Number of found documents: 99093
Published from to

Gemini
Dolíhalová, Kristýna; Františák, Luboš; Marek, Jiří
2024 - Czech
Bakalářská práce se věnuje revitalizaci střední školy Gemini pro zdravotně postižené a její přilehlé zahrady. Škola se nachází v klidném prostřední brněnského sídliště Lesná. Kvůli rychlé přestavbě bývalé mateřské školky a jeslí na střední školu v 90. letech, dnes nesplňuje ideální prostředí a podmínky pro studenty s tělesným postižením. Proto jsem se rozhodla pro rozsáhlou revitalizaci této budovy, která zohledňuje aktuální potřeby vzdělávání pro studenty se zdravotním postižením. The bachelor thesis focuses on the revitalization of the Gemini High School for the Disabled and its adjacent garden. The school is located in a quiet area of the Lesná housing estate in Brno. Due to the rapid conversion of the former kindergarten and nursery into a secondary school in the 1990s, it does not meet the ideal environment and conditions for students with disabilities today. Therefore, I decided to undertake an extensive renovation of this building to reflect the current educational needs for students with disabilities. Keywords: Revitalizace; střední škola; sídliště Lesná; bezbariérovost; Revitalization; high school; residences Lesná; accessibility Available in a digital repository NRGL
Gemini

Bakalářská práce se věnuje revitalizaci střední školy Gemini pro zdravotně postižené a její přilehlé zahrady. Škola se nachází v klidném prostřední brněnského sídliště Lesná. Kvůli rychlé přestavbě ...

Dolíhalová, Kristýna; Františák, Luboš; Marek, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Novostavba na Kraví hoře v Brně
Sovíček, Filip; Kristek, Jan; Rozwalka, Szymon
2024 - Czech
Anotace Bakalářská práce se zabývá parcelou na Kraví hoře. Kraví hora je mnohovrstevnaté místo spojující různorodé skupiny, které nabízí mnoho volnočasových aktivit od sportovního vyžití v plaveckém bazénu po odpočinek v parku. V okolí se nachází stavební a právnická fakulta a vybraný pozemek jednou stranou přiléhá k zahrádkářské kolonii. Návrh se zabývá vysokoškolskými kolejemi a to proto, že studenti a zahrádkáři mohou zajistit na první pohled nezvykle harmonické využívání tohoto území. Obě skupiny se nebudou rušit, zahrádky jsou nejvíce vytížené přes víkend, kdy mnoho studentů odjíždí domů. Z druhé strany je parcela obklopena silnicí vedoucí od likusáků k autoservisu. Setkávají se zde dva světy, provoz na frekventované silnici a klid soukromých zahrad. Projekt tento rozdíl reflektuje a k oběma stranám budovy se proto staví jinak. Strana k silnici se skládá z pevně daného rastru pokojů. Naopak východní strana je v práci vnímaná jako pokračování zahrad a gradace v rozpohybovanou strukturu. Rozpohybování obvodových stěn této části zajistí dostatek světla i přes orientaci na východ a zároveň vytváří zákoutí pro společenská setkání či soukromý oddech. Přechod mezi těmito světy tvoří ústřední chodba se schodištěm a výtahem, která prostupuje do obou stran budovy v podobě společenských místností. Pod celým objektem je krytý prostor pro volné využití s garáží, který svým konstrukčním rozdělením kopíruje celý objekt. V těchto prostorách se také nachází technická místnost a tubus výtahu. Západní stranu budovy lemují dvě rampy vedoucí z rušné silnice k hlavnímu a bočnímu vchodu. Abstract The bachelor thesis deals with a plot of land on Kraví hora. Kraví hora is a multi-layered place that brings together diverse groups and offers many leisure activities from sports in the swimming pool to relaxation in the park. There are Engineering and Law faculties in the area and the selected land adjoins a gardening colony on one side. The proposal deals with university dormitories and this is because students and gardeners can provide a seemingly unusually harmonious use of the area. The two groups will not interfere; the gardens are busiest at the weekend when many students go home. On the other side, the plot is surrounded by a road leading from the “likusáky” to car repair shop. Two worlds meet here, the traffic on the busy road and the tranquility of the private gardens. The project reflects this difference and therefore treats the two sides of the building differently. The side facing the road consists of a fixed grid of rooms. In contrast, the east side is seen in the work as a continuation of the gardens and a gradation into a sprawling structure. The staggered exterior walls of this section ensure plenty of light despite the orientation to the east, while creating nooks and balconies for social gatherings or private respite. The transition between these worlds is formed by a central corridor with a staircase and lift, which penetrates both sides of the building in the form of public rooms. Under the whole building is a covered space for free use and a garage, which in its structural division follows the whole building. In this space there is also a utility room and a lift tube. The west side of the building is flanked by two ramps leading from the busy road to the main and side entrances. Keywords: koleje; Kraví hora; studenti; zahrádkářské kolonie; Brno; rastr; přechod; oslunění; dormitories; Kraví hora; students; gardening colonies; Brno; raster; transition; sunlight Available in a digital repository NRGL
Novostavba na Kraví hoře v Brně

Anotace Bakalářská práce se zabývá parcelou na Kraví hoře. Kraví hora je mnohovrstevnaté místo spojující různorodé skupiny, které nabízí mnoho volnočasových aktivit od sportovního vyžití v plaveckém ...

Sovíček, Filip; Kristek, Jan; Rozwalka, Szymon
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Vodácké centrum Pisárky
Filatova, Natalia; Obrtlík, Jan; Májek, Jan
2024 - Czech
Tématem bakalářské práce je návrh adaptace areálu bývalé úpravny vody v městské čtvrti Pisárky v Brně pro vytvoření novostavby vodáckého sportovního centra s využitím stávajících konstrukcí usazovacích nádrží a přilehlých ploch pro vytvoření vodáckého centra. Návrh centra současně navazuje na studie úpravy koryta řeky Svratky a vytvoření vodáckého kanálu. Konceptem architektonického řešení bylo vytvořit objekty tak, aby propojujily exteriér s interiérem. Hmotové řešení vychází z několika bodů. Zaprvé pozemek je vymezený na jihu ulicí Pisáreckou a na východě Žabovřeskou, na místě jejích křížení se nachází estakáda mimoúrovňové křižovatky. Vzniká velmi hlučný prostor, proto bylo důležité vytvořit „bariéru“, aby vznikl soukromý a tichý prostor pro odpočinek s výhledem na řeku a na pisárecký kopec. Budova sportovního centra zopakuje tvar ulic, přičemž nejvyšší bod budovy se nachází v místě mimoúrovňové křižovatky a štřecha budovy klesa podél obou ulic. Na těchto dvou fasádách je málo prosklených ploch, zároveň fasády směřované k řece navázují na okolní přírodu svými prosklenými fasádami. Zadruhé bylo nutné respektovat zázemí pro vodáky, které by mělo být nejblíž k řece se snadným přístupem. Proto se vodácké centrum nachází o několik metrů níže než budova sportovního centra a je zapuštěno do terénu ze strany ulice Žabovřeské. Zároveň zde bude navrženo nábřeží podél řeky a kanálu, které bude napojeno klesajícími chodníky na ulice Pisárecka a Žabovřeská. Tvar budovy a tvar nábřeží zde respektují tvar řeky vodáckého kanálu. Toto centrum bude sloužit členům vodáckého oddílu a obyvatelům všech věkových skupin. The topic of the bachelor's thesis is the design adaptation of the area of the former water treatment plant in the Pisárky district of Brno for the creation of a new building for a water sports center, utilizing existing structures of settling tanks, and adjacent areas to establish a water sports center. The center's design also aligns with studies for the modification of the Svratka River channel and the creation of a water canal. The architectural concept aims to connect the exterior with the interior. The mass solution is derived from several key points. Firstly, the site is bordered by Pisárecká Street to the south and Žabovřeská Street to the east, intersecting at an overpass of a multilevel interchange. This creates a noisy space, making it essential to establish a "barrier" to create a private and quiet area for relaxation with a view of the river and Pisárky Hill. The sports center building echoes the shape of the streets, with the highest point of the building located at the overpass, and the roof descending along both streets. On these two facades with minimal glass surfaces, the river-facing facades connect to the surrounding nature with glass elements. Secondly, it was necessary to respect the facilities for water sports enthusiasts, situated closest to the river for easy access. Therefore, the water sports center is located several meters lower than the sports center building and is embedded into the terrain along Žabovřeská Street. Additionally, a waterfront area along the river and canal will be designed, connected by descending sidewalks to Pisárecká and Žabovřeská Streets. The shape of the building and the waterfront respects the form of the river and the water canal. This center will serve members of the water sports club and residents of all age groups. Keywords: bakalářská práce; architektonická studie; Brno; Pisárky; řeka Svratka; nábřeží; podzemní garáž; vodácké centrum; koupaliště; sportovní centrum; vstupní hala; šatna; krytý bazén; sauna; plavčík; sportovní hala; basketball; sport; posilovna; wellness; relaxace; kavárna; prosklené plochy; dřevěné lepené rámy; bachelor thesis; architectural study; Brno; Pisárky; the Svratka river; waterfront; underground car park; boating center; open-air swimming pool; sport center; entrance hall; dressing room; indoor swimming pool; sauna; lifeguard; sports hall; basketball; sport; gym; wellness; relax; coffee bar; glass surfaces; laminated timber frames Available in a digital repository NRGL
Vodácké centrum Pisárky

Tématem bakalářské práce je návrh adaptace areálu bývalé úpravny vody v městské čtvrti Pisárky v Brně pro vytvoření novostavby vodáckého sportovního centra s využitím stávajících konstrukcí ...

Filatova, Natalia; Obrtlík, Jan; Májek, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Moštárna a konzervárna Víchov
Holíková, Magdaléna; Muroň, Ivo; Ležatka, Lukáš
2024 - Czech
Předmětem bakalářské práce je zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a části dokumentace pro provádění stavby na základě zadání, které bylo poskytnuto v předmětu BGA021 – Ateliér architektonické tvorby 2. v zimním semestru 2. Ročníku na téma průmyslové stavby Tématem studie je návrh novostavby průmyslového objektu. Areál bude sloužit na výrobu cideru a distribuci a jeho prezentaci veřejnosti. Řešený pozemek se nachází v obci Víchov, která patří do spádové oblasti Černošín okres Tachov v Plzeňském kraji. Konceptem architektonického řešení bylo vytvořit prostor, který bude vyhovovat zamýšlené průmyslové činnosti, zároveň svým hmotovým řešením nebude kontrastovat s architekturou blízké vesnice. Jedná se o 3 jednopodlažní objemy, které svým tvarem a rizality zrcadlí funkci nacházející se v nich. Výrobní část je v povrchové úpravě šedé omítky je převýšena a zastřešena pultovou střechou. Skladové prostory jsou povrchově upraveny šedou omítkou a zastřešeny plochou zelenou střechou. V hlavní objem je v povrchové úpravě bíle omítnut. V tomto funkčním celku se nachází showroom, vstupní hala, šatny, kanceláře a jídelna pro zaměstnance s přístupem do atria. The subject of the bachelor thesis is the preparation of project documentation for building permits and part of the documentation for the implementation of construction based on the assignment, witch was provided in the course BGA021 – Architectural Design Studio 2. in the winter semester of the 2nd year on the topic of industrial building. The subject of the study is the design of a new industrial building. The facility will be used for the production and distribution of cider and it is presentation to the public. The parcel is located in the village of Víchov, which belongd to the catchment area of Černošín, in the Tachov district in the Pilden region. The concept of the architectural concept was to create a space that would suit the intended industrual aktivity, while at the same time it is material design would not contrast with the architecture of the nearby village. There are 3 single-storey volumes which, with their shape and butteresses, mirror the function located in them. The production area, finished in gray plaster, is elevated and covered by a shed roof. The storage area is finished in gray plaster and covered by a flat green roof. The main volume is finished in white plaster, This functional unit includes a showroom, entrance hall, changing room, offices and staff canteen with access to the atrium. Keywords: Bakalářská práce; architektonická studie; Víchov; průmyslový objekt; administrativa; výroba cideru; atrium; zelená extenzivní střecha; keramické nosné zdivo; dřevěný vazník; kořenová čistírna odpadních vod.; Bachelor thesis; architectural study; Víchov; industrial building; administration; cider production; atrium; green extensive roof; ceramic masonry; wooden truss; Root zone wastewater treatment plant. Available in a digital repository NRGL
Moštárna a konzervárna Víchov

Předmětem bakalářské práce je zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a části dokumentace pro provádění stavby na základě zadání, které bylo poskytnuto v předmětu BGA021 – Ateliér ...

Holíková, Magdaléna; Muroň, Ivo; Ležatka, Lukáš
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Mix/Match Brno
Fedorová, Andrea Veronika; Havliš, Karel; Toman, Radek
2024 - Czech
Bakalářská práce se zabývá výstavbou polyfunkčního bytového domu v proluce na ulici Hlinky. Cílem je vytvořit příjemné a zdravé prostředí k bydlení, místo odpočinku a pokoje. Jako přidaná funkce k bydlení slouží polyfunkční prostor určený k pronájmu. Navržená budova má být především místo - domov, kam se lidé každý den vracejí, aby si tam psychicky i fyzicky odpočinuli, a které jim poskytuje útulné, kvalitní a dostupné bydlení. The bachelor thesis deals with the construction of a multifunctional residential building in a gap on Hlinky Street. The aim is to create a pleasant and healthy living environment, a place for relaxation and tranquility. As an added function to living, there is a multifunctional space intended for rental. The proposed building is primarily a place - a home where people return every day to relax mentally and physically as well, and which provides them a cozy, quality, and affordable housing. Keywords: zdravé bydlení; bytový dům; proluka; dostupné bydlení; domov.; healthy living; residential building; gap; affordable housing; home Available in a digital repository NRGL
Mix/Match Brno

Bakalářská práce se zabývá výstavbou polyfunkčního bytového domu v proluce na ulici Hlinky. Cílem je vytvořit příjemné a zdravé prostředí k bydlení, místo odpočinku a pokoje. Jako přidaná funkce k ...

Fedorová, Andrea Veronika; Havliš, Karel; Toman, Radek
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Bytový dům se studentskými kolejemi na Náměstí míru v Brně
Vašková, Kateřina; Klimecký, Martin; Gerö, Jiří
2024 - Czech
Téma mé bakalářské práce se zaměřuje na koncept bytového domu a studentských kolejí v městské části Brno – Stránice. Studovaný areál je situován v blízkosti Kraví Hory. Severozápadní hranice pozemku zároveň tvoří periferii Náměstí Míru. Jihozápadní část pozemku sousedí s existujícími studentskými kolejemi, zatímco jihovýchodní hranice navazuje na místní komunikaci, Cyrilometodějské gymnázium a střední odbornou školu pedagogickou. Okolí efektivně komunikuje s městskou dopravní infrastrukturou, a v rámci automobilové dopravy má areál spojení s hlavními komunikacemi, s přímým přístupem ze severu na hlavní silnici Údolní a dále na sousedící komunikaci Lerchovu. Navrhovaný areál se skládá z bytového domu a studentských kolejí. Tato práce se konkrétně věnuje jednomu ze dvou bloků studentských kolejí, a to čtyřpodlažní budově s jedním podzemním podlažím. V podzemním podlaží se nacházejí hromadné garáže a technická místnost. Objekt je zakončen plochou vegetační střechou. Konstrukce je navržena z systémového keramického zdiva Porotherm, zatepleného minerální vatou. Stropy jsou převážně řešeny systémově, konkrétně skládaným MIAKO stropem, s výjimkou stropu nad suterénem. Každé podlaží nabízí šest kolejních pokojů pro dva až tři studenty, a od druhého podlaží výš jsou některé pokoje doplněny o komfortní lodžie. Tyto pokoje obsahují kuchyňku, koupelnu a pokoj. Při návrhu byl kladen důraz na zajištění dostatečného úložného prostoru. Krajní pokoje jsou speciálně navrženy pro osoby se sníženou schopností pohybu. Chodba v každém podlaží poskytuje navíc prostor pro komunikaci, čtení nebo telefonování, díky přítomnosti sedacího nábytku. Suterén slouží jako garáže a zahrnuje také technickou místnost. Fasáda budovy je navržena jako omítnutá, doplněná o rámy oken v antracitové barvě a zábradlí v modře tyrkysové. Barevnost je zvolena v souladu s mladistvým účelem budovy. The subject of my bachelor's thesis focuses on the concept of a residential building and student dormitories in the urban district of Brno – Stránice. The studied area is situated in close proximity to Kraví Hory. The northwest boundary of the plot also represents the outskirts of Náměstí Míru. The southwest part of the plot adjoins existing student dormitories, while the southeast boundary connects to a local road, Cyril and Methodius gymnasium, and a secondary vocational school for pedagogy. The surroundings efficiently connect to urban transportation infrastructure, and in terms of automobile traffic, the area is linked to several main roads, with direct access from the north to the main road Údolní and further to the adjacent Lerchova Street. The proposed complex consists of a residential building and student dormitories. This work specifically addresses one of the two blocks of student dormitories, a four-story building with one underground floor. In the underground floor, there are garages and a technical room. The top of the building is terminated by a flat green roof. The construction is designed using a system of ceramic masonry, Porotherm, insulated with mineral wool. The ceilings are predominantly designed systematically, using the MIAKO ceiling system, with the exception of the ceiling above the basement. Each floor offers six dormitory rooms for two to three students, and from the second floor upwards, some rooms are supplemented with comfortable balconies. These rooms include a kitchen, bathroom and a living area. End rooms are specially designed for individuals with reduced mobility. Each floor's corridor provides space for communication, reading, or phone calls, thanks to the presence of seating furniture. The basement serves as garages and also houses a technical room. The building's facade is designed as plastered, complemented by window frames antracid coloured and railings in turquoise, contributing to young appearance of the entire structure. Keywords: Náměstí Míru; studentské koleje; Brno; Kraví hora; byty; přechodné bydlení; parkování; bytový dům; lodžie; Namesti Miru; student dormitories; Brno; Kravi Hora; flats; temporary residence; Parking; residential house; balconies Available in a digital repository NRGL
Bytový dům se studentskými kolejemi na Náměstí míru v Brně

Téma mé bakalářské práce se zaměřuje na koncept bytového domu a studentských kolejí v městské části Brno – Stránice. Studovaný areál je situován v blízkosti Kraví Hory. Severozápadní hranice pozemku ...

Vašková, Kateřina; Klimecký, Martin; Gerö, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Autocentrum VW group Brno
Hejcman, Josef; Bílek, Zdeněk; Dýr, Petr
2024 - Czech
Předmětem bakalářské práce je návrh autocentra pro VW Group v Brně. Součástí autocentra je showroom s prodejem nových vozů od značek VW, Seat, Škoda a Audi, prodejna náhradních dílů a servis. Řešený pozemek se nachází v městské části Brno – Komárov mezi ulicemi Sokolova a Hněvkovského. Na pozemku je plánovaná výstavba silniční komunikace z ulice Sokolova, která rozdělí pozemek na dvě části, kdy autocentrum bude umístěno ve větší části při ulici Hněvkovského. Z této nové komunikace pak bude areál přístupný pro vozidla. Navrhované autocentrum je samostatná dvoupodlažní budova sestávající ze dvou hmot ve tvaru hranolů s lichoběžníkovým půdorysem vzájemně propojených. Jedná se o stavbu dvou hal z ocelového skeletového systému se ztužujícím železobetonovým jádrem mezi nimi. Haly jsou rozlišeny výškově, provozně i barevně. Střecha je vegetační a jsou na ni umístěny solární panely. Showroom pro prodej nových vozů a prodejna náhradních dílů se nachází v té vyšší, která je výrazně prosklena sloupko-příčkovou fasádou, na kterou v úrovni nosné konstrukce střechy navazuje fasádní kazetový systém Dri Design Tapered v tmavě modré barvě RAL 5026. Servis se skladem se nachází v menší rozlehlejší hale, jejíž fasáda je tvořena sendvičovými panely vertikálně kladenými s hladkou povrchovou úpravou ve světlé barvě RAL 9016 a sendvičovými panely horizontálně kladenými v barvě RAL 5026 v sloupcích v prostoru vrat a oken. Haly si tak vzájemně kontrastují. Hygienické zázemí pro zaměstnance je umístěno v železobetonovém jádře. The subject of the bachelor thesis is the design of a car center for the VW Group in Brno. The car center includes a showroom with the sale of new cars from the brands VW, Seat, Škoda, and Audi, a spare parts shop, and a service center. The site under consideration is located in the Brno – Komárov district, between Sokolova and Hněvkovského streets. There is a planned construction of a road from Sokolova Street on the site, dividing it into two parts, with the car center situated in the larger part along Hněvkovského Street. The new road will provide access to the facility for vehicles. The proposed car center is a standalone two-story building consisting of two prismatic-shaped volumes connected to each other with a trapezoidal footprint. It is a structure with two halls made of a steel skeletal system with a reinforced concrete core between them. The halls are differentiated in terms of height, function, and color. The roof is green (vegetative) and equipped with solar panels. The showroom for the sale of new cars and the spare parts shop are located in the taller hall, which features a prominently glazed column-truss facade. This facade is followed by a Dri Design Tapered cassette system in a dark blue color (RAL 5026) at the level of the roof's supporting structure. The service area with a warehouse is situated in the smaller, more expansive hall, and its facade consists of vertically laid sandwich panels with a smooth surface in a light color (RAL 9016), and horizontally laid sandwich panels in the color RAL 5026 in columns around the doors and windows. The halls thus contrast with each other. The hygiene facilities for employees are located in the reinforced concrete core. Keywords: Autocentrum; VW; Volkswagen; automobilový servis; Brno; ocelový skeletový systém; Kingspan; Jansen; sloupko-příčková fasáda; Car center; VW; Volkswagen; car service; Brno; steel skeletal system; Kingspan; Jansen; column-truss facade Available in a digital repository NRGL
Autocentrum VW group Brno

Předmětem bakalářské práce je návrh autocentra pro VW Group v Brně. Součástí autocentra je showroom s prodejem nových vozů od značek VW, Seat, Škoda a Audi, prodejna náhradních dílů a servis. Řešený ...

Hejcman, Josef; Bílek, Zdeněk; Dýr, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Mix/Match
Hauke, Adriana; Palaščak, Michal; Manton, Ryan
2024 - Czech
Projekt se zaměřuje na architektonický návrh polyfunkční budovy převážně určené k bydlení, s konkrétním zaměřením na ubytování pro studenty. Tato volba je založena na důkladné analýze okolní oblasti. Návrh integruje již existující tenisový klub a zároveň přináší nové funkční prvky. Mezi ně patří kavárna/bar, studijní prostory, vnitřní sportovní hala s padelovým kurtem a hostel. Jeden z tenisových kurtů je na zemi a druhý je na střeše budovy. V mé koncepci otevírám místo více veřejnosti, umožňujíc každému užívat si výhledy a atmosféru, kterou nabízí, a tím vytvářím místo pro komunitu. The project is centered around architectural design of a mixed-use building primarily tailored for residential purposes, with a specific focus on student accommodation. This decision is grounded in a thorough analysis of the surrounding area. I am proposing a design that integrates tennis club already existing on the site while introducing new functional elements. These include a café/bar, study spaces, interior sport hall with a padel court and a hostel. One of the tennis courts is on the ground and one is on a roof of the building. In my proposal, I am opening the site more to the public, allowing anyone to enjoy the views and atmosphere it offers, thereby creating a place for a community. Keywords: polyfunkce; bydlení; studenti; sport; tenis; komunita; pasáž; veřejný prostor; mix-use; housing; students; sport; tennis; community; passage; public space Available in a digital repository NRGL
Mix/Match

Projekt se zaměřuje na architektonický návrh polyfunkční budovy převážně určené k bydlení, s konkrétním zaměřením na ubytování pro studenty. Tato volba je založena na důkladné analýze okolní oblasti. ...

Hauke, Adriana; Palaščak, Michal; Manton, Ryan
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Relaxační a pohybové centrum
Kalábková, Ladislava; Obrtlík, Jan; Májek, Jan
2024 - Czech
Bakalářská práce se zaměřuje na návrh administrativní budovy na ulici Soukenická v rušné časti Brna. Momentálně se na parcele nachází budovy s nulovým využitím, objekty chátrající a parkoviště. Celé místo je neatraktivní, má omezené využití a negativně ovlivňuje estetiku nároží dvou důležitých ulic – Soukenická a Hybešova. Architektonický návrh zahrnuje vytvoření atraktivního nárožního objektu s multifunkčním využitím, podzemní garáží a propojením s existující budovou Malé Ameriky, která by mohla mít nové funkční využití ve formě obchodní a restaurační pasáže, či uměleckých ateliérů. Administrativní budova nabízí parter s restaurací, bistrem, kavárnou a obchodem. Prostory jsou variabilní, umožňující vlastní úpravy majitelů podle jejich potřeb. Další nadzemní podlaží jsou vybavena kancelářemi, a to hromadnými i pro menší skupiny či jednotlivce. Sedmé nadzemní podlaží disponuje zelenou pochozí střechou, kavárnou a zasedacími a prezentačními místnostmi. Bakalářská práce se do podrobnosti zabývá částí administrativní budovy, kde se nachází hlavní schodiště s výtahem. Současně návrh uplatňuje propojení ulice Soukenické s Malou Amerikou skrze pasáž v navrhovaném objektu, a to kvůli možnému budoucímu využití budovy. Práce vychází z ateliéru architektonické tvorby z druhého ročníku se zaměřením na veřejné stavby. The bachelor thesis focuses on the design of an administrative building on Soukenická Street in the bustling part of Brno. Currently, the plot houses buildings with zero utilization, deteriorating structures, and a parking lot. The entire area is unattractive, has limited use, and negatively affects the aesthetics of the intersection of two important streets – Soukenická and Hybešova. The architectural design includes the creation of an attractive corner building with multifunctional use, an underground garage, and a connection to the existing Malá Amerika building, which could have a new functional purpose as a commercial and restaurant passage or art studios. The administrative building offers a ground floor with a restaurant, bistro, café, and shop. Spaces are variable, allowing owners to customize them according to their needs. Additional above-ground floors are equipped with offices, both for larger groups and individuals. The seventh floor features a green accessible roof, a café, and meeting and presentation rooms. The bachelor thesis delves into the details of the administrative building section housing the main staircase with an elevator. Simultaneously, the design incorporates the connection of Soukenická Street with Malá Amerika through a passage in the proposed structure, aiming for potential future use of the building. The work stems from the architectural design studio in the second year, focusing on public structures. Keywords: administrativní budova; restaurace; kanceláře; kamenné ostění; park; Malá Amerika; vegetační střecha; travertin; bakalářská práce; administrative building; restaurant; offices; stone cladding; park; Little America; green roof; travertine; bachelor thesis Available in a digital repository NRGL
Relaxační a pohybové centrum

Bakalářská práce se zaměřuje na návrh administrativní budovy na ulici Soukenická v rušné časti Brna. Momentálně se na parcele nachází budovy s nulovým využitím, objekty chátrající a parkoviště. Celé ...

Kalábková, Ladislava; Obrtlík, Jan; Májek, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Obnova secesního hostince Orlík v Zákupech
Křeček, Vít; Mikeš, Stanislav; Guzdek, Adam
2024 - Czech
Tématem bakalářské práce je obnova secesního Hostince Orlík v Zákupech. Navrhovaná obnova se především zabývá vrácením původní funkce hostince a společenského sálu a částečnou konverzí na průmyslový provoz mini-pivovaru. Návrh ctí původní secesní prvky jako je čelní fasáda, střešní konstrukce, klenby, litinové sloupy, kované secesní zábradlí nebo štukové ornamentální sloupy na empoře sálu. Budova v minulosti prošla částečnými rekonstrukcemi, které dílčí součásti interiéru a dvorní fasády nenávratně poškodily. Návrh na tyto části reaguje a přetvořuje. Důležitou změnou vnitřní dispozice a přístupu do budovy je vytvoření průchodné exteriérové chodby z ulice do dvora, kde vzniká vlastní náměstí, které bude sloužit jako letní zahrádka hostince a jako manipulační prostor mini-pivovaru. Výrazná je proměna dvorní fasády, kde dojde ke sjednocení fasády velkoformátovými francouzskými okny, které propojují vnitřní prostory sálu s dvorem, a vertikální vegetací bostonského břečťanu – vegetace dodává dvoru život a měřítko. Nová funkce pivovaru by měla sloužit jako hlavní turistický cíl pro návštěvu secesního hostince Orlík a bude také hlavním ekonomickým zdrojem pro provoz. Výsledkem je architektonická studie, konstrukční studie, částečná dokumentace pro provedení stavby a technická dokumentace detailu výčepního a barového pultu. The topic of the bachelor thesis is the restoration of the Art Nouveau Orlík Inn in Zákupy. The proposed restoration mainly deals with the return of the original function of the inn and the ballroom and partial conversion to mini-brewery. The design honours the original Art Nouveau elements such as the front façade, roof structure, arches, cast iron columns, wrought iron Art Nouveau railing or the stucco ornamental columns on the hall's emporium. The building has undergone partial renovations in the past, which have irreparably damaged parts of the interior and the courtyard façade. The design responds to and reworks these parts. An important change to the internal layout and access to the building is the creation of a pass-through exterior corridor from the street to the courtyard, creating its own plaza that will serve as the inn's summer seating space and as a handling area for the mini-brewery. The transformation of the courtyard façade is significant, where the façade will be unified with large-format French windows that connect the interior spaces of the hall to the courtyard, and a vertical vegetation of Boston ivy - the vertical vegetation adds life and scale to the courtyard. The new function of the brewery should serve as a major tourist destination for visiting the Art Nouveau Orlik Inn in Zákupy and will also be a major economic resource for the operation. The result is an architectural study, a design study, partial construction documents and technical documentation for the detail of the taproom and bar counter. Keywords: architektonická studie; secese; mini-pivovar; hostinec; bar; Zákupy; elektroosmóza; vertikální vegetace; pohledový beton; architectural master plan; Art Nouveau; mini-brewery; pub; bar; Zákupy; electroosmosis; vertical vegetation; exposed concrete Available in a digital repository NRGL
Obnova secesního hostince Orlík v Zákupech

Tématem bakalářské práce je obnova secesního Hostince Orlík v Zákupech. Navrhovaná obnova se především zabývá vrácením původní funkce hostince a společenského sálu a částečnou konverzí na průmyslový ...

Křeček, Vít; Mikeš, Stanislav; Guzdek, Adam
Vysoké učení technické v Brně, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases