Number of found documents: 20
Published from to

Determinanty výběru strategií zvládání zátěže: osobnost, vnímání situace, sebepojetí
Balaštíková, Veronika; Blatný, Marek
2003 - Czech
V naší práci jsme se zabývali třemi skupinami proměnných, a to vnímání charakteristikami situace (appraisal), dispozicemi chování ve smyslu rysů osobnosti a proměnnými sebepojetí chování v zátěžové situaci, a to z hlediska sebehodnocení, vědomí vlastní účinnosti a jasnosti sebepojetí, jakožto determinantami výběru strategií zvládání zátěžových situací. Z vnímaných charakteristik situace ovlivňuje chování v zátěžové situaci nejvíce ovlivnitelnost, je spojena se strategiemi kognitivní restrukturace, vyjadřování emocí, fantazijní únik a sociální izolace. Z rysů osobnosti dle modelu Big Five ovlivňuje chování v zátěžové situaci nejvíce rys extraverze, je spojena se strategiemi kognitivní restrukturace, vyjadřování emocí, vyhledávání sociální podpory a sociální izolace. Z charakteristik sebepojetí ovlivňuje chování nejvíce self-concept clarity: je spojena s vyjadřováním emocí, fantazijním únikem, sebeobviňováním a sociální izolací. The study tested three groups of factors of coping - appraisal of situation, personality and self-concept factors. Behavior in load, stressfull situations was measured by CSI - Coping Strategy Inventory. We found that the most influencing factor of appraisal situation was factor changeable/unchangeable, it is related to coping strategies expressing emotions, social support, cognitive restructuring and wishful thinking. The most influencing factor of personality was extraversion: expressing emotions, social support, cognitive restructuring and social withdrawal and of self-concept it is self-concept clarity, it is related to coping strategies expressing emotions, social withdrawal, wishful thinking and self-criticism. Keywords: coping; personality; appraisal Available at various institutes of the ASCR
Determinanty výběru strategií zvládání zátěže: osobnost, vnímání situace, sebepojetí

V naší práci jsme se zabývali třemi skupinami proměnných, a to vnímání charakteristikami situace (appraisal), dispozicemi chování ve smyslu rysů osobnosti a proměnnými sebepojetí chování v zátěžové ...

Balaštíková, Veronika; Blatný, Marek
Psychologický ústav, 2003

Osobnostní předpoklady zvládání bolesti: rodové rozdíly
Blatný, Marek; Černý, V.; Hrdlička, M.
2003 - Czech
Studie se zabývá rodovými rozdíly v osobnostních předpokladech zvládání chronické bolesti. Výzkum byl proveden u souboru osob léčících se chronickou bolestí (N=150, 50 mužů a 100 žen). Schopnost ovlivnit míru percipované bolesti hodnotili respondenti na sedmibodové škále, osobnostní vlastnosti byly měřeny dotazníky EPQ a FPI. Schopnost ovlivnit míru percipované bolesti je u mužů spojena především s nízkou mírou spontánní a reaktivní agresivity a dále snízkou mírou vzrušivosti. U žen přispívá ke schopnosti kontrolovat vlastní bolest mírnost, otevřenost a psychoticismus, zatímco nervozita a neuroticismus kontrolu bolesti snižují. Study is aimed at gender differences in personality resources of coping with chronic pain. The research was done with the sample of patients, which were undergoing treatment of chronic pain (N=150, 50 male an 100 female). Respondents evaluated their capability to influence level of perceived pain on the seven-point rating scale, personality was measured by the means of Eysenck's Personality Inventory and Freiburg Personality Inventory. In male the capability to influence level of perceived pain is connected with low level of impulsive as well as reactive aggression and with low level of excitableness. In female the capability to influence level of perceived pain is related positively to moderateness, openness, and psychoticism and negatively to neuroticism. Keywords: pain; coping; personality Available at various institutes of the ASCR
Osobnostní předpoklady zvládání bolesti: rodové rozdíly

Studie se zabývá rodovými rozdíly v osobnostních předpokladech zvládání chronické bolesti. Výzkum byl proveden u souboru osob léčících se chronickou bolestí (N=150, 50 mužů a 100 žen). Schopnost ...

Blatný, Marek; Černý, V.; Hrdlička, M.
Psychologický ústav, 2003

Autobiografické vyprávění v osmé třídě
Chrz, Vladimír
2003 - Czech
V příspěvku byl uplatněn narativní přístup na autobiografické rozhovory vedené se žáky osmé třídy. In the contribution, narrative approach to autobiographical interviews with 8-th class pupils was applied. Keywords: narrative approach; autobiographical interview; 8-th class pupils Available at various institutes of the ASCR
Autobiografické vyprávění v osmé třídě

V příspěvku byl uplatněn narativní přístup na autobiografické rozhovory vedené se žáky osmé třídy....

Chrz, Vladimír
Psychologický ústav, 2003

Receptář jednoduchých metod statistické indukce
Osecká, Lída; Osecký, P.
1996 - Czech
Keywords: statistical inference; statistics; statistika Available at various institutes of the ASCR
Receptář jednoduchých metod statistické indukce

Osecká, Lída; Osecký, P.
Psychologický ústav, 1996

Složky výkonové motivace: pokus o typologii
Osecká, Lída; Řehulková, Oliva
1996 - Czech
Keywords: typology; anxiety; achievement motivation; typologie; úzkost Available at various institutes of the ASCR
Složky výkonové motivace: pokus o typologii

Osecká, Lída; Řehulková, Oliva
Psychologický ústav, 1996

Výběrová bibliografie psychologie umělecké literatury
Viewegh, Josef
1996 - Czech
Keywords: imaginative literature; literatura; bibliografie Available at various institutes of the ASCR
Výběrová bibliografie psychologie umělecké literatury

Viewegh, Josef
Psychologický ústav, 1996

Výkonová motivace ve škole
Řehulková, Oliva; Osecká, Lída
1996 - Czech
Keywords: self-efficacy; school performance; achievement motivation; motivace; školní klasifikace Available at various institutes of the ASCR
Výkonová motivace ve škole

Řehulková, Oliva; Osecká, Lída
Psychologický ústav, 1996

Způsoby vyrovnávání se s náročnými životními situacemi: Empirická typologie
Osecká, Lída; Řehulková, Oliva
1995 - Czech
Keywords: adolescents; coping strategies; typology; typologie Available at various institutes of the ASCR
Způsoby vyrovnávání se s náročnými životními situacemi: Empirická typologie

Osecká, Lída; Řehulková, Oliva
Psychologický ústav, 1995

Vliv extraverze a neuroticismu na úroveň a strukturu sociálních atribucí: II. slovesa
Osecká, Lída; Řehulková, Oliva
1994 - Czech
Keywords: influence of temperament in social attribution; social cognition; sociální struktura; temperament Available at various institutes of the ASCR
Vliv extraverze a neuroticismu na úroveň a strukturu sociálních atribucí: II. slovesa

Osecká, Lída; Řehulková, Oliva
Psychologický ústav, 1994

Vliv extraverze a neuroticismu na úroveň a strukturu sociálních atribucí: I. adjektiva
Osecká, Lída; Řehulková, Oliva
1994 - Czech
Keywords: social cognition; temperament; social cognition; temperament Available at various institutes of the ASCR
Vliv extraverze a neuroticismu na úroveň a strukturu sociálních atribucí: I. adjektiva

Osecká, Lída; Řehulková, Oliva
Psychologický ústav, 1994

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases