Number of found documents: 207666
Published from to

Alternativní pedagogické směry v předškolním vzdělávání v Jihočeském kraji
KABEŠOVÁ, Petra
2024 - Czech
Tématem bakalářské práce jsou alternativní pedagogické směry v předškolním vzdělávání v Jihočeském kraji. Cílem bakalářské práce je představit alternativní mateřské školy jako formy předškolní výchovy a vzdělávání. Teoretická část se zaměřuje na specifika těchto alternativních mateřských škol a výzkumná část zjišťuje, jaký mají pedagogové pohled na tyto instituce, jaká je jejich motivace k zaměstnání v těchto alternativních mateřských školách před ostatními institucemi. V praktické části jsou dále prezentovány výsledky rozhovorů/dotazníku s pedagogy z vybraných institucí v Jihočeském kraji. The topic of the bachelor thesis is alternative pedagogical directions in preschool education in the South Bohemia Region. The aim of the bachelor thesis is to present alternative kindergartens as forms of preschool education. The theoretical part focuses on the specifics of these alternative kindergartens, and the research part finds out what educators' view of these institutions is, what their motivation is to work in these alternative kindergartens over other institutions. The practical part also presents the results of interviews/questionnaires with teachers from selected institutions in the South Bohemia Region. Keywords: alternativní směry; tradiční vzdělávání; předškolní vzdělávání; osobnost pedagoga; alternative directions; traditional education; preschool education; teacher's personality Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Alternativní pedagogické směry v předškolním vzdělávání v Jihočeském kraji

Tématem bakalářské práce jsou alternativní pedagogické směry v předškolním vzdělávání v Jihočeském kraji. Cílem bakalářské práce je představit alternativní mateřské školy jako formy předškolní výchovy ...

KABEŠOVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Hry pro osobnostně sociální rozvoj
VŠETULOVÁ, Hana
2024 - Czech
Cílem bakalářské práce je vytvoření odborně podloženého programu pro osobnostně sociální rozvoj předškolních dětí založený především na pohybových hrách a činnostech. Práce je členěna do dvou částí. Teoretická část vymezuje pojetí prosociálního chování a možnosti rozvoje dítěte. Praktická část spočívá v tvorbě projektu zaměřeného na osobnostně sociální rozvoj dítěte pomocí psychomotorických her a činností, jeho ověření a reflexi. The aim of this bachelor's thesis is to create a professionally supported program for the personal and social development of preschool children based mainly on movement games and activities of the concrete nursery school. The thesis consists of two parts. The theoretical part defines the concept of prosocial behaviour and the possibilities of child development. The practical part is based on the creation of a project focused on the personal and social development of the child using psychomotor games and activities, its verification and reflection. Keywords: prosociální chování; hra; mateřská škola; děti předškolního věku; Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání; projekt; prosocial behaviour; game; nursery school; preschool children; Framework Educational Programme for Preschool Education; project Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Hry pro osobnostně sociální rozvoj

Cílem bakalářské práce je vytvoření odborně podloženého programu pro osobnostně sociální rozvoj předškolních dětí založený především na pohybových hrách a činnostech. Práce je členěna do dvou částí. ...

VŠETULOVÁ, Hana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Vodní živel v ilustrovaném příběhu pro děti předškolního věku.
CILOVÁ, Tereza
2024 - Czech
Bakalářská práce se zaměřuje na zkoumání významu vody v preprimárním vzdělá-vání a její potenciál pro rozvoj dětského vnímání a porozumění. Cílem je přiblížit dětem význam vody a její role v našem životě prostřednictvím autorské knihy s příběhem o kapce vody a ověřit tuto knihu v praxi. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část se zaměřuje na význam vody z ekologického hlediska, její spojitost s kulturami a uměním a začlenění tématu vody do Rámcového vzděláva-cího programu pro předškolní věk. Dále jsou v práci zkoumána vybraná literární díla pro děti, která se věnují tématu vody. Praktická část práce zahrnuje popis autorské knihy a navržené, realizované edukační aktivity spojené s ní, které mají rozšířit dětské znalosti o vodě a rozvinout jejich estetický pohled na tento živelný prvek. Práce je zaměřena na propojení teorie s praktickými výstupy a zkoumá efektivitu vzdělávacích metod v oblasti vnímání a porozumění vody ve vzděláva-cím procesu předškolních dětí. The bachelor thesis focuses on exploring the significance of water in early child-hood education and its potential for developing children's perception and un-derstanding. The aim is to introduce children to the importance of water and its role in our lives through an original storybook about a water droplet and to veri-fy this book in practice. The thesis is divided into two parts. The theoretical part focuses on the importance of water from an ecological perspective, its connection to cultures and art, and the incorporation of the water theme into the Frame-work Educational Program for Preschool Age. Furthermore, the thesis examines selected literary works for children that address the theme of water. The practical part of the thesis includes a description of the author's book and proposed edu-cational activities associated with it, aimed at expanding children's knowledge about water and developing their aesthetic perception of this elemental compo-nent. The thesis is focused on linking theory with practical outputs and explores the effectiveness of educational methods in the area of perceiving and un-derstanding water in the educational process of preschool children. Keywords: vodní živel; estetické vnímání; kniha; příběh; prepimární vzdělávání; water element; aesthetic perception; book; story; pre-primary education Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vodní živel v ilustrovaném příběhu pro děti předškolního věku.

Bakalářská práce se zaměřuje na zkoumání významu vody v preprimárním vzdělá-vání a její potenciál pro rozvoj dětského vnímání a porozumění. Cílem je přiblížit dětem význam vody a její role v našem ...

CILOVÁ, Tereza
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Motivace studentů pro studium oboru Učitelství pro MŠ, pro profesi učitele
TUPÁ, Jana
2024 - Czech
Bakalářská práce se zabývá tématem motivace studentů ke studiu Učitelství pro mateřské školy na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích a přípravou studentů na profesi učitele v mateřské škole v rámci přípravného vzdělávání. Cílem bakalářské práce je zjistit motivy studentů ke studiu daného oboru. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy vztahující se k učitelské profesi. Pozornost je kladena na pojem učitel, dále se věnuje pojmu motivace a druhy motivace a profesní dráze učitele, s čímž se pojí i pojmy profesní vidění a profesní portfolio. Poslední kapitola v této části je věnována dosavadním výzkumům v dané oblasti. V praktické části jsou prezentovány výsledky výzkumného šetření realizovaného prostřednictvím esejí zaměřených na motivační faktory u studentů prezenčního studia 1. ročníku oboru Učitelství pro mateřské školy The bachelor's thesis deals with the topic of motivating students to study Kindergarten Teaching at the Faculty of Education in České Budějovice and preparing students for the profession of kindergarten teacher as part of preparatory education. The aim of the bachelor's thesis is to find out the students' motives for studying the given field of study. In the theoretical part, the basic terms related to the teaching profession are explained. The focus is on the concept of teacher, then it is devoted to the concept of motivation and types of motivation and the career path of a teacher, with which the concepts of professional vision and professional portfolio are also connected. The last chapter in this section is dedicated to the current research in the given area. The practical part presents the results of a research study carried out through essays focused on motivational factors among full-time students of the 1st year of Kindergarten Teaching. Keywords: Předškolní pedagog; motivace; profesní vidění; profesní portfolio; Preschool teacher; motivation; professional vision; professional portfolio Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Motivace studentů pro studium oboru Učitelství pro MŠ, pro profesi učitele

Bakalářská práce se zabývá tématem motivace studentů ke studiu Učitelství pro mateřské školy na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích a přípravou studentů na profesi učitele v mateřské škole v ...

TUPÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Intimita jako téma pro děti předškolního věku
HLAVÁČKOVÁ, Eliška
2024 - Czech
Bakalářská práce řeší problematiku intimity jako vhodného tématu pro děti předškolního věku v mateřských školách. Teoretická část poskytuje vhled do různých pojetí intimity a termínů s ní spojovaných, jichž bude dále využíváno pro potřeby části praktické. Zabývá se také fyzickým, a především psychickým vývojem dítěte v předškolním věku, a to zejména ve vztahu k intimitě. Dále se zaměřuje na tři známé teorie lidských potřeb, a to konkrétně podle Abrahama Maslowa, Zdeňka Matějčka a manželů Pessových. Tyto poté podrobuje komparaci a nachází v nich souvislosti s tématem intimity a tématy příbuznými, čímž dokazuje jejich vzájemnou provázanost a důležitost pro zdravý vývoj předškolního dítěte. Teoretická část také věnuje pozornost skutečnosti, zda téma intimity nachází v předškolním vzdělávání své právoplatné místo a jakým způsobem je zahrnuto do kurikula. Praktická část představuje plán, realizaci a evaluaci týdenního projektu, jenž si klade za cíl pomocí principů Filozofie pro děti citlivě nastínit téma intimity dětem předškolního věku. Stěžejním prvkem tohoto projektu je autorská dětská kniha, jež má sloužit jako vhodný didaktický materiál pedagogům mateřských škol v oblasti zmiňované problematiky. The bachelor thesis addresses the issue of intimacy as a topic for preschool children in kindergartens. The theoretical part provides an insight into different conceptions of intimacy and the terms associated with it, which will be further used for the practical part. It also looks at the physical and mainly psychological development of the preschool child, particularly in relation to intimacy. It also focuses on three well-known theories of human needs, specifically according to Abraham Maslow, Zdeněk Matějček and the Pesso family. It then subjects these to comparison and finds connections between them and the themes of intimacy, demonstrating their interrelatedness and importance for the healthy development of the preschool child. The theoretical part also pays attention to whether the topic of intimacy finds its rightful place in preschool education and how it is included in the curriculum. The practical part presents the planning, implementation and evaluation of a week-long project that aims to sensitively introduce the topic of intimacy to preschool children using the principles of Philosophy for Children. The core element of this project is an original children's book, which is intended to serve as a suitable didactic material for kindergarten teachers in the field of the above-mentioned issue. Keywords: intimita; lidské potřeby; Filozofie pro děti; čtení; diskuze; intimacy; human needs; Philosophy for Children; reading; discussion Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Intimita jako téma pro děti předškolního věku

Bakalářská práce řeší problematiku intimity jako vhodného tématu pro děti předškolního věku v mateřských školách. Teoretická část poskytuje vhled do různých pojetí intimity a termínů s ní spojovaných, ...

HLAVÁČKOVÁ, Eliška
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Začínáme s atletikou již v mateřské škole
KRAJČOVÁ, Eliška
2024 - Czech
Bakalářská práce se v teoretické části zaměřuje na dítě předškolního věku, jeho tělesný a motorický vývoj a věnuje se rozvoji pohybových dovedností u dětí předškolního věku. Dále se teoretická část věnuje atletice, její historii, charakteristice a zejména se zaměřuje na atletiku pro děti. Praktická část bakalářské práce přináší výsledky ověřování metodického programu "Začínáme s atletikou již v mateřské škole", který byl v mateřských školách ověřován na základě kvalitativního výzkumného šetření, konkrétně metodou rozhovorů a zúčastněného pozorování. In the theoretical part, the bachelor´s thesis focuses on the preschool children, on their physical and motor development and also focuses on the movement skills development of preschool children. As next the theoretical part focuses on the athletics, its history, characteristics and especially focuses on the athletics for children. The practical part of the bachelor´s thesis presents results of the methodological program "We start with athletics already in kindergarten", which was verified in kindergartens on the basic of a qualitive research, specifically were made methods of interviews and participant observation. Keywords: dítě předškolního věku; vývoj; atletika; metodický program; preschool child; development; athletics; methodological program Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Začínáme s atletikou již v mateřské škole

Bakalářská práce se v teoretické části zaměřuje na dítě předškolního věku, jeho tělesný a motorický vývoj a věnuje se rozvoji pohybových dovedností u dětí předškolního věku. Dále se teoretická část ...

KRAJČOVÁ, Eliška
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Dětská jóga v mateřské škole
PETRÁŠKOVÁ, Barbora
2024 - Czech
Bakalářská práce se zabývá jógou v mateřské škole. Teoretická část je zaměřena na dítě předškolního věku a na definování základních pojmů související s tématem dětské jógy. Práce je rovněž doplněna o skladbu lekce dětské jógy, jógovou terapii či využití motivačních pomůcek. Praktická část bakalářské práce přináší výsledky ověření metodického programu "Dětská jóga v mateřské škole," který byl v mateřských školách ověřován metodou zúčastněného pozorování a kvalitativního rozhovoru. This bachelor thesis deals with yoga in kindergarten. The theoretical part is focused on the preschool child and on defining the basic concepts related to the topic of children's yoga. The thesis is also accompanied by the composition of a children's yoga lesson, yoga therapy or the use of motivational aids. The practical part of the bachelor's thesis presents the results of the methodological program "Children's Yoga in Kindergarten," which was verified in kindergartens by participant observation and qualitative interview method. Keywords: dětská jóga; mateřská škola; metodický program; children's yoga; kindergarten; methodical program Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Dětská jóga v mateřské škole

Bakalářská práce se zabývá jógou v mateřské škole. Teoretická část je zaměřena na dítě předškolního věku a na definování základních pojmů související s tématem dětské jógy. Práce je rovněž doplněna o ...

PETRÁŠKOVÁ, Barbora
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Netradiční rytmické hudební nástroje
ŠVANDOVÁ, Aneta
2024 - Czech
Bakalářská práce Netradiční hudební rytmické nástroje se zabývá využitím předmětů všedního dne k provozování elementárních instrumentálních aktivit v mateřské škole. Teoretická část práce je zaměřena na hudební rozvoj dětí v předškolním věku, hudební činnosti v mateřské škole využívané a výroba a hra na vhodné netradiční hudební nástroje. Praktická část je zaměřena na realizaci týdenního plánu zaměřeného na využití předmětů, kterými jsou děti v domácnosti běžně obklopovány, k hudebním činnostem. Ty jsou přizpůsobeny dětem ve věku 3-4 roky. Závěrem tohoto týdenního plánu je sebereflexe a reflexe učitelky. Součástí je také dotazník pro učitele mateřských škol. Cílem tohoto dotazníku je zjistit, zda a jakým způsobem pracují s netradičními hudebními nástroji. Bachelor thesis Non-traditional musical rhythmic instruments are engaged in the use of everyday subjects to perform elementary instrumental activities in kindergarten. The theoretical part of the work focuses on the musical development of preschool children, the musical activities used in kindergarten, and the creation and playing of suitable non-traditional musical instruments. The practical part focuses on implementing a weekly plan aimed at using everyday subjects for musical activities. These activities are adapted to children 3-4 years old. The conclusion of this week's plan is self-reflection and reflection by the teacher. It also includes a questionnaire for kindergarten teachers. The aim of this questionnaire is to find out if and how they work with non-traditional musical instruments. Keywords: netradiční hudební nástroje; rytmické hudební nástroje; hra na hudební nástroje; předškolní věk; non-traditional musical instruments; rhythmic musical instruments; playing musical instruments; preschool-age Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Netradiční rytmické hudební nástroje

Bakalářská práce Netradiční hudební rytmické nástroje se zabývá využitím předmětů všedního dne k provozování elementárních instrumentálních aktivit v mateřské škole. Teoretická část práce je zaměřena ...

ŠVANDOVÁ, Aneta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Soubor aktivit a her pro rozvoj matematické pregramotnosti u dětí předškolního věku
ZOBALOVÁ, Jitka
2024 - Czech
Tato práce pojednává o významu rozvoje matematického myšlení u dětí předškolního věku. Nabízí soubor aktivit, her a činností, které lze uplatnit při práci s dětmi v oblasti rozvoje matematických představ, a může sloužit jako zásobník začínajícím učitelkám, ale i učitelkám s pedagogickou praxí. V teoretické části práce seznamuje s vývojem dítěte předškolního věku, předmatematickými činnostmi a charakteristikou současného pojetí předškolního vzdělávání s ohledem na rozvoj matematické pregramotnosti v oblasti motorické, kognitivní i emocionální. Praktická část obsahuje soubor aktivit, her a činností, který je rozdělen do jednotlivých oblastí rozvoje matematické pregramotnosti. Tento soubor je ověřen v praxi a je podrobně reflektován. This thesis discusses the importance of developing mathematical thinking in children of preschool age. The work offers a set of activities and games that can be used when working with children to develop mathematical ideas. It can serve as a reservoir for beginning teachers, as well as teachers with pedagogical experience. The theoretical part of the thesis introduces the development of a preschool child, pre-mathematical activities, and the characteristics of the current concept of preschool education, including the development of mathematical preliteracy in the motor, cognitive, and emotional areas. The practical part contains a set of activities and games that are divided into individual areas of developing mathematical literacy. This file is verified in practice and is reflected in detail. Keywords: matematická pregramotnost; předškolní věk; předmatematické činnosti; aktivity; hry; mathematical pre-literacy; preschool age; pre-mathematical activities; activities; games Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Soubor aktivit a her pro rozvoj matematické pregramotnosti u dětí předškolního věku

Tato práce pojednává o významu rozvoje matematického myšlení u dětí předškolního věku. Nabízí soubor aktivit, her a činností, které lze uplatnit při práci s dětmi v oblasti rozvoje matematických ...

ZOBALOVÁ, Jitka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Poslech artificiální hudby v mateřské škole
ZABLOUDILOVÁ, Martina
2024 - Czech
Cílem této bakalářské práce je vytvořit pro děti z mateřské školy nabídku aktivit, které jim přiblíží artificiální hudbu. Záměrem těchto aktivit je podpořit v dítěti vztah k hudbě, porozumění hudební skladbě a seznámit ho s hudebními nástroji. Teoretická část práce se zaměřuje na vývoj předškolního dítěte v oblasti emocí, představivosti, pozornosti a hudby. Dále charakterizuje poslechové činnosti v mateřské škole a metodiku těchto činností, a to v každé věkové skupině. Praktickou část tvoří nabídka činností spjatých s artificiální hudbou, které se prolínají všemi oblastmi vzdělávání. The goal of this bachelor's thesis is to create a range of activities for kindergarten children that will introduce them to artificial music. The purpose of these activities is to support the child's relationship to music, understanding of musical composition and familiarize him with musical instruments. The theoretical part of the thesis focuses on the development of preschool children in the field of emotions, imagination, attention and music. Further characterizes listening activities in the kindergarten and methodology of those activities at any age of child. The practical part consist of an offer off activities related to artificial music, which are intertwined with all areas of education. Keywords: předškolní dítě; mateřská škola; artificiální hudba; poslech hudby; preschool child; kindergarten; artificial music; listening to music Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Poslech artificiální hudby v mateřské škole

Cílem této bakalářské práce je vytvořit pro děti z mateřské školy nabídku aktivit, které jim přiblíží artificiální hudbu. Záměrem těchto aktivit je podpořit v dítěti vztah k hudbě, porozumění hudební ...

ZABLOUDILOVÁ, Martina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases