Number of found documents: 86
Published from to

Earthworms in an arable field-forest ecotone
Pižl, Václav; Zeithaml, J.
2005 - English
The effects of a forest-field ecotone on the density, biomass and species composition of earthworm communities were assessed. Five sites (blocks) differing in type of crop rotation used in the field were studied near Kostelec nad Černými Lesy, Czech Republic. At each block, soil samples were taken in seven parallel rows perpendicular to a transect from the oak forest to the centre of the field. Individual rows were located: in the forest (5 m from the edge), on the foresf edge, and in the field in distances of 5,10, 25, 50, 100 m from the edge of the forest. Six samples were taken in each row in spring 2001. Digging and hand sorting of soil samples, followed by formalin application was used to extract earthworms. Nine species and subspecies of earthworms were identified, among which .i.Aporrectodea caliginosa./i. predominated. Per block, the species number varied from 5 to 7. Vliv ekotonu pole - les na společenstva žížal byl sledován na pěti plochách (blocích) lišících se osevním postupem na poli. V každém bloku bylo vytyčeno sedm linií kolmých k transektu z lesa do centra pole a v každé na jaře 2001 odebráno 6 půdních vzorků. K získání žížal byla použita kombinovaná metoda ručního rozboru půdních vzorků a formalínové extrakce. Celkem bylo nalezeno 9 druhů žížal (5-7 na jednotlivých lokalitách), mezi nimiž dominovala .i.Aporrectodea caliginosa./i.. Pozice v transektu ovlivnila abundanci i biomasu žížal. Oba parametry byly nejnižší v lese, vzrostly na rozhraní pole - les, opět poklesly ve vzdálenosti 5 - 10 metrů od okraje lesa a pak kontinuálně rostly směrem k centru pole. Keywords: earthworms; ecotone; edge effect Available at various institutes of the ASCR
Earthworms in an arable field-forest ecotone

The effects of a forest-field ecotone on the density, biomass and species composition of earthworm communities were assessed. Five sites (blocks) differing in type of crop rotation used in the field ...

Pižl, Václav; Zeithaml, J.
Ústav půdní biologie, 2005

Interesting and rare saprotrophic microfungi isolated from excrements and other substrata in the Domica and Ardovská Caves (Slovak Karst National Park, Slovakia)
Nováková, Alena
2005 - English
A broad spectrum of saprotrophic microfungi representing possible food sources for cave invertebrates was isolated from different substrata (invertebrates, bat and marten excrements, bat guano, cave sediment, air) from the Domica and Ardovská Caves. .i.Pidoplitchkoviella terricola./i. and .i.Thielavia hyrcaniae./i. are rather rarely isolated micromycetes. The species interesting from the point of view of the colony appearance or microscopic properties were .i.Penicillium glandicola, Beauveria brongniartii, Chaetomium indicum, Penicillium hirsutum, Penicillium hordei, Rhinocladiella./i. sp., .i.Aspergillus versicolor, Echinobotryum./i. state of .i.Doratomyces stemonitis./i., and .i.Oidiodendron cerealis./i.. Široké spektrum saprotrofních mikroskopických hub představující možný zdroj potravy jeskynních bezobratlých bylo izolováno z různých substrátů (exkrementy netopýrů, bezobratlých a kuny, netopýří guano, jeskynní sediment) jeskyně Domica a Ardovské jeskyně. .i.Pidoplitchkoviella terricola./i. a .i.Thielavia hyrcaniae./i. patří mezi poněkud méně často izolované mikromycety. Druhy zajímavé jak vzhledem kolonií i z mikroskopického hlediska byly izolovány .i.Penicillium glandicola, Beauveria brongniartii, Chaetomium indicum, Penicillium hirsutum, Penicillium hordei, Rhinocladiella./i. sp., .i.Aspergillus versicolor, Echinobotryum./i. state of .i.Doratomyces stemonitis./i. a .i.Oidiodendron cerealis../i. Keywords: saprotrophic micromycetes; caves; guano Available at various institutes of the ASCR
Interesting and rare saprotrophic microfungi isolated from excrements and other substrata in the Domica and Ardovská Caves (Slovak Karst National Park, Slovakia)

A broad spectrum of saprotrophic microfungi representing possible food sources for cave invertebrates was isolated from different substrata (invertebrates, bat and marten excrements, bat guano, cave ...

Nováková, Alena
Ústav půdní biologie, 2005

Influence of grass sowing on oribatid mite communities (Acari: Oribatida) in initial successive stages during rich meadow recovery
Starý, Josef
2005 - English
Altogether 400 quantitative soil samples were taken from 8 stationary plots in the localities Výzkum and Čertoryje in the Bílé Karpaty Mts. during the years 1999-2002. The present study is based on material of 10563 oribatid specimens belonging to 62 oribatid species. The lowest species richness and mean abundance were recorded on the plot with agricultural management.The highest mean abundance was found on the old sub-xerothermic meadow in Čertoryje. The eurytopic species .i.Scheloribates laevigatus./i. and .i.Tectocepheus velatus./i. as well as the heliophilous .i.Punctoribates punctum./i. were eudominant in all studied plots. These eudominant species were complemented by the dominant and recedent eurytopic species .i.Microppia minus, Hemileius initialis, Achipteria coleoptrata./i. and .i.Medioppia subpectimata./i.. The rare xerophilous species .i.Lucoppia burrowsi./i. was found in the plots sowed by different grass mixtures and in the fallow. Celkem bylo odebráno 400 kvantitativních půdních vzorků z 8 stacionárních ploch na lokalitách Výzkum a Čertoryje v Bílých Karpatech v letech 1999–2002. Výsledky jsou založeny na studiu 10563 jedinců pancířníků patřících k 62 druhům. Nejnižší druhová bohatost a průměrná abundance byly zjištěny na ploše reprezentované zemědělsky obdělávaným polem. Nejvyšší průměrná abundance byla zjištěna na staré sub-xerotermní pastvině v Čertoryjích. Na všech studovaných plochách výrazně dominovaly eurytopní druhy .i.Scheloribates laevigatus./i. a .i.Tectocepheus velatus./i. a heliofilní druh .i.Punctoribates punctum./i.. Tyto eudominantní druhy byly doplněny dominantními a recedentními druhy .i.Microppia minus, Hemileius initialis, Achipteria coleoptrata./i. a .i.Medioppia subpectinata./i.. Vzácný xerofilní druh .i.Lucoppia burrowsi./i. byl nalezen na plochách osetých různou travní směsí a také na úhoru. Keywords: Oribatida; rich meadow recovery; community structure Available at various institutes of the ASCR
Influence of grass sowing on oribatid mite communities (Acari: Oribatida) in initial successive stages during rich meadow recovery

Altogether 400 quantitative soil samples were taken from 8 stationary plots in the localities Výzkum and Čertoryje in the Bílé Karpaty Mts. during the years 1999-2002. The present study is based on ...

Starý, Josef
Ústav půdní biologie, 2005

Nematodes in clay colliery spoil dumps and experimentally introduced strips of meadow soil
Háněl, Ladislav
2005 - English
Soil nematodes were studied in coal-mining clay spoil denuded by a landslide of the upper part of a colliery dump three years ago. This control plot was compared with nematodes in introduced strips of fresh meadow soil heaped up on the spoil and in spoil strips between these soil strips. .i.Ecumenicus monohystera./i. (25% of all nematode individuals) and .i.Aporcelaimellus obtusicaudatus./i. (23%) dominated in the control spoil whereas in spoil between soil strips their population densities decreased. The greatest number of nematode species and genera was present in the soil strips. The number of species and genera increased in spoil strips adjacent to soil strips and proportions between trophic groups partially changed. Introduction of fresh meadow soil into colliery spoils may influence nematode assemblages in post-mining clays. Nevertheless, clay patches can harbour peculiar nematode assemblages that can contribute to the overall diversity of a post-mining landscape. Půdní hlístice byly studovány v jílovitém odvalu po těžbě uhlí, který byl před třemi lety obnažen po skluzu horní části haldy. Tato plocha, představující kontrolu, byla porovnána s hlísticemi v introdukovaných pásech čerstvé luční půdy, které byly navezeny na jílovitý odval a v pásech jílovitých odvalů vmezeřených mezi pásy navezené luční půdy. Druhy .i.Ecumenicus monohystera./i. (25% všech jedinců hlístic) a .i.Aporcelaimellus obtusicaudatus./i. (23%) dominovaly na kontrolní ploše odvalu, zatímco v odvalech mezi pásy introdukované půdy jejich populační hustoty poklesly. Nejvíce druhů a rodů hlístic bylo přítomno v pásech půdy. Počet druhů a rodů hlístic v pásech odvalů sousedících s pásy půdy narostl a proporce mezi trofickými skupinami se částečně změnily. Ukázalo se, že introdukce čerstvé luční půdy do odvalů uhelných dolů může ovlivnit společenstva hlístic obývající jíly zbylé po těžbě uhlí. Keywords: nematoda; trophic groups; landscape reclamation Available at various institutes of the ASCR
Nematodes in clay colliery spoil dumps and experimentally introduced strips of meadow soil

Soil nematodes were studied in coal-mining clay spoil denuded by a landslide of the upper part of a colliery dump three years ago. This control plot was compared with nematodes in introduced strips of ...

Háněl, Ladislav
Ústav půdní biologie, 2005

Contributions to Soil Zoology in Central Europe I. Proceedings of the 7th Central European Workshop on Soil Zoology
2005 - English
Proceedings book involves contributions presented at the 7th Central European Workshop on Soil Zoology held in České Budějovice on April 14-16, 2003. Individual papers summarise actual results from partial disciplines of soil zoology and ecology, taxonomy and faunistic of individual groups of soil invertebrates. Several studies summarise information about the composition and changes of soil animal communities, both in natural and non disturbed grassland and forest soils in Central Europe as well as in soils differently influenced by human activities. A part of the papers deal with the distribution and ecology of cave invertebrates. Sborník obsahuje příspěvky prezentované na 7. středoevropském půdně zoologickém workshopu, který se konal v Českých Budějovicích ve dnech 14.-16. dubna 2003. Jednotlivé články shrnují aktuální poznatky z dílčích oborů půdní zoologie a ekologie, taxonomie a faunistiky jednotlivých skupin. Další práce jsou věnovány skladbě a změnám společenstev půdních bezobratlých jak v přirozených a nenarušených podmínkách středoevropských lučních a lesních půd a specifických stanovištích, tak v půdním prostředí v různé míře narušeném lidskou činností. Skupina prací je věnována distribuci a ekologii jeskynních bezobratlých. Keywords: 7th Central European Workshop; soil zoology Available at various institutes of the ASCR
Contributions to Soil Zoology in Central Europe I. Proceedings of the 7th Central European Workshop on Soil Zoology

Proceedings book involves contributions presented at the 7th Central European Workshop on Soil Zoology held in České Budějovice on April 14-16, 2003. Individual papers summarise actual results from ...

Ústav půdní biologie, 2005

Microscopic fungi in soil and litter of an oak forest and in the intestine and casts of .i.Dendrobaena mrazeki./i. Earthworm
Nováková, Alena; Pižl, Václav
2005 - English
Species diversity and quantitative parameters (mycelial length, CFU counts) of saprotrophic microfungi assemblages were studied in the intestine and casts of .i.D. mrazeki./i. and compared with those in soil and litter at four plots of a thermophilous oak forest in Southern Moravia (Czech Republic) in 2004. Soil dilution plate method and soil washing technique and three isolation media were used for the isolation of fungi. Differences in species number and composition of fungi assemblages were found both among individual substrates studied and between the results of different isolation methods. Number of species isolated by the soil dilution plate method was higher in earthworm casts than in soil, however, the opposite results were obtained using soil washing technique. CFU counts reached the highest values in leaf litter. .i.Dendrobaena mrazeki./i. (Lumbricidae) je endemický druh vyskytující se v několika málo místech na území naší republiky. Mikroskopické houby z hlediska jejich druhového složení a kvantitativního zastoupení byly sledovány v dubnu 2004 ve střevním traktu a v exkrementech .i.Dendrobaena mrazeki./i., v půdě a v opadu dubového lesa (obora Bulhary u Mikulova) a listopadu 2004 pouze v půdě a opadu. Pro izolaci mikromycetů byly používány zřeďovací a promývací metoda, jako izolační médium byla používána tři různá izolační média. Pro stanovení kvantitativního zastoupení byly sledovány počty CFU a délka mycelia (epifluorescenční metoda). Získané výsledky ukazují rozdíly nejen v druhovém složení mikromycetů při srovnání dvou izolačních metod (tyto rozdíly jsou výrazem rozdílného výskytu mikromycetů ve formě spor a aktivního mycelia ve studovaných substrátech) ale také mezi jednotlivými substráty. Keywords: microscopic fungi; litter of an oak forest; Dendrobaena mrazeki Available at various institutes of the ASCR
Microscopic fungi in soil and litter of an oak forest and in the intestine and casts of .i.Dendrobaena mrazeki./i. Earthworm

Species diversity and quantitative parameters (mycelial length, CFU counts) of saprotrophic microfungi assemblages were studied in the intestine and casts of .i.D. mrazeki./i. and compared with ...

Nováková, Alena; Pižl, Václav
Ústav půdní biologie, 2005

Using actinomycete-specific PCR primers to characterize the bacterial communities of wormcasts
Hill, P.; Krištůfek, Václav; Feijoo, A. M.; Gallego, G.
2005 - English
Tropical geophageous earthworms stimulate soil bacterial activity in soil that they ingest; it is uncertain if they affect the whole bacterial population or only subgroups. We sampled .i.Martiodrillus heterostichon, Polypheretima elongata./i. and bulk soil from a Bamboo plantation near Cali, Colombia. Pots of 1500 g of an adjacent tobacco field soil were brought to field capacity and two worms of each species placed in each pot. .i.Martiodrillus./i. gut contents and wormcasts from the soil surface and within tunnels were sampled after three months. The soil was maintained at field capacity for a further five months during which the worms continued to produce casts. Worm cast Amplified ribosomal DNA restriction analysis ARDRA (using Tag I) with actinomycete specific primers gave two strong bands at approximately 750 and 370 bp. ARDRA patterns from the three bamboo grove and four field soils had several additional bands notably at 140 and 126 bp. Studie se zabývala tropickými žížalami - .i.Martiodrillus heterostichon, Polypheretima elongata./i.. Tyto druhy žížal stimulují aktivitu bakterií v půdě, kterou požírají; není dosud známé, zda ovlivňují celou bakteriální populaci nebo pouze sub-skupiny. Technikami ARDRA, BLAST A DNAMAN byla zjištěna selekce skupiny aktinomycetů - .i.Nocardioides./i. - v průběhu trávení půdy sledovanými druhy geofágních žížal. Keywords: actinomycetes; Colombia; earthworms Available at various institutes of the ASCR
Using actinomycete-specific PCR primers to characterize the bacterial communities of wormcasts

Tropical geophageous earthworms stimulate soil bacterial activity in soil that they ingest; it is uncertain if they affect the whole bacterial population or only subgroups. We sampled .i.Martiodrillus ...

Hill, P.; Krištůfek, Václav; Feijoo, A. M.; Gallego, G.
Ústav půdní biologie, 2005

Application of microbial identification system (Sherlock MIS) for identification of forest litter bacterial strains - preliminary results
Jirout, Jiří; Petrásek, Jiří; Elhottová, Dana; Krištůfek, Václav; Nováková, Alena; Rusek, Josef
2004 - English
This work has been related to the effect of climatic changes (especially warming) on communities of forest litter bacteria. We simulated this effect with use of litter bags with beech and/or oak litter transported to beech and spruce forest. After 2, 6 and 12 months of exposition we collected and analysed the samples. We measured quantitative and qualitative characteristics of bacteria and micromycetes community structure in all variants of forest/litter combinations (number of CFU, description of bacterial morphotypes, identification of dominant bacterial morphotypes with MIDI Sherlock Microbial Identification System). We found out that there were differencies in diversity in all variants in exposition time. From the first to the third sampling the CFU bacterial number has decreased whereas CFU micromycetes number has increased. Multivariate comparison (PCA based on relative distribution of bacterial morphotypes in samples) separated the oak litter bacterial community in spruce forest soil as the most different variant among the others. Studie se vztahuje k vlivu klimatických změn (zejména globálnímu oteplování) na společenstva bakterií a mikromycét lesního opadu. Tento vliv byl simulován prostřednictvím manipulačního terénního pokusu s uměle zaneseným bukovým a dubovým opadem do smrkového lesa. Po 2, 6 a 12 měsících byla provedena kvalitativní a kvantitativní analýza bakteriálního a mikromycetového společenstva exponovaného opadu. Rozdíly v biodiverzitě byly zjištěny ve všech variantách během expozice opadu. Bakteriální počty během expozice klesaly zatímco počty mikromycétů vzrůstaly. Mnohorozměrná analýza (PCA), založená na relativním zastoupení bakteriálních morfotypů ve vzorcích, oddělila jako nejvíce odlišné společenstvo dubového opadu exponovaného ve smrkovém lese. Keywords: Sherlock MIS; identification; forest litter bacterial strains Available at various institutes of the ASCR
Application of microbial identification system (Sherlock MIS) for identification of forest litter bacterial strains - preliminary results

This work has been related to the effect of climatic changes (especially warming) on communities of forest litter bacteria. We simulated this effect with use of litter bags with beech and/or oak ...

Jirout, Jiří; Petrásek, Jiří; Elhottová, Dana; Krištůfek, Václav; Nováková, Alena; Rusek, Josef
Ústav půdní biologie, 2004

Analysis of bacterial isolates and community DNA from four different succession plots in post-mining area
Chroňáková, Alica; Halbritter, A.; Krištůfek, Václav; Biró, B.
2004 - English
Microbial communities of 4 different stages (initial [0 years after heaping of the excavated material], early [10], middle [20] and late [42] of primary succession process were studied. They were characterized by genotyping methods: ARDRA - Amplified ribosomal DNA restriction analyses and box-PCR - genomic fingerprinting using specific primer for boxA-element. Box-PCR method was chosen for comparison of methodological approaches used for characterization of heterotrophic bacterial communities. ARDRA patterns of eubacterial communities were so complex and there weren´t shown any differences among individual communities on different stages of primary succession process. Actinomycetes communities were analyzed using two sets of primers: Actinomycetes 1. (243F-1378R, Heuer et al. 1997) and Actinomycetes 2. (243F-A3R; Monciardini et al. 2002). Fingerprints, which were obtained using both of actinomycetes specific primers, showed differences between communities on the early and later stages of primary succession process. Boy-PCR analysis is still in data processing and will be published later Byla studována mikrobiální společenstva 4 rozdílných stadií (iniciální [0 let po navršení výsypkového materiálu], rané [10], střední [20] a pokročilé [42]) v procesu primární sukcese. Tato společenstva byla charakterizována genotypickými metodami: ARDRA (Amplified Ribosomal DNA Restriction Analysis) a box-PCR - genomický fingerprint s použitím specifického primeru pro repetitivní box A - element. Metoda box-PCR byla vybrána pro porovnání metodických přístupů analýzy heterotrofního bakteriálního společenstva. ARDRA profily eubakteriálního společenstva byly příliš komplexní a neukázaly žádné rozdíly mezi jednotlivými společenstvy eubakterií na odlišných sukcesních plochách. Společenstvo aktinomycet bylo studováno použitím dvou sad primerů: aktinomycety 1. (243F-1378R, Heuer et al. 1997) a aktinomycety 2. (243F-1401R, Monciardini et al. 2002).Fingerprinty získané použitím dvou specifických sad primerů pro aktinomycety ukázaly rozdíl mezi společenstvem aktinomycet na raném a středním stadiu v procesu primární sukcese. Výsledky z analýzy box-PCR jsou nyní v procesu zpracování a budou publikovány později Keywords: bacterial isolates; community DNA; succession plots in post-mining area Available at various institutes of the ASCR
Analysis of bacterial isolates and community DNA from four different succession plots in post-mining area

Microbial communities of 4 different stages (initial [0 years after heaping of the excavated material], early [10], middle [20] and late [42] of primary succession process were studied. They were ...

Chroňáková, Alica; Halbritter, A.; Krištůfek, Václav; Biró, B.
Ústav půdní biologie, 2004

Fatty acids patterns in characterization of soil microbial community in process of primary succession on post-mining sites
Elhottová, Dana
2004 - English
This paper summarizes different approaches based on fatty acids analyses used in investigation of soil microbial community qualitative changes during primary succession on post mining sites (0-42 years). The evaluations of different community level were shown: (i) Community as a superorganisms based on complete phospholipid fatty acids (PLFA) profiles; (ii) Guilds of community based on specific PLFA biomarkers; (iii) PLFA pattern of cultivable community part; (iv) Bacterial strains level determined with help of cellular fatty acids methyl-esters (FAME, MIS Sherlock). Tato studie shrnuje různé přístupy založené na analýzách mastných kyselin při sledování kvalitativních změn mikrobiálního společenstva během primární sukcese na místě po ukončení těžby hnědého uhlí (0-42 let). Bylo ukázáno hodnocení různých hladin společenstva: (i) Neporušené společenstvo s použitím kompletního profilu fosfolipidických mastných kyselin (PLFA); (ii) Zastoupení funkčních skupin s využitím specifických PLFA biomarkerů; (iii) Charakteristika kultivovatelné části společenstva; (iv) Identifikace izolovaných kultur na základě celulárních methylesterů mastných kyselin (MIS Sherlock System). Keywords: fatty acids patterns; soil microbial community; primary succession on post-mining sites Available at various institutes of the ASCR
Fatty acids patterns in characterization of soil microbial community in process of primary succession on post-mining sites

This paper summarizes different approaches based on fatty acids analyses used in investigation of soil microbial community qualitative changes during primary succession on post mining sites (0-42 ...

Elhottová, Dana
Ústav půdní biologie, 2004

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases