Number of found documents: 58093
Published from to

Stanovení ztratového součinitelé kónických redukcí ruzných rozměrů prostřednictvím numerických simulací
2024 -
Keywords: numerická simulace; redukce; ztrátový součinitel Available in the ZČU Library.
Stanovení ztratového součinitelé kónických redukcí ruzných rozměrů prostřednictvím numerických simulací

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Neautonomní dynamické systémy a jejich aplikace
2024 -
Keywords: dynamické systémy; neautonomní růstové modely; analýza Available in the ZČU Library.
Neautonomní dynamické systémy a jejich aplikace

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Komprese konektivity trojúhelníkovych sítí se známou geometrií s využitím neuronových sítí
2024 -
Keywords: neuronové sítě; geometrie; konektivita trojúhelníkové sítě Available in the ZČU Library.
Komprese konektivity trojúhelníkovych sítí se známou geometrií s využitím neuronových sítí

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Approaches to the computational modelling of soft tissues related to cutting
2024 -
Keywords: měkké tkáně; výpočetní modelování; simulace Available in the ZČU Library.
Approaches to the computational modelling of soft tissues related to cutting

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Voice-Interactive Semantic Search Interface with Vector Databases
2024 -
Keywords: sémantické vyhledávání; vektorová databáze; hlas Available in the ZČU Library.
Voice-Interactive Semantic Search Interface with Vector Databases

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Image Domain Transfer for Liver Analysis in Histology
2024 -
Keywords: CycleGAN; převod domény obrázku; játra; histologie Available in the ZČU Library.
Image Domain Transfer for Liver Analysis in Histology

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Deep learning methods for Motor Imagery EEG Signal Classification
2024 -
Keywords: hluboké učení; EEG signal; motor Available in the ZČU Library.
Deep learning methods for Motor Imagery EEG Signal Classification

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Traffic sign data augmentation using Stable Diffusion conditioned with ControlNet
2024 -
Keywords: data o dopravních značkách; ControlNet; model generování obrazu stabilní difúze Available in the ZČU Library.
Traffic sign data augmentation using Stable Diffusion conditioned with ControlNet

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Zánik trestnosti přestupku
2024 -
Tato diplomová práce si klade za cíl zejména provedení rozboru, právní analýzy, k tématu zániku trestnosti přestupku v kontextu nové právní úpravy přestupkovým zákonem (zákon číslo 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich), toto s vazbou na výklad práva vycházející z ustálené judikatury. Dílčím a dále rozváděným cílem této diplomové práce je právní hodnocení vybraných problémů zvoleného tématu na rovině De lege lata a De lege ferenda a v kontextu tohoto v dílčích otázkách nahlédnout do problematiky vztahu mezi přestupkem a trestným činem. Keywords: přestupek; trestnost přestupku; zánik trestnosti přestupku; odpovědnost za přestupek Available in digital repository of ZČU.
Zánik trestnosti přestupku

Tato diplomová práce si klade za cíl zejména provedení rozboru, právní analýzy, k tématu zániku trestnosti přestupku v kontextu nové právní úpravy přestupkovým zákonem (zákon číslo 250/2016 Sb. o ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Nepřípustnost a nepřijatelnost kasační stížnosti
2024 -
Diplomová práce se zaměřuje na institut kasační stížnosti jakožto mimořádného opravného prostředku ve správním soudnictví, zejména pak na její nepřípustnost a nepřijatelnost. Cílem analyzování jak kasační stížnosti, tak těchto aspektů. Práce je rozdělena do tří částí. První kapitola obsahuje historické důvody, které vedly k zavedení kasační stížnosti a obecnou charakteristiku tohoto mimořádného opravného prostředku. Druhá kapitola popisuje přípustnost kasační stížnosti, stížní důvody. Dále je obsahem druhé kapitoly nepřípustnost kasační stížnosti jak v obecné rovině, tak ve vztahu ke konkrétním důvodům, jak je uvádí SŘS se zaměřením na analyzování těchto důvodu. Třetí kapitola tvoří deskripce nepřijatelnosti kasační stížnosti, změn a modifikací normativního textu upravujícího tento institut a závěr tvoří rozbor současného znění. Keywords: kasační stížnost; nepřípustnost kasační stížnosti; nepřijatelnost kasační stížnosti; opravný prostředek ve správním soudnictví; mimořádný opravný prostředek; nejvyšší správní soud; soudní řád správní Available in digital repository of ZČU.
Nepřípustnost a nepřijatelnost kasační stížnosti

Diplomová práce se zaměřuje na institut kasační stížnosti jakožto mimořádného opravného prostředku ve správním soudnictví, zejména pak na její nepřípustnost a nepřijatelnost. Cílem analyzování jak ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases