Used filters (2)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 297394
Published from to

Sportovní areál
Petřkovský, Lukáš; Kudělka, Tomáš; Brukner, Bohuslav
2024 - Czech
Předmětem zadání diplomové práce bylo zpracování sportovního areálu pro stádium provádění staveb. Navržený objekt kombinuje změnu stávajícího stavu s přístavbou současného objektu. Jedná se o stavbu určenou pro sport a rekreaci, má 2 nadzemní a jedno podzemní částečně podsklepené podlaží zapuštěné do svažitého terénu pozemku. V objektu se nachází šatny se zázemím a příslušenství, v objektu je nově navrženo fitness zařízení se saunou. Součástí stavby jsou venkovní parkovací stání. V prvním nadzemním podlaží původního objektu se nachází šatny pro sport se zázemím a schodiště. V přístavbě prvního podlaží jsou navrženy prostory fitness a umývárny. V další části se nachází hygienické prostory pro veřejnost a místnosti pro občerstvení. V druhém nadzemním podlaží se nachází klubovna a společenská místnost. V části přístavby je umístěno 2. patro s fitness a sauna s vlastním vstupem. V podzemním podlaží jsou umístěny sklady. Nosnou konstrukci tvoří v původní části cihelné zdivo z cihel plných. Přístavby jsou navrženy z CLT panelů. Panely tvoří nosné konstrukce pro stěny, stropy a střechu. Základové konstrukce jsou ze železobetonu stejně jako podzemní podlaží. Fasáda je tvořena vodorovným modřínovým obkladem a falcovaným kovovým obkladem. Zateplení tvoří minerální vlna ve fasádě a PIR desky ve střeše. The subject of the diploma thesis was the elaboration of a sports complex for the construction stage. The proposed facility will be a modification of the existing state with an extension of the current facility. The building is intended for sports and recreation, has 2 above ground and 1 underground partially basement floor embedded in the sloping terrain of the site. The building contains changing rooms with facilities and accessories, and a newly designed fitness facility with sauna. The building includes outdoor parking spaces. On the first floor of the original building there are changing rooms for sports with facilities and staircase. In the extension of the first floor, fitness and washroom facilities are proposed. In another part there are sanitary facilities for the public and refreshment rooms. On the second floor there is a clubhouse and a lounge. In part of the extension is located 2 nd floor fitness and sauna with its own entrance. In the underground floor there are warehouses. The load-bearing structure consists of solid brickwork in the original part. The extensions are designed in clt panels. The panels form the load-bearing structure for the walls, ceilings and roof. The foundation structures are made of reinforced concrete same as as the underground floor. The façade consists of horizontal larch cladding and folded metal cladding. The insulation consists of mineral wool in the facade and pir boards in the roof. Keywords: Rekonstrukce; clt panely; šikmá střecha; sportovní areál; sport; fotbal; Reconstruction; clt panels; pitched roof; sports grounds; sport; football Available in a digital repository NRGL
Sportovní areál

Předmětem zadání diplomové práce bylo zpracování sportovního areálu pro stádium provádění staveb. Navržený objekt kombinuje změnu stávajícího stavu s přístavbou současného objektu. Jedná se o stavbu ...

Petřkovský, Lukáš; Kudělka, Tomáš; Brukner, Bohuslav
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Mateřská škola Říčany
Tylčer, Radim; Sukop, Lukáš; Ostrý, Milan
2024 - Czech
Cílem této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro novostavbu mateřské školy s téměř nulovou spotřebou energie. Projekt je složen ze tří částí. První část obsahuje návrh stavebního řešení. Objekt je samostatně stojící a nepodsklepený. Mateřská škola je navržena s kapacitou pro 40 dětí rozdělených do dvou oddělení. Jedná se o jednopodlažní budovu s plochou zelenou střechou. Objekt je zděný z keramických bloků typu THERM. Konstrukční systém je smíšený a založen na základových pasech. Stropní konstrukce jsou navrženy jako monolitické stropní desky. Fasáda je tvořena jako provětrávaná s obkladem z vláknocementových desek. Druhá část se zabývá návrhem systémů TZB, posouzením energetické náročnosti budovy a využitím energie z obnovitelných zdrojů. Budova využívá jako vytápění tepelné čerpadla vzduch voda, vzduch je zajišťován nuceným větráním s rekuperací tepla, dodávka elektřiny je částečně zajištěna fotovoltaickým systémem. Poslední část diplomové práce je hodnocení budovy podle multikriteriálního hodnocení pozemních staveb. Pro toto hodnocení je využito národní metodiky SBToolCZ. The aim of this Master's thesis is to prepare project documentation for the building permit of a kindergarten with near-zero energy consumption. The thesis consists of three parts. The first part includes architectural and structural designs. The kindergarten is a detached single-storey building with flat green roof. Its designed capacity is 40 children in two sections. The building will have concrete strip foundations, ceramic masonry walls and reinforced concrete roof slabs. The facade will be ventilated with cladding made of fiber-cement panels. The second part deals with the design of building services and the assessment of the building energy performance. The building will ulitize air water heat pumps for space and domestic hot water heating, mechanical ventilation with heat recovery for air supply, and photovoltaic plant will partially cover its electricity consumption. Lighting and a rainwater management system have been designed too. The building will use LED lighting and rainwater will be used for watering green areas and flushing toilets. The final part of the thesis involves multi-criteria evaluation of the building SBToolCZ methodology. Environmental criteria, social criteria, location, economy, and management were assessed. For a better assessment of the building were designed a green roof, ventilated facade, energy-efficient renewable sources, partially environmentally friendly materials, electric vehicle charging stations, and so on. Keywords: Mateřská škola; zelená plochá jednoplášťová střecha; provětrávaná fasáda; nucené větrání se zpětným získáváním tepla; fotovoltaický systém; SBToolCZ.; Kindergarten; green flat roof; ventilated facade; forced ventilation with heat recovery; photovoltaic system; SBToolCZ. Available in a digital repository NRGL
Mateřská škola Říčany

Cílem této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro novostavbu mateřské školy s téměř nulovou spotřebou energie. Projekt je složen ze tří částí. První část obsahuje návrh stavebního ...

Tylčer, Radim; Sukop, Lukáš; Ostrý, Milan
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Kancelářská budova s coworkingem
Borková, Sabina; Sochorová,, Zuzana; Struhala, Karel
2024 - Czech
Předmětem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace na stavební povolení pro novostavbu kancelářské budovy. Novostavba se nachází v jihovýchodní části města Pardubice. Kancelářská budova je navržena jako samostatně stojící dvoupodlažní s plochou vegetační střechou. Objekt má zastavěnou plochou 498,20 m2. První část diplomové práce se zabývá architektonicko-stavebním návrhem budovy. Novostavba je založena na monolitických základových pasech z železobetonu betonu. Svislý konstrukční systém je z keramických tvárnic, objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS z čedičové minerální vlny. Vodorovné konstrukce jsou tvořeny ze stropních panelů SPIROLL tl. 250 mm. Pohyb mezi jednotlivými podlažími je v objektu zajištěn pomocí prefabrikovaného železobetonového schodiště a výtahu. Stěny okolo výtahové šachty jsou monolitické, železobetonové. Budova je posouzena z hlediska stavební fyziky, a to tepelně technických požadavků, akustiky, denního osvětlení a insolace. Druhá část diplomové práce se zabývá koncepčním návrhem technického zařízení budovy. V této části je koncepční návrh umělého osvětlení, hospodaření s dešťovou vodou v budově, koncepční návrh vytápění, nuceného větrání, chlazení a fotovoltaických panelů na objektu. Kancelářská budova je vytápěna pomocí horkovodu, na které jsou v budově napojena otopná tělesa a podlahové vytápění. Nucené větrání je zajištěno pomocí dvou VZT jednotek. Budova je chlazena pomocí dvou VRF jednotek a jednotlivých kazetových jednotek v místnosti. Na objektu se nachází 42 fotovoltaických panelů s orientací na východ a západ. Třetí část diplomové práce se zabývá posouzením životního cyklu dané konstrukce. V této části je posouzeno šest různých skladeb ploché vegetační střechy. Tyto skladby se od sebe liší typy hydroizolačního materiálu a typem spádové vrstvy. Jako funkční jednotka pro LCA byla zvolena střešní plocha o velikosti 1 m2 se součinitelem prostupu tepla U = 0,148 W/ (m2.K). Při výpočtech byl využit software One Click LCA. Pro každou skladbu byl vytvořen životní cyklus, zahrnující jednotlivé fáze a moduly definované v ČSN EN 15978. Pro zpracování diplomové práce byly použity tyto programy: AutoCAD 2022, ArchiCAD 25, Building Designe, Hluk +, FIRE–NX, DEKSOFT, One Click LCA, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Adobe Acrobat. The aim of the thesis is to design a detached two-storey office building with green roof in Pardubice. The thesis has three parts. First part presents architectural and structural designs. The building has concrete strips. The vertical loadbearing structures are designed from ceramic blocks. The envelope wall is insulated with mineral wool ETICS. The horizontal structures are designed from the prestressed Spiroll floor panels. The floors are connected by prefabricated reinforced concrete staircase and an elevator. The walls around the elevator shaft are designed from reinforced concrete. The building is assessed in terms of thermal technical requirements, acoustics, daylighting and Energy Performance Certificate. The second part proposes the design of selected building services. This part includes the design of artificial lighting, rainwater management, the design of photovoltaics, heating, mechanical ventilation and cooling. The building is connected to local district heating grid. It is cooled by VRF units on the roof and ventilation units in individual rooms. There are 42 photovoltaic panels on the roof with east and west orientation. The third part assesses the life cycle assessment of the structures. In this part, six different compositions of floor structure are assessed. The best composition is used in the design of the building. The third part of the thesis deals with the life cycle assessment of the structure. In this part, six different compositions of flat vegetated roofs are assessed. These compositions differ from each other in the type of waterproofing material and the type of the gradient layer. A roof area of 1 m2 with a heat transfer coefficient of U = 0.148 W/ (m2.K) was chosen as the functional unit for the LCA. One Click LCA software was used in the calculations. A life cycle was created for each component, including the different phases and modules defined in EN 15978. The following programs were used for the thesis: AutoCAD 2022, ArchiCAD 25, Building Designe, Hluk +, FIRE–NX, DEKSOFT, One Click LCA, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Adobe Acrobat. Keywords: Kancelářská budova s coworkingem; železobetonové základové pasy; keramické zdivo; stropní panely SPIROLL; plochá vegetační střecha; CZT; VRF jednotka; VZT jednotka; fotovoltaické panely; LCA; Office building; reinforced concrete strips; ceramic blocks; Spiroll floor panels; green roof; local district heating grid; VRF units; ventilation units; photovoltaic panels; Life Cycle Assessment Available in a digital repository NRGL
Kancelářská budova s coworkingem

Předmětem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace na stavební povolení pro novostavbu kancelářské budovy. Novostavba se nachází v jihovýchodní části města Pardubice. Kancelářská budova je ...

Borková, Sabina; Sochorová,, Zuzana; Struhala, Karel
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Algoritmizace metody ELSM pro pokročilou stabilitní analýzu
Štetiar, Juraj; Koudela, Pavel; Chalmovský, Juraj
2024 - Czech
Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou stability svahu, ktorá predstavuje kľúčovú úlohu pri návrhu geotechnických konštrukcií. V práci sa skúma Enhanced Limit Strength Method (ELSM), ktorá využíva výhody metódy konečných prvkov (MKP) a zároveň umožňuje regulovať pozíciu a tvar šmykovej plochy. ELSM je preto výhodná pre riešenie stability návodných a vzdušných svahov sypaných zemných vodných nádrží. Cieľom práce je vytvoriť algoritmus pre metódu ELSM ako prídavný modul pre existujúce MKP riešiče. Teoretická časť práce sa venuje vysvetleniu princípov bežne používaných metód výpočtu stability svahu, ako sú metóda medznej rovnováhy (Limit Equilibrium Method - LEM) a metóda redukcie šmykovej pevnosti (Strenght Reduction Method - SRM). Následne je predstavený princíp metódy ELSM (stanovenia stupňa bezpečnosti pre kritickú šmykovú plochu) a stručne popísaný optimalizačný algoritmus rojom častíc (Particle Swarm Optimization - PSO). V praktickej časti práce je vysvetlený naprogramovaný algoritmus pre výpočet stability svahu pomocou metódy ELSM s využitím Particle Swarm Optimization (PSO). Overenie správnosti algoritmu a porovnanie s metódami SRM a LEM prebehlo na troch overovacích štúdiách, vrátane jednoduchého homogénneho svahu, heterogénneho svahu s horizontálnym materiálovým rozhraním a reálnej úlohy posúdenia vonkajšej stability zemného telesa vodného diela Vlachovice. This master's thesis addresses the issue of slope stability, which is a key task in the design of geotechnical structures. The study focuses on the Enhanced Limit Strength Method (ELSM), which leverages the advantages of the Finite Element Method (FEM) while allowing the control of the position and shape of the slip surface. ELSM is particularly advantageous for addressing the stability of embankments and aerial slopes of earth-filled water reservoirs. The objective of the thesis is to develop an algorithm for the ELSM method as an additional module for existing FEM solvers. The theoretical part of the thesis explains the principles of commonly used slope stability calculation methods, such as the Limit Equilibrium Method (LEM) and the Strength Reduction Method (SRM). Subsequently, the principles of the ELSM method (determining the factor of safety for the critical slip surface) are introduced, and the optimization algorithm Particle Swarm Optimization (PSO) is briefly described. In the practical section of the thesis, the programmed algorithm for slope stability calculation using the ELSM method with the utilization of the Particle Swarm Optimization (PSO) optimization module is explained. The correctness of the algorithm is verified, and a comparison with the SRM and LEM methods is conducted through three verification studies, including a simple homogeneous slope, a heterogeneous slope with a horizontal material interface, and a real case study assessing the external stability of the dam structure at the Vlachovice waterworks. Keywords: stabilita svahu; metóda medznej rovnováhy; metóda redukcie šmykovej pevnosti; prúžkové metódy; algoritmizácia; optimalizácia rojom častíc; python; stabilitná analýza; slope stability; Limit Equilibrium Method; Strenght Reduction Method; slice methods; algorithmization; Particle Swarm Optimalisation; python; stability analysis Available in a digital repository NRGL
Algoritmizace metody ELSM pro pokročilou stabilitní analýzu

Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou stability svahu, ktorá predstavuje kľúčovú úlohu pri návrhu geotechnických konštrukcií. V práci sa skúma Enhanced Limit Strength Method (ELSM), ktorá ...

Štetiar, Juraj; Koudela, Pavel; Chalmovský, Juraj
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Analýza marketingových nástrojů stavebního podniku v Kazachstánu
Shvedova, Yelizaveta; Budíková, Michaela; Dohnal, Radek
2024 - Czech
Diplomová práce je zaměřená na teoretické a praktické aspekty marketingu a marketingových strategií stavebních podniků, s důrazem na proces získávání zakázek. Cílem je analyzovat a zhodnotit účinnost těchto strategií v akviziční činnosti stavebního podniku. Teoretická část popisuje marketing a strategie v oblasti stavebnictví a proces získávání zakázek. Praktická část analyzuje marketingové nástroje stavebních firem v Kazachstánu, s ohledem na ekonomickou situaci, výběr respondentů a finanční analýzu firem. Dotazníkové šetření je prováděno na základě pěti předpokladů. Výstupem práce je navržení doporučení pro marketingovou strategii stavební firmy za účelem zvýšení její konkurenceschopnosti při soutěžení o zakázky. The master’s thesis focuses on the theoretical and practical aspects of marketing and marketing strategies of construction companies, with an emphasis on the process of winning contracts. The aim is to analyze and evaluate the effectiveness of these strategies in the acquisition activities of a construction company. The theoretical part describes the marketing and strategies in the construction industry and the process of contract acquisition. The practical part analyzes the marketing tools of construction companies in Kazakhstan, regarding the economic situation, selection of respondents and financial analysis of the companies. The questionnaire survey is conducted based on five assumptions. The output of the thesis is the proposal of recommendations for the marketing strategy of a construction company with the aim of enhancing its competitiveness in bidding for contracts. Keywords: stavební firma; stavební trh; marketing; digitální marketing; marketingová strategie; marketingové nástroje; komunikační mix; marketingový výzkum; construction company; construction market; marketing; digital marketing; marketing strategy; marketing tools; communication mix; marketing research Available in a digital repository NRGL
Analýza marketingových nástrojů stavebního podniku v Kazachstánu

Diplomová práce je zaměřená na teoretické a praktické aspekty marketingu a marketingových strategií stavebních podniků, s důrazem na proces získávání zakázek. Cílem je analyzovat a zhodnotit účinnost ...

Shvedova, Yelizaveta; Budíková, Michaela; Dohnal, Radek
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Analýza dodavatelských řetězců stavebního podniku v ČR a Moldavsku
Bezverhnii, Artur; Budíková, Michaela; Dohnal, Radek
2024 - Czech
Diplomová práce analyzuje faktory ovlivňující plynulost dodavatelských řetězců v českých a moldavských stavebních firmách, se zaměřením na dodavatelský řetězec betonových směsí. V teoretické části jsou vysvětleny klíčové pojmy v logistice, dodavatelských řetězcích a marketingovém výzkumu. Praktická část zkoumá vztahy a procesy mezi dodavatelem a objednavatelem betonových směsí v obou zemích. Na základě výsledků byla navržena doporučení pro zlepšení v oblasti výroby a distribuce, a vytvořeno hodnotící kritérium pro dodavatele. The master’s thesis analyses the factors influencing the continuity of supply chains in Czech and Moldovan construction companies, focusing on the supply chain of concrete mixes. The theoretical part explains key concepts in logistics, supply chains and marketing research. The practical part examines the relationships and processes between supplier and client of ready-mixed concrete in both countries. Based on the results, recommendations for improvements in production and distribution are proposed, and an evaluation criterion for suppliers is developed. Keywords: stavební podnik; logistika; dodavatelský řetězec; marketingový výzkum; marketingová strategie; marketingové plánování; construction company; logistics; supply chain; marketing research; marketing strategy; marketing planning Available in a digital repository NRGL
Analýza dodavatelských řetězců stavebního podniku v ČR a Moldavsku

Diplomová práce analyzuje faktory ovlivňující plynulost dodavatelských řetězců v českých a moldavských stavebních firmách, se zaměřením na dodavatelský řetězec betonových směsí. V teoretické části ...

Bezverhnii, Artur; Budíková, Michaela; Dohnal, Radek
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Novostavba stanice Horské služby ČR v Ramzové z konopného betonu
Harazin, Tomáš; Pilný, Ondřej; Kalousek, Lubor
2024 - Czech
Cílem diplomové práce je návrh stanice Horské služby ČR v Ramzové, nacházející se v CHKO Jeseníky. Jedná se o dvoupodlažní obdélníkový objekt se sedlovou střechou. Má lehkou dřevěnou konstrukci s tepelnou izolací z konopného betonu. Všechny skladby konstrukce jsou difuzně otevřené. Střecha i fasáda jsou pokryty štípaným modřínovým šindelem. Použité materiály jsou voleny s ohledem na jejich vliv na životní prostředí v kombinaci s moderními přístupy. Budova je navržena jako budova s téměř nulovou spotřebou energie, včetně nuceného větrání pomocí vzduchotechnické jednotky, zdroje tepla v podobě tepelného čerpadla vzduch-voda a také fotovoltaických panelů umístěných vertikálně na konstrukci v severozápadní části pozemku. Součástí práce je také výzkum vlastností konopného betonu. Na vzorcích konopného betonu byla provedena laboratorní měření součinitele prostupu tepla a pevnosti materiálu v tlaku, která jsou implementována do projektu. Výsledkem je tak budova využívající dnes nejmodernější technologie v kombinaci s tradičním přírodním stavitelstvím. The aim of this project is a design of a Mountain Service station in Ramzová located in the Protected Landscape Area Jeseníky. It is a two-storey rectangular building with a gable roof. It has a light wooden frame with hempcrete thermal insulation with diffusely-open constructions. The roof and the facade are covered with split larch shingles. All materials used are selected with respect to their environmental impact in combination with modern approaches. The building is designed as a near-zero energy building, including an air handling unit, a heat source in the form of an air-water heat pump, as well as photovoltaic panels placed vertically on the structure in the northwestern part of the property. The work also includes research into the properties of hempcrete. Laboratory measurements of a heat transfer coefficient and compressive strength of the material were made on samples of hempcrete and are implemented to the project. The result is a building using today's most advanced technology combined with traditional natural construction. Keywords: Konopný beton; lehký dřevěný skelet; dřevěný šindel; tepelné čerpadlo; fotovoltaika; součinitel prostupu tepla; pevnost v tlaku; přírodní stavitelství; difuzně otevřená stavba; Hempcrete; light frame wood construction; wood shingle; heat pump; photovoltaic; heat transfer coefficient; compressive strength; natural building; diffusely-open building Available in a digital repository NRGL
Novostavba stanice Horské služby ČR v Ramzové z konopného betonu

Cílem diplomové práce je návrh stanice Horské služby ČR v Ramzové, nacházející se v CHKO Jeseníky. Jedná se o dvoupodlažní obdélníkový objekt se sedlovou střechou. Má lehkou dřevěnou konstrukci s ...

Harazin, Tomáš; Pilný, Ondřej; Kalousek, Lubor
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Víceúčelová sportovní hala v Třebechovicích
Kuťáková, Barbara; Semrád, Antonín; Štěpánek, Ladislav
2024 - Czech
Diplomová práce se zabývá návrhem víceúčelové sportovní haly v Třebechovicích pod Orebem. Předmětem zpracování je projektová dokumentace pro provedení stavby. Hlavním cílem je návrh dispozičního a konstrukčního řešení objektu. V 1NP se nachází vstupní hala se schodištěm, šatny pro sportovce, technická místnost a sportovní hala. Ve 2NP potom malý a zasedací sál, občerstvení s terasou a hlediště. Objekt bude plnit funkci občanské vybavenosti města. The master´s thesis deals with design of a multipurpose sports hall in Třebechovice pod Orebem. The subject of the master´s thesis is elaboration od a part of the project documentation for the construction realization. The main goal includes designing a layout and construction solution of the building. On the 1st floor there is an entrance with staircase, changing rooms for athletes, a technical room and a sports hall. On the 2nd floor there is a small hall and boardroom, refreshment with terrace and an auditorium. The building will have a role of civic amenities of the city. Keywords: Sportovní hala; vegetační střecha; ocelová konstrukce; terasa; Sports hall; vegetation roof; steel structure; terrace. Available in a digital repository NRGL
Víceúčelová sportovní hala v Třebechovicích

Diplomová práce se zabývá návrhem víceúčelové sportovní haly v Třebechovicích pod Orebem. Předmětem zpracování je projektová dokumentace pro provedení stavby. Hlavním cílem je návrh dispozičního a ...

Kuťáková, Barbara; Semrád, Antonín; Štěpánek, Ladislav
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Analýza dopadů revitalizace brownfieldu z pohledu investora
Húsková, Veronika; Trtílek, Petr; Hromádka, Vít
2024 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na analýzu dopadů revitalizace brownfieldu Nová Zbrojovka z pohledu investora. V teoretické části jsou popsány pojmy investice, hodnocení projektu včetně úrovní životního cyklu. Následuje popis ekonomické efektivnosti a jejich ukazatelů, konkrétně čisté současné hodnoty a vnitřního výnosového procenta. Další kapitolou je financování projektu, peněžní toky a rizika. Dále také teoretická část obsahuje vysvětlení pojmu developer a developerský projekt a brownfield. Praktická část diplomové práce popisuje projekt výstavby brownfieldu Nová Zbrojovka, stanovuje peněžní toky a ekonomickou efektivnost projektu, a také hodnocení investic nad rámec ekonomického zájmu investora. The diploma thesis is focused on the analysis of the impacts of the revitalization of Nová Zbrojovka brownfield from the investor's perspective. The theoretical part describes the concepts of investment, project evaluation including life cycle levels. This is followed by a description of economic efficiency and their indicators, namely net present value and internal rate of return. The next chapter deals with project financing, cash flows and risks. The theoretical section also includes an explanation of the concept of developer and brownfield projects. The practical part of the thesis describes Nová Zbrojovka brownfield development project, cash flows and economic efficiency of the project, as well as evaluation of investments beyond the economic interest of the investor. Keywords: Investice; hodnocení projektu; ekonomická efektivnost; peněžní toky; developerský projekt; brownfield; Nová Zbrojovka; Investment; project evaluation; economic efficiency; cash flows; development project; brownfield; Nová Zbrojovka Available in a digital repository NRGL
Analýza dopadů revitalizace brownfieldu z pohledu investora

Diplomová práce je zaměřena na analýzu dopadů revitalizace brownfieldu Nová Zbrojovka z pohledu investora. V teoretické části jsou popsány pojmy investice, hodnocení projektu včetně úrovní životního ...

Húsková, Veronika; Trtílek, Petr; Hromádka, Vít
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Analýza využití marketingových nástrojů v projektu „Nová Zbrojovka“
Horváth, Martin; Budíková, Michaela; Dohnal, Radek
2024 - Czech
Diplomová práca popisuje problematiku marketingovej stratégie a marketingového plánu pre stanovené ciele developerského projektu Nová Zbrojovka. Práca analyzuje účinnosť používaných marketingových nástrojov a prichádza s návrhmi na ďalšie použitie analyzovaných marketingových nástrojov. Na základe nadobudnutých dát bola pre developerský projekt vybraná vhodná stratégia pre dosiahnutie marketingových cieľov. Práca načrtá možnosti využitia umelej inteligencie v marketingu. The diploma thesis describes the issue of marketing strategy and marketing plan for the set goals of the Nová Zbrojovka development project. The thesis analyzes the effectiveness of the used marketing tools and comes up with proposals for further use of the analyzed marketing tools. Based on the acquired data, a suitable strategy was selected for the development project to achieve marketing goals. The thesis outlines the possibilities of using artificial intelligence in marketing. Keywords: Marketingový mix; komunikačný mix; marketingová stratégia; marketingový plán; analýza; developerský projekt; umelá inteligencia; Marketing mix; communication mix; marketing strategy; marketing plan; analysis; development project; artificial intelligence Available in a digital repository NRGL
Analýza využití marketingových nástrojů v projektu „Nová Zbrojovka“

Diplomová práca popisuje problematiku marketingovej stratégie a marketingového plánu pre stanovené ciele developerského projektu Nová Zbrojovka. Práca analyzuje účinnosť používaných marketingových ...

Horváth, Martin; Budíková, Michaela; Dohnal, Radek
Vysoké učení technické v Brně, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases