Number of found documents: 70199
Published from to

Analýza marketingových nástrojů stavebního podniku v Kazachstánu
Shvedova, Yelizaveta; Budíková, Michaela; Dohnal, Radek
2024 - Czech
Diplomová práce je zaměřená na teoretické a praktické aspekty marketingu a marketingových strategií stavebních podniků, s důrazem na proces získávání zakázek. Cílem je analyzovat a zhodnotit účinnost těchto strategií v akviziční činnosti stavebního podniku. Teoretická část popisuje marketing a strategie v oblasti stavebnictví a proces získávání zakázek. Praktická část analyzuje marketingové nástroje stavebních firem v Kazachstánu, s ohledem na ekonomickou situaci, výběr respondentů a finanční analýzu firem. Dotazníkové šetření je prováděno na základě pěti předpokladů. Výstupem práce je navržení doporučení pro marketingovou strategii stavební firmy za účelem zvýšení její konkurenceschopnosti při soutěžení o zakázky. The master’s thesis focuses on the theoretical and practical aspects of marketing and marketing strategies of construction companies, with an emphasis on the process of winning contracts. The aim is to analyze and evaluate the effectiveness of these strategies in the acquisition activities of a construction company. The theoretical part describes the marketing and strategies in the construction industry and the process of contract acquisition. The practical part analyzes the marketing tools of construction companies in Kazakhstan, regarding the economic situation, selection of respondents and financial analysis of the companies. The questionnaire survey is conducted based on five assumptions. The output of the thesis is the proposal of recommendations for the marketing strategy of a construction company with the aim of enhancing its competitiveness in bidding for contracts. Keywords: stavební firma; stavební trh; marketing; digitální marketing; marketingová strategie; marketingové nástroje; komunikační mix; marketingový výzkum; construction company; construction market; marketing; digital marketing; marketing strategy; marketing tools; communication mix; marketing research Available in a digital repository NRGL
Analýza marketingových nástrojů stavebního podniku v Kazachstánu

Diplomová práce je zaměřená na teoretické a praktické aspekty marketingu a marketingových strategií stavebních podniků, s důrazem na proces získávání zakázek. Cílem je analyzovat a zhodnotit účinnost ...

Shvedova, Yelizaveta; Budíková, Michaela; Dohnal, Radek
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Analýza dodavatelských řetězců stavebního podniku v ČR a Moldavsku
Bezverhnii, Artur; Budíková, Michaela; Dohnal, Radek
2024 - Czech
Diplomová práce analyzuje faktory ovlivňující plynulost dodavatelských řetězců v českých a moldavských stavebních firmách, se zaměřením na dodavatelský řetězec betonových směsí. V teoretické části jsou vysvětleny klíčové pojmy v logistice, dodavatelských řetězcích a marketingovém výzkumu. Praktická část zkoumá vztahy a procesy mezi dodavatelem a objednavatelem betonových směsí v obou zemích. Na základě výsledků byla navržena doporučení pro zlepšení v oblasti výroby a distribuce, a vytvořeno hodnotící kritérium pro dodavatele. The master’s thesis analyses the factors influencing the continuity of supply chains in Czech and Moldovan construction companies, focusing on the supply chain of concrete mixes. The theoretical part explains key concepts in logistics, supply chains and marketing research. The practical part examines the relationships and processes between supplier and client of ready-mixed concrete in both countries. Based on the results, recommendations for improvements in production and distribution are proposed, and an evaluation criterion for suppliers is developed. Keywords: stavební podnik; logistika; dodavatelský řetězec; marketingový výzkum; marketingová strategie; marketingové plánování; construction company; logistics; supply chain; marketing research; marketing strategy; marketing planning Available in a digital repository NRGL
Analýza dodavatelských řetězců stavebního podniku v ČR a Moldavsku

Diplomová práce analyzuje faktory ovlivňující plynulost dodavatelských řetězců v českých a moldavských stavebních firmách, se zaměřením na dodavatelský řetězec betonových směsí. V teoretické části ...

Bezverhnii, Artur; Budíková, Michaela; Dohnal, Radek
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Novostavba stanice Horské služby ČR v Ramzové z konopného betonu
Harazin, Tomáš; Pilný, Ondřej; Kalousek, Lubor
2024 - Czech
Cílem diplomové práce je návrh stanice Horské služby ČR v Ramzové, nacházející se v CHKO Jeseníky. Jedná se o dvoupodlažní obdélníkový objekt se sedlovou střechou. Má lehkou dřevěnou konstrukci s tepelnou izolací z konopného betonu. Všechny skladby konstrukce jsou difuzně otevřené. Střecha i fasáda jsou pokryty štípaným modřínovým šindelem. Použité materiály jsou voleny s ohledem na jejich vliv na životní prostředí v kombinaci s moderními přístupy. Budova je navržena jako budova s téměř nulovou spotřebou energie, včetně nuceného větrání pomocí vzduchotechnické jednotky, zdroje tepla v podobě tepelného čerpadla vzduch-voda a také fotovoltaických panelů umístěných vertikálně na konstrukci v severozápadní části pozemku. Součástí práce je také výzkum vlastností konopného betonu. Na vzorcích konopného betonu byla provedena laboratorní měření součinitele prostupu tepla a pevnosti materiálu v tlaku, která jsou implementována do projektu. Výsledkem je tak budova využívající dnes nejmodernější technologie v kombinaci s tradičním přírodním stavitelstvím. The aim of this project is a design of a Mountain Service station in Ramzová located in the Protected Landscape Area Jeseníky. It is a two-storey rectangular building with a gable roof. It has a light wooden frame with hempcrete thermal insulation with diffusely-open constructions. The roof and the facade are covered with split larch shingles. All materials used are selected with respect to their environmental impact in combination with modern approaches. The building is designed as a near-zero energy building, including an air handling unit, a heat source in the form of an air-water heat pump, as well as photovoltaic panels placed vertically on the structure in the northwestern part of the property. The work also includes research into the properties of hempcrete. Laboratory measurements of a heat transfer coefficient and compressive strength of the material were made on samples of hempcrete and are implemented to the project. The result is a building using today's most advanced technology combined with traditional natural construction. Keywords: Konopný beton; lehký dřevěný skelet; dřevěný šindel; tepelné čerpadlo; fotovoltaika; součinitel prostupu tepla; pevnost v tlaku; přírodní stavitelství; difuzně otevřená stavba; Hempcrete; light frame wood construction; wood shingle; heat pump; photovoltaic; heat transfer coefficient; compressive strength; natural building; diffusely-open building Available in a digital repository NRGL
Novostavba stanice Horské služby ČR v Ramzové z konopného betonu

Cílem diplomové práce je návrh stanice Horské služby ČR v Ramzové, nacházející se v CHKO Jeseníky. Jedná se o dvoupodlažní obdélníkový objekt se sedlovou střechou. Má lehkou dřevěnou konstrukci s ...

Harazin, Tomáš; Pilný, Ondřej; Kalousek, Lubor
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Víceúčelová sportovní hala v Třebechovicích
Kuťáková, Barbara; Semrád, Antonín; Štěpánek, Ladislav
2024 - Czech
Diplomová práce se zabývá návrhem víceúčelové sportovní haly v Třebechovicích pod Orebem. Předmětem zpracování je projektová dokumentace pro provedení stavby. Hlavním cílem je návrh dispozičního a konstrukčního řešení objektu. V 1NP se nachází vstupní hala se schodištěm, šatny pro sportovce, technická místnost a sportovní hala. Ve 2NP potom malý a zasedací sál, občerstvení s terasou a hlediště. Objekt bude plnit funkci občanské vybavenosti města. The master´s thesis deals with design of a multipurpose sports hall in Třebechovice pod Orebem. The subject of the master´s thesis is elaboration od a part of the project documentation for the construction realization. The main goal includes designing a layout and construction solution of the building. On the 1st floor there is an entrance with staircase, changing rooms for athletes, a technical room and a sports hall. On the 2nd floor there is a small hall and boardroom, refreshment with terrace and an auditorium. The building will have a role of civic amenities of the city. Keywords: Sportovní hala; vegetační střecha; ocelová konstrukce; terasa; Sports hall; vegetation roof; steel structure; terrace. Available in a digital repository NRGL
Víceúčelová sportovní hala v Třebechovicích

Diplomová práce se zabývá návrhem víceúčelové sportovní haly v Třebechovicích pod Orebem. Předmětem zpracování je projektová dokumentace pro provedení stavby. Hlavním cílem je návrh dispozičního a ...

Kuťáková, Barbara; Semrád, Antonín; Štěpánek, Ladislav
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Analýza dopadů revitalizace brownfieldu z pohledu investora
Húsková, Veronika; Trtílek, Petr; Hromádka, Vít
2024 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na analýzu dopadů revitalizace brownfieldu Nová Zbrojovka z pohledu investora. V teoretické části jsou popsány pojmy investice, hodnocení projektu včetně úrovní životního cyklu. Následuje popis ekonomické efektivnosti a jejich ukazatelů, konkrétně čisté současné hodnoty a vnitřního výnosového procenta. Další kapitolou je financování projektu, peněžní toky a rizika. Dále také teoretická část obsahuje vysvětlení pojmu developer a developerský projekt a brownfield. Praktická část diplomové práce popisuje projekt výstavby brownfieldu Nová Zbrojovka, stanovuje peněžní toky a ekonomickou efektivnost projektu, a také hodnocení investic nad rámec ekonomického zájmu investora. The diploma thesis is focused on the analysis of the impacts of the revitalization of Nová Zbrojovka brownfield from the investor's perspective. The theoretical part describes the concepts of investment, project evaluation including life cycle levels. This is followed by a description of economic efficiency and their indicators, namely net present value and internal rate of return. The next chapter deals with project financing, cash flows and risks. The theoretical section also includes an explanation of the concept of developer and brownfield projects. The practical part of the thesis describes Nová Zbrojovka brownfield development project, cash flows and economic efficiency of the project, as well as evaluation of investments beyond the economic interest of the investor. Keywords: Investice; hodnocení projektu; ekonomická efektivnost; peněžní toky; developerský projekt; brownfield; Nová Zbrojovka; Investment; project evaluation; economic efficiency; cash flows; development project; brownfield; Nová Zbrojovka Available in a digital repository NRGL
Analýza dopadů revitalizace brownfieldu z pohledu investora

Diplomová práce je zaměřena na analýzu dopadů revitalizace brownfieldu Nová Zbrojovka z pohledu investora. V teoretické části jsou popsány pojmy investice, hodnocení projektu včetně úrovní životního ...

Húsková, Veronika; Trtílek, Petr; Hromádka, Vít
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Analýza využití marketingových nástrojů v projektu „Nová Zbrojovka“
Horváth, Martin; Budíková, Michaela; Dohnal, Radek
2024 - Czech
Diplomová práca popisuje problematiku marketingovej stratégie a marketingového plánu pre stanovené ciele developerského projektu Nová Zbrojovka. Práca analyzuje účinnosť používaných marketingových nástrojov a prichádza s návrhmi na ďalšie použitie analyzovaných marketingových nástrojov. Na základe nadobudnutých dát bola pre developerský projekt vybraná vhodná stratégia pre dosiahnutie marketingových cieľov. Práca načrtá možnosti využitia umelej inteligencie v marketingu. The diploma thesis describes the issue of marketing strategy and marketing plan for the set goals of the Nová Zbrojovka development project. The thesis analyzes the effectiveness of the used marketing tools and comes up with proposals for further use of the analyzed marketing tools. Based on the acquired data, a suitable strategy was selected for the development project to achieve marketing goals. The thesis outlines the possibilities of using artificial intelligence in marketing. Keywords: Marketingový mix; komunikačný mix; marketingová stratégia; marketingový plán; analýza; developerský projekt; umelá inteligencia; Marketing mix; communication mix; marketing strategy; marketing plan; analysis; development project; artificial intelligence Available in a digital repository NRGL
Analýza využití marketingových nástrojů v projektu „Nová Zbrojovka“

Diplomová práca popisuje problematiku marketingovej stratégie a marketingového plánu pre stanovené ciele developerského projektu Nová Zbrojovka. Práca analyzuje účinnosť používaných marketingových ...

Horváth, Martin; Budíková, Michaela; Dohnal, Radek
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Mateřská škola Žabka
Tippelt, David; Veronika, Chlápková; Bantová, Sylva
2024 - Czech
Předmětem této diplomové práce je návrh a zpracování projektové dokumentace k novostavbě Mateřské školy Žabka na úrovni pro provádění stavby. Navrhovaná stavba se nachází v okrajové části obce Dvůr Králové nad Labem. Tato parcela neleží v záplavovém ani poddolovaném území. Hlavním účelem bylo vytvořit příjemné a zároveň moderní prostředí mateřské školy pro děti. Jedná se o samostatně stojící objekt, který má dvě nadzemní podlaží. V přízemí jsou dvě třídy s přístupem na terasu, která dále navazuje na dětské hřiště se zahradou. O podlaží výše nalezneme jednu třídu pro děti se zázemím a velikou terasu s možností vstupu. Hlavní vstup do objektu se nachází na východní straně. Každá třída má svoji specifickou barvu, hlavní část budovy je do odstínu oranžové barvy. Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu v kombinaci se ztraceným bedněním. Svislé nosné i nenosné konstrukce budou tvořit stěny z vápenopískových tvárnic. Fasádu tvoří vláknocementová deska s provětrávanou mezerou. Vodorovné konstrukce jsou z předpjatých prefabrikovaných panelů. Zastřešení objektu je řešeno jednoplášťovou plochou střechou. Novostavba Mateřské školy Žabka je navržena jako úsporná. The subject of this diploma thesis is the design and processing of project documentation for the new building of the Žabka Kindergarten at the level for construction. The proposed building is located in the outskirts of the village of Dvur Králové nad Labem. This parcel is not located in a flooded or mined area. The main purpose was to create a pleasant and at the same time modern kindergarten environment for children. It is a detached building with two floors above ground. On the ground floor there are two classrooms with access to the terrace, which continues to the children's playground with a garden. On the floor above, we find one classroom for children with facilities and a large terrace with the possibility of entry. The main entrance to the building is on the east side. Each class has its own specific color, the main part of the building is orange. The building is based on foundation belts made of plain concrete in combination with lost formwork. Vertical load-bearing and non-load-bearing structures will form walls made of sand-lime blocks. The facade consists of a fiber cement board with a ventilated gap. The horizontal structures are made of prestressed prefabricated panels. The building is covered with a single-layer flat roof. The new building of the Žabka Kindergarten is designed to be economical. Keywords: Mateřská škola; novostavba; základové pasy; ztracené bednění; vápenopískové zdivo; předpjaté prefabrikované stropy; větraná fasáda; jednoplášťová plochá střecha; vegetačně extenzivní střecha; zelená střecha; Kindergarten; new building; foundation passes; lost formwork; sand-lime masonry; pre-stressed prefabricated ceilings; ventilated facade; single-skin flat roof; vegetated extensive roof; green roof Available in a digital repository NRGL
Mateřská škola Žabka

Předmětem této diplomové práce je návrh a zpracování projektové dokumentace k novostavbě Mateřské školy Žabka na úrovni pro provádění stavby. Navrhovaná stavba se nachází v okrajové části obce Dvůr ...

Tippelt, David; Veronika, Chlápková; Bantová, Sylva
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Tvorba položkového rozpočtu s využitím Building Information Modeling
Bachura, Martin; Mikulík, Michal; Aigel, Petr
2024 - Czech
Diplomová práce se zaměří na analýzu aktuálního využití Building Information Modeling při tvorbě rozpočtů a jejich vzájemnou kooperaci v praxi. V rámci praktické části bude vytvořen 3D model rodinného domu, na kterém budou názorně demonstrovány klíčové aspekty této problematiky. Obsah praktické části zahrnuje detailní popis postupů a procesů, které byly využity při vytváření modelu. The thesis will focus on analyzing the current utilization of Building Information Modeling in budget creation and its mutual cooperation in practice. As part of the practical section, a 3D model of a family house will be created to visually explain the key aspects of this issue. The practical part will include a description of the procedures and processes employed in the modeling. Keywords: BIM; IFC; BIM-ready software; knihovny; rozpočet; BIM; IFC; BIM-ready software; libraries; budget Available in a digital repository NRGL
Tvorba položkového rozpočtu s využitím Building Information Modeling

Diplomová práce se zaměří na analýzu aktuálního využití Building Information Modeling při tvorbě rozpočtů a jejich vzájemnou kooperaci v praxi. V rámci praktické části bude vytvořen 3D model rodinného ...

Bachura, Martin; Mikulík, Michal; Aigel, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Algoritmus hejna částic v problematice konstrukční optimalizace
Šubíková, Magdaléna; Lang, Rostislav; Hokeš, Filip
2024 - Czech
Diplomová práce se věnuje aplikaci přírodou inspirovaného stochastického algoritmu hejna částic na problematiku konstrukční optimalizace ve výpočetním systému Dlubal RFEM. Na parametrickém prutovém modelu ocelové konstrukce rozhledny Holedná byla provedena citlivostní analýza vstupních parametrů a optimalizace pomocí PSOA. Hlavním přínosem této práce je analýza konkrétního nastavení algoritmu na schopnost efektivně nalézt globální minimum zvolené účelové funkce. The thesis deals with the application of the nature-inspired stochastic particle swarm algorithm to the structural optimization problem in the Dlubal RFEM computing system. A sensitivity analysis of input parameters and optimization using PSOA was performed on a parametric member model of the steel structure of the Holedná tower. The main contribution of this thesis lies in the analysis of a specific algorithm configuration and its ability to effectively find the global minimum of the chosen objective function. Keywords: Optimalizace; algoritmus hejna částic; parametrické modelování; citlivostní analýza; nelineární úloha; ocelová konstrukce; Dlubal RFEM; Optimization; particle swarm algorithm; parametric modeling; sensitivity analysis; nonlinear problem; steel structure; Dlubal RFEM Available in a digital repository NRGL
Algoritmus hejna částic v problematice konstrukční optimalizace

Diplomová práce se věnuje aplikaci přírodou inspirovaného stochastického algoritmu hejna částic na problematiku konstrukční optimalizace ve výpočetním systému Dlubal RFEM. Na parametrickém prutovém ...

Šubíková, Magdaléna; Lang, Rostislav; Hokeš, Filip
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Facility management staveb
Honusová, Kateřina; Müller, Jan; Krejza, Zdeněk
2024 - Czech
Diplomová práce se věnuje facility managementu staveb se zaměřením na jeho IT nástroje a jednotlivým podpůrným procesům v podniku. Teoretická část se zabývá popisem stavby a jejím životním cyklem, náklady vstupujícími do podniku a jednotlivými procesy i nástroji facility managementu. Praktická část diplomové práce je postavena na dotazníkovém šetření zacílené na podniky, které se aktivně zabývají facility managementem. Stěžejní pro praktickou část práce je proces implementace dvou CAFM systémů a jejich vzájemné porovnání v prostředí Vysokého učení technického v Brně. This Master´s thesis is centered around facility management and the IT tools and supporting business activities it employs to create properly functioning company. The theoretical part describes key features of a building, its life cycle, necessary business costs involved, and the general description of activities and tools of facility management. The experimental part is based on questionnaire survey answered by respondents that actively implement facility management in their businesses. Crucial component of the experimental part is the evaluation of implementation of two CAFM systems in the Brno University of Technology and the mutual comparison of their properties. Keywords: Facility management; stavba; náklady; CAFM systém; podpůrné činnosti; outsourcing; insourcing; podnik; Facility management; building; costs; CAFM system; supporting business activities; outsourcing; insourcing; business Available in a digital repository NRGL
Facility management staveb

Diplomová práce se věnuje facility managementu staveb se zaměřením na jeho IT nástroje a jednotlivým podpůrným procesům v podniku. Teoretická část se zabývá popisem stavby a jejím životním cyklem, ...

Honusová, Kateřina; Müller, Jan; Krejza, Zdeněk
Vysoké učení technické v Brně, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases