Number of found documents: 25
Published from to

Porovnání mentality Čechů a Rusů
Zeykan, Valeriya
2013 - Russian
Bakalářská práce obsahuje popis a porovnání mentality Rusů a Čechů. Zaměřuje se na jejich kulturní a historický vývoj, který může mít vliv na utváření určitých postojů. Práce dále obsahuje statistické údaje, které pomáhají vytvořit celkový obraz o mentalitách těchto národů a porovnat je. Práce je rozdělena na pět kapitol. V první kapitole se vysvětluje pojem mentalita. Druha kapitola vymezuje hlavní pojmy, jako jsou například národ, národní identita a národní charakter. Třetí a čtvrtá kapitola se zabývají samotným popisem mentality Rusů a Čechů. Pátá kapitola obsahuje porovnání těchto mentalit. The bachelor thesis contains a description and comparison the mentality of Russians and Czechs. It focuses on the cultural and historical developments that may have an influence on the formation of specific attitudes. Thesis also contains statistical data that help to create an overall view of mentalities of these nations and compare them. The work is divided into five chapters. The first chapter explains the concept of mentality. The second chapter defines the main concepts such as nation, national identity and national character. The third and the fourth chapters deal with the the actual description of the the mentality of Russians and Czechs. The fifth chapter contains a comparison of these mentalities. Keywords: mentalita; Rusové; Češi; národ; národní identita; národní charakter; národní hrdost; vlastenectví; mentality; Russians; Czechs; nation; national identity; national character; national pride; patriotism Available in digital repository of ZČU.
Porovnání mentality Čechů a Rusů

Bakalářská práce obsahuje popis a porovnání mentality Rusů a Čechů. Zaměřuje se na jejich kulturní a historický vývoj, který může mít vliv na utváření určitých postojů. Práce dále obsahuje statistické ...

Zeykan, Valeriya
Západočeská univerzita v Plzni, 2013

Michail Vasiljevič Lomonosov
Drábková, Markéta
2013 - Russian
Tato bakalářská práce obsahuje popis důležitých událostí a osobností, jež jsou úzce spjaty s osobou Michaila Vasiljeviče Lomonosova. This thesis describes the important events and people who are closely connected with the person of Mikhail Vasilyevich Lomonosov. Keywords: Christian Wolff; Ivan Ivanovič Šuvalov; J. D. Schuhmacher; J. Henckel; petrohradská Akademie věd; rétorika; ruská gramatika; slovansko-řecko-latinská akademie; Univerzita M. V. Lomonosova; Christian Wolff; Ivan Ivanovich Shuvalov; J. D. Schuhmacher; J. Henckel; petersburg Academy of sciences; rhetoric; russian grammar; Slavic-greek-latin academy; M. V. Lomonosov university Available in digital repository of ZČU.
Michail Vasiljevič Lomonosov

Tato bakalářská práce obsahuje popis důležitých událostí a osobností, jež jsou úzce spjaty s osobou Michaila Vasiljeviče Lomonosova....

Drábková, Markéta
Západočeská univerzita v Plzni, 2013

Tvorba Anatolie Jegina
Řezníčková, Anna
2013 - Russian
Tématem diplomové práce je literární tvorba ruského spisovatele Anatolije Jegina. V teoretické části práce je krátce představen autor a jeho tvorba s vybranými úryvky děl. V praktické části práce se její autorka zaměřila na jazykový rozbor vybrané povídky A. Jegina s cílem analyzovat její lexikální stránku a celkově charakterizovat osobitý styl autora. The thesis explores the literary work of Russian writer Anatolij Jegin (1946-present). The introductory theoretical part is dealing with Anatolij´s life and partly analyzes extracts of his work. The second practical part is focusing on the linguistic analysis of author´s work. The particular story is chosen for lexical aspect analysis and characterizing the original author´s style. Keywords: současná ruská literatura; literární tvorba; planetární systém; Anatolij Jegin; lexikální rozbor; ruské archaizmy; ruské historizmy; mystické povídky; contemporary russian literature; literary work; planetary system; Anatolij Jegin; linguistic analysis; russian archaism; mysterious stories Available in digital repository of ZČU.
Tvorba Anatolie Jegina

Tématem diplomové práce je literární tvorba ruského spisovatele Anatolije Jegina. V teoretické části práce je krátce představen autor a jeho tvorba s vybranými úryvky děl. V praktické části práce se ...

Řezníčková, Anna
Západočeská univerzita v Plzni, 2013

Obrazy zvířat v próze Čingize Ajtmatova
Vakhrusheva, Oxana
2012 - Russian
Předložená diplomová práce je věnována tvorbě významného kirgizského spisovatele druhé poloviny XX století Čingize Ajtmatova. Práce obsahuje čtyři kapitoly; v první části jsou uvedena některá autorova životopisná fakta a nastíněna jeho tvůrčí evoluce, ve třetí a čtvrté kapitole jsou analyzována jeho některá díla (román Popraviště, novely Sbohem trpký živote, Strakatý pes na břehu moře a Bílá loď). Hlavním cílem práce je ukázat, že v umělecké struktuře sledovaných textů hrají důležitou roli obrazy zvířat, což svědčí o těsném propojení Ajtmatovovy tvorby s mytologií a folklórem. This thesis is dedicated to the works of remarkable Kirghiz writer Chinghiz Aitmatov from second half of 20th century. The thesis consists of four chapters; the first one provides the information about his life and his creative evolution, in the third and the fours chapters some of his writings (novel "The Scaffold" (1986), stories "Farewell, Gulsary!" (1966), "Spotted Dog Running On Seashore" (1977), "The White Steamboat" (1970) are being analyzed. The main objective of the thesis is to show that in art structures of the writings, mentioned above, animal images play important role which testifies close connection of Aitmatov?s work with folklore and mythology. Keywords: Čingiz Ajtmatov; obrazy zvířat; mytologie; Chinghiz Aitmatov; animal images; mythology Available in digital repository of ZČU.
Obrazy zvířat v próze Čingize Ajtmatova

Předložená diplomová práce je věnována tvorbě významného kirgizského spisovatele druhé poloviny XX století Čingize Ajtmatova. Práce obsahuje čtyři kapitoly; v první části jsou uvedena některá autorova ...

Vakhrusheva, Oxana
Západočeská univerzita v Plzni, 2012

Překlad webových stránek Věznice Horní Slavkov z češtiny do ruštiny s podrobným komentářem a překladovým slovníkem.
Petridesová, Ria
2012 - Russian
Hlavním úkolem této bakalářské práce je přeložit webové stránky Věznice Horní Slavkov z češtiny do ruštiny. Výchozí text obsahuje představení věznice. Po úvodní části následuje analýza výchozího textu, součástí které je obecná charakteristika textu a dále jeho rozbor z lexikálního, morfologického a syntaktického hlediska. Další kapitola je věnovaná teoretickému pojednání o překladatelském procesu, ekvivalenci a překladatelských transformacích. Následující kapitolu představuje samotný překlad a za ním pokračuje překladatelský komentář s popsanými překladatelskými transformacemi a uvedenými konkrétními příklady. Přílohy obsahují česko-ruský překladový slovník, výchozí text v plném znění a fotografie. The aim of the bachelor thesis is a translation of Horní Slavkov Prison websites from Czech to Russian. The source text provides presentation of prison. After the preamble the analysis of source text, which contains a general characterization of the text and analysis on lexical, morphological and syntactical level, follows. The next chapter is devoted to a theoretical treatise about translation process, equivalence and translation procedures. The following chapter comprises Russian translation and translation commentary with described procedures and demonstrated examples. The appendices include dictionary, an unabridged Czech text and photographs. Keywords: překlad; překladatelský postup; překladatelské transformace; teorie překladu; ekvivalence; slovník; věznice; analýza výchozího textu; lexika; morfologie; syntax; translation; translation process; translation procedures; translation theory; equivalence; dictionary; prison; analysis of source text; lexicon; morphology; syntax Available in digital repository of ZČU.
Překlad webových stránek Věznice Horní Slavkov z češtiny do ruštiny s podrobným komentářem a překladovým slovníkem.

Hlavním úkolem této bakalářské práce je přeložit webové stránky Věznice Horní Slavkov z češtiny do ruštiny. Výchozí text obsahuje představení věznice. Po úvodní části následuje analýza výchozího ...

Petridesová, Ria
Západočeská univerzita v Plzni, 2012

Eduard Uspěnskij: Krokodýl Gena a jeho kamarádi
Legezová, Ksenija
2012 - Russian
V předložené bakalářské práci jsou zpracovány a popsány hlavní aspekty díla E. N. Uspěnského ?Krokodýl Gena a jeho kamarádi?. Obsahuje veškeré roviny jazyka od fonetiky po syntax. Odráží se zde specifika jazyka dětské literatury, která se výrazně liší od literatury pro dospělé. Můžeme říct, že pro dílo je příznačné použití pohádkových vzorců, slov se zdrobnělinami, inverze, které odráží dětské myšlení a pohled na svět, dětskou řeč a dětské hodnoty. Tyto vlastnosti přibližují dílo Uspěnského k folklóru, čímž ho dělá zajímavým a pochopitelným pro děti. Děti vcházejí prostřednictvím pohádek do světa literatury. Zvláštní místo v pověsti ? pohádce mají alogismy, které jsou používané v textu s cílem poukázat na zvláštnosti dětského myšlení a dětských hodnot a také pro komický efekt. Významnou roli v díle Uspěnského hraje opakování, které plní většinou funkci retardace (prodloužení děje) a funkci gradace. Při rozboru pověsti ? pohádky nacházíme přítomnost autorských komentářů, které významně rozšiřují dětský obzor. Při čtení, dílo působí dojmem přítomnosti autora - člověka znalého, hodného, ironického a zároveň chápajícího dětskou duši. Velmi častým jevem v současné literatuře je používání úryvků existujících textů a začleňování jich do vlastního ? intertextualita, kterou zajímavým způsobem interpretuje i E. N. Uspěnský ve svém díle. Pro zvýraznění, používá E. Uspěnský v pověsti ? pohádce zvláštnosti, určující specifiku dětské literatury a její jazykové prostředky: 1. fonetické prostředky zdůraznění (rým, odrážení zvukových zvláštností dětské řeči v textu, napodobování dětských zvuků) 2. lexické prostředky (tropy: metafora, hyperbola, metonymie) 3. výrazné prostředky slovotvorby a morfologie (autorovy vlastní fráze ? neologismy, které odráží dětskou řeč a schopnost dítěte vytvářet nová slova) 4. grafické prostředky uměleckého projevu (poloha a sklon písma, zdůraznění začátečních písmen, roztažení textu) 5. prostředky syntaxu ke zvýraznění (převažující dialog, neúplné věty) Veškeré výše uvedené jazykové prostředky dělají text pověsti ? pohádky E. N. Uspěnského velmi výrazným, názorným, metaforovým, emočním, zajímavým, dostupným a blízkým dětem. Důkazem toho je stalý zajem dětí o díla Uspěnského. Texty většiny jeho pověstí ? pohádek (také Krokodýl Gena a jeho kamarádi) jsou zfilmovány. In this submitted bachelor work there are elaborated mean aspects of E.N. Uspienski´s work ?Crocodile Gena and his friends?. It contains all levels of language, from phonetics to syntax. The specificity of the literature for children, which is very different from the adult one, reflects here. We can say, that for this work is typical using fairy tale forms, diminutives, inversions, which reflect children thought and look at the world, children speech and values. These features put Uspienski´s work nearer to folklore and it makes the story interesting and understandable for children. Children enter by reading fairy tales into the world of literature. A special place in this tale have illogisms, which are used here to point out the children thought and children values and for comic effect, too. A significant role in Uspienski´s work plays repetition, which serves a function of retardation(extension of the story) and function of gradation. During analysis of the tale we can find a presence of author´s comments which increase children´s horizon. During reading, the work impresses a presence of the author ? a knowing, kind, ironic and understandable of children´s soul man. A very usual phenomenon in the recent literature is using of fragments of known texts to include them into own work ? intertextuality, which Uspienski uses in an interesting way in his tale. E. Uspienski uses in his tale specialnesses, which define a specificity of the literature for children and its linguistic means: 1. phonetic means of emphasis ( rhyme, reflecting of acoustic specificities of children´s speech in the text, imitation of children´s sounds) 2. lexical means (poetic tropes: metaphor, hyperbole, metonymy) 3. expressive means of derivation and morphology (author´s own phrases ? neologisms, which reflect children´s speech and an ability of children to make new words) 4. graphic means of art expression (position and inclination of letters, emphasising of initials, expansibility of the text) 5. means of syntax for emphasis ( predominance of a dialog, incomplete sentences) All of these above-mentioned linguistic means make the text of the tale of E.N.Uspienski very expressive, visual, metaphorical, emotional, understandable and close to children. A continuous interest of children in Uspienski´s works is a proof of it. More texts of his tales are cinematized. Keywords: specifika jazyka; hlavní aspekt; dětská literatura; pohádkový vzorec; dětské myšlení; dětská řeč; dětské hodnoty; specifics language; key aspect; literature for children; fairytale formula; children's thinking; children´s speech; children´s values Available in digital repository of ZČU.
Eduard Uspěnskij: Krokodýl Gena a jeho kamarádi

V předložené bakalářské práci jsou zpracovány a popsány hlavní aspekty díla E. N. Uspěnského ?Krokodýl Gena a jeho kamarádi?. Obsahuje veškeré roviny jazyka od fonetiky po syntax. Odráží se zde ...

Legezová, Ksenija
Západočeská univerzita v Plzni, 2012

Synonymie a vyjádření záporných povahových vlastností
Gulázsiová, Nikola
2012 - Russian
Hlavním cílem práce bylo dokázat bohatost ruského jazyka, projevující se rovněž v možnostech synonymického využití lexémů. Převládají příklady neutrální, v úvahu jsou brána slova hovorová a se sníženou konotací. Rozhodující pro jejich použití je vždy kontext, který může ovlivnit i jejich původní význam. The main point of this work was to prove the richness of Russian language, it can be seen in possibilities in synonymic use of lexemes. There especially dominate the neutral examples. Colloquial words and words with reduced connotations are taken into account. The deciding factor for their use is always context, which can affect their original meaning. Keywords: synonymie; synonymum; synonymická řada; dominanta; slovník; synonymický slovník; lexém; slovní zásoba; záporné vlastnosti; charakter; synonymy; synonym; synonymic series; dominant; dictionary; thesaurus; lexeme; vocabulary; negative quality; character Available in digital repository of ZČU.
Synonymie a vyjádření záporných povahových vlastností

Hlavním cílem práce bylo dokázat bohatost ruského jazyka, projevující se rovněž v možnostech synonymického využití lexémů. Převládají příklady neutrální, v úvahu jsou brána slova hovorová a se ...

Gulázsiová, Nikola
Západočeská univerzita v Plzni, 2012

ALTAN.RU - Překlad webových stránek z RJ do ČJ, vypracování překladatelského komentáře a tématického slovníku
Petráčková, Olga
2012 - Russian
Stále více se ukazuje, že reklama na Internetu je jednou z vysoce efektivních způsobů marketingové komunikace. Vzhledem k tomu, že se Internet stal dostupný pro nepřeberné množství domácností, firmy často přistupují k prezentaci svých služeb a produktů právě prostřednictvím celosvětové sítě. Jednou z nich je také společnost ALTAN, jež sdružuje velké podniky na území Altajského kraje. Svou působnost chtěla ovšem rozšířit i do České republiky, a proto zadala v dubnu 2011 poptávku na server Businessinfo.cz, kde hledala nové odběratele pro své produkty. Internetová prezentace je ovšem dodnes pouze v ruském jazyce. Z toho důvodu vznikla i tato bakalářská práce, jejímž cílem je přeložit nejdůležitější části a nabídnout firmě překlady, aby mohla efektivněji oslovit české zákazníky. Nowadays it is evident that advertising on the Internet belongs to one of the most effective ways of marketing. Since the Internet became available to most households, companies often try to approach their potential customers via worldwide web. One of them is the company ALTAN, which brings together large companies in region near the city Barnaul. It wanted to expand to the Czech Republic too, however, their website is still in Russian. This thesis aims to translate the most important parts of the presentation in order to approach Czech customers closer. Keywords: překlad; ALTAN; výrobce těstovin; těstoviny; pasta; pasta factory; translation; ALTAN Available in digital repository of ZČU.
ALTAN.RU - Překlad webových stránek z RJ do ČJ, vypracování překladatelského komentáře a tématického slovníku

Stále více se ukazuje, že reklama na Internetu je jednou z vysoce efektivních způsobů marketingové komunikace. Vzhledem k tomu, že se Internet stal dostupný pro nepřeberné množství domácností, firmy ...

Petráčková, Olga
Západočeská univerzita v Plzni, 2012

Péče o dítě do tří let. Tematický rusko - český slovník
Podberetska, Ruslana
2012 - Russian
Diplomová práce obsahuje ruský tematický slovník z oblasti péče o dítě do tří let pro potřeby tlumočníka a taky srovnání ruského a českého lexika z hlediska gramatiky a slovotvorby. Slovník celkem obsahuje přibližně 4400 lexikálních jednotek. Práce je napsána v ruském jazyce, pouze při porovnání ruské a české lexiky jsou uvedeny české ekvivalenty. The thesis consists of the Russian thematic vocabulary from the field of childcare up to three years old for the needs of an interpreter. It also includes a comparison of Russian and Czech lexicon in terms of grammar and word formation. Generally the vocabulary consists of approximately 4400 lexical points. The thesis is written in the Russian language. The Czech equivalents are given only where Czech and Russian lexicon is compared. Keywords: péče o dítě; očkování; dětské nemoci; dětská řeč; těhotenství; porod; ruská deminutiva; hypokoristika; Childcare; vaccination; childhood diseases; baby-talk; pregnancy; childbirth; russian diminutives; hypocorism Available in digital repository of ZČU.
Péče o dítě do tří let. Tematický rusko - český slovník

Diplomová práce obsahuje ruský tematický slovník z oblasti péče o dítě do tří let pro potřeby tlumočníka a taky srovnání ruského a českého lexika z hlediska gramatiky a slovotvorby. Slovník celkem ...

Podberetska, Ruslana
Západočeská univerzita v Plzni, 2012

Aktuální slovní zásoba v oblasti obchodů a služeb
Sikorová, Ivana
2012 - Russian
Předmětem bakalářské práce je rozbor aktuální slovní zásoby ruského jazyka v oblasti názvů obchodů a služeb. Práce se skládá ze dvou kapitol, slovníčku použitých termínů a přílohy. První kapitola se zabývá tvořením slov v současném ruském jazyce, obsahuje souhrn základních způsobů derivace v ruštině, přejímání nových výrazů z cizích jazyků, mnohoznačnost slov a výběr frazeologizmů zkoumané oblasti. Druhá kapitola má praktický charakter. V první části jsou analyzovány procesy správného pojmenování obchodu, v další části jsou pak výběrově popisovány názvy dámských, pánských a dětských obchodů. Aktuální slovní zásoba je analyzována z hlediska lingvistického. V závěru druhé kapitoly jsou uvedeny vlivy reklamy na názvy obchodů. The subject of the bachelor work is a current Russian vocabulary parsing in a branch of trade and services name-giving.The work consists of two chapters, an index with used terms and enclosure. The first chapter is about forming words in a temporary Russian language, it contains a basic forms summary of derivation in Russian, adopting new words from foreign languages, word multiple-meaning and phraseological expressions list. The character of the second chapter is practical. The first part deals with a right business name-giving process, in the next part there are described apellations for ladie´s, gentlemen´s and children´s outfitters. Other parts contain a vocabulary which is analysed from the linguistic point of view. In conclusion of the second chapter there is mentioned a publicity impact on shop name-giving. Keywords: aktuálnost; ruský jazyk; slovní zásoba; lingvistika; název; obchod; služby.; vocabulary; lexicon; linguistics; name; trade; service. Available in digital repository of ZČU.
Aktuální slovní zásoba v oblasti obchodů a služeb

Předmětem bakalářské práce je rozbor aktuální slovní zásoby ruského jazyka v oblasti názvů obchodů a služeb. Práce se skládá ze dvou kapitol, slovníčku použitých termínů a přílohy. První kapitola se ...

Sikorová, Ivana
Západočeská univerzita v Plzni, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases