Used filters (3)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 591
Published from to

Generační aspekt v užívání anglicismů v němčině na základě analýzy jazyka mládeže v Rakousku
Kristýna Burdychová; vedoucí práce Naďa Matouchová
2012 - German
Bakalářská práce se zabývá chrakteristickými znaky jazyka mládeže, zejména výskytem anglicismů v této sociální skupině. V teoretické části byly shromážděny relevantní poznatky pro následnou analýzu. Praktická část práce je zaměřena na užití kontextově zapojených přejatých lexikálních jednotek v magazínech pro mládež. Metody: Rešerše, kvalitativní a kvantitativní analýza jevu, vyhodnocení získaných poznatků a jejich syntéza. Keywords: anglicismy; němčina Available to registered users in the Library of TUL
Generační aspekt v užívání anglicismů v němčině na základě analýzy jazyka mládeže v Rakousku

Bakalářská práce se zabývá chrakteristickými znaky jazyka mládeže, zejména výskytem anglicismů v této sociální skupině. V teoretické části byly shromážděny relevantní poznatky pro následnou analýzu. ...

Kristýna Burdychová; vedoucí práce Naďa Matouchová
Technická univerzita v Liberci, 2012

Film ve srovnání s literární předlohou. K tvorbě Volkera Schlöndorffa.
Romana Pokorná; vedoucí práce Pavel Novotný
2012 - German
Cílem této bakalářské práce je interpretovat román Homo faber Maxe Frische, a to v souvislosti s problematikou moderní, technicky založené společnosti a moderního člověka. Zároveň je provedeno i srovnání stejnojmenného filmu Volkera Schlöndorffa s románovou předlohou. Úvodní část práce proskytuje obecný úvod do problematiky a vytváří interpretační a historickou bázi práce: Pojednává o společenském a technickém vývoji osmnáctého a devatenáctého století, a následně vytváří logický most ke století dvacátému. Ústřední část práce je věnována různým interpretačním pohledům na literární dílo a jeho hlavní postavy, které se objevují v konfliktu technika vs. mýtus, resp. přírodní živel. Na klíčové postavě románu Walter Faber jsou zkoumány rysy moderního člověka, práce se zabývá i ostatními postavami a jejich vztahu k tomuto lidskému typu: Tak lze například chápat postavy Sabeth a Hanna jako přímý protějšek Faberova technicky založené povahy. Následné porovnání filmové adaptace s románem se zaměřuje na odlišnosti dějové linie a rozdílnost zpracování daného tématu. Keywords: filmové adaptace; literární překlady Available to registered users in the Library of TUL
Film ve srovnání s literární předlohou. K tvorbě Volkera Schlöndorffa.

Cílem této bakalářské práce je interpretovat román Homo faber Maxe Frische, a to v souvislosti s problematikou moderní, technicky založené společnosti a moderního člověka. Zároveň je provedeno i ...

Romana Pokorná; vedoucí práce Pavel Novotný
Technická univerzita v Liberci, 2012

Česká deminutiva a jejich překlad do němčiny
Kateřina Vaňková; vedoucí práce Naďa Matouchová
2012 - German
Práce se zabývá možností překladu českých deminutiv do němčiny. Po teoretickém úvodu, kde jsou uvedeny teoretické aspekty překladu a také pojem funkční ekvivalence, následuje analýza kontextově zapojených lexikálních jednotek. V praktické části je analyzován překlad dvou českých pohádek, a to i z hlediska frekvence deminutiv. Na základě výsledků jsou porovnávány možnosti překladu nejen v jednotlivých dílech, ale je provedena i vzájemná komparace obou překladů. Příloha obsahuje kompletní seznam všech deminutiv, které se v obou dílech vyskytují, zároveň i s jejich překladem. Keywords: zdrobnělá slova; teorie překladu; němčina Available to registered users in the Library of TUL
Česká deminutiva a jejich překlad do němčiny

Práce se zabývá možností překladu českých deminutiv do němčiny. Po teoretickém úvodu, kde jsou uvedeny teoretické aspekty překladu a také pojem funkční ekvivalence, následuje analýza kontextově ...

Kateřina Vaňková; vedoucí práce Naďa Matouchová
Technická univerzita v Liberci, 2012

Nácvik slovní zásoby němčiny pomocí interaktivní tabule
Jana Šebestová; vedoucí práce Martina Čeřovská
2012 - German
Tato diplomová práce si klade za cíl seznámit čtenáře s možnostmi, které do hodin německého jazyka může přinést interaktivní tabule, a to zejména při nácviku slovní zásoby. Čtenář bude uveden do základní problematiky slovní zásoby, sémantizačních postupů, vícekanálového učení a mozkové laterality. Dále budou v práci vysvětleny základní pojmy týkající se interaktivních tabulí, včetně krátkého představení vybraných tabulí a vybraných interaktivních učebnic pro německý jazyk, které jsou na českém trhu dostupné. Podstatná část práce bude věnována popisu jednotlivých typů interaktivních cvičení, které byly v rámci této práce stvořeny ke třem učebním souborům a které byly následně testovány na dvou vybraných základních školách v Liberci. Keywords: němčina; jazyková výuka; slovní zásoba Available to registered users in the Library of TUL
Nácvik slovní zásoby němčiny pomocí interaktivní tabule

Tato diplomová práce si klade za cíl seznámit čtenáře s možnostmi, které do hodin německého jazyka může přinést interaktivní tabule, a to zejména při nácviku slovní zásoby. Čtenář bude uveden do ...

Jana Šebestová; vedoucí práce Martina Čeřovská
Technická univerzita v Liberci, 2012

Využití Evropského jazykového portfolia ve výuce německého a španělského jazyka na ZŠ a SŠ
Simona Dušková; vedoucí práce Martina Čeřovská
2012 - German
Bakalářská práce se zabývá využitím Evropského jazykové portfolia (EJP) ve výuce německého a španělského jazyka na ZŠ a SŠ v Libereckém kraji a Kraji Vysočina. V teoretické části se zaměřuje na historii a důvody vzniku portfo-lia, popisuje jeho části a poukazuje na důležitost jeho využití při učení se cizímu jazyku. V praktické části je na základě dotazníků, předloženém učitelům vybraných škol, vytvořen přehled užití EJP ve výuce, je porovnávána míra a způsob jeho využití ve zvolených vyučovacích předmětech. Keywords: jazyková výuka; němčina; španělština Available to registered users in the Library of TUL
Využití Evropského jazykového portfolia ve výuce německého a španělského jazyka na ZŠ a SŠ

Bakalářská práce se zabývá využitím Evropského jazykové portfolia (EJP) ve výuce německého a španělského jazyka na ZŠ a SŠ v Libereckém kraji a Kraji Vysočina. V teoretické části se zaměřuje na ...

Simona Dušková; vedoucí práce Martina Čeřovská
Technická univerzita v Liberci, 2012

Výuka němčiny pomocí všech smyslů v předškolním věku
Monique Polke; vedoucí práce Martina Čeřovská
2012 - German
Tato bakalářská práce se zabývá osvojováním cizího jazyka u dětí v předškolním věku se zapojením všech smyslů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V prvním části jsou definovány a vysvětleny základní pojmy a požadavky, zejména technické, které umožnují čtenáři lépe pochopit strukturu a myšlenku celé práce. Do této části spadají nejen lidské předpoklady pro úspěšné osvojovení jazyka, ale zároveň i didaktické principy a dalši aspekty procesu osvojování cizího jazyka v raném věku a význam smyslového vnímání. Praktická část se opírá o poznatky z teoretické části a je podložena výzkumem, který byl proveden ve dvou mateřských školách. Zvláštní pozornost byla věnována slovní zásobě. Cílem této práce je představit a objasnit některé strategie a metody úspěšného osvojování cizího jazyka v raném věku. Keywords: němčina; jazyková výuka; děti předškolního věku Available to registered users in the Library of TUL
Výuka němčiny pomocí všech smyslů v předškolním věku

Tato bakalářská práce se zabývá osvojováním cizího jazyka u dětí v předškolním věku se zapojením všech smyslů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V prvním části jsou definovány a ...

Monique Polke; vedoucí práce Martina Čeřovská
Technická univerzita v Liberci, 2012

Das Funktionsverbgefüge in der Fachsprache von Marketing und Management
WLOCHOVÁ, Andrea; FRANK, Karel
2011 - German
Available in the UPOL Library.
Das Funktionsverbgefüge in der Fachsprache von Marketing und Management

WLOCHOVÁ, Andrea; FRANK, Karel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2011

Deutsche, tschechische und russische Sprichwörter kontrastiv gesehen
PEKÁROVÁ, Jitka; FRANK, Karel
2011 - German
Available in the UPOL Library.
Deutsche, tschechische und russische Sprichwörter kontrastiv gesehen

PEKÁROVÁ, Jitka; FRANK, Karel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2011

Deutsche Personennamen in Olomouc im Jahre 1880
BOHUŠ, Marek; SPÁČILOVÁ, Libuše
2011 - German
Available in the UPOL Library.
Deutsche Personennamen in Olomouc im Jahre 1880

BOHUŠ, Marek; SPÁČILOVÁ, Libuše
Univerzita Palackého v Olomouci, 2011

Funkční slovesná spojení a jejich funkce a užití v současné němčině
Vladimíra Ťahlová; vedoucí práce Naďa Matouchová
2011 - German
Tato diplomová práce se zabývá funkčními slovesnými spojeními a jejich užitím v současné němčině. V teoretické části je tento jev pojednán na základě konfrontace různých pojetí renomovaných autorů. Jsou zde zkoumány vlastnosti a funkce funkčních slovesných spojení a jejich odlišení od frazeologismů a kolokací. V praktické části jsou analyzovány konkrétní texty, kde je sledována frekvence a funkce těchto spojení. Keywords: němčina Available to registered users in the Library of TUL
Funkční slovesná spojení a jejich funkce a užití v současné němčině

Tato diplomová práce se zabývá funkčními slovesnými spojeními a jejich užitím v současné němčině. V teoretické části je tento jev pojednán na základě konfrontace různých pojetí renomovaných autorů. ...

Vladimíra Ťahlová; vedoucí práce Naďa Matouchová
Technická univerzita v Liberci, 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases