Number of found documents: 1562
Published from to

Quantitative Easing versus Helicopter Money
Pyatova, Victoria; Šíma, Ondřej; Hába, Stanislav
2017 - English
Bakalářská práce zkoumá vliv kvantitativního uvolňování na ekonomiky USA, Velké Británii a Eurozóny, zaměřuje se hlavně na podmínky a strukturu ekonomiky, které determinují rozsah a velikost efektu. Analýza ukázala, že nekonvenční měnová politika měla omezený dopad v Eurozóně, neboť bankovní sektor vykazuje velmi špatné výsledky v porovnání s efektivní implementaci politiky v USA a ve Velké Británii, kde hlavní role alokování aktiv byla dána finančnímu trhu. Experimentální koncept nazvaný Helicopter Money je představen jako nová metoda pro země Eurozóny, která by měla podpořit hospodářský rozvoj. Výhody a nevýhody Helicopter Money jsou obecně diskutovány dobře známými ekonomy, stejně jako mechanismy jeho implementace. Byly aplikovány makroekonomické modely a teorie, aby se ukázal bližší pohled na koncept. Autorka práce vidí vysoký potenciál pro Eurozónu v krátkodobém i dlouhodobém horizontu za podmínky, že větší nabídka peněz bude podporována korespondující fiskální politikou. The bachelor thesis examines the impact of the Quantitative Easing on the economies such as the USA, the UK, and the Eurozone, it focuses on the economies conditions and structure that determine the size of the effect. As a result, the analysis has shown a limited impact of unconventional monetary policy in the Euro area as the banking sector performs very poorly comparing to the effective implementation in the US and the UK, where the main role of asset allocation was given to financial market. The new concept called the Helicopter Money is introduced in the paper as a new method for Eurozone countries to boost economic development. The advantages and disadvantages of Helicopter Money are broadly discussed by well-known economists as well as the mechanism of its implementation. The macroeconomics models and theories were applied in order to give a closer look at this concept. The author of this paper sees the high potential for the Eurozone in a short and a long-term on condition that the money drop will be supported by corresponsive fiscal policy. Keywords: Makroekonomické modely; Evropská dluhová krize; Světová hospodářská krize; Kvantitativní teorie peněz; Helicopter Money; Kvantitativní uvolňování; Quantitative theory of money; European Sovereign Debt crisis; World Financial Crisis; Helicopter money; Macroeconomics models; Quantitative Easing Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Quantitative Easing versus Helicopter Money

Bakalářská práce zkoumá vliv kvantitativního uvolňování na ekonomiky USA, Velké Británii a Eurozóny, zaměřuje se hlavně na podmínky a strukturu ekonomiky, které determinují rozsah a velikost efektu. ...

Pyatova, Victoria; Šíma, Ondřej; Hába, Stanislav
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Investment analysis of Inditex SA
Slavkovová, Karolína; Staniek, Dušan; Fučík, Vojtěch
2017 - English
Tato bakalářská práce poskytuje investiční analýzu společnosti podnikající v oděvnickém průmyslu Industria de Diseno Textil, Inditex SA. Hlavním cílem je formulace investičního doporučení založeném na úsudku, jestli je akcie na trhu nadhodnocená, podhodnocená, nebo jestli se obchoduje na úrovni správné ceny. Aby tahle otázka mohla být zodpověděna, zaměřila jsem se na Fundamentální analýzu, která byla, jako tradičně, rozdělena na analýzu globální, odvětvovou a firemní. V poslední části,Firemní analýze, jsem použila oceňovací modely, které sloužili na výpočet správné ceny akcie. Na závěr jsou všechny výsledky analýzy shrnuty ve formě grafu a na základě porovnání s aktuální tržní cenou je formulováno investiční doporučení. This bachelors thesis provides Investment analysis of the apparel company Industria de Diseno Textil,Inditex SA. The main objective is to form an investment recommendation based on an assessment whether its stock is overvalued, undervalued or trading at its intrinsic value. To answer this question, I have focused on Fundamental analysis, which is traditionally split into the analysis of global, industrial and firm environment. In the last section,Firm analysis, I have used the valuation models to calculate the fair price of the company's stock. At the end of my thesis, these valuation results are compared to the current market price and presented in a form of a graph, accompanied by a final investment recommendation. Keywords: Oceňování; Fundamentální analýza; Investiční analýza; Investment Analysis; Fundamental Analysis; Valuation Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Investment analysis of Inditex SA

Tato bakalářská práce poskytuje investiční analýzu společnosti podnikající v oděvnickém průmyslu Industria de Diseno Textil, Inditex SA. Hlavním cílem je formulace investičního doporučení založeném na ...

Slavkovová, Karolína; Staniek, Dušan; Fučík, Vojtěch
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

The role of the Federal Reserve System in economy of the USA
Selitrennikova, Irina; Gevorgyan, Kristine; Brůna, Karel
2017 - English
Hlavním cílem této práce je zanalyzovat Federální Rezervní Systém, centrální banku Spojených Států Amerických, zkráceně FED. V práci je popsáná jeho role během dvou nějvětších krizí a jeho změny v příjmech. Celá práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola je věnováná třem subjektům, ze kterých se skládá FED. Druhá kapitola zahrnuje historické informace důvodů založení a chronologický sled událostí, které jeho vzniku předcházely. V třetí kapitole jsou popsány období Velké hospodářské krize a Ekonomické krize roku 2008 včetně činností, které FED v těchto období podnikl. Po poslední krizi došlo k razatním změnám ve struktuře a velikosti příjmů FEDu. Poslední kapitola této práce se plně věnuje analýzě příčin jejich vzniku a důsledků. The main goal of this bachelor thesis is to analyze the Central Bank of the United States, the Federal Reserve Bank, to define its role during two serious crises and to research changes occurred to FED's incomes. The thesis is divided into four chapters. The first chapter is dedicated to three entities which Federal Reserve consists of, the second one obtains the historical information about the reasons of its foundation and chronological chain of events preceding it. The Great Depression, The Great Recession and the actions of the FRS that were undertaken during these periods are described in the third chapter. After the recent crisis that occurred in 2008 the structure and amount of FED's incomes changed a lot. I devoted the fourth chapter of this bachelor thesis to the analysis of reasons of these changes and its consequences. Keywords: Velká hospodářská krize; Federální Rezervní Systém; FED; Ekonomická krize roku 2008; The Great Depression; the Federal Reserve System; the Great Recession; FED Available in digital repository of the Library of University of Economics.
The role of the Federal Reserve System in economy of the USA

Hlavním cílem této práce je zanalyzovat Federální Rezervní Systém, centrální banku Spojených Států Amerických, zkráceně FED. V práci je popsáná jeho role během dvou nějvětších krizí a jeho změny v ...

Selitrennikova, Irina; Gevorgyan, Kristine; Brůna, Karel
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Multifactor Asset Pricing Models
Karpišová, Iveta; Fučík, Vojtěch; Stádník, Bohumil
2017 - English
Tématem bakalářské práce je oceňování akcií za pomoci multifaktorových fundamentálních modelů. Čtenář je obeznámen s teoretickými základy jednofaktorového oceňovacího modelu a se třemi multifaktorovými modely, 3- faktorový Fama a French model, 4- faktorový Carhart model a 5- faktorový Fama a French model. Praktické porovnání vyvozuje závěry o výpovědní schopnosti modelů na základě aplikace jednotlivých modelů na reálná data, a to denní tržní cenu 30 akcií, z kterých se skládá Dow Jones Industrial Average index. Hlavním přínosem je zjištění, že v ekvivalentně váženém portfoliu má nejlepší vypovídací schopnost 4- faktorový Carhartův model, kdežto v případě vážení tržní kapitalizací je to 5- faktorový Fama a French model. Ve studii staticky podložen jako důležitý faktor na použitých datech je rozdíl ve vypovídací schopnosti modelů ovlivněn vybraným způsobem vážení portfolia. The theme of this bachelor`s thesis is pricing assets with multifactor fundamental pricing models. We cover the theoretical ground of the single-factor model and three multifactor models, the 3-factor Fama and French model, the 4-factor Carhart model and the 5-factor Fama and French model. The practical part aims to evaluate the explanatory power of the models based on the result of their application on the real financial data, the daily price of the 30 assets of the Dow Jones Industrial Average index. The main achievement is the fact that the best performance on an equally weighted portfolio is that of the 4-factor Carhart model, whereas the market capitalization weighted portfolio`s best estimation is gained with the 5-factor Fama and French model. The difference of the explanatory power of the models is dependent on the way one weights his portfolio and this is proven as statistically important based on the data used in the thesis. Keywords: oceňovací modely; Fama a French; CAPM; Carhart; Fama and French; CAPM; asset pricing models; Carhart Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Multifactor Asset Pricing Models

Tématem bakalářské práce je oceňování akcií za pomoci multifaktorových fundamentálních modelů. Čtenář je obeznámen s teoretickými základy jednofaktorového oceňovacího modelu a se třemi ...

Karpišová, Iveta; Fučík, Vojtěch; Stádník, Bohumil
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Testing of technical analysis on USD/JPY
Danilov, Evgenii; Vejmělek, Jan; Šíma, Ondřej
2017 - English
Hlavním cílem této práce je sestavit úspěšnou obchodní strategii na trhu Forex pouze pomocí grafických formací jako jednoho z nástojů technické analýzy. Pro splnění tohoto cíle je práce rozdělena do dvou částí. První část se zabývá popisem takových teoretických aspektů obchodování na trhu Forex jako základní pojmy a principy a dává obchodníkovi přehled o použivaných oceňovacích metodách. Součástí je také úvod do technické analýzy a detailní vysvětlení použivaných v ni jednotlivých instrumentů. Následující část je věnována praktickému zaměření práce. Obsahuje sestavení obchodní strategie a její další otestování a analýzu dosažených výsledků. Testování proběhne na reálných historických datech z roku 2016. Jako základ pro testování byl použit měnový pár USD/JPY. Hlavním přínosem bakalářské práce je detailní návod na sestavení strategie.Také bude posouzeno, jestli může strategie založená na využití grafických formací být úspěšná bez použití technických indikátorů jako podpůrných nástrojů. The main objective of this thesis is to create a successful Forex trading strategy based only on chart patterns as an instrument of the technical analysis method. To fulfill the aim of the work, it is devided into two parts. Part One describes theoretical aspects of Forex trading such as basic terms and principles and gives the reader an insight into evaluation methods used on the market. There is an introduction to the technical analysis and a detailed explanation of the instruments used in this method. Part Two is dedicated to practical aspects of the work. There is the strategy compiling and its subsequent testing and analysis. Testing is made on real historical data from 2016. As an underlying instrument, the USD/JPY pair was chosen. The main contribution of the bachelor thesis is a detailed description of the strategy building process. It is also tested if the strategy based on chart patterns may be successful without using indicators as a supporting instrument. Keywords: Prapor; Hlava a ramena; Stochastic Oscillator; Technická analýza; Obchodní strategie; Forex; Trojúhelník; Flag; Technical analysis; Forex; Triangle; Head and Shoulders; Stochastic Oscillator; Trading strategy Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Testing of technical analysis on USD/JPY

Hlavním cílem této práce je sestavit úspěšnou obchodní strategii na trhu Forex pouze pomocí grafických formací jako jednoho z nástojů technické analýzy. Pro splnění tohoto cíle je práce rozdělena do ...

Danilov, Evgenii; Vejmělek, Jan; Šíma, Ondřej
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Creating and distribution process of graphic design portfolio for a bachelor student
Denisova, Alexandra; Khabirova, Maja; Phung, Hyu Nghia
2017 - English
Hlavním cílem této bakalářské práce je ukázat kompletní proces tvorby portfolia grafického designéra. Poukazuje na důležitost portfolia jako zásadního nástroje každého designéra. Teoretická část popisuje téma designu v širším kontextu, konkrétně vysvětluje pojem grafického designu, kreativity a vysvětluje obecné výhody vlastnění portfolia. Zároveň se detailně zabývá designovým procesem jakožto nejdůležitější částí jakéhokoli navrhování. V praktické části jsou tyto znalosti aplikovány na reálné příklady a fáze a analyzují se nástroje a techniky, které se obvykle v tvůrčím procesu používají. Výsledkem práce je na příkladu vytvoření osobního portfolia nastínění celého procesu tvorby portfolia a jeho distribuce. The main purpose of this bachelor thesis is to show a complete process of creating a graphic design portfolio including a theoretical overview of design and graphic design itself, creativity and design processes. Furthermore implementing obtained knowledges in real life outputs. It also demonstrates the importance of portfolio as a critical element for every designer. The theoretical part is mainly focused on explaining the design process as the most important part of creating any kind of design materials and also general value of portfolio. The practical part is focused on the implementing knowledge of those stages and also trying out tools and techniques which are typically used in the creative process, covering the whole process of making a complete portfolio and its distribution as well. Keywords: grafický design; grafický designér; portfolio; design; designer; graphic design; design; portfolio; design process Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Creating and distribution process of graphic design portfolio for a bachelor student

Hlavním cílem této bakalářské práce je ukázat kompletní proces tvorby portfolia grafického designéra. Poukazuje na důležitost portfolia jako zásadního nástroje každého designéra. Teoretická část ...

Denisova, Alexandra; Khabirova, Maja; Phung, Hyu Nghia
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Comparative analysis of mobile applications for learning Java programming language
Sudarikova, Svetlana; Pavlíčková, Jarmila; Šedivá, Zuzana
2017 - English
Táto bakalářská práce zkoumá možnost použití mobilních aplikací k podpoře výuky programování v Javě a zjednodušení učebnícho procesu pro studenty. Hlavním cílem této práce je porovnání mobilních aplikací aktuálně existujících na trhu pro výuku programování v jazyce Java a zjistit, jestli některé z ní mohou být použity jako instrument podpoující výuku programování v jazyce Java na univerzitě. Teoretická část obsahuje výzkum, cílem kterého je zjistit místo tohoto typu aplikací mezi ostatními a zjistit, jaké jsou názory na jejich efektivitu mají odbornici a uživatele. Druhá část je praktická, obsahuje vyhodnocení dotazníků, kteří vyplnováli studenti Výsoké školy ekonomické v Praze, cílem kterého je zjistit názory a aktuální zkušenosti studentů s tímto typem aplikací. Následuje porovnání mobilních aplikací, které mohou být využity k výuce jazýka Java. The bachelor thesis explores the possibility of using mobile applications to make learning programming in Java language a better and easier experience. The main goal of the thesis is to compare mobile applications for studying Java programming language that currently exist on the market and to analyse if any of them can be used as a viable supporting tool for studying Java programming. Theoretical part of the thesis is focused around research that is meant to clarify what place does this type of mobile applications have among others and what is the current position among other researchers on the topic of their effectiveness. The second part is practical. It contains results of questioning that was carried out among the students of the University of Economics in Prague in order to figure out what their opinions and current experience with mobile applications of this type are and comparative analysis of a set of mobile applications that may be used for learning Java language. Keywords: e-learning; mobilní aplikace; Java; mobile application; e-learning; Java Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Comparative analysis of mobile applications for learning Java programming language

Táto bakalářská práce zkoumá možnost použití mobilních aplikací k podpoře výuky programování v Javě a zjednodušení učebnícho procesu pro studenty. Hlavním cílem této práce je porovnání mobilních ...

Sudarikova, Svetlana; Pavlíčková, Jarmila; Šedivá, Zuzana
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Dynamics of Exchange Rates in Selected Emerging Markets in Risk-on/Risk-off Periods
Ivanov, David; Brůna, Karel; Šíma, Ondřej
2017 - English
This thesis focuses on exchange rates dynamics in Mexico, Turkey and South Korea. We examine the capital flow development in mentioned countries and currency dynamics of the Mexican Peso, Turkish Lira and Korean Won. The main goal of the paper is to evaluate the performance of these currencies in risk-on and risk-off episodes on a sample period from 1997 until 2016. We use analysis and comparison as a methodology for this paper, emphasizing on the relationship and causality between capital flow and exchange rates. We shall reveal that the examined currencies depreciate in risk-off periods and only the Korean Won appreciates in risk-on periods. This thesis focuses on exchange rates dynamics in Mexico, Turkey and South Korea. We examine the capital flow development in mentioned countries and currency dynamics of the Mexican Peso, Turkish Lira and Korean Won. The main goal of the paper is to evaluate the performance of these currencies in risk-on and risk-off episodes on a sample period from 1997 until 2016. We use analysis and comparison as a methodology for this paper, emphasizing on the relationship and causality between capital flow and exchange rates. We shall reveal that the examined currencies depreciate in risk-off periods and only the Korean Won appreciates in risk-on periods. Keywords: Emerging Markets; Balance of Payments; Risk-On/Risk-Off; Exchange Rates; Capital Flow; Emerging Markets; Capital Flow; Balance of Payments; Risk-On/Risk-Off; Exchange Rates Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Dynamics of Exchange Rates in Selected Emerging Markets in Risk-on/Risk-off Periods

This thesis focuses on exchange rates dynamics in Mexico, Turkey and South Korea. We examine the capital flow development in mentioned countries and currency dynamics of the Mexican Peso, Turkish Lira ...

Ivanov, David; Brůna, Karel; Šíma, Ondřej
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Does risk management influence performance of E-commerce SME’s?
Goncalves, António; Brůna, Karel; Šíma, Ondřej
2017 - English
Global Savings Group - Rocket Internet SE venture currency risk management exposure. This thesis covers the theory around currency risk management, putting it into practice with the real case of GSG currency risk exposure. In the end I aim to verify if currency risk affects the performance of SMEs, and if such type of companies (in this case the GSG) are aware of such exposure and if they adopt any strategies in order to reduce such exposure. Global Savings Group - Rocket Internet SE venture currency risk management exposure. This thesis covers the theory around currency risk management, putting it into practice with the real case of GSG currency risk exposure. In the end I aim to verify if currency risk affects the performance of SMEs, and if such type of companies (in this case the GSG) are aware of such exposure and if they adopt any strategies in order to reduce such exposure. Keywords: Hedging; Currency risk management; Global Savings Group; Currency risk exposure; Global Savings Group; Hedging Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Does risk management influence performance of E-commerce SME’s?

Global Savings Group - Rocket Internet SE venture currency risk management exposure. This thesis covers the theory around currency risk management, putting it into practice with the real case of GSG ...

Goncalves, António; Brůna, Karel; Šíma, Ondřej
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Changes of financial system in the context of financial crisis
Karan, Boris; Šíma, Ondřej; Pour, Jiří
2017 - English
In this paper, we analyse the relation between financial system and financial crises. Our goal is to find how, on the one hand, changes in the financial system affect the prospects for financial crises and, on the other hand, how the occurrence of financial crises shape the core elements of the financial system. We start by defining the financial crisis from three different perspectives. After it, we present the comprehensive history of financial crises that will allow us to continue by drawing some common patterns that are universal. Universal patterns in crises give us the ground for contemplating on some universal policy responses where we again follow different approaches. Taking into account the specifics of modern times and using the young and promising economy based on the blockchain, we are asking the question is this time different?. Analysis of initial development steps in the digital, trustless world gives us the basis for drawing parallels with the reality and the history. Our results suggest that there are many similarities throughout history and between the real and digital world. Instead of providing an exact answer on the question is this time different we conclude that there is a present strong feeling of Deja vu. In this paper, we analyse the relation between financial system and financial crises. Our goal is to find how, on the one hand, changes in the financial system affect the prospects for financial crises and, on the other hand, how the occurrence of financial crises shape the core elements of the financial system. We start by defining the financial crisis from three different perspectives. After it, we present the comprehensive history of financial crises that will allow us to continue by drawing some common patterns that are universal. Universal patterns in crises give us the ground for contemplating on some universal policy responses where we again follow different approaches. Taking into account the specifics of modern times and using the young and promising economy based on the blockchain, we are asking the question is this time different?. Analysis of initial development steps in the digital, trustless world gives us the basis for drawing parallels with the reality and the history. Our results suggest that there are many similarities throughout history and between the real and digital world. Instead of providing an exact answer on the question is this time different we conclude that there is a present strong feeling of Deja vu. Keywords: Smart contracts; Ethereum; Blockchain; Financial system; Financial crisis; Smart contracts; Ethereum; Financial system; Blockchain; Financial crises Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Changes of financial system in the context of financial crisis

In this paper, we analyse the relation between financial system and financial crises. Our goal is to find how, on the one hand, changes in the financial system affect the prospects for financial ...

Karan, Boris; Šíma, Ondřej; Pour, Jiří
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases