Number of found documents: 12
Published from to

Němci v Povolží (historie a ovlivňování kultur)
Talůžková, Pavla
2012 - Russian
Diplomová práce je věnována Němcům v Povolží. Zahrnuje tři kapitoly. Nejprve jsou chronologicky popisovány kontakty Ruska a Německa, zakládání prvních kolonií v 18. stol., především v Povolží. Pozornost je věnována nejdůležitějším obdobím přesídlenců v Rusku, jako povstání Pugačova, existenci autonomní republiky Němců v Povolží (1924-1941), vysídlování Němců a jejich pozdější rehabilitaci (1964).? Je charakterizována zemědělská činnost, duchovní osvěta kolonistů. Druhá kapitola se podrobně zabývá známou německou kolonií Sarepta,která se nachází v blízkosti Volgogradu. Podrobně je charakterizován rozvoj kolonie, průmysl, kulturní život. Třetí kapitola stručně pojednává o germanizmech v ruštině. Součástí práce je slovníček základních pojmů. Přílohy tvoří chronologická tabulka osídlování Němci území Ruska v 18. století a obrázková příloha. The diploma thesis deals with the topic of Germans settling the region of the Volga River. The thesis is divided into three chapters. In the first chapter the contacts between Russia and Germany and the foundation of the first colonies particularly along the Volga River in the 18th century are chronologically described. The main focus of the chapter is on the most significant events in the lives of the German settlers in Russia like Pugachev?s rebellion, the existence of the independent German republic on the Volga (1924-1941), their expatriation and their later rehabilitation (1964). The colonist?s agricultural activities and their religious education are also described in that part. The second chapter depicts thoroughly the famous German colony called Sarepta that can be found in the proximity of Volgograd. The colony development, its industry and cultural life are portrayed there. The germanisms in Russian are listed and shortly characterized in the third chapter. The thesis includes a list of important terms as well. Keywords: kolonie; Povolží; Stará Sarepta; gerguteři; germanizmy; Německo; colonies; Volga region; Sarepta; germanisms; Germany Available in digital repository of ZČU.
Němci v Povolží (historie a ovlivňování kultur)

Diplomová práce je věnována Němcům v Povolží. Zahrnuje tři kapitoly. Nejprve jsou chronologicky popisovány kontakty Ruska a Německa, zakládání prvních kolonií v 18. stol., především v Povolží. ...

Talůžková, Pavla
Západočeská univerzita v Plzni, 2012

Kognitivní vlastnosti idiomatických spojení s zoonymickým komponentem v ruštině a jejich ekvivalenty v angličtině.
Vlčková, Marija
2012 - Russian
Naše diplomová práce se zabývá kognitivní analýzou frazeologizmů se zoomorfními komponenty v ruštině a angličtině. Současný stav vývojové lingvistiky je charakterizován inovativními přístupy k analýze tradičních jazykovů konceptů a fenoménů ve světle kognitivních aspektů. Kognitivní analýza zahrnuje analýzu aspektů mluveného projevu, různé druhy vědomostních konceptů a koncepční konstrukce verbalizované ve frazeologizmech a ustálených výrazech ruského a anglického jazyka. Kognitivní přístup ve výuce frazeologii předpokládá především sémantickou analýzu lextem, které jsou komponenty frazeologických výrazů. Kognitivní analýza frazeologizmu nejenom odhaluje nominace fenoména, ale vyjadřuje informaci, formující význam frazeologizmu a ustálených spojení. Our diploma research deals with the cognitive analysis of the phraseological units with the zoonymic components in English and Russian languages. Contemporary modern state of developing linguistics is characterized by many approaches of scientists to analyze in new ways traditional language concepts and the phenomena in the light of cognitive aspects. Cognitive analysis adds the analysis of speaking aspects, different kinds of knowledge of the concept and concept reconstructions verbalized by phraseological units, proverbs and sayings to language itself. Cognitive approach to studying phraseological units presupposes first of all semantic analysis of the lexemes which are the components of phraseological units. Cognitive analysis of phraseological units not only reveals the nomination of the phenomenon but expresses the information formed the meaning of phraseological units. Keywords: kognitivní analýza frazeologických jednotek a ustálených spojení; zoomorfní komponenty; vývojová lingvistika; kognitivní analýza; kognitivní přístup; proces frazeologizace; vznik frazeologizmu; frazeologická jednotka; sémantické pole.; the cognitive analysis of the phraseological units; zoonymic components; developing linguistics; cognitive analysis; cognitive approaches; the process of phraseologization; phraseological units; semantic fields. Available in digital repository of ZČU.
Kognitivní vlastnosti idiomatických spojení s zoonymickým komponentem v ruštině a jejich ekvivalenty v angličtině.

Naše diplomová práce se zabývá kognitivní analýzou frazeologizmů se zoomorfními komponenty v ruštině a angličtině. Současný stav vývojové lingvistiky je charakterizován inovativními přístupy k analýze ...

Vlčková, Marija
Západočeská univerzita v Plzni, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases