Number of found documents: 26
Published from to

Indikátory zranitelnosti dopravy změnou klimatu
Mertl, Jan
2020 - Czech
Příspěvek je věnován vyhodnocení zranitelnosti dopravy ČR projevy změny klimatu, a to na základě indikátorů zranitelnosti. Metodickým základem indikátorů zranitelnosti je koncept zranitelnosti rozlišující tři základní komponenty zranitelnosti – expozici, citlivost a adaptační kapacitu. Keywords: indikátory zranitelnosti; doprava; resilience; expozice; citlivost; adaptační kapacita; vulnerability indicators; transport; resilience; exposure; sensitivity; adaptation capacity Available in a digital repository NRGL
Indikátory zranitelnosti dopravy změnou klimatu

Příspěvek je věnován vyhodnocení zranitelnosti dopravy ČR projevy změny klimatu, a to na základě indikátorů zranitelnosti. Metodickým základem indikátorů zranitelnosti je koncept zranitelnosti ...

Mertl, Jan
CENIA, 2020

Seznam českých udělených patentů a zapsaných užitných vzorů
Úřad průmyslového vlastnictví
2020 - Czech
Keywords: Patent; Užitný vzor; Patent; Utility model Available in a digital repository NRGL
Seznam českých udělených patentů a zapsaných užitných vzorů

Úřad průmyslového vlastnictví
Úřad průmyslového vlastnictví, 2020

Statistické výsledky identifikace indicií kontaminovaných míst pomocí metod DPZ na území ČR
Řeřicha, Jaroslav; Suchánek, Zdeněk; Krhovský, Jan
2019 - Czech
Keywords: indicie kontaminace; kontaminovaná místa; rastrová data; indices of contamination; contaminated sites; raster data Available in a digital repository NRGL
Statistické výsledky identifikace indicií kontaminovaných míst pomocí metod DPZ na území ČR

Řeřicha, Jaroslav; Suchánek, Zdeněk; Krhovský, Jan
CENIA, 2019

Aktuální informace o změnách legislativy (české, slovenské, EU) v oblasti životního prostředí
Kolář, Jan; Matušková, Petra
2019 - Czech
V období září 2018 – červenec 2019 došlo v legislativě České republiky a Slovenska k několika změnám, které mohou mít dopad na provozovatele žárových zinkoven. Jedná se jak o hlavní oblasti životního prostředí (ovzduší, voda, odpady), tak o další relevantní právní předpisy. Na úrovni Evropské unie naopak nedošlo k žádným zásadním změnám, které by měly dopad na provozovatele žárových zinkoven. In the period September 2018 – July 2019, several amendments were made to the legislation of the Czech Republic and Slovakia that may have an impact on operators of hot dip galvanising installations. They are both legal amendments concerning major areas of the environment (air, water, waste) and other relevant legal regulations. On the the other hand, there were no major changes at the level of the European Union that would have an impact on operators of hot dip galvanising installations. Keywords: žárová zinkovna; ovzduší; voda; odpad; ochrana; ekologická újma; hluk; REACH; EMAS; hot dip galvanising installation; air; water; waste; protection; environmental damage; noise; REACH; EMAS Available in a digital repository NRGL
Aktuální informace o změnách legislativy (české, slovenské, EU) v oblasti životního prostředí

V období září 2018 – červenec 2019 došlo v legislativě České republiky a Slovenska k několika změnám, které mohou mít dopad na provozovatele žárových zinkoven. Jedná se jak o hlavní oblasti životního ...

Kolář, Jan; Matušková, Petra
CENIA, 2019

Distribuce identifikovaných indicií kontaminovaných míst na území ČR
Suchánek, Zdeněk; Řeřicha, Jaroslav; Krhovský, Jan
2019 - Czech
Součástí projektu 2. etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM 2) je příprava geografických podkladů. Úvodním a hlavním úkolem této části projektu je pořízení nálezové báze indicií pomocí metod dálkového průzkumu Země (DPZ). Za prvních 16 měsíců projektu NIKM 2 byla interpretací fotomap a dalších geografických podkladů vytvořena tematická vrstva 14 různých typů indicií kontaminovaných míst (KM), resp. potenciálně kontaminovaných míst (PKM). Práce 12 interpretátorů z CENIA se prováděly v prostředí geografického informačního systému QGIS. Interpretací dat DPZ bylo v první fázi interpretace detekováno 34.666 jednotlivých indicií. Primární nálezová báze byla dále podrobena následné revizi s cílem objektivizovat a standardizovat její obsah. Počet platných indicií byl tak snížen cca na polovinu. Tematické třídění indicií umožnilo návazné statistické vyhodnocení, které slouží jako podklad pro optimalizaci terénního šetření, tj. pro plánování postupu plošné inventarizace s ohledem na charakter území. Z vyhodnocení shromážděných dat lze také uvažovat o účinnosti regulací a opatření místních úřadů a o vazbě na socio-ekonomické, resp. demografické ukazatele apod. Grafické a tabulkové výstupy (viz též plakátové sdělení a jeho anotace ve sborníku konference) dokládají prostorové vazby zjištěných indicií kontaminovaných míst a jsou podkladem pro další fáze poskytování geografické podpory pro inventarizační práce projektu NIKM 2 v letech 2019-2021. The project of Phase 2 of the National Inventory of Contaminated Sites (NIKM 2) includes the preparation of geographical data. The initial and main task of this part of the project is to acquire the finding database using remote sensing methods. During the first 16 months of the NIKM 2 project, a thematic layer of 14 different types of contaminated site (CS) clues (indicia), respectively of potentially contaminated sites (PCS) clues, was created by interpreting photomaps and other geographical data. The works of 12 CENIA interpreters were carried out in the environment of the geographic information system QGIS. Interpretation of remote sensing data revealed 34,666 clues in the first phase of interpretation. The primary finding database was further revised in order to objectify and standardize its content. The number of valid clues was thus reduced by about half. Thematic classification of the indices enabled a subsequent statistical evaluation, which serves as a basis for the optimization of the field survey, i.e. for the planning of the area inventory taking into account the character of the territory. From the evaluation of the collected data we can also consider the effectiveness of regulations and measures of local authorities and the link to the socio-economic, resp. demographic indicators, etc. The graphical and tabular outputs document the spatial links of the identified contaminated site indications and are the basis for the next phases of providing geographical support for the inventory work of the NIKM 2 project in 2019-2021.Uh Keywords: indicie kontaminace; kontaminovaná místa; rastrová data; indices of contamination; contaminated sites; raster data Available in a digital repository NRGL
Distribuce identifikovaných indicií kontaminovaných míst na území ČR

Součástí projektu 2. etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM 2) je příprava geografických podkladů. Úvodním a hlavním úkolem této části projektu je pořízení nálezové báze indicií pomocí ...

Suchánek, Zdeněk; Řeřicha, Jaroslav; Krhovský, Jan
CENIA, 2019

Seznam českých udělených patentů a zapsaných užitných vzorů
Úřad průmyslového vlastnictví
2019 - Czech
Keywords: Patent; Užitný vzor; Patent; Utility model Available in a digital repository NRGL
Seznam českých udělených patentů a zapsaných užitných vzorů

Úřad průmyslového vlastnictví
Úřad průmyslového vlastnictví, 2019

Novinky v oblasti norem environmentálního managementu
Suchánek, Zdeněk
2018 - Czech
Stav a vývoj ve skupině norem pro dobrovolné nástroje environmentálního managementu (rodina ISO 14000) je nahlížen z pohledu celkového vývoje mezinárodní standardizace (ISO, CEN). Poslední dvě desetiletí se počty a druhy standardizačních dokumentů v oblasti environmentálního managementu (Technický výbor ISO/TC 207) výrazně zvýšily. Keywords: ISO; ISO; management životního prostředí; technické normy Available in a digital repository NRGL
Novinky v oblasti norem environmentálního managementu

Stav a vývoj ve skupině norem pro dobrovolné nástroje environmentálního managementu (rodina ISO 14000) je nahlížen z pohledu celkového vývoje mezinárodní standardizace (ISO, CEN). Poslední dvě ...

Suchánek, Zdeněk
CENIA, 2018

Průběžný stav sběru indicií kontaminovaných míst metodami DPZ v zahájeném projektu NIKM 2. etapa
Suchánek, Zdeněk; Řeřicha, Jaroslav
2018 - Czech
V prvním roce realizace projektu 2. etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM 2) (2018-2021) je řešena úloha interpretace indicií kontaminovaných míst pomocí dálkového průzkumu Země (DPZ). Metodika byla vyvinuta v 1. etapě NIKM (2009-2012). Celkem 12 specialistů CENIA systematicky prochází území ČR a interpretací rastrových podkladů (ortofotomapy, topografické mapy, digitální model reliéfu - DMR5 atd.) zaznamenává indicie kontaminovaných kontaminovaných míst. Prvním krokem bylo doplnění znalostní báze projevů zájmových objektů a upřesnění jejich typologie (14 typů indicií) v podobě interpretačního klíče (manuálu). Úloha je řešena v prostředí sw nástroje QGIS (freeware). Pro celý tým byla vytvořena jednotná interaktivní mapová kompozice s možností doplnění dalšími kartografickými zobrazeními dle aktuální a individuální potřeby. Monitorování průběhu prací umožňuje iteraci metodických poznatků pro usměrňování dalších fází prací a statistiku výsledků interpretace. Na základě již provedených interpretačních prací na ploše cca 6000 km2 v 19 ORP jsou porovnány typy a počty indicií s poznatky z 1. etapy NIKM a získána data pokračování prací. Na základě úvodních zkušeností byla mírně upravena metodika vyhledávání indicií. Jemnější odlišení některých typů zájmových objektů a zařazení nových mapových podkladů má za cíl vytvořit kvalitnější a informačně bohatší podklad pro terénní šetření. Oproti výsledkům interpretace indicií v testovacích územích 1. etapy NIKM se jednoznačně zvýšily počty indicií u většiny dříve pouze sporadicky zjišťovaných typů indicií. In the first year of implementation of the National Inventory of Contaminated Sites (NIKM 2) project (2018-2021), the task of interpretation of the indications of contaminated sites by Remote Sensing is addressed. The methodology was developed in NIKM 1 project (2009-2012). A total of 12 CENIA´s specialists systematically pass through the territory of the Czech Republic and record the indications (signs) of contaminated sites by interpreting raster data (orthophotomaps, topographic maps, digital relief model - DMR5 etc.). The first step was to complete the knowledge base of expressions of interest objects and to refine their typology (14 types of indicia) in the form of an interpretation key (manual). The task is solved in the QGIS sw tool (freeware). For the team, a single interactive map composition has been created including the possibility of adding additional cartographic works according to current and individual needs. Workflow monitoring allows iterations of methodological knowledge to manage next work phases and statistics of interpretation results. On the basis of already performed interpretation works on an area of about 6000 km2 in 19 municipalities with extended competence, the types and numbers of indications with the knowledge from NIKM stage 1 are compared and data for the continuation of works are obtained. On the basis of the initial experience, an interpretation methodology was slightly modified. The finer differentiation of some types of interest objects and the inclusion of new map data are intended to create a better and more informative basis for field surveys. Compared to the results of the interpretation of the indices in the test areas of the first stage of NIKM, the number of indications in the majority of previously only sporadically detected types of indications increased unequivocally. Keywords: kontaminovaná místa; dálkový průzkum Země; rastrová data; indicie kontaminace; contaminated sites; remote sensing; raster data; indices of contamination Available in a digital repository NRGL
Průběžný stav sběru indicií kontaminovaných míst metodami DPZ v zahájeném projektu NIKM 2. etapa

V prvním roce realizace projektu 2. etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM 2) (2018-2021) je řešena úloha interpretace indicií kontaminovaných míst pomocí dálkového průzkumu Země ...

Suchánek, Zdeněk; Řeřicha, Jaroslav
CENIA, 2018

Specification of the methodology for the review of clues of contaminated sites obtained with the use of remote sensing
Suchánek, Zdeněk; Řeřicha, Jaroslav; Krhovský, Jan
2018 - English
In the initial phase of the 2nd stage of the National Inventory of Contaminated Sites (NIKM), we are focusing on the collection of clues of contaminated sites using Remote Sensing methods. Looking over the first batch (about 38,7 % of the territory is evaluated) of data recorded in the ORPs ("small districts“), we set the details of the methodology for the 2nd degree of interpretation of the clues, i.e. for the review of the data from the 1st degree of interpretation. Four reviewers (review interpreters) are involved in the review of the clues interpreted by twelve 1st degree evaluators. A simulation of three kinds of approaches to the interpretation was done in one “average” ORP. A considerable part of the clues from the 1st stage of interpretation was eliminated via unification in the case of multiplied clues, or deleted in the case of misinterpretation and/or of their little importance or insignificant interpreted volume. In some cases, retyping was applied. Final selection of clues is considered to be the result of the standardized approach of the reviewers. Comments from the discussion forms a set of recommendations for the review process. Keywords: inventory of contaminated sites; methodology; remote sensing; clues of contamination; interpretation of clues Available in a digital repository NRGL
Specification of the methodology for the review of clues of contaminated sites obtained with the use of remote sensing

In the initial phase of the 2nd stage of the National Inventory of Contaminated Sites (NIKM), we are focusing on the collection of clues of contaminated sites using Remote Sensing methods. Looking ...

Suchánek, Zdeněk; Řeřicha, Jaroslav; Krhovský, Jan
CENIA, 2018

Seznam českých udělených patentů a zapsaných užitných vzorů
Úřad průmyslového vlastnictví
2018 - Czech
Keywords: Patent; Užitný vzor; Patent; Utility model Available in a digital repository NRGL
Seznam českých udělených patentů a zapsaných užitných vzorů

Úřad průmyslového vlastnictví
Úřad průmyslového vlastnictví, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases