Number of found documents: 21819
Published from to

Analýza dopadov príchodu vybraných automobiliek na slovenskú ekonomiku od roku 2003 do roku 2016
Seman, Šimon; Štípek, Vladimír; Zamrazilová, Eva
2017 - Slovak
Cílem bakalářské práce je provedení analýzy automobilového průmyslu v slovenském hospodářství a provedení analýzy přímých a nepřímých dopadů příchodu automobilek Kia Motors a Psa Slovakia na slovenskou ekonomiku mezi lety 2003 a 2016. Přínosem práce je ucelený a aktuální obraz o postavení slovenského automobilového průmyslu v národním hospodářství a taky obraz o stavě analyzovaných automobilek. Teoretická část přibližuje historický vývoj průmyslu na Slovensku a předpoklady příchodu automobilek na území Slovenska z pohledu ekonomické teorie a politicko-ekonomických souvislostí. Praktická část analyzuje postavení automobilového průmyslu v slovenském hospodářství. Dále taky analyzuje produkci, vývoj finančních ukazatelů, vliv na trh práce a opodstatněnost poskytnutých investičních pobídek ve vybraných automobilkách. Praktickou část zavírají predikce vývoje a doporučení na zlepšení současného stavu. The object of this bachelor thesis is to carry out an analysis of the automotive industry in Slovak economy and to analyse direct and indirect effects that the arrival of Kia Motors Slovakia and PSA Slovakia had on Slovak economy between 2003 and 2016. Contribution of the thesis is a comprehensive and updated view of the automotive industry position in Slovak economy and of the situation of the selected car manufacturers. Theoretical part describes historical development of industry in Slovakia and preconditions of the arrival of car manufacturers in Slovakia from the standpoint of economic theory and in political and economic context. Practical part analyses the position of automotive industry in Slovak economy. Furthermore, it analyses production, financial development, impact on the labour market and legitimacy of investment incentives in selected car manufacturers. The practical part ends with predictions and recommendations for improvement of the current state of the automotive industry in Slovakia. Cieľom bakalárskej práce je prevedenie analýzy automobilového priemyslu v slovenskom hospodárstve a prevedenie analýzy priamych a nepriamych dopadov príchodu automobiliek Kia Motors Slovakia a PSA Slovakia na slovenskú ekonomiku v rokoch 2003 až 2016. Prínosom práce je ucelený a aktuálny obraz o postavení slovenského automobilového priemyslu v národnom hospodárstve. Teoretická časť približuje historický vývoj priemyslu na Slovensku a predpoklady príchodu automobiliek na územie Slovenska z pohľadu ekonomickej teórie a politických-ekonomických súvislostí. Praktická časť sa venuje analýze postavenia automobilového priemyslu v slovenskom hospodárstve. Ďalej tiež analyzuje produkciu, vývoj finančných ukazovateľov, vplyv na trh práce a opodstatnenosť poskytnutých investičných stimulov vo vybraných automobilkách pôsobiacich na Slovensku. Praktickú časť uzatvárajú predikcie vývoja v automobilovom sektore a autorove odporúčania na zlepšenie súčasného stavu. Keywords: trh práce; ivestiční pobídky; automobilový průmysl; automotive industry; investment incentives; labour market Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Analýza dopadov príchodu vybraných automobiliek na slovenskú ekonomiku od roku 2003 do roku 2016

Cílem bakalářské práce je provedení analýzy automobilového průmyslu v slovenském hospodářství a provedení analýzy přímých a nepřímých dopadů příchodu automobilek Kia Motors a Psa Slovakia na ...

Seman, Šimon; Štípek, Vladimír; Zamrazilová, Eva
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Dopady hospodářskopolitické koncepce prezidenta Reagana na vývoj ekonomiky v USA
Pavlov, Adam; Šlajs, Jan; Bednář, Milan
2017 - Czech
Cílem mé práce je dokázat, že teorie strany nabídky a politika prováděná Ronaldem Reaganem v 80. letech 20. století přinesla dobré výsledky, když vytvořila podmínky pro dlouhodobý zdravý ekonomický růst a pomohla upevnit pozici Spojených států amerických na mezinárodním politickém poli. V teoretické části se zabývám zasazením situace Spojených států amerických do poválečného kontextu, což je nutné pro pochopení ekonomické a politické situace. Dále pak představuji teoretická východiska, která tvořila základ pro politiku Ronalda Reagana. V praktické části využívám metod indukce a dedukce k analyzování empirických hodnot a dále kontextuální analýzy k interpretaci politik Ronalda Reagana. The purpose of my bachelor thesis is to prove, that supply-side theory and policy conducted by Ronald Reagan during 1980´s provided good economic results, while creating conditions for healthy economic growth and helped to secure the positon of the United State of America on international political area. In the theoretical section I deal with putting the situation of United State of America in to the post-war context, which is essential for understanding the economic and political situation. Further I present the theoretical basis, which created foundation of Ronald Reagan policy. In the practical section I utilize the induction and deduction methods for analyzing empirical data, further I utilize contextual analysis in order to interpret policies conducted by Ronald Reagan. Keywords: Reagan; Monetarismus; Inflace; Teorie strany nabídky; Daňové reformy; Monetarism; Reagan; Inflation; Supply-side theory; Tax reforms Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Dopady hospodářskopolitické koncepce prezidenta Reagana na vývoj ekonomiky v USA

Cílem mé práce je dokázat, že teorie strany nabídky a politika prováděná Ronaldem Reaganem v 80. letech 20. století přinesla dobré výsledky, když vytvořila podmínky pro dlouhodobý zdravý ekonomický ...

Pavlov, Adam; Šlajs, Jan; Bednář, Milan
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Dopady čínské rozvojové pomoci a investic v Africe se zaměřením na Etiopii a Demokratickou republiku Kongo v letech 2000-2015
Leová, Leona; Procházka, Pavel; Zeman, Martin
2017 - Czech
Bakalářská práce se ve své první části věnuje rozvojové pomoci obecně, předkládá její definici a především analyzuje vývoj různých postojů, které k ní byly v minulosti zaujímány. Toto teoretické pozadí představuje nezbytnou součást ke hledání dalších efektivnějších přístupů, neboť obecně lze konstatovat, že dosavadní pomoc ze strany Západu v tomto záměru selhala. Práce se tak dále zabývá jinými alternativami rozvojové spolupráce, které by mohly být schopné miliardu nejchudších vymanit z chudoby. Druhá část se pak zabývá výhradně rolí Číny v Africe, nejprve se snaží zmapovat aktivity, kterým se tu věnuje, a seznamuje s podobami spolupráce, které jsou rozdílné od těch s jinými zeměmi v minulosti. Představuje tak typ spolupráce, na kterém jsou postaveny nejhodnotnější investice této bilaterální pomoci, čímž jsou projekty na výstavbu dopravních a energetických infrastruktur výměnou za přístup k africkým přírodním zdrojům, zejména ropě. Dále pak práce věnuje pozornost charakteristice aktuálních socio-ekonomických situací Etiopie a Demokratické republiky Kongo a zhodnocuje vývoj nejdůležitějších ekonomicko-sociálních ukazatelů jako je HDP a HDI. Přitom zjišťuje, že tyto veličiny obecně zaznamenávají růst a zlepšení, který však není tak výrazný v sociální oblasti, u ukazatelů, které více vypovídají o kvalitě života obyvatel těchto zemí. Obecně tak práce přichází se závěrem, že vliv čínské přítomnosti v Africe je převážně pozitivní, že Čína jako země mající sama zkušenost s transformací ze zaostalé země v druhou největší ekonomiku na světě zvolila odlišný přístup ke spolupráci se Třetím světem, který tyto země pobízí k většímu využití své komparativní výhody, kterou je přítomnost nerostného bohatství a levná pracovní síla, výměnou za to, co akutně potřebují- rozvoj dopravní a energetické infrastruktury. The bachelor thesis deals with development aid in general, presents its definition and analyzes in particular the development of various attitudes that were previously discussed. This theoretical background is an essential part of finding more effective approaches, as it can generally be said that the Western assistance to date has failed to do so. The work is thus further dealt with by other development cooperation alternatives that could be capable of 'the poorest' billion out of poverty. The second part then deals exclusively with the role of China in Africa, first attempts to map out the activities it deals with, and acquaintances with forms of cooperation that are different from those with other countries in the past. It represents the type of cooperation on which the most valuable investments of this bilateral aid are built, which are projects for the construction of transport and energy infrastructures in exchange for access to African natural resources, especially oil. In addition, the work focuses on the characteristics of the current socio-economic situation of Ethiopia and the Democratic Republic of Congo and evaluates the development of the most important economic and social indicators such as GDP and HDI. It finds that these variables generally record growth and improvement, which is not so significant in the social sphere, indicators that are more tangible about the quality of life of the people in these countries. In general, the work comes to the conclusion that China's presence in Africa is largely positive, as China, as a country with experience of transformation from a backward country into the world's second largest economy, has chosen a different approach to cooperation with the Third World, Exploiting their comparative advantage, which is the presence of mineral wealth and cheap labor, in exchange for what they are acutely needed - the development of transport and energy infrastructure. Keywords: rozvojová spolupráce; chudoba; přímé zahraniční investice; development aid; poverty; foreign direct investment Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Dopady čínské rozvojové pomoci a investic v Africe se zaměřením na Etiopii a Demokratickou republiku Kongo v letech 2000-2015

Bakalářská práce se ve své první části věnuje rozvojové pomoci obecně, předkládá její definici a především analyzuje vývoj různých postojů, které k ní byly v minulosti zaujímány. Toto teoretické ...

Leová, Leona; Procházka, Pavel; Zeman, Martin
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Finanční analýza firmy Technodat, CAE - systémy, s.r.o.
Neubauerová, Nicole; Daněk, Stefan Svatopluk; Jiránek, Petr
2017 - Czech
Tato bakalářská práce se věnuje zpracování finanční analýzy firmy Technodat, CAE-systémy, s.r.o., kde je s využitím veřejně dostupných dat z účetní závěrky za poslední roky zanalyzována její finanční situaci. Práce je rozdělena do dvou částí. V první, metodologické části, je vymezen předmět finanční analýzy a dále metodika nutná pro pochopení druhé, praktické části, která se věnuje aplikaci této metodiky k samotnému vypracování finanční analýzy firmy sestavené z dat za roky 2011-2015. The aim of this bachelor thesis is to establish the financial position and health of Technodat, CAE-systémy, s.r.o. To perform the financial analysis, the publicly accesible data from period 2011-2015 are used. The thesis is divided into two parts, methodological and practical. The first part is aimed at defining the methodology of the thesis and the various indicators of financial analysis. Those methods are then applied to the chosen company in the second part in order to perform the financial analysis. Keywords: horizontální analýza; bonitní modely; bankrotní modely; finanční analýza; vertikální analýza; credit scoring model; vertical analysis; horizontal analysis; financial analysis; bankruptcy model Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Finanční analýza firmy Technodat, CAE - systémy, s.r.o.

Tato bakalářská práce se věnuje zpracování finanční analýzy firmy Technodat, CAE-systémy, s.r.o., kde je s využitím veřejně dostupných dat z účetní závěrky za poslední roky zanalyzována její finanční ...

Neubauerová, Nicole; Daněk, Stefan Svatopluk; Jiránek, Petr
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Nezávislost centrálních bank
Pištej, Daniel; Vejmělek, Jan; Šíma, Ondřej
2017 - Czech
Bakalářská práce se zaměřuje na téma nezávislosti centrálních bank a její vazbou na vývoj inflace. Hlavním bodem práce je popis a tvorba koeficientu nezávislosti, jeho rozložení na jednotlivé části a následném zkoumání vlivu stupně nezávislosti na průběh inflace a velikost odchylek inflace od cílované míry na vybraném vzorku zemí. Dále se práce zaměřuje na analýzu nezávislosti měnové politiky podle trilemmatu a její následné komparace s koeficientem nezávislosti. Podle předpokladu povede vyšší míra nezávislosti centrálních bank k příznivějšímu vývoji inflace, menších odchylek od cílované a dlouhodobé udržitelnosti. Zároveň se bude koeficient nezávislosti velice podobat nezávislosti měnové politiky. Bachelor thesis focuses on the topic of central bank independence and its relation on inflation development. The main point of the thesis is description and formation of the coefficient of independence, its distribution on individual parts and subsequent examination of influence of the degree of independence on the course of inflation and the magnitude of the deviations of inflation from target inflation rate on the selected sample of countries. Further, the thesis focuses on the analysis of the independence of monetary policy according to the trilemma and its subsequent comparison with the coefficient of independence. It is assumed that higher levels of central bank independence will lead to more favorable inflation developments, smaller deviations from targeted inflation rate and long-term sustainability. At the same time, the coefficient of independence will very much resemble the independence of monetary policy. Keywords: Cílovaná míra inflace; Inflace; Měnová politika; Koeficient nezávislosti; Centrální banka; Ekonomická nezávislost; Politická nezávislost; Trilemma; The trilemma; Targeted inflation rate; Inflation; Monetary policiy; Coefficient of independence; Political independence; Central bank; Economic independence Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Nezávislost centrálních bank

Bakalářská práce se zaměřuje na téma nezávislosti centrálních bank a její vazbou na vývoj inflace. Hlavním bodem práce je popis a tvorba koeficientu nezávislosti, jeho rozložení na jednotlivé části a ...

Pištej, Daniel; Vejmělek, Jan; Šíma, Ondřej
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Dynamika koeficientu beta v energetickém sektoru
Šimečková, Martina; Frýd, Lukáš; Jindra, Marek
2017 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním přítomnosti asymetrických reakcí v systematickém riziku a jeho vývojem v čase. Odhad je proveden pomocí OLS a tří modelů ze skupiny DCC. Přítomnost asymetrických reakcí se podařilo potvrdit jak u volatility výnosů portfolia sestaveného z akcií energetických společností, tak u korelace mezi tímto a tržním portfoliem. Díky statistické významnosti všech výsledných parametrů jednotlivých modelů se podařilo potvrdit, že koeficient beta energetického sektoru je v čase proměnný. Testováním jednotlivých odhadů koeficientu beta jsme došli k závěru, že statisticky významný rozdíl vzniká pouze při použití asymetrického modelu volatility. This bachelor thesis investigates the presence of asymmetric reactions in systemic risk and its development over time. The estimation is done utilising three DCC family models and the OLS model. The asymmetric reactions were found to be significant in both, the volatility of energy companies based portfolio returns and the correlation between this portfolio and a market portfolio. Due to the statistical significance of all resulting parameters of each model, we have also succeeded in confirming that energy sector's beta is time varying. By testing the estimation of each beta coefficient alone, we have come to the conclusion that a statistically significant difference arises only when utilising an asymmetric volatility model. Keywords: podmíněná beta; GJR GARCH; ADCC; DCC; CAPM; systematické riziko; GARCH; systematic risk; CAPM; conditional beta; GJR GARCH; GARCH; DCC; ADCC Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Dynamika koeficientu beta v energetickém sektoru

Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním přítomnosti asymetrických reakcí v systematickém riziku a jeho vývojem v čase. Odhad je proveden pomocí OLS a tří modelů ze skupiny DCC. Přítomnost ...

Šimečková, Martina; Frýd, Lukáš; Jindra, Marek
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Zajistná smlouva z pohledu zajistitele
Marek, Michal; Ducháčková, Eva; Daňhel, Jaroslav
2017 - Czech
Hlavním cílem bakalářské práce je umožnit čtenářovi snadno využitelný vhled do fundamentálních náležitostí obligatorní zajistné smlouvy. Autor se snaží objasnit obsahovou podstatu jednotlivých položek, na kterých se strany musí dohodnout. Dosažení hlavního cíle je doprovázeno několika dílčími cíli. Primárně nastínit praktický příklad a dále objasnit teorii základních konceptů. Výsledkem je seznámit čtenáře s vybranými odvětvími a poskytnout co nejnázornější pohled na obecné i speciální výluky. V teoretické části jsou využity jednotlivé druhy abstrakce. S převažující složkou generalizující abstrakce doplněnou o abstrakci izolující. Autorův výsledek dává obsáhlé idealizované pozorování výluk využívané v praxi. Zkoumaným jevem jsou esenciální elementy zajištění. V praktické části je využita empirická metoda pozorování. Objektem slouží šablony smlouvy. Main goal of the bachelor thesis is to provide the reader with easily actionable insights to the fundamental elements of obligatory reinsurance treaty. Author tries to enlight the core of each item, which has to be agreed on. Acomplishment of the main goal is supported with few partial goals. Primarly show all in the most practical way and give basic concepts. The result is to make the reader aware of chosen situations and draw up comprehensive list of exclusions. In teoretical part is used mainly abstraction. Generalizing abstraction in majority acompanied with izolational abstraction. Author's result is giving examples on an idealized observations. Researched field are essential elements of reinsurance. Keywords: zajištění; zajistná smlouva; dodatek; článek; reinsurance; article; exclusion; reinsurance treaty Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Zajistná smlouva z pohledu zajistitele

Hlavním cílem bakalářské práce je umožnit čtenářovi snadno využitelný vhled do fundamentálních náležitostí obligatorní zajistné smlouvy. Autor se snaží objasnit obsahovou podstatu jednotlivých ...

Marek, Michal; Ducháčková, Eva; Daňhel, Jaroslav
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Refinancovanie hypotekárnych a spotrebitelských úverov
Gajdošová, Nicol; Radová, Jarmila; Mazáček, David
2017 - Slovak
Význam spotřebitelských a zejména hypotečních úvěrů narůstá každým dnem. Pokud jsme se nenarodili zrovna pod šťastnou hvězdou, jediným způsobem, jak se dostat k vlastnictví nemovitosti, nebo jiné finančně nákladné věci, je vzít si hypoteční a spotřebitelský úvěr. Doby, kdy měli mladí lidé nárok dostat byty od města, obce nebo od zaměstnavatele jsou už dávno pryč. Úvěry se tak obecně dostávají do zájmu pozornosti ekonomů, poskytovatelů úvěrů i široké veřejnosti, která si jejich pomocí dokáže pořídit dům, byt, automobil, atd. Zejména dnes, kdy se úrokové sazby dostávají na historické minimum a mnoho lidí si pořizuje úvěr. Časem ovšem zjistí, že náklady nejsou pouze splátka úvěru, ale i všechny ostatní výdaje spojené s užíváním nabyté věci. Začnou přemýšlet, jak by si uměli po skončení vázanosti úroku snížit splátku, a tím ušetřit měsíčně nějaké peníze. Zde přichází na řadu velmi oblíbený produkt jakým je refinancování úvěru v jiné bance. Banky lákají potencionální klienty na velmi slušné roční úspory, stačí si jenom přenést celý úvěr k nim. Moje práce zahrnuje faktory ovlivňující hypoteční a spotřebitelské úvěry, s čímž souvisí i rozvoj refinancování. Zabývám se na reálných modelových příkladech přesným postupem u tří vybraných bankovních institucí při refinancování hypotečního a spotřebitelského úvěru. V práci je podrobně popsán postup institucí, úrokové sazby a jejich podmínky pro přenesení úvěru.  The importance of consumer and mortgage loans is increasing every day. If we were not born under the lucky star, the only way how to get property ownership or other financially expensive things is to take a mortgage and a consumer loan. Times when young people were entitled to get apartments from the city, the village or the employer have gone. Loans are generally in the interest of economists, lenders and the general public, who can use them to buy a house, flat, car, etc. Especially today, when interest rates reach the historical bottom, many people get a loan. In time, however, they find out that costs are not just a repayment of the loan but also other expenses associated with the use of the purchased item. They start wondering how they could reduce the installment after the end of the interest rate and thus save some money a month. Here comes a very popular product like credit refinancing in another bank. Banks attract potential clients for very good annual savings, you just need to transfer the entire loan to them. My work includes the factors influencing mortgage and consumer credit, which is also related to refinancing. I deal with real model examples through the precise approach of three selected bank institutions in refinancing mortgage and consumer credit. The thesis describes in detail the procedure of institutions, interest rates and their conditions for transferring credit. Význam spotrebiteľských a najmä hypotekárnych úverov narastá každým dňom. Ak sa nenarodíme zrovna pod šťastnou hviezdou, jediným spôsobom ako sa dostať k vlastníctvu nehnuteľnosti, alebo inej finančne nákladnej veci, je zobrať si hypotekárny a spotrebiteľský úver. Časy, keď mali mladí ľudia nárok dostať byty od mesta, obce alebo od zamestnávateľa sú už dávno preč. Úvery sa tak vo všeobecnosti dostávajú do záujmu pozornosti ekonómov, poskytovateľov úverov aj širokej verejnosti, ktorá si ich pomocou dokáže zaobstarať dom, byt, auto, atď. Najmä dnes, keď sa úrokové sadzby dostávajú na historické minimum, mnoho ľudí si zoberie úver. Časom však zistia, že náklady nie sú iba splátka úveru ale aj všetky ostatné výdavky spojené s užívaním nadobudnutej veci.  Začnú rozmýšľať ako by si vedeli po skončení viazanosti úroku znížiť splátku a tým ušetriť mesačne nejaké peniaze. Tu prichádza na rad veľmi obľúbený produkt akým je refinancovanie úveru v inej banke. Banky lákajú potencionálnych klientov na veľmi slušné ročné úspory, stačí si iba preniesť celý úver k nim. Moja práca zahrňuje faktory ovplyvňujúce hypotekárne a spotrebiteľské úvery, s čím súvisí aj rozvoj refinancovania. Na reálnych modelových príkladoch sa zaoberám presným postupom troch vybraných bankových inštitúcii pri refinancovaní hypotekárneho a spotrebiteľského úveru. V práci je popísaný postup inštutúcii, úrokové sadzby a ich podmienky pre prenesenie úveru. Keywords: spotřebitelské úvěry; RPSN; refinancování; hypoteční úvěry; APRC; consumer loans; refinancing; mortgage loans Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Refinancovanie hypotekárnych a spotrebitelských úverov

Význam spotřebitelských a zejména hypotečních úvěrů narůstá každým dnem. Pokud jsme se nenarodili zrovna pod šťastnou hvězdou, jediným způsobem, jak se dostat k vlastnictví nemovitosti, nebo jiné ...

Gajdošová, Nicol; Radová, Jarmila; Mazáček, David
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

An Impact of EMIR on EU Financial Markets
Finkelshtein, Ekaterina; Teplý, Petr; Husták, Zdeněk
2017 - English
Dne 4 července 2012 byla přijata regulace OTC Derivátu - European Market Infrastructure Regulation (známa jako "EMIR"), která přišla v platnost 16 srpna 2012. Regulace požaduje, aby standardní derivátové kontrakty byli "clearingovany" přes ústřední protistrany (CCPs) stejně jako hranice pro "neclearingované" obchody a ustanovuje striktní organizační a obezřetné obchodnořídící požadavky pro CCPs. Regulace taky zabezpečuje, aby informace o všech Evropských derivátových transakcích byli reportovány na uložiště obchodných údajů a byli dostupné pro dozorní orgány včetně European Securities and Markets Authority (ESMA), aby zodpovědným osobám dali jasný pohled toho co se děje na trzích. Cílem téhle bakalářské práce je vykonat komplexní analýzu dopadu EMIR. První část je zaměřena na empirický výzkum regulace. V druhé časti jsou prezentovány výsledky datové analýzy z kvantitativního i kvalitativního pohledu. On 4 July 2012, the Regulation on OTC Derivatives, Central Counterparties and Trade Repositories (known as "EMIR") - European Market Infrastructure Regulation) was adopted and entered into force on 16 August 2012. The Regulation requires standard derivative contracts to be cleared through Central Counterparties (CCPs) as well as margins for uncleared trades and establishes stringent organizational, business conduct and prudential requirements for these CCPs. The regulation also ensures that information on all European derivative transactions will be reported to trade repositories and be accessible to supervisory authorities, including the European Securities and Markets Authority (ESMA), to give policy makers and supervisors a clear overview of what is going on in the markets. The aim of this bachelor thesis is to perform a complex analysis of the impact of EMIR. The first part focuses on empirical research of the regulation. In the second part results of a data analysis from both quantitative and qualitative approach are presented. Keywords: OTC deriváty; EMIR; ústřední protistrany; registry obchodních údajů; povinnost clearingu; oznamovací povinnost; techniky zmírňování rizika; OTC derivatives; EMIR; central counterparties; trade repositories; clearing obligation; reporting obligation; risk mitigation standards Available in digital repository of the Library of University of Economics.
An Impact of EMIR on EU Financial Markets

Dne 4 července 2012 byla přijata regulace OTC Derivátu - European Market Infrastructure Regulation (známa jako "EMIR"), která přišla v platnost 16 srpna 2012. Regulace požaduje, aby standardní ...

Finkelshtein, Ekaterina; Teplý, Petr; Husták, Zdeněk
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Bankovní a finanční krize
Lysoňková, Jana; Revenda, Zbyněk; Šíma, Ondřej
2017 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku finanční a bankovní krize a ukazuje to na konkrétním případě. Je rozdělena do tří kapitol. V první části jsou rozebrány obecné pojmy jako jsou měnová, bankovní, dluhová a systémová krize. Ve druhé kapitole je nabídnut konkrétní pohled na aktuálně probíhající bankovní krizi v Itálii, její stručný historický i geografický vývoj. Zabývá se především nesplacenými úvěry obchodních bank a zpomalujícím se ekonomickým vývojem. Za tímto účelem je snahou práce popsat italský bankovní systém, vysvětlit strukturu bank a jejich hlavní ekonomické ukazatele. V poslední části je představena konkrétní italská banka, Monte dei Paschi di Siena. Je rozebrán její vznik, růst a vliv na zemi. Snahou je demonstrovat důvody jejího úpadku. The bachelor thesis is focused on the issue of financial and banking crisis which is shown in relation to a specific case. It is divided into three chapters. The first part discusses general concepts such as currency, banking, debt and systemic crises. The second chapter offers a specific view of the current banking crisis in Italy, its brief historical and geographical development. It deals mainly with the non-performing loans of commercial banks and the slowing economic development. For this purpose, the thesis attempts to describe the Italian banking system, to explain the structure of banks and their main economic indicators. In the last part, a particular Italian bank, Monte dei Paschi di Siena, is presented. The foundation, growth and its influence on the earth are discussed. The attempt is to demonstrate the reasons for its bankruptcy. Keywords: non-performing loans; dluhová krize; systémová krize; bankovní krize; měnová krize; finanční krize; non-performing loans; systemic crisis; debt crisis; banking crisis; currency crisis; financial crisis Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Bankovní a finanční krize

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku finanční a bankovní krize a ukazuje to na konkrétním případě. Je rozdělena do tří kapitol. V první části jsou rozebrány obecné pojmy jako jsou měnová, ...

Lysoňková, Jana; Revenda, Zbyněk; Šíma, Ondřej
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases