Number of found documents: 7194
Published from to

Zahraniční politika České republiky vůči nedemokratickým státům (KLDR)
Sudová, Klára
2015 - Czech
Hlavním cílem práce je analyzovat zahraniční politiku ČR vůči KLDR a potvrdit či vyvrátit tezi, že je Česká republika ve své zahraniční politice vůči nedemokratickým zemím aktivní. Analyzovány jsou tři segmenty spolupráce mezi ČR a KLDR, a to politická, ekonomická a kulturní spolupráce. V první kapitole práce jsou zmíněni aktéři, cíle a prostředky zahraniční politiky. Na tuto kapitolu navazuje praktická část práce, která je rozdělena do tří kapitol, přičemž každá kapitola se věnuje jednomu ze segmentů spolupráce mezi ČR a KLDR. V závěru jsou shrnuty poznatky o vztahu ČR a KLDR a také je zde stanoveno, zda došlo k potvrzení zkoumané teze. Main aim of this bachelor thesis is to analyze foreign policy of the Czech republic toward Democratic People´s republic of Korea and confirm or refute claim, that the Czech republic is active in its foreign policy toward undemocratic states. I analyze three segments of cooperation between the Czech republic and DPRK, which are political, economic and cultural cooperation. In first part I deal with participants, targets and instruments of foreign policy. After theoretical part, there is practical part, which is divided into three chapters. Each chapter deals with one segment of cooperation between the Czech republic and DPRK. Findings are summarized in the last part of bachelor thesis. Keywords: zahraniční politika; Česká republika; Korejská lidově demokratická republika; politická spolupráce; ekonomická spolupráce; kulturní spolupráce; Ministerstvo zahraničních věcí České republiky; Velvyslanectví České republiky v Pchjongjangu; foreign policy; Czech republic; Democratic people´s republic of korea; political cooperation; economic cooperation; cultural cooperation; Ministry of foreign affairs of Czech republic; Czech embassy in Pchjongjang Available in digital repository of ZČU.
Zahraniční politika České republiky vůči nedemokratickým státům (KLDR)

Hlavním cílem práce je analyzovat zahraniční politiku ČR vůči KLDR a potvrdit či vyvrátit tezi, že je Česká republika ve své zahraniční politice vůči nedemokratickým zemím aktivní. Analyzovány jsou ...

Sudová, Klára
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Zahraniční politika USA vůči Číně od 70. let do současnosti
Vandělík, Tomáš
2015 - Czech
Práce pojednává o vývoji americko-čínských obchodně-ekonomických vztahů od 70. let 20. století do současnosti. Zabývám se v ní rostoucím bilaterálním obchodem Spojených států a Čínské lidové republiky, tedy hodnotami vzájemného exportu a importu, obchodní bilancí i obchodním deficitem, společně s rostoucími hodnotami čínského HDP, na kterých dokazuji rostoucí ekonomický význam Číny pro Spojené státy. V práci tak můžeme pozorovat transformaci Číny z původně amerického strategického partnera do podoby partnera obchodního. Práce pokrývá období celkem osmi amerických prezidentů, kteří sice přistupovali k Číně rozdílnými způsoby, avšak vždy pragmaticky, neboť v pozitivním vývoji vzájemných vztahů spatřovali americký národní zájem. My Bachelor thesis deals with the development of U.S.-China business relations since the 1970s. The development is described by bilateral import, export trends and statistics together with trade balance. The time period covers the administrations of eight American presidents. No matter if they were the Republicans or the Democrats, they all finally exercised pragmatic approaches towards China to ensure the best outcome for American interests despite many preceding political disputes concerning U.S.-China relations. The growth of Chinese economic power is proved by the annual Chinese growth of GDP. It also shows how China has became the country of great importance to The United states. Throughout my essay it is seen the Chinese transformation from American strategic partner to the economic one as well as the increasing mutual interdependence. Keywords: zahraniční politika; obchodní vztahy; bilaterální obchod; import; export; obchodní bilance; obchodní deficit; růst čínského hdp; čínský program čtyř modernizací; doložka nejvyšších výhod; společné komuniké o navázání diplomatických vztahů; foreign policy; trade relations; bilateral trade; import; export; trade balance; trade deficit; growth of chinese gdp; the four modernizations; most favoured nation status; joint communiqué on establishment of diplomatic relations Available in digital repository of ZČU.
Zahraniční politika USA vůči Číně od 70. let do současnosti

Práce pojednává o vývoji americko-čínských obchodně-ekonomických vztahů od 70. let 20. století do současnosti. Zabývám se v ní rostoucím bilaterálním obchodem Spojených států a Čínské lidové ...

Vandělík, Tomáš
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Příčiny pádu Liberální strany v Kanadě po federálních volbách v roce 2011
Hýblová, Kristýna
2015 - Czech
Cílem práce je zjistit příčiny neúspěchu Liberální strany v Kanadě ve federálních volbách v roce 2011. První část je věnována Liberální straně a nejdůležitějším událostem, jako bylo propuknutí Sponzorského skandálu, který měl vliv na další neúspěchy Liberální strany ve federálních volbách. Druhá část práce se věnuje federálním volbám, výsledkům voleb a jsou zde zmíněny příčiny neúspěchu Liberální strany ve volbách v roce 2011. The main aim of the bachelor thesis is analyse the causes of the fall of The Liberal Party in Canada in federal elections in 2011. In the first part is described Liberal Party and it's historical background such as Sponsorship Scandal, which had an impact on Liberal Party's success in federal elections. In the second part is analyzed federal elections in 2011, resultes and causes, why Liberal Party declined. Keywords: Liberální strana; Kanada; federální volby; 2011; volební programy; Michael Ignatieff; Sstephen Harper; Jack Layton; politické strany; příčiny neúspěchu; výsledky; předvolební průzkumy; sponzorský skandál; lídr strany; Liberal party; Canada; federal elections; 2011; party platforms; Michael Ignatieff; Stephen Harper; Jack Layton; political parties; causes of fall; results; polls; sponsorship scandal; leader of party Available in digital repository of ZČU.
Příčiny pádu Liberální strany v Kanadě po federálních volbách v roce 2011

Cílem práce je zjistit příčiny neúspěchu Liberální strany v Kanadě ve federálních volbách v roce 2011. První část je věnována Liberální straně a nejdůležitějším událostem, jako bylo propuknutí ...

Hýblová, Kristýna
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Impérium jako aktér mezinárodního systému starověkého Středomoří a Přední Asie.
Šich, Jakub
2015 - Czech
V této práci je nastíněna zásadní etapa perského impéria. Popisuje, jakým způsobem se periferní oblast Přední Asie stala dominantním politickým aktérem starověku. Právě to je předmětem mé práce, ve které je postupně popsán historický vývoj Perské říše a její imperiální struktura. V první části práce je popsána teorie Alexandra Motyla. Motylova teorie impéria je založena především na struktuře státního útvaru a vztahu centra s periferními oblastmi. Motyl udává několik charakteristik, které mohou vést k oslabení centrální moci daného impéria. V celé historii starověku se objevilo pouze několik říší, které dokázaly ovládnout rozlehlá území pomocí efektivní správní struktury. Prvním z těchto státních celků byla Perská říše. Peršané dokázali ovládnout oblast od povodí Indu až po území dnešního Řecka. Zároveň dokázali vytvořit imperiální strukturu, která zajistila životnost říši na příštích 200 let. Zajímavé je, že struktura této říše se podobala imperiální struktuře římského císařství, které se zrodilo za vlády císaře Augusta. This bachelor thesis outlines crucial stage of the Persian Empire. It discribes how the peripheral region of Near East became the dominant political actor of the ancienit times. That is the core of my thesis. Which chronologically outlines the historical evolution of the Persian Empire and its imperial structure. The first part describes the theory of Alexander Motyl. Motyls imperial theory is primarily based on the structure of state formation and relationship mainly based on the structure of state formation and relationship between core and peripheral areas. Motyl lists several characteristics that can lead to weakening of central power of given empire. In the entire history of Ancient times the´re we´re only several empires, who managed to dominate vast areas through efficient administrative structures. First of these state unit was the Persian Empire. The Persians were able to gain kontrol over the region from the Indus basin to the territory of present-day Greece. At the same time they managed to create an imperial structure that ensured durability of the whole Empire for the next 200 years. Interestingly, the structure of this Empire resembled the imperial structure of the Roman Empire, that was established during the regin of the emperor Augustus. Keywords: impérium; imperiální struktura; centrum a periferie; impéria starověku; perská říše; římské impérium; satrapie; provincie; empire; imperial structure; core and periphery; ancient empires; persian empire; roman empire; satrapies; provinces Available in digital repository of ZČU.
Impérium jako aktér mezinárodního systému starověkého Středomoří a Přední Asie.

V této práci je nastíněna zásadní etapa perského impéria. Popisuje, jakým způsobem se periferní oblast Přední Asie stala dominantním politickým aktérem starověku. Právě to je předmětem mé práce, ve ...

Šich, Jakub
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Island a Evropská unie. Analýza přístupového procesu
Hosmanová, Monika
2015 - Czech
Bakalářská práce se zabývá zkoumáním vývoje vztahu Islandu a Evropské unie. Sleduje vývoj participace Islandu na projektu evropské integrace ve třech rovinách. Vedle popisu průběhu integrace se soustředí na vývoj postojů politických elit v porovnání s postoji veřejnosti. The thesis deals with the development of Iceland's relationship with the EU. It follows Iceland's involvement in the proces of the European integration. While focusing on the process of participation itself the thesis also examines the evolving attitudes of political elites compared to those of general public. Keywords: island; evropská unie; esvo; ehp; evropská integrace; iceland; european union; eea; efta; european integration Available in digital repository of ZČU.
Island a Evropská unie. Analýza přístupového procesu

Bakalářská práce se zabývá zkoumáním vývoje vztahu Islandu a Evropské unie. Sleduje vývoj participace Islandu na projektu evropské integrace ve třech rovinách. Vedle popisu průběhu integrace se ...

Hosmanová, Monika
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Pro společnost nebezpeční jedinci na území České republiky v letech 2001 - 2011 (analýza dobového tisku)
Terelmešová, Denisa
2015 - Czech
Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou jedinců nebo skupin, kteří a které byli v letech 2001 2011 mediálně posuzování jako společensky nebezpeční. Cílem práce byla identifikace pojmu nebezpečnost a posouzení jaké jednání lze podle médií považovat za nebezpečné a zda-li jsou mediálně zmiňovaní pachatelé nějak specificky charakterizováni. Hlavní metodou práce je kvalitativní obsahová analýza novinových článků. Analytická část vycházela z výzkumu přibližně patnáctiset výtisků vybraných periodik z nichž byly vybrány zprávy a články poukazující na nebezpečné jedince nebo skupiny v české společnosti. In my bachelor thesis I deal with the issue of individuals or groups who were assessed as socially dangerous in media in the yerars 2001 2011. The aim of the paper was to identify the term dangerousness, and to assess what acts may be assessed by media as dangerous, and if the offenders mentioned in media are somehow specifically characterized. The main method in the paper is a quality content analysis of the newspaper articles. The analytic part comes from the examination of approximately 1,500 printouts of chosen periodicals, of which news and articles were chosen, pointing at dangerous individuals or groups in the Czech society. Keywords: nebezpečí; sociální norma; deviace; trestné činy; mediální obraz; tištěná periodika; danger; social norm; deviation; criminal offence; media image; printed periodicals Available in digital repository of ZČU.
Pro společnost nebezpeční jedinci na území České republiky v letech 2001 - 2011 (analýza dobového tisku)

Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou jedinců nebo skupin, kteří a které byli v letech 2001 2011 mediálně posuzování jako společensky nebezpeční. Cílem práce byla identifikace pojmu ...

Terelmešová, Denisa
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Regionální rozdíly v sebevražednosti v České republice
Vostrá, Kateřina
2015 - Czech
Hlavním cílem této bakalářské práce je analýza síly asociace mezi jednotlivými indikátory sociální koheze a mírou sebevražednosti v České republice. Teoretická část práce definuje pojem sebevražda, popisuje vývoj tohoto fenoménu, charakterizuje obecné faktory, které mohou mít vliv na míru sebevražednosti. Práce se dále soustředí na sociologické hledisko v sebevražedné problematice a také podává přehled o vývoji sebevražednosti na území České republiky. Praktická část této práce srovnává míru sebevražednosti v České republice s ohledem na faktory, které by mohly ovlivňovat diferenciaci mezi danými regiony. Mezi tyto faktory jsem zahrnula míru nezaměstnanosti, míru rozvodovosti, míru religiozity a účast ve volbách. The main aim of this bachelor thesis is to analyze the size of association between indicators of social cohesion and the suicide rate in the Czech Republic. The theoretical part of the paper defines the concept of suicide, describes the evolution of this phenomenon, which is characterized by general factors that may affect the suicide rate. The work also focuses on the sociological aspect of the issue of suicide. It also gives an overview of the development of suicide in the Czech Republic. The practical part of this work compares the suicide rate in the Czech Republic with regard to the factors that might have an influence on the differences among the regions. Among these factors I included the unemployment rate, divorce rate, degree of religiosity and participation in elections. Keywords: míra sebevražednosti; sebevražda; durkheim; sociální integrace; míra nezaměstnanosti; míra rozvodovosti; míra religiozity; volební účast; suicide rate; suicide; durkheim; social integration; unemployment rate; divorce rate; degree of religiosity; electoral participation Available in digital repository of ZČU.
Regionální rozdíly v sebevražednosti v České republice

Hlavním cílem této bakalářské práce je analýza síly asociace mezi jednotlivými indikátory sociální koheze a mírou sebevražednosti v České republice. Teoretická část práce definuje pojem sebevražda, ...

Vostrá, Kateřina
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Vliv vzdělanostního gradientu na riziko rozvodu a jeho proměna v čase na území České republiky
Hamsová, Martina
2015 - Czech
Bakalářská práce zkoumá vliv vzdělanostního gradientu na riziko rozvodu v České republice. Jejím cílem je zjistit, jaký vliv má nejvyšší dosažené vzdělání na uskutečnění rozvodu, zda se trendy proměňují v čase a zda efekt dosaženého vzdělání působí silněji u mužů, či u žen. Teoretická část výzkumu je opřena především o Beckerovu ekonomickou teorii, a Goodeovu teorii rozvodu, na které navazují další výzkumy, včetně těch z českého prostředí. Metodou je kvantitativní analýza sekundárních dat z pramenného díla ČSÚ Pohyb obyvatelstva a ze sčítání lidu. Analýza pokrývá období 1980-2012. Bachelor thesis is focuse on the impact of educational gradient in risk of divorce in the Czech Republic. Its aim is to find out the transformation of the educational gradient in the risk of divorce, its changes in time and the difference in trends between the group of men and group of women. The theoretical part of the research is supported primarily by Becker's economic theory, and the divorce theory of Goode, which is followed by additional studies, including those from the Czech environment. The method is quantitative analysis of secondary data from CSU "Pohyb Obyvatelstva" and the data from census. The analysis covers the period 1980-2012. Keywords: rozvod; vzdělání; vzdělanostní gradient; divorce; education; educational gradient Available in digital repository of ZČU.
Vliv vzdělanostního gradientu na riziko rozvodu a jeho proměna v čase na území České republiky

Bakalářská práce zkoumá vliv vzdělanostního gradientu na riziko rozvodu v České republice. Jejím cílem je zjistit, jaký vliv má nejvyšší dosažené vzdělání na uskutečnění rozvodu, zda se trendy ...

Hamsová, Martina
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Formy dislokace v městském prostoru
Kašpar, Jan
2015 - Czech
Bakalářská práce se věnuje vývoji města Plzně, a to jak po jeho demografické, tak geografické stránce, a sice v kontextu zavedení tramvajové dopravy na území města na přelomu 19. a 20. století. Teoretické ukotvení práce vychází z metodologických výzev k sociálně-vědnímu zkoumání města formulovaných představiteli Chicagské sociologické školy. Je tak použito konceptů Roberta E. Parka a dvou teorií ekologického členění města pro zodpovězení otázky, jakými směry a proč se město Plzeň rozvíjelo a jakou úlohu v celém procesu hrály tramvajové linky. V práci pracuji s mapovým open source softwarem QGIS, ve kterém analyzuji dobové plány města pro zviditelnění jeho vývoje. The theme of this thesis is development of the city of Pilsen due its demographic and geographic site in kontext of instalation tram lines in the city at the end of the 19th century. Theory of this thesis is based in methodological challenges which described Chicago sociology scholars. I work with concepts by Robert E. Park and with two theories of ecological structure of the city. The main question I deal with is how and why the city of Pilsen raised and what role played tram lines in this process. In this thesis I use the map open source software QGIS for visualiation of evolution of the city. Keywords: urbánní sociologie; geografie; plzeň; chicagská škola; robert ezra park; ernest burgess; tramvaje; urban sociology; geography; pilsen; chicago school; robert ezra park; ernest burgess; tram lines Available in digital repository of ZČU.
Formy dislokace v městském prostoru

Bakalářská práce se věnuje vývoji města Plzně, a to jak po jeho demografické, tak geografické stránce, a sice v kontextu zavedení tramvajové dopravy na území města na přelomu 19. a 20. století. ...

Kašpar, Jan
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Rozhlasové vysílání a jeho změny
Grünová, Nikola
2015 - Czech
Ve své práci bych chtěla nastínit první experimenty s rozhlasovým vysíláním. Soustředila jsem se na úlohu, kterou sehrál rozhlas za obou světových válek a za komunistického režimu. Řada autorů se zabývá samotnou historií rozhlasu, ale věnují se pouze určitým časovým úsekům, který rozhlas poznamenaly či mu přispěly k rozkvětu. Jako první byly vybrány roky 1942 a 1948, kdy byl rozhlas pod nadvládou nacistů a komunistů, kteří si moc dobře uvědomovali, v čem je jeho síla, a proto se snažili do všech vyšších funkcí dosadit svoje lidi. Dále rok 1968, ve kterém se stal rozhlas pouze nástrojem politické moci. Některé pořady byly zakázány, jiné upraveny. Tato situace se obrátila v roce 1989, kdy se rozhlas vymanil z cenzury. Došlo k návratu zakázaných autorů do vysílání a do rozhlasu se vrátila svoboda projevu. Historii rozhlasu používám jako materiál, který bude sociologicky interpretován. Rámec mojí práce bude spočívat na funkcionalistické teorii médií, s tím, že pro jednotlivé časové období budou využity další sociologické teorie. Průběžně představím historii rozhlasu a sociologické teorie, kterými je vhodné tato historická fakta interpretovat. This bachelor thesis describes the connection of the radio with society from the early 20th century to the year 1992. The beginning of the thesis deals with the separate description of the radio as media. Another part comments the events which have a share in the flourishing of the radio or its fall. The radio was founded in the 20th century when this media affected millions of people. Since the beginning people did not know how to accept this medium. The radio had the function of a means of entertainment and education in its beginnings. The radio spread the information about what had happened in the society. There were many changes in staff and programme. The radio could only broadcast what was accepted by the society. The bachelor thesis describes the situation after the Velvet Revolution when the radio had to face the new possibilities of broadcasting. The banned writers came back and the radio became much more free after the revolution. The bachelor thesis is based on functionalist approach which is filled by others sociology theories in each parts. Keywords: rozhlas; vysílání; propaganda; totalita; radio; broadcasting; propaganda; totality Available in digital repository of ZČU.
Rozhlasové vysílání a jeho změny

Ve své práci bych chtěla nastínit první experimenty s rozhlasovým vysíláním. Soustředila jsem se na úlohu, kterou sehrál rozhlas za obou světových válek a za komunistického režimu. Řada autorů se ...

Grünová, Nikola
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases