Number of found documents: 135133
Published from to

Provoz elektricky poháněných vozidel, hybridních vozidel a vozidel se spalovacím motorem
Herzog, Radim; Píštěk, Václav; Kučera, Ondřej
2023 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním různých koncepcí pohonu a jejich spotřebou, účinností a množstvím vyprodukovaných emisí při provozu. Ačkoliv elektromobily neprodukují žádné lokální emise, je potřeba si uvědomit, že při výrobě elektrické energie v elektrárnách emise vznikají. V hlavní části práce je vypracováno seznámení s principem funkce jednotlivých pohonů. Dále je popsán vznik emisí výfukových plynů u spalovacích motorů a vypsány jejich limity. Následně je spočítáno množství emisí vyprodukované elektrárnou pro provoz konkrétního příkladu elektromobilu a hybridního vozidla. Na závěr je znázorněno porovnání produkce emisí od reprezentativních příkladů každého pohonu. This bachelor's thesis deals with the comparison of different propulsion concepts and their consumption, efficiency, and amount of emissions produced during operation. Although electric vehicles do not produce any local emissions, it is necessary to consider that emissions are generated during the production of electricity in power plants. The main part of the thesis introduces the functional principles of individual propulsion systems. Furthermore, it describes the formation of exhaust gas emissions in combustion engines and outlines their limits. Subsequently, the amount of emissions produced by a power plant for the operation of a specific example of an electric vehicle and a hybrid vehicle is calculated. Finally, a comparison of emissions production from representative examples of each propulsion system is illustrated. Keywords: spalovací motor; elektromobil; emise; elektrárna; hybridní vozidlo; spotřeba; combustion engine; electric vehicle; emissions; power plant; hybrid vehicle; consumption Available in a digital repository NRGL
Provoz elektricky poháněných vozidel, hybridních vozidel a vozidel se spalovacím motorem

Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním různých koncepcí pohonu a jejich spotřebou, účinností a množstvím vyprodukovaných emisí při provozu. Ačkoliv elektromobily neprodukují žádné lokální emise, ...

Herzog, Radim; Píštěk, Václav; Kučera, Ondřej
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Měření malých průtoků
Lorenc, Dominik; Šedivá, Soňa; Mancl, Vlastimil
2023 - Czech
Práce se zabývá rozšířením laboratorního přípravku o~měřicí trať určenou pro měření malých průtoků kapalin, na které má být testován tepelný průtokoměr. V~práci jsou zkoumány používané metody kalibrace, dle kterých je trať následně zkonstruována. Je také vytvořen obslužný program měření, kterým jsou nastavovány parametry měření a~ukládána měřená data v~požadovaném formátu. Na zkonstruované trati následně probíhá měření parametrů a~charakteristik použité referenční váhy a~poskytnutého tepelného průtokoměru. Jsou prezentovány výsledky měření a~stanoveny nejistoty vybraných průtoků. The thesis deals with the extension of the laboratory fixtures with a~measuring track designed for the measurement of small fluid flows, on which the thermal flowmeter is tested. The used calibration methods are examined and the track is then subsequently constructed. A~measurement operating program is also developed to set the measurement parameters and to store the measurement data in the required format. The parameters and characteristics of the reference scale used and the thermal flowmeter provided are then measured on the constructed track. The measurement results are presented and the uncertainties of the selected flow rates are determined. Keywords: Měření průtoku; hmotnostní průtokoměr; tepelný senzor; nejistota měření; metody kalibrace; teploměr; kapalina; měřicí trať; Obslužný program; Flow measurement; mass flow meter; heat sensor; measurement uncertainty; calibration methods; thermometer; liquid; measuring track; Operating program Available in a digital repository NRGL
Měření malých průtoků

Práce se zabývá rozšířením laboratorního přípravku o~měřicí trať určenou pro měření malých průtoků kapalin, na které má být testován tepelný průtokoměr. V~práci jsou zkoumány používané metody ...

Lorenc, Dominik; Šedivá, Soňa; Mancl, Vlastimil
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Implementace laditelného číslicového filtru do obvodu FPGA
Štěpán, Matěj; Pristach, Marián; Dvořák, Vojtěch
2023 - Czech
Práce se zabývá problematikou návrhu číslicových IIR filtrů. V práci jsou představeny základní struktury IIR filtrů včetně kaskádové struktury SOS. V teoretické části je posouzena vhodnost koeficientů přenosové funkce, získaných pomocí nástroje Filter Designer, pro laditelný IIR filtr implementovaný do obvodu FPGA. V praktické části je popsán navržený laditelný IIR filtr v jazyce VHDL. Proposed bachelor thesis is focused on the design of an IIR filter. This work presents common structures of IIR filters including cascaded SOS structure. The outcome of this work is a summary of theory, assessment of the transfer function coefficients generated by the Filter Designer tool for a tunable IIR filter implemented on an FPGA and finally an implementation of a filter described in VDHL. Keywords: IIR; číslicový filtr; FPGA; SOS; laditelný; Filter Designer; MATLAB; DSP; RAM; VHDL; IIR; digital filter; FPGA; SOS; tunable; Filter Designer; MATLAB; DSP; RAM; VHDL Available in a digital repository NRGL
Implementace laditelného číslicového filtru do obvodu FPGA

Práce se zabývá problematikou návrhu číslicových IIR filtrů. V práci jsou představeny základní struktury IIR filtrů včetně kaskádové struktury SOS. V teoretické části je posouzena vhodnost koeficientů ...

Štěpán, Matěj; Pristach, Marián; Dvořák, Vojtěch
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Návrh prediktorů přesnosti pro konvoluční neuronové sítě
Šmída, Šimon; Mrázek, Vojtěch; Sekanina, Lukáš
2023 - English
Cieľom tejto práce je predstaviť metódu na konštrukciu prediktorov presnosti pre konvolučné neurónové siete s využitím databáz natrénovaných konvolučných neurónových sietí (NAS-Bench-101) a uplatnením techník strojového učenia ako stratégií na odhad výkonnosti. Štúdia začína popisom rôznych metód strojového učenia použitých pri budovaní prediktorov presnosti, nasledujúc preskúmaním konvolučných neurónových sietí a databáz predtrénovaných konvolučných neurónových sietí. Navrhovaná metóda spočíva vo výbere vhodnej úlohy pre konvolučných neurónových sietí (klasifikácia obrázkov), zostavení dátovej sady, definovaní relevantných príznakov ako vstup prediktorov a vo výbere piatich metód strojového učenia na trénovanie prediktorov. S využitím existujúcich knižníc sú prediktory presnosti implementované, natrénované a experimentálne overené na posúdenie ich funkčnosti a výkonnosti. Výsledky sú dôkladne ohodnotené, validované a poskytujú pohľad do efektívnosti navrhovanej metódy a potenciál ďalšieho vylepšenia v oblasti predpovedania presnosti konvolučných neurónových sietí. The aim of this thesis is to present a method of constructing accuracy predictors for convolutional neural networks (CNNs) by leveraging databases of trained CNNs (NAS-Bench-101) and employing machine learning (ML) techniques as performance estimation strategies. The study begins with a description of various ML methods used in building CNN accuracy predictors, followed by an in-depth examination of CNNs and databases of pre-trained CNNs. The proposed method involves selecting a suitable task for the CNNs (image classification), assembling a dataset, defining relevant features for the predictor input, and choosing five ML methods for training the predictors. Using existing libraries, the accuracy predictors are implemented, trained, and experimentally validated to assess their functionality and performance. The results are thoroughly evaluated, providing insights into the effectiveness of the proposed method and the potential for further refinement in the field of CNN accuracy prediction. Keywords: convolutional neural networks; neural architecture search; performance estimation strategy; accuracy predictors; konvolučné neurónové siete; vyhľadávanie architektúr neurónových sietí; stratégie odhadu výkonnosti; prediktory presnosti Available in a digital repository NRGL
Návrh prediktorů přesnosti pro konvoluční neuronové sítě

Cieľom tejto práce je predstaviť metódu na konštrukciu prediktorov presnosti pre konvolučné neurónové siete s využitím databáz natrénovaných konvolučných neurónových sietí (NAS-Bench-101) a uplatnením ...

Šmída, Šimon; Mrázek, Vojtěch; Sekanina, Lukáš
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Univerzální podvozek návěsu za traktor
Koudelík, Jan; Pokorný, Přemysl; Kašpárek, Jaroslav
2023 - Czech
Bakalářská práce se zabývá konstrukcí univerzálního traktorového návěsu s možností připojení různých druhů modulárních nástaveb. Úvodní kapitoly práce se zaměřují na rešerši návěsů obdobné hmotnostní kategorie a legislativními požadavky pro provoz a schválení přípojných vozidel. V dalších kapitolách se práce zabývá vlastní konstrukcí návěsu, včetně návrhu jednotlivých komponent, výpočtovým ověřením konstrukce rámu a dynamickými zátěžovými stavy návěsu. Závěrečná část práce obsahuje výkresovou dokumentaci dle zadání. The bachelor thesis deals with the construction of a universal tractor trailer with the possibility of connecting various types of modular extensions. The introductory chapters of the thesis focus on the research of trailers of similar weight category and the legislative requirements for the operation and approval of trailers. In the following chapters the thesis deals with the actual construction of the semi-trailer, including the design of individual components, the computational verification of the frame structure and the dynamic load conditions of the semi-trailer. The final part of the thesis contains technical documentation according to the assignment. Keywords: Univerzální traktorový návěs; zemědělská doprava; modulární nástavby; Universal tractor trailer; agricultural transport; modular extensions Available in a digital repository NRGL
Univerzální podvozek návěsu za traktor

Bakalářská práce se zabývá konstrukcí univerzálního traktorového návěsu s možností připojení různých druhů modulárních nástaveb. Úvodní kapitoly práce se zaměřují na rešerši návěsů obdobné hmotnostní ...

Koudelík, Jan; Pokorný, Přemysl; Kašpárek, Jaroslav
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Systémový management kapalinového raketového motoru pro model rakety
Svoboda, Jakub; Mašek, Jakub; Černoch, Jakub
2023 - English
Bakalářská práce se zabývá studiem a implementací systémového inženýrství pro návrh studentského kapalinového raketového motoru pro použití na sondážní raketě. První část práce se zabývá osvětlením principů a postupů systémového inženýrství a taktéž studia existujících podobných motorů a studia pravidel soutěží, kterých by se mohla sondážní raketa s takovýmto motorem v budoucnu účastnit. Druhá část se poté zabývá implementací poznatků z první části do skutečného řešení projektu, jehož cílem je návrh daného raketového motoru. Taktéž se zabývá implementací norem ze systému ECSS, které se používají v evropském kosmickém průmyslu. V závěru je provedeno vyhodnocení celé implementace i jejích jednotlivých částí. Jelikož daný projekt pokračuje a budou na něj v budoucnu navazovat i další projekty, je možno využít tuto práci jako podklad pro řešení problematiky systémového inženýrství. The bachelor’s thesis deals with the study and implementation of systems engineering for the design of a student liquid rocket engine for use on a sounding rocket. The first part of the work deals with the illustration of the principles and procedures of system engineering, as well as the study of existing similar engines and the study of the rules of competitions in which a sounding rocket with such an engine could participate in the future. The second part then deals with the implementation of the findings from the first part into the actual solution of the project, the goal of which is the design of the given rocket engine. It also deals with the implementation of standards from the ECSS system, which are used in the European space industry. In the end, the entire implementation and its parts are evaluated. Since the given project continues and will be followed by other projects in the future, it is possible to use this work as a basis for solving the system engineering problem. Keywords: Rocket propulsion; rocket; systems engineering; ECSS; Raketový pohon; raketa; systémové inženýrství; ECSS Available in a digital repository NRGL
Systémový management kapalinového raketového motoru pro model rakety

Bakalářská práce se zabývá studiem a implementací systémového inženýrství pro návrh studentského kapalinového raketového motoru pro použití na sondážní raketě. První část práce se zabývá osvětlením ...

Svoboda, Jakub; Mašek, Jakub; Černoch, Jakub
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Spirální šnekový dopravník
Matoušek, Martin; Pokorný, Přemysl; Malášek, Jiří
2023 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem spirálního šnekového dopravníku. V úvodu je provedena rešerše, která je zaměřena na popis dosavadních konstrukčních řešení dopravníků. Zároveň jsou popsány hlavní části spirálního šnekového dopravníku. S ohledem na základní vlastnosti dopravovaných materiálů je proveden rozbor použitelnosti dopravníku. Následně je vybrán dopravovaný materiál. Dále je realizován funkční výpočet, který koresponduje s informacemi uvedenými v literatuře. Na základě výsledků z výpočtu jsou vybrány jednotlivé součásti. Pro silově namáhané součásti je proveden kontrolní pevnostní výpočet. Na závěr je provedeno zhotovení detailního návrhu konstrukce dopravníku, jež je nastíněn ve výkresu sestavení a svařence spirály. This bachelor thesis deals with the structural design of a spiral screw conveyor. In the introduction, a research is carried out, which is focused on the description of existing design solutions of conveyors. At the same time the main parts of the spiral screw conveyor are described. With regard to the basic characteristics of the conveyed materials, the applicability of the conveyor is analysed. Subsequently, the material to be conveyed is selected. Furthermore, a functional calculation is carried out, which corresponds to the information given in the literature. Based on the results of the calculation, the individual components are selected. A control strength calculation is carried out for the force-stressed components. Finally, a detailed design of the conveyor structure is made, which is outlined in a drawing of the spiral assembly and weldment. Keywords: spirální šnekový dopravník; spirála; konstrukce dopravníku; cement; žlab; spiral screw conveyor; spiral; conveyor construction; cement; trough Available in a digital repository NRGL
Spirální šnekový dopravník

Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem spirálního šnekového dopravníku. V úvodu je provedena rešerše, která je zaměřena na popis dosavadních konstrukčních řešení dopravníků. Zároveň jsou ...

Matoušek, Martin; Pokorný, Přemysl; Malášek, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Příprava a charakterizace fluoridového konverzního povlaku na hořčíkovém materiálu
Šmíd, Jakub; Doskočil, Leoš; Březina, Matěj
2023 - Czech
Tato práce se zabývá přípravou fluoridových konverzních povlaků na hořčíkovém materiálu. Byl sledován vliv doby povlakování na tvorbu povlaku a měřena korozní odolnost vzniklých povlaků. Teoretická část je zaměřena na hořčík a jeho slitiny, metodu práškové metalurgie, korozi a ochranu proti ní. Dále jsou rozebrány konverzní povlaky, především fluoridové, a jejich využití. Rešeršní část se zaměřuje na současný stav výzkumu v oblasti fluoridových konverzních povlaků. Experimentální část popisuje postupy přípravy vzorků a tvorby povlaků. Je zkoumán vliv času na vznik povlaku sledováním mikrostruktury, a to především prvkovou analýzou povrchu vzorků v řezu. Dále je měřena korozní odolnost vzorků pomocí potenciodynamické polarizace v roztoku NaCl. This thesis deals with the preparation of fluoride conversion coating on magnesium material. The effect of the coating time on the formation of the coating was investigated and the corrosion resistance of the resulting coatings was measured. The theoretical part is focused on magnesium and its alloys, powder metallurgy, corrosion and protection against it. Furthermore, conversion coatings, especially fluoride coatings, and their applications are discussed. The review section focuses on the current state of research in the field of fluoride conversion coatings. The experimental part describes the procedures of sample preparation and coating formation. The effect of time on the formation of the coating is investigated by monitoring the microstructure, mainly by elemental analysis of the surface of the samples in the section. Furthermore, the corrosion resistance of the samples is measured by potentiodynamic polarization in NaCl solution. Keywords: Hořčík; Hořčíkové slitiny; Prášková metalurgie; Koroze; Fluoridové konverzní povlaky; Magnesium; Magnesium alloys; Powder metallurgy; Corrosion; Fluoride conversion coatings Available in a digital repository NRGL
Příprava a charakterizace fluoridového konverzního povlaku na hořčíkovém materiálu

Tato práce se zabývá přípravou fluoridových konverzních povlaků na hořčíkovém materiálu. Byl sledován vliv doby povlakování na tvorbu povlaku a měřena korozní odolnost vzniklých povlaků. Teoretická ...

Šmíd, Jakub; Doskočil, Leoš; Březina, Matěj
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Hodnocení lidské schopnosti rozpoznávat syntetickou řeč
Prudký, Daniel; Malinka, Kamil; Firc, Anton
2023 - English
Tato práce reaguje na vývoj umělé inteligence a jejího potencionálního zneužití v oblasti kybernetické bezpečnosti. Jejím cílem je otestovat a ohodnotit lidskou schopnost rozpoznávat podmnožinu syntetické řeči, zvanou hlasový deepfake. Práce popisuje experiment, ve kterém jsme s respondenty komunikovali pomocí hlasových zpráv. Respondentům jsme odprezentovali krycí příběh o tom, že testujeme uživatelskou přívětivost hlasových zpráv a přitom jim tajně během konverzace poslali předpřipravenou deepfake nahrávku a sledovali například jejich reakce, znalosti o deepfakes nebo kolik z respondentů správně určí, která zpráva byla upravená. Výsledky práce ukázali, že žádný z respondentů nezareagoval na podvodnou deepfake zprávu a pouze jeden zpětně přiznal, že si všiml něčeho konkrétního. Na druhou stranu, hlasovou zprávu, která obsahovala deepfake, po experimentu správně označilo 96,8% respondentů. Z výsledků tedy vyplývá, že ačkoli byla deepfake nahrávka snadno identifikovatelná mezi ostatními, nikdo na ni nezareagoval. Práce ukazuje, že lidská schopnost rozpoznávat hlasové deepfakes není na takové úrovni, abychom jí mohli důvěřovat. Pro lidi je velmi obtížné rozlišit mezi skutečnými a falešnými nahrávkami, zvláště pokud je nečekají. This work responds to the development of artificial intelligence and its potential misuse in the field of cybersecurity. It aims to test and evaluate the human ability to recognize a subset of synthetic speech, called voice deepfake. This paper describes an experiment in which we communicated with respondents using voice messages. We presented the respondents with a cover story about testing the user-friendliness of voice messages while secretly sending them a pre-prepared deepfake recording during the conversation and looked at things like their reactions, their knowledge of deepfakes, or how many respondents correctly identified which message was manipulated. The results of the work showed that none of the respondents reacted in any way to the fraudulent deepfake message and only one retrospectively admitted to noticing something specific. On the other hand, a voicemail message that contained a deepfake was correctly identified by 96.8% of respondents after the experiment. Thus, the results show that although the deepfake recording was clearly identifiable among others, no one reacted to it. And so the whole thesis says that the human ability to recognize voice deepfakes is not at a level we can trust. It is very difficult for people to distinguish between real and fake voices, especially if they are not expecting them. Keywords: deepfake; voice deepfake; synthetic speech; artificial intelligence; cybersecurity; deepfake detection; deepfake; hlasový deepfake; syntetická řeč; umělá inteligence; kybernetická bezpečnost; detekce deepfake Available in a digital repository NRGL
Hodnocení lidské schopnosti rozpoznávat syntetickou řeč

Tato práce reaguje na vývoj umělé inteligence a jejího potencionálního zneužití v oblasti kybernetické bezpečnosti. Jejím cílem je otestovat a ohodnotit lidskou schopnost rozpoznávat podmnožinu ...

Prudký, Daniel; Malinka, Kamil; Firc, Anton
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Nástroj pro sběr a zpracování sportovních videí
Bahník, Marek; Zemčík, Pavel; Herout, Adam
2023 - Czech
Cílem této práce je vytvořit nástroj v jazyce Python pro získávání videí na určitou sportovní tematiku z YouTube a jejich úpravu do formy potřebné např. pro učení neuronových sítí. Videa jsou rozdělena na jednotlivé klipy pomocí proprietární metody porovnávání dvou snímků okolo podezřelého snímku. Tyto klipy jsou dále klasifikovány na škále relevance s využitím optického toku. Pro stažení kvalitní sady celých videí je třeba zadat správné klíčové slovo a vytvořit filtry pro YouTube vyhledávání. Tento nástroj není plně automatizovaný a optimalizovaný, ale je navržen tak, aby co nejvíce zrychlil a ulehčil proces vytváření datové sady. Obecně je v průběhu volání jednotlivých částí potřeba uživatelsky manuálně zasahovat a kontrolovat výstupní data. The aim of this thesis is to create a tool in Python for downloading videos from YouTube and parsing them into usable form for possible neural network training. Videos are split into separate clips using proprietary method of comparing two frames around suspect frame. These clips are furthermore classified on a~scale of relevance using optical flow. To download quality videos from YouTube, user has to input proper search word and custom filters. This tool is not fully automated and optimized, but it is designet to make dataset creation much faster and simpler. In general user has to intervene manually and check output data. Keywords: Python; stahování videí; detekce postury; detekce střihů; datová sada videí; optický tok; klasifikace videí; Python; video downloading; pose detection; cut detection; video data set; optical flow; video classification Available in a digital repository NRGL
Nástroj pro sběr a zpracování sportovních videí

Cílem této práce je vytvořit nástroj v jazyce Python pro získávání videí na určitou sportovní tematiku z YouTube a jejich úpravu do formy potřebné např. pro učení neuronových sítí. Videa jsou ...

Bahník, Marek; Zemčík, Pavel; Herout, Adam
Vysoké učení technické v Brně, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases