lives. Based on the data, bikram yoga can improve total range of motion, reduce body fat and increase satisfaction with own health. Keywords: rozsah pohybu; InBody; IPAQ; mobee fit?; DŽS; range of motion; InBody; IPAQ; mobee fit?; DŽS Available in digital repository of UPOL.
Význam bikram jógy v životě člověka s akcentem na pohybovou aktivitu a životní spokojenost

Bakalářská práce je zaměřena na zpracování poznatků a provedení případové studie z oblasti bikram jógy v souvislosti s pohybovou aktivitou a životní spokojeností. Studie byla provedena na malém vzorku ...

ŽENATÁ, Alexandra; KUDLÁČEK, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vliv proporcionálního biologického věku na somatické parametry u 6-11letých chlapců
HORÁKOVÁ, Veronika; PŘIDALOVÁ, Miroslava
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá sledováním vlivu proporcionálního biologického věku na somatické parametry u 6-11letých chlapců. Proporcionální biologický věk byl stanoven pomocí KEI indexu. Následně byli chlapci rozděleni do tří různých kategorií KEI s ohledem na věk - somaticky retardovaní (KEI 1), normální (KEI 2) a akcelerovaní (KEI 3). Mezi sledované somatické parametry patřila tělesná výška, tělesná hmotnost, BMI, obvod břicha, gluteální obvod a obvod pasu. Dále byl porovnáván Rohrerův index, WHR index (poměr obvodu pasu a boků) a WtHR index (poměr obvodu pasu a výšky). U všech sledovaných somatických parametrů jsou rozdíly mezi průměrnými hodnotami 10letých a 11letých a mezi průměrnými hodnotami 6letých a 7letých chlapců velmi nízké. Vývinově normální mladší chlapci (KEI 2) se podobají svými průměrnými hodnotami všech somatických parametrů spíše somaticky retardovaným (KEI 1). Naopak ve starších věkových kategoriích, a opět převážně u 10letých a 11letých, se průměrné hodnoty všech somatických parametrů vývinově normálních (KEI 2) výrazně přibližují hodnotám somaticky akcelerovaným (KEI 3). This diploma thesis deals with monitoring influence of proportional age on somatic parameters in 6-11 year old boys. According to KEI index we found out proportional biological age. After that, boys were divided into three categories - somatic retarded (KEI 1), normal (KEI 2) and accelerated (KEI 3). Selected somatic parameters were body height, body weight, BMI, abdomen circumference, gluteal and waist circumference. Furthermore was calculated Rohrer's index, WHR (waist-to-hip ratio) and WtHR (waist-to-height ratio). In all somatic parameters, the differences between the mean values of 6-year-old and 7-year-old and between 10-year-old and 11-year-old boys are very low. Developmentally normal younger boys (KEI 2) are with their mean values in all somatic parameters closer to developmentally retarded (KEI 1). On the other side, developmentally normal older boys (KEI 2), especially 10-year-old and 11-year-old boys, are with their mean values closer to developmentally accelerated boys (KEI 3). Keywords: mladší školní věk; antropometrické měření; KEI index; Rohrerův index; WHR index; Body mass index; obvod břicha; tělesná hmotnost; tělesná výška; younger school age; anthropometric measurement; KEI index; Rohrer's index; WHR index; Body mass index; abdomen circumference; body weight; body height Available in digital repository of UPOL.
Vliv proporcionálního biologického věku na somatické parametry u 6-11letých chlapců

Diplomová práce se zabývá sledováním vlivu proporcionálního biologického věku na somatické parametry u 6-11letých chlapců. Proporcionální biologický věk byl stanoven pomocí KEI indexu. Následně byli ...

HORÁKOVÁ, Veronika; PŘIDALOVÁ, Miroslava
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Ověření metodiky stanovení vnějšího zatížení v kondičním cvičení na závěsném systému TRX pomocí akcelerometru Axivity AX3: pilotní studie
ĎURĎOVÁ, Aneta; CUBEREK, Roman
2019 - Czech
Hlavním záměrem této pilotní studie bylo zaměřit se na typ pohybové aktivity, který není v rámci volnočasových pohybových aktivit neobvyklý, a přitom z hlediska výskytu odborných studií orientovaných na metodiku hodnocení pohybových aktivit nedostatečně zpracovaný. Cvičení na závěsném systému TRX je druh pohybové aktivity, který je oproti běžným lokomočních pohybů (chůze, běh) specifický, značně odlišný, a to jak z hlediska biomechanického, tak i z hlediska funkčního zapojení svalstva. Cílem práce bylo ověřit metodický postup stanovení vnějšího zatížení v kondičním cvičení na závěsném systému TRX pomocí akcelerometru Axivity AX3 a s využitím parametru Activity Index. Výzkumný soubor byl tvořen 30 aktivními sportovci mužského i ženského pohlaví probíhající na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci v Aplikačním centrum BALUO. Měření se uskutečnilo za pomoci akcelerometru Axivity AX3 a s využitím parametru Activity Index. Součástí výsledků bylo posouzení vnější zatížení u základních cviků na závěsném systému TRX pomocí parametru akcelerace Activity Index při umístění akcelerometru v pase, na zápěstí a na stehně. Porovnat míru shody záznamu akcelerace z akcelerometrů na zápěstí, pase, stehně s ohledem na odlišné typy cviků na závěsném systému TRX a identifikovat limity využití parametru akcelerace Activity Index při popisu vnějšího zatížení. The main aim of this pilot study was to focus on a type of physical activity which is not unusual within leisure time PAs, however, from the point of view of research studies focused on PA evaluation methodology it is insufficiently processed. Exercise on the TRX suspension system is a type of physical activity which is, in comparison to common locomotion movements (walking, running), specific and considerably different, both in terms of biomechanical and functional muscle involvement. The aim of the thesis was to verify the methodology of determination of the external load in the fitness exercise on the TRX suspension system using the Axivity AX3 accelerometer and using the Activity Index parameter. The research group consisted of 30 active male and female athletes and the research took place at the Faculty of Physical Culture of Palacký University in Olomouc in the BALUO Application Centre. The measurement took place using the Axivity AX3 accelerometer and the Activity Index parameter. Results included an assessment of the external load of basic exercises on the TRX suspension system using the Activity Index acceleration parameter while placing the accelerometer on the waist, wrist, and thigh. Additionally, results contained the comparison of the matching rate of acceleration recorded from the accelerometer on the wrist, waist and thigh with respect to different types of exercise on the TRX suspension system and identification of the limits of the Activity Index acceleration parameter when describing the external load. Keywords: pohybová aktivita; závěsný systém TRX; akcelerometr; metrika surových dat; physical activity; TRX suspension system; acclerometr; metric of row data Available in digital repository of UPOL.
Ověření metodiky stanovení vnějšího zatížení v kondičním cvičení na závěsném systému TRX pomocí akcelerometru Axivity AX3: pilotní studie

Hlavním záměrem této pilotní studie bylo zaměřit se na typ pohybové aktivity, který není v rámci volnočasových pohybových aktivit neobvyklý, a přitom z hlediska výskytu odborných studií orientovaných ...

ĎURĎOVÁ, Aneta; CUBEREK, Roman
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Kvalita snídaní u studentek vysoké školy s pravidelnou pohybovou aktivitou
HOLÍKOVÁ, Karolína; KLIMEŠOVÁ, Iva
2019 - Czech
Snídaně je považována za nejdůležitější jídlo z celého dne. Cílem této práce bylo analyzovat kvalitu snídaní u studentek vysoké školy s pravidelnou pohybovou aktivitou. Výzkumný soubor tvořilo 20 probandek ve věku 22,5 ? 1,7 let. Pro účely mého výzkumu byla použita data získaná z anketního šetření a čtyřdenního záznamu stravování. Šetření proběhlo od prosince 2018 do února 2019. Z hlediska energetického byl příjem asi o 30 % nižší, než je doporučení. Výsledky ukázaly nízký příjem všech makronutrientů, největší deficit byl zjištěn u bílkovin. U mikronutrientů byl zjištěn největší deficit u vitamínu C a vápníku. Příjem tekutin splnilo 70 % respondentek. Breakfast is considered the most important meal of the day. The aim of this work was to analyze the quality of breakfast at university students with regular physical activity. The research group consisted of 20 probands at age of 22.5 ? 1.7 years. For the purposes of my research, data from a survey and a four-day meal record were used. The survey was conducted from December 2018 to February 2019. In terms of energy, the income was about 30% lower than the recommendation. The results showed low intake of all macronutrients, the highest deficiency was found in protein. In micronutrients, the greatest deficiency was found for vitamin C and calcium. Fluid intake was met by 70 % of respondents. Keywords: snídaně; výživa; zdravý životní styl; pohybová aktivita; studentky vysoké školy; breakfast; nutrition; healthy lifestyle; physical activity; college students Available in digital repository of UPOL.
Kvalita snídaní u studentek vysoké školy s pravidelnou pohybovou aktivitou

Snídaně je považována za nejdůležitější jídlo z celého dne. Cílem této práce bylo analyzovat kvalitu snídaní u studentek vysoké školy s pravidelnou pohybovou aktivitou. Výzkumný soubor tvořilo 20 ...

HOLÍKOVÁ, Karolína; KLIMEŠOVÁ, Iva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Povinnost loajality zaměstnance
BEK, Vladimír; PODRAZIL, Petr
2019 - Czech
Práce zpracovává téma povinnosti loajality zaměstnance vůči zaměstnavateli v českém pracovním právu. Vzhledem k tomu, že povinnost loajality zaměstnance není v českém pracovním právu výslovně zakotvena je cílem práce určit, zda taková povinnost pro zaměstnance existuje a jaký je její rozsah. Diplomová práce je rozpracována do tří celků, které se dále člení. První kapitola se zabývá obecnou povinností loajality a obecnými východisky pro povinnost loajality uvedenou v zákoníku práce. V rámci této kapitoly je též rozvedeno užití obecných předpisů soukromého práva v pracovním právu. Druhá kapitola se již soustředí na ústřední téma, tedy na povinnost loajality zaměstnance. V této kapitole je vymezen rozsah povinnosti loajality zaměstnance. Stejně tak jsou zde vyjmenovány jednotlivé projevy povinnost loajality zaměstnance v zákoníku práce. Součástí kapitoly je také teoretické členění povinnost loajality zaměstnance. S rozsahem povinnosti loajality jsou spojeny její limity, kterými se druhá kapitola také zabývá. Poslední kapitola je věnována judikatuře českých soudů k tématu povinnosti loajality. This thesis deals with the employee´s duty of loyalty towards an employer in Czech labour law. The employee´s duty of loyalty is not explicitly defined in Czech labour codex, however it is necessary to determine whether such a duty even exists. If such a duty exists, the next step is to explore its content and its limits. This thesis is divided into three chapters that are divided into subchapters. The first chapter deals with the general duty of loyalty and the general regulations of private law that can be used for labour law, particulary for the employee´s duty of loyalty in the context of labour law. The second chapter is focused on the most pressing topic at hand: the employee´ s duty of loaylty in context of labour law. In this chapter, the employee´s duty of loyalty is defined, including its limits. This chapter also deals with specific cases of the employee´s duty of loyalty stated in labour codex. Additionally, this chapter also includes the theoretical structure of the employee´s duty of loyalty. The final chapter articulates opinion of the Czech courts towards the employee´s duty of loyalty. Keywords: Povinnost loajality zaměstnance; loajalita; pracovní právo v kontextu soukromého práva; Employee´s duty of loaylty; loyalty; labour law in context of private law Available in digital repository of UPOL.
Povinnost loajality zaměstnance

Práce zpracovává téma povinnosti loajality zaměstnance vůči zaměstnavateli v českém pracovním právu. Vzhledem k tomu, že povinnost loajality zaměstnance není v českém pracovním právu výslovně ...

BEK, Vladimír; PODRAZIL, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Biomechanická analýza odpalu v softballu
SEDLÁŘOVÁ, Kateřina; SVOBODA, Zdeněk
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá biomechanickou analýzou odpalu v softballu s cílem popsat svalovou aktivitu při odpalu. Pro měření byla zvolena povrchová elektromyografie (sEMG). Zapojení jednotlivých vybraných svalů bylo hodnoceno při stoji, v základním postavení s pálkou a v průběhu odpalu. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou shrnuty poznatky, které přibližují a blíže specifikují softballovou tématiku. V části praktické je popsán průběh výzkumu svalové aktivity při odpalu. Průběh svalové aktivity sledovaných svalů je znázorněn pomocí grafů. Výsledky ukázaly, že k zapojení svalů při odpalu dochází postupně. Pomocí povrchové elektromyografie bylo zjištěno přesné pořadí zapojovaných svalů a také velikost svalové aktivity. The bachelor thesis deals with the biomechanical analysis of the softball hitting with the aim to describe the muscular activity at the swing. Surface electromyography (sEMG) was chosen for the measurement. Involvement of selected muscles was evaluated during standing, basic position with bat and during the swing. The thesis is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part there is summarized the knowledge that approximates and specifies softball. In the practical part, there is described our of research of muscular activity during the shot. Muscle activity of the observed muscles is shown using graphs. The results showed that the involvement of the muscles during the swing occurs gradually. Using surface electromyography, the exact order of the involved muscles as well as the amount of muscle activity was found. Keywords: softball; odpalování; povrchová elektromyografie; pálkař; svalová aktivita; softball; hitting; electromyography; batter; muscle activity Available in digital repository of UPOL.
Biomechanická analýza odpalu v softballu

Bakalářská práce se zabývá biomechanickou analýzou odpalu v softballu s cílem popsat svalovou aktivitu při odpalu. Pro měření byla zvolena povrchová elektromyografie (sEMG). Zapojení jednotlivých ...

SEDLÁŘOVÁ, Kateřina; SVOBODA, Zdeněk
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Podpora vhodných stravovacích návyků u pacientů s arteriální hypertenzí
JANŠTOVÁ, Zuzana; TOMANOVÁ, Jitka; MACHÁLKOVÁ, Lenka
2019 - Czech
Hypertenze je jedním z hlavních rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění a celosvětově jednou z hlavních příčin úmrtí. Cílem diplomové práce bylo zjistit stravovací návyky a účinnost intervenčního zásahu vedoucí k pozitivním změnám v této oblasti, u pacientů s arteriální hypertenzí. Teoretická východiska diplomové práce jsou zaměřena na nefarmakologickou léčbu arteriální hypertenze především na oblast stravování. Obsahem praktické části je metodika výzkumu a výsledky výzkumného šetření, které byly získány kvantitativním šetřením. Pro zhodnocení stravovacích návyků, jsme vybrali standardizovanou škálu REAP, jenž hodnotí stravovací návyky jednotlivých respondentů. V oblasti vhodných stravovacích návyků jsme provedli individuální intervenci. Z výsledků vyplývá, že intervence v oblasti stravovacích návyků jsou účinné a trvale udržitelné. Hypertension is one of the major risk factors for cardiovascular disease and one of the leading causes of death worldwide. The aim of this thesis was to find out the eating habits and effectiveness of intervention intervention leading to positive changes in this area, in patients with arterial hypertension. The theoretical basis of the thesis is focused on non-pharmacological treatment of arterial hypertension, especially in the area of eating. The content of the practical part is the research methodology and the results of the research, which were obtained by quantitative investigation. To evaluate the eating habits, we have chosen a standardized REAP scale that evaluates the dietary habits of individual respondents. In the area of appropriate eating habits, we conducted individual interventions. The results show that eating habits interventions are effective and sustainable. Keywords: Arteriální hypertenze; stravování; stravovací návyky; intervence; informace; všeobecná sestra; krevní tlak; Arteril hypertension;eating; eating habits; intervention; informaation; nurse; blood pressure Available in digital repository of UPOL.
Podpora vhodných stravovacích návyků u pacientů s arteriální hypertenzí

Hypertenze je jedním z hlavních rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění a celosvětově jednou z hlavních příčin úmrtí. Cílem diplomové práce bylo zjistit stravovací návyky a účinnost ...

JANŠTOVÁ, Zuzana; TOMANOVÁ, Jitka; MACHÁLKOVÁ, Lenka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases