Number of found documents: 26692
Published from to

Komentovaný překlad vybraného publicistického textu s fotbalovou tematikou
2023 -
Předložená bakalářská práce se nazývá Komentovaný překlad vybraných publicistických textů. Práce se skládá z vybraná teoretická východiska týkající se překladatelského procesu. Praktická část obsahuje návrh překladu vybraných publicistických textů s fotbalovou tématikou. Všechny překládané texty byly čerpány ze sportovní rubriky německého zpravodaje WELT.de. Po návrzích překladu následuje komentář, jenž rozebírá konkrétní překladatelské problémy a postupy, které byly během procesu překladu použity. Keywords: překlad; translát; komentovaný překlad; komentář překladu; teorie překladu; překladatelský proces; překladatelské problémy; překladatelské postupy; překladatelské metody; překlad publicistických textů; sportovní publicistika Available in digital repository of ZČU.
Komentovaný překlad vybraného publicistického textu s fotbalovou tematikou

Předložená bakalářská práce se nazývá Komentovaný překlad vybraných publicistických textů. Práce se skládá z vybraná teoretická východiska týkající se překladatelského procesu. Praktická část ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Kommentiertes deutsch-tschechisches Glossar zum semantischen Feld Kunststoffe und Plastikmüll
2023 -
Autorka si za téma bakalářské práce vybrala Komentovaný německo-český glosář k sémantické oblasti plastů a plastového odpadu. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je vypracována za pomocí relevantní literatury a v první části se teoretická část věnuje lexikografii, glosářům a slovníkům a jejich rozdělení. Druhá část popisuje překladatelské metody a ekvivalenci. V třetí části se autorka věnuje globálním problémům s plasty, způsobům likvidace plastů a zamezení vzniku plastového odpadu. Praktická část je zaměřena především na sestavení odborného glosáře, který je rozdělen na dvě oblasti: plastový odpad, likvidaci plastů a vyhýbání se plastům. Na vytvořený glosář navazuje komentář, ve kterém je popsán překladatelský proces, rozhovor s expertem, a nakonec překladatelské problémy, se kterými se autorka setkala. Keywords: německo-český glosář; lexikografie; plastový odpad; plasty; ekologie Available in digital repository of ZČU.
Kommentiertes deutsch-tschechisches Glossar zum semantischen Feld Kunststoffe und Plastikmüll

Autorka si za téma bakalářské práce vybrala Komentovaný německo-český glosář k sémantické oblasti plastů a plastového odpadu. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Übersetzung in Form von Untertiteln für ein deutsches Dokumentarfilm über Karl der IV.
2023 -
Bakalářská práce s názvem Překlad ve formě titulků k německému dokumentárnímu filmu o Karlu IV. je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá teorií překladu, typy překladu, překladatelským procesem, osobností překladatele, funkčním stylem překládaného textu a titulky. Praktická část obsahuje odkaz na video s otitulkovaným filmem, překlad transkripce výchozího textu a komentář k překladu, který se zabývá překladatelským procesem a překladatelskými problémy, které musel autor řešit. Keywords: překlad; německý jazyk; historie; karel iv.; titulky Available in digital repository of ZČU.
Übersetzung in Form von Untertiteln für ein deutsches Dokumentarfilm über Karl der IV.

Bakalářská práce s názvem Překlad ve formě titulků k německému dokumentárnímu filmu o Karlu IV. je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá teorií překladu, typy ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Brexit - příležitost nebo hrozba?
2023 -
Bakalářská práce s názvem "Brexit - příležitost nebo hrozba?" se zabývá problematikou vystoupení Velké Británie z Evropské unie. První část práce podrobně charakterizuje jednotlivé stupně ekonomické integrace od nejnižšího až po nejvyšší. V rámci první části jsou také popsány hlavní obchodní překážky. Druhá část se zaobírá vývojem evropské ekonomické integrace z pohledu Velké Británie od Druhé světové války a poté podrobněji popisuje vztah Velké Británie a Evropské unie v předbrexitovém období. Obsahem třetí části je hodnocení dosavadních politicko-hospodářských dopadů brexitu jak na Velkou Británii, tak na Evropskou unii. Dále tato část obsahuje odhad budoucího vývoje jejich vzájemných vztahů. V poslední čtvrté části jsou analyzovány potenciální možnosti Velké Británie, které by potlačily dopady brexitu na britskou ekonomiku. Keywords: brexit; velká británie; evropská unie; evropská ekonomická integrace; volný pohyb zboží; volný pohyb osob; volný pohyb služeb; volný pohyb kapitálu Available in digital repository of ZČU.
Brexit - příležitost nebo hrozba?

Bakalářská práce s názvem "Brexit - příležitost nebo hrozba?" se zabývá problematikou vystoupení Velké Británie z Evropské unie. První část práce podrobně charakterizuje jednotlivé stupně ekonomické ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Marketingový plán konkrétního eventu
2023 -
Bakalářská práce je zaměřena na celkové zhodnocení organizace konkrétního eventu, Vinný košt a festival chutí 2022. V první kapitole je stručně popsána marketingová komunikace, včetně jejích cílů a komunikačního mixu. Ve druhé kapitole je event marketing vymezen jako nástroj marketingové komunikace. Poté následuje kapitola, ve které je popsán proces plánování marketingového eventu. Čtvrtá kapitola popisuje současnou situaci na trhu s vínem a chování českých spotřebitelů. V páté kapitole je představena společnost Vinný košt a její přístup k plánování vlastních eventů. Šestá kapitola popisuje design výzkumu. V sedmé kapitole jsou uvedeny výsledky provedeného výzkumu. V poslední kapitole je na základě zhodnocení výsledků výzkumu předložen návrh dílčích doporučení pro zvolený event. Keywords: event marketing; marketingová komunikace; marketingový plán; event; spokojenost návštěvníků; vinný košt Available in digital repository of ZČU.
Marketingový plán konkrétního eventu

Bakalářská práce je zaměřena na celkové zhodnocení organizace konkrétního eventu, Vinný košt a festival chutí 2022. V první kapitole je stručně popsána marketingová komunikace, včetně jejích cílů a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Podnikatelský záměr na založení a provozování farmaparku
2023 -
Předmětem a cílem této bakalářské práce je formulace podnikatelského záměru na založení a provoz kontaktní zoologické zahrady. V teoretické části práce byl představen aktuální pohled na strukturu podnikatelského záměru a popsány jeho jednotlivé složky. V empirické části práce byl již vytvořen konkrétní podnikatelský záměr jehož součástí byla analýza tržního odvětví a konkurence, formulace cílů a volba strategie a návrh marketingového mixu podniku. Dále byl vytvořen finanční plán a odhadnut potenciál realizace tohoto projektu. Keywords: marketing; malý podnik; strategický plán; podnikatelský záměr; marketingový mix; analýza swot; pestle; porter; cashflow Available in digital repository of ZČU.
Podnikatelský záměr na založení a provozování farmaparku

Předmětem a cílem této bakalářské práce je formulace podnikatelského záměru na založení a provoz kontaktní zoologické zahrady. V teoretické části práce byl představen aktuální pohled na strukturu ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Zefektivnění procesů souvisejících s vedením účetnictví ve vybrané firmě
2023 -
Předmětem bakalářské práce "Zefektivnění procesů souvisejících s vedením účetnictví ve vybrané firmě" je přiblížení spediční firmy Sempa, s.r.o., moderních možností vedení účetnictví, jako je například digitalizace účetnictví nebo nových trendů v oblasti snižování nákladů a jejich aplikace na firmu Sempa, s.r.o. Keywords: zefektivnění procesů; digitalizace účetnictví; snižování nákladů Available in digital repository of ZČU.
Zefektivnění procesů souvisejících s vedením účetnictví ve vybrané firmě

Předmětem bakalářské práce "Zefektivnění procesů souvisejících s vedením účetnictví ve vybrané firmě" je přiblížení spediční firmy Sempa, s.r.o., moderních možností vedení účetnictví, jako je ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Marketing ve sportu
2023 -
Tato bakalářská práce pojednává o problematice marketingové strategie plzeňského fotbalového klubu FC Viktoria Plzeň. V teoretické části práce je popsána obecná definice marketingu a sportovního marketingu, dále jsou zde vysvětleny pojmy jako marketingový mix a situační analýza. V následující praktické části je nedříve představen fotbalový klub FC Viktoria Plzeň. Dále je proveden marketingový mix spolu s konkrétním popisem a analýzou online marketingové komunikace zaměřenou na Instagram a Facebook. Analýza těchto sítí je provedena pomocí analytického nástroje ZoomSphere. Data získané díky této analýze jsou dále porovnány s konkurencí z horních příček nejvyšší české ligy. Posledním bodem je sestavená SWOT matice, z které jsou následně navržené možné doporučení pro zlepšení marketingové komunikace sledovaného týmu. Cíl této práce je vyhodnotit a zanalyzovat marketingovou komunikaci FC Viktorie Plzeň a ze získaných dat navrhnout doporučení pro zlepšení těchto aktivit klubu. Keywords: fc viktoria plzeň; marketing; sportovní marketing; sport; fotbal; marketingová komunikace; online marketingová komunikace; analýza Available in digital repository of ZČU.
Marketing ve sportu

Tato bakalářská práce pojednává o problematice marketingové strategie plzeňského fotbalového klubu FC Viktoria Plzeň. V teoretické části práce je popsána obecná definice marketingu a sportovního ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Marketingové aktivity vybraného obchodního řetězce na podporu zvýšení prodeje fairtradových produktů
2023 -
Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení marketingových aktivit firmy dm-drogerie markt a na identifikaci doporučení pro zvýšení prodeje fairtradových produktů. V teoretické části jsou popsány témata jako marketingová komunikace, značka, sociální odpovědnost, koncept Fairtrade a výzkumné metody. Praktická část obsahuje analýzu marketingové komunikace dm, benchmarking s konkurenční společností Lidl a marketingový výzkum, který zkoumá nákupní rozhodování zákazníků o fairtradových produktech. Na základě výsledků jsou navrhnuty zlepšující opatření vedoucí k růstu prodeje fairtradových produktů. Práce může být užitečná pro dm drogerii, organizace a spotřebitele, kteří mají zájem o udržitelný a odpovědný nákup. Keywords: dm drogerie markt; s. r. o.; marketingová komunikace; marketingové aktivity; fairtrade; koncept fairtrade; nákupní rozhodování; benchmarking; udržitelnost Available in digital repository of ZČU.
Marketingové aktivity vybraného obchodního řetězce na podporu zvýšení prodeje fairtradových produktů

Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení marketingových aktivit firmy dm-drogerie markt a na identifikaci doporučení pro zvýšení prodeje fairtradových produktů. V teoretické části jsou popsány témata ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Geografie závodu s přeshraničním dosahem - BHS CORRUGATED \nl{}Fertigungs, Montage, Service, s.r.o.
2023 -
Tato bakalářská práce se zaměřuje na průmyslový závod BHS CORRUGATED Fertigungs, Montage, Service, s.r.o. v Tachově a jeho řídící firmu BHS Corrugated Maschinen - und Anlagenbau GmbH ve Weiherhammeru v Německu. Na začátku práce jsou vymezeny cíle a popsána metodika práce. Dále jsou v práci vymezeny základní pojmy, které se vztahují k tématu práce. Mezi tyto pojmy patří geografie průmyslu, přeshraniční spolupráce, Česko-bavorské pohraničí a euroregiony. Následuje základní charakteristika společnosti BHS Corrugated a poté analýza tachovského závodu. V rámci analýzy BHS CORRUGATED Fertigungs, Montage, Service, s.r.o. je popsána pracovní síla závodu a také dodavatelsko-odběratelské vztahy. V práci jsou popsány lokalizační předpoklady vzniku závodu ve městě Tachov a také jaké jsou jeho dopady na okolí v současnosti. Keywords: průmysl; průmyslový závod; bhs corrugated fertigungs; montage; service; s.r.o.; přeshraniční spolupráce Available in digital repository of ZČU.
Geografie závodu s přeshraničním dosahem - BHS CORRUGATED \nl{}Fertigungs, Montage, Service, s.r.o.

Tato bakalářská práce se zaměřuje na průmyslový závod BHS CORRUGATED Fertigungs, Montage, Service, s.r.o. v Tachově a jeho řídící firmu BHS Corrugated Maschinen - und Anlagenbau GmbH ve Weiherhammeru ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases