Number of found documents: 13
Published from to

Ruské internetové servery pro děti
Ledvinová, Simona
2012 - Russian
Bakalářská práce "Ruské internetové servery pro děti" se zabývá servery jako takovými. V práci je zmíněno jaký vliv má internet na děti, dále všeobecná kritéria webů, charakteristiky dětských literárních žánrů a také důležitost hry ve vývoji dítěte. Obsahuje přehled ruských serverů pro děti, tyto servery jsou podrobeny jazykové a obsahové analýze. The thesis about Russian websites for children is concerned with server. In the thesis is mentioned which effect has the internet on children, general criteria of websites, the characteristic of children´s literary genres and also the importance of the game in child development. It contains the summary of Russian websites for children, these servers are subjected to language and content analysis. Keywords: Internet; ruský; děti; server; jazyková analýza; obsahová analýza; literární žánr; hra; Internet; Russian; children; server; linguistic analysis; content analysis; literary genre; game Available in digital repository of ZČU.
Ruské internetové servery pro děti

Bakalářská práce "Ruské internetové servery pro děti" se zabývá servery jako takovými. V práci je zmíněno jaký vliv má internet na děti, dále všeobecná kritéria webů, charakteristiky dětských ...

Ledvinová, Simona
Západočeská univerzita v Plzni, 2012

Ruské ikonové malířství
Mašková, Ivana
2012 - Russian
Bakalářská práce "Ruské ikonové malířství" se zabývá charakteristikou ikon, jejich vývojem, stručným popisem několika ikon a vývojem hlavních center ikonového malířství. Také je zde zmíněno několik významných malířů a je zde popsána symbolika ikon. Bachelor's dissertation "Russian icon-painting" is occupies itself with characteristics of icons, their development, brief description of several icons and development of main centers of icon-painting, some of the important icon-painters and symbolism of icons. Keywords: ikona; ikonové malířství; náboženství; Ježíš Kristus; malba; barevná kompozice; styl; symbol; klášter; církev; icon; icon-painting; icon-painter religion; Jesus Christ; painting; color composition; style; monastery; church Available in digital repository of ZČU.
Ruské ikonové malířství

Bakalářská práce "Ruské ikonové malířství" se zabývá charakteristikou ikon, jejich vývojem, stručným popisem několika ikon a vývojem hlavních center ikonového malířství. Také je zde zmíněno několik ...

Mašková, Ivana
Západočeská univerzita v Plzni, 2012

Vypracování rusko-českého valenčního slovníku sloves, užívaných v odborných textech se zaměřením na oblast komerční sféry
Kračmerová, Halka
2012 - Russian
Práce je zaměřena na problematiku valentnosti ruských sloves a vytvoření rusko-českého valenčního slovníku sloves, užívaných v odborných textech se zaměřením na oblast komerční sféry. Součástí práce je i rusko-český valenční slovník sloves, který obsahuje 304 hesel a 709 příkladů. The work focuses on the problematics of the valence of Russian verbs and the creation of the Russian-Czech verb-valence dictionary used in academic texts focusing on the commercial sector. The work also includes the Russian-Czech verb-valence dictionary, which contains 304 entries and 709 examples. Keywords: valentnost; sloveso; ruština; slovník; valence; verb; Russian; dictionary Available in digital repository of ZČU.
Vypracování rusko-českého valenčního slovníku sloves, užívaných v odborných textech se zaměřením na oblast komerční sféry

Práce je zaměřena na problematiku valentnosti ruských sloves a vytvoření rusko-českého valenčního slovníku sloves, užívaných v odborných textech se zaměřením na oblast komerční sféry. Součástí práce ...

Kračmerová, Halka
Západočeská univerzita v Plzni, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases