Number of found documents: 29
Published from to

Návrh aktualizovaných výukových modelů‚ rozvinutí metody počítačem podporované výuky (e-learning) a zavedení evaluačních mechanizmů pro celoživotní vzdělávání v oblasti životního prostředí („E-V-Learn“)
Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova v Praze, Praha; Činčera, Jan
2010 - Czech
Předložená metodika je určena pro pracovníky veřejné správy, kteří rozhodují o distribuci finančních prostředků na podporu formální a neformální environmentální výchovy. Cílem metodiky je vymezit základní terminologii pro evaluaci programů environmentální výchovy, popsat základní fáze evaluačního cyklu, charakterizovat alternativní postupy při evaluaci programů a identifikovat základní požadavky na evaluační výzkum. Keywords: dotazník; výzkum; sběr dat; správa veřejná; hodnocení; metodika; e-learning; vzdělávání environmentální dospělých; vzdělávání dospělých; forma vzdělávání; questionnaire; research; data acquisition; public administration; evaluation; methodology; e-learning; further environmental education; adult education; sort of education; andragogika; e-learning; metody; hodnocení; veřejná správa; výzkum; sběr dat Available in the Ministry of the Environment
Návrh aktualizovaných výukových modelů‚ rozvinutí metody počítačem podporované výuky (e-learning) a zavedení evaluačních mechanizmů pro celoživotní vzdělávání v oblasti životního prostředí („E-V-Learn“)

Předložená metodika je určena pro pracovníky veřejné správy, kteří rozhodují o distribuci finančních prostředků na podporu formální a neformální environmentální výchovy. Cílem metodiky je vymezit ...

Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova v Praze, Praha; Činčera, Jan
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Návrh nových indikátorů pro průběžné monitorování účinnosti systémů environmentálního managementu podle odvětví (OKEČ) a systému jejich environmentálního reportingu s hodnocením vazeb mezi životním prostředím‚ ekonomikou a společností
Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno; Soukopová, Jana; Kutová, Eva; Hřebíček, Jiří
2010 - Czech
Metodika je určena organizacím, které vypracovávají zprávu o své environmentální výkonnosti. V této zprávě dokládají účinnost svého systému environmentálního řízení (EMS) pomocí různých indikátorů. Metodika popisuje, jak tyto zprávy vytvářet a využít vykazovaných údajů pro stanovení environmentální výkonnosti. Keywords: systém informační; EMAS; EMS; indikátory; podávání zpráv finančních; reporting z oblasti ŽP; management environmentální podniku; dohoda dobrovolná; information system; EMAS; EMS; indicators; financial reporting; environmental reporting; environmental management of enterprise; voluntary agreement; indikátory; měnový systém evropský Available in the Ministry of the Environment
Návrh nových indikátorů pro průběžné monitorování účinnosti systémů environmentálního managementu podle odvětví (OKEČ) a systému jejich environmentálního reportingu s hodnocením vazeb mezi životním prostředím‚ ekonomikou a společností

Metodika je určena organizacím, které vypracovávají zprávu o své environmentální výkonnosti. V této zprávě dokládají účinnost svého systému environmentálního řízení (EMS) pomocí různých indikátorů. ...

Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno; Soukopová, Jana; Kutová, Eva; Hřebíček, Jiří
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Přírodě blízká protipovodňová opatření na tocích a v nivách
Šindlar, Hradec Králové
2009 - Czech
Metodiku je možné velmi operativně metodiku použít tam, kde již byl projekt GIS vyhotoven a podrobná data včetně potřebných analýz jsou shromážděna. Tento proces je ale nutné přizpůsobit skutečnosti, že aktivity v protipovodňové ochraně a ve všech ostatních aktivitách společnosti, zasahujících do toků a údolních niv, je nutné aplikovat neprodleně a v takové struktuře, která bude snadno uchopitelná širokým proškoleným týmem hodnotitelů. Keywords: revitalizace toku vodního; ochrana povodí; ochrana před povodněmi; opatření proti povodním; revitalisation of water course; river basin protection; flood control; flood control measure; protipovodňová ochrana Available in the Ministry of the Environment
Přírodě blízká protipovodňová opatření na tocích a v nivách

Metodiku je možné velmi operativně metodiku použít tam, kde již byl projekt GIS vyhotoven a podrobná data včetně potřebných analýz jsou shromážděna. Tento proces je ale nutné přizpůsobit skutečnosti, ...

Šindlar, Hradec Králové
Ministerstvo životního prostředí, 2009

Posouzení vlivu navrhované stavby‚ činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz (metodický postup případového hodnocení konkrétních záměrů)
Ateliér V, Praha; Sklenička, Petr; Vorel, Ivan
2009 - Czech
Cílem metodického postupu je stanovení způsobu, principů a jednotlivých fází posouzení vlivu navrhovaného záměru (staveb, činnosti nebo využití území) na krajinný ráz na základě definice pojmů § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Jedná se o odborný nástroj, prakticky využitelný v rozhodovací činnosti orgánů ochrany přírody a aplikovatelný ve většině běžných případů. Metodický postup případového hodnocení bude využit k jednotnému a standardizovanému posuzování navrhovaných záměrů na krajinný ráz. Posouzení zpracované podle tohoto metodického postupu představuje objektivizovaný podklad pro rozhodování dle § 12 zákona, ohraničující možnosti neadekvátního užívání subjektivních pohledů na hodnocení. Keywords: vliv člověka na krajinu; hodnocení rázu krajinného; ochrana krajiny; metodika; posouzení; dopad na krajinu; human impact on landscape; landscape character evaluation; landscape protection; methodology; appraisal; impact on landscape; metody; ochrana krajiny Available in the Ministry of the Environment
Posouzení vlivu navrhované stavby‚ činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz (metodický postup případového hodnocení konkrétních záměrů)

Cílem metodického postupu je stanovení způsobu, principů a jednotlivých fází posouzení vlivu navrhovaného záměru (staveb, činnosti nebo využití území) na krajinný ráz na základě definice pojmů § 12 ...

Ateliér V, Praha; Sklenička, Petr; Vorel, Ivan
Ministerstvo životního prostředí, 2009

Metodika k monitoringu velkých šelem
Hnutí DUHA, Olomouc; Kutal, Miroslav
2009 - Czech
Byla vytvořena Metodika monitoringu založená na validaci dat podle zkušeností obdobného projektu SCALP probíhající v Alpských zemích a s přihlédnutím k lokálním specifikům ČR . Metodika byla konzultována s AOPK ČR a stane se součástí monitoringu druhů Canis lupus, Lynx lynx a Ursus arctos dle Směrnice o stanovištích 92/43/ECC. Dle vytvořené metodiky bylo validováno 86 záznamů o druhu Canis lupus, 184 záznamů o druhu Lynx lynx a 26 záznamů druhu Ursus arctos v CHKO Beskydy. Keywords: CHKO Beskydy; Ursus arctos; Canis lupus; Lynx lynx; metodika; výskyt; monitorování; šelmy; PLA Beskydy Mts.; Ursus arctos; Canis lupus; Lynx lynx; methodology; occurrence; monitoring; beasts of pray; monitoring; metody; šelmy Available in the Ministry of the Environment
Metodika k monitoringu velkých šelem

Byla vytvořena Metodika monitoringu založená na validaci dat podle zkušeností obdobného projektu SCALP probíhající v Alpských zemích a s přihlédnutím k lokálním specifikům ČR . Metodika byla ...

Hnutí DUHA, Olomouc; Kutal, Miroslav
Ministerstvo životního prostředí, 2009

Modely transportu sedimentů a organických polutantů vázaných na suspendovanou hmotu v povodí Dyje
Česká geologická služba, Praha; Geršl, Milan
2007 - Czech
Popis současného stavu monitorování jakosti povrchových a podzemních vod v ČR Českým hydrometeorologickým ústavem. Monitorování kvantitativního sledování plavenin, kvalitativní sledování plavenina říčních sedimentů, přehled sledovaných fyzikálních a chemických ukazatelů v plaveninách a sedimentech, technické řešení odběru vzorků. Keywords: monitorování vody povrchové; voda povrchová; řeka; sediment říční; ochrana vody; znečištění vody povrchové; monitorování kvality vody říční; metodika; síť monitorovací; vzorkování; surface water monitoring; surface water; river; river sediment; water protection; surface water pollution; river water quality monitoring; methodology; monitoring network; sampling; znečištění vody; povrchové vody Available in the Ministry of the Environment
Modely transportu sedimentů a organických polutantů vázaných na suspendovanou hmotu v povodí Dyje

Popis současného stavu monitorování jakosti povrchových a podzemních vod v ČR Českým hydrometeorologickým ústavem. Monitorování kvantitativního sledování plavenin, kvalitativní sledování plavenina ...

Česká geologická služba, Praha; Geršl, Milan
Ministerstvo životního prostředí, 2007

Posouzení problematiky nakládání s odpady (zákon 185/2001 Sb. v platném znění) ve vztahu k možnostem využití vytěžených povrchových důlních děl
Interprojekt - Odpady, Praha; Pýcha, Roman
2005 - Czech
Návrh metodického pokynu, který se zabývá předcházením, vznikem, využíváním a odstraňováním odpadů vznikajících při činnostech spojených se zřizováním, údržbou, rekonstrukcemi a odstraňováním staveb. Cílem tohoto předpisu je zajistit, aby se stavebním a demoličním odpadem bylo nakládáno v souladu s platnou právní úpravou. Keywords: odpady stavební; odpady stavební a demoliční; legislativa k odpadům; building waste; construction and demolition waste; waste legislation; odstraňování odpadů; odpady Available in the Ministry of the Environment
Posouzení problematiky nakládání s odpady (zákon 185/2001 Sb. v platném znění) ve vztahu k možnostem využití vytěžených povrchových důlních děl

Návrh metodického pokynu, který se zabývá předcházením, vznikem, využíváním a odstraňováním odpadů vznikajících při činnostech spojených se zřizováním, údržbou, rekonstrukcemi a odstraňováním staveb. ...

Interprojekt - Odpady, Praha; Pýcha, Roman
Ministerstvo životního prostředí, 2005

Novela Metodického pokynu odboru odpadů MŽP - nakládání se stavebními a demoličními odpady
Veverková, Milena
2002 - Czech
Metodika je přepracována v souladu s novou právní úpravou, jsou doplněny postupy odběru vzorků vybraných druhů stavebních odpadů pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a pro účely využití stavebního odpadů k terénním úpravám nebo pro uložení na skládku. Byl sjednocen odběr vzorků z liniových staveb a stavebních demolic a bylo připraveno jednotné hodnocení těchto vzorků. Keywords: vyhláška o odpadech; azbest; využití odpadů; využití odpadů jako materiálu; vlastnost odpadů; odpady stavební a demoliční; ekotoxikologie; předpisy prováděcí; postup metodický; regulation on waste; asbestos; waste recovery; use of wastes as material; waste property; construction and demolition waste; ecotoxicology; rule of practice; methodical procedure; ekotoxikologie; azbest; recyklace odpadů Available in the Ministry of the Environment
Novela Metodického pokynu odboru odpadů MŽP - nakládání se stavebními a demoličními odpady

Metodika je přepracována v souladu s novou právní úpravou, jsou doplněny postupy odběru vzorků vybraných druhů stavebních odpadů pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a pro účely využití ...

Veverková, Milena
Ministerstvo životního prostředí, 2002

Příručka pro nakládání s komunálním bioodpadem
SLEEKO, Praha; Váňa, Jaroslav; Kotoulová, Zdenka
2001 - Czech
Příručka je podkladem pro rozhodování orgánů veřejné správy i provozních firem o způsobech nakládání s bioodpadem. Jsou rozvedeny podmínky a způsoby nakládání s bioodpadem, doporučené postupy odděleného sběru, kvantitativní znaky sbíraných druhů, technologie a organizační systémy kompostování včetně domácího a komunitního, územně technické požadavky na výstavbu zařízení, stavební řešení a technické vybavení i požadavky na zajištění provozu kompostáren. Je zmíněno zpracování bioodpadu na bioplynových stanicích. Keywords: bioplyn; sběr separovaný; kompostování odpadů; aglomerace městská; BAT; technologie dostupná nejlepší; dvůr sběrný; složení odpadů; odpady komunální; legislativa; odpady rozložitelné biologicky; odpady biologické; biogas; separate collection; waste composting; city agglomeration; BAT; best available technology; collection point; waste composition; municipal waste; legislation; biodegradable waste; biological waste; tvorba práva; biopaliva Available in the Ministry of the Environment
Příručka pro nakládání s komunálním bioodpadem

Příručka je podkladem pro rozhodování orgánů veřejné správy i provozních firem o způsobech nakládání s bioodpadem. Jsou rozvedeny podmínky a způsoby nakládání s bioodpadem, doporučené postupy ...

SLEEKO, Praha; Váňa, Jaroslav; Kotoulová, Zdenka
Ministerstvo životního prostředí, 2001

Odborná podpora výkonu státní správy na úseku posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona ČNR č. 244/1992 Sb.‚ o posuzování vlivů na životní prostředí a vlastního procesu vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Část A
ECO - ENVI – CONSULT, Jičín; Bajer, Tomáš
1998 - Czech
Postup při hodnocení vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo v přehledné a komplexní podobě. Jsou popsány zdroje potřebných informací, stanoven metodický postup k určení rozsahu a významnosti vlivu a uveden katalog kritérií, které je třeba pro stanovení vlivu vyhodnotit. V závěru je uvedena případová studie aplikace k určení rozsahu a významnosti vlivu na životní prostředí a obyvatelstvo. Keywords: stavby silniční; stavby pozemní; zákon o EIA; státní správa; EIA; posuzování vlivů na ŽP; road structures; building structures; act on EIA; state administration; EIA; environmental impact assessment; státní orgány Available in the Ministry of the Environment
Odborná podpora výkonu státní správy na úseku posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona ČNR č. 244/1992 Sb.‚ o posuzování vlivů na životní prostředí a vlastního procesu vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Část A

Postup při hodnocení vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo v přehledné a komplexní podobě. Jsou popsány zdroje potřebných informací, stanoven metodický postup k určení rozsahu a významnosti vlivu ...

ECO - ENVI – CONSULT, Jičín; Bajer, Tomáš
Ministerstvo životního prostředí, 1998

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases