Number of found documents: 439
Published from to

Numerická studie vlivu kvality MKP sítě v okolí bi-materiálového rozhraní na průběh zatěžovací síly: Push-out test
Holušová, Táňa; Seitl, Stanislav
2012 - Czech
Příspěvek je věnován numerické studii vlivu kvality MKP (metoda konečných prvků) sítě a zejména velikosti elementu na hodnoty maximálních zatěžovacích sil při zkoušce Push-out. Push-out test je zkouška využívaná pro posuzování mechanických vlastností spojení mezi dvěma materiály, ve studovaném případě se jedná o beton a ocel. Numerické simulace jsou provedeny v software ATENA 2D The contribution is focused on numerical study of influence of quality FEM (finite element method) mesh on values of the maximum load forces for a Push-out test. The Push-out test is used for assessment the mechanical properties of the connection between the two materials, in the study case the interface of concrete and steel. Software ATENA 2D is used for numerical simulation Keywords: Push-out test; concrete; steel; bi-material interface; finite element network Available at various institutes of the ASCR
Numerická studie vlivu kvality MKP sítě v okolí bi-materiálového rozhraní na průběh zatěžovací síly: Push-out test

Příspěvek je věnován numerické studii vlivu kvality MKP (metoda konečných prvků) sítě a zejména velikosti elementu na hodnoty maximálních zatěžovacích sil při zkoušce Push-out. Push-out test je ...

Holušová, Táňa; Seitl, Stanislav
Ústav fyziky materiálů, 2012

Mikrostruktura a tvrdost TiB2
Halasová, Martina; Bača, L.; Šajgalík, P.; Chlup, Zdeněk; Dlouhý, Ivo
2012 - Czech
MOKROSTRUKTURA A TVRDOST TIB2 TiB2 je v čisté formě extrémně tvrdý materiál s vysokým bodem tání. Tyto vlastnosti jej předurčují k využití např. jako pancíř, otěruvzdorná součást nebo jako trysky motorů. Jeho křehkost lze snížit pomocí různých dopantů. Tento příspěvek pojednává o TiB2 s dopanty Ta a Ni v různých poměrech. K pozorování mikrostruktury byly použity SEM a Vickersova tvrdost byla vypočtena z úhlopříček vtisků. V grafu jsou pro srovnání i hodnoty získané přímo univerzálním tvrdoměrem. MICROSTRUCTURE AND HARDNESS OF TIB2 TiB2 in its pure form is extremely hard material with high melting point. This behaviour predetermines it to be used as e.g. nozzles, armour or wear parts. It is also very brittle and the effort is to decrease brittleness trough addition of various dopants. This contribution deals with the TiB2 dopped with Ta and Ni in various ratio. For observing the microstructure was used SEM and Vickers hardness was calculated by measuring the diagonals of indents. For comparison the values obtained by machine were shown in graph, too. Keywords: TiB2; hardness; ceramics Available at various institutes of the ASCR
Mikrostruktura a tvrdost TiB2

MOKROSTRUKTURA A TVRDOST TIB2 TiB2 je v čisté formě extrémně tvrdý materiál s vysokým bodem tání. Tyto vlastnosti jej předurčují k využití např. jako pancíř, otěruvzdorná součást nebo jako trysky ...

Halasová, Martina; Bača, L.; Šajgalík, P.; Chlup, Zdeněk; Dlouhý, Ivo
Ústav fyziky materiálů, 2012

Kvantově mechanické studium strukturní stability různých modifikací nitridů niklu o složení Ni4N
Hemzalová, P.; Friák, Martin; Šob, Mojmír; Neugebauer, J.
2012 - Czech
Byly provedeny výpočty elektronové struktury z prvních principů pro Ni4N v 8 krystalografických modifikacích. Jako nejstabilnější struktura byla identifikována kubická fáze s Pearsonovým symbolem cP5 a prostorovou grupou Pm-3m (221). Pro všech 8 studovaných struktur jsme určili termodynamické, magnetické a elastické vlastnosti. Ukazuje se, že termodynamická stabilita a modul objemové pružnosti jsou antikorelovány. Parameter-free density functional theory (DFT) calculations of Ni4N in eight crystallographic phases were performed using the pseudopotential approach implemented in the VASP code; the exchange-correlation energy was evaluated within the generalized gradient approximation (GGA). In agreement with experiments, the cubic structure with Pearson symbol cP5, space group Pm-3m (221), has been found to be the most stable. It is also the only thermodynamically stable structure at T=0 K with respect to decomposition into elemental Ni crystal and N2 gas phase. We determine structural, thermodynamic, electronic, magnetic and elastic properties of all eight Ni4N allotropes studied. The thermodynamic stability and bulk modulus is found to be anti-correlated. For the cubic allotropes, we predict a complete set of single-crystalline elastic constants, directional dependence of the single-crystalline Young modulus and homogenized polycrystalline elastic moduli. Keywords: electronic structure; thermodynamic stability; nickel nitrides Available at various institutes of the ASCR
Kvantově mechanické studium strukturní stability různých modifikací nitridů niklu o složení Ni4N

Byly provedeny výpočty elektronové struktury z prvních principů pro Ni4N v 8 krystalografických modifikacích. Jako nejstabilnější struktura byla identifikována kubická fáze s Pearsonovým symbolem cP5 ...

Hemzalová, P.; Friák, Martin; Šob, Mojmír; Neugebauer, J.
Ústav fyziky materiálů, 2012

Numerické modelování porušování částicového kompozitu s polymerní matricí
Máša, Bohuslav; Ševčík, Martin; Náhlík, Luboš
2011 - Czech
Tato práce je zaměřena na určování mechanických vlastností kompozitu zatíženého tahem za použití metody konečných prvků. Zkoumaný kompozit je složen z matrice v kaučukovitém stavu plněnou částicemi Al2O3. Hyperelastické vlastnosti matrice byly popsány Mooney-Rivlinovým modelem materiálu. Do úvahy byl také vzat model porušování. Výsledky numerického modelování byly porovnány s experimentálními daty, přičemž dobrá shoda byla nalezena právě při použití modelů se zahrnutými procesy porušování. The main focus of this contribution is estimation of mechanical properties of a composite loaded in tension using finite element method. Investigated composite is composed of matrix in a rubbery state filled by alumina-based particles (Al2O3). Hyperelastic properties of the matrix have been modelled by the Mooney-Rivlin material model. The damage mechanisms of the matrix have also been taken into account. Results of numerical analyses have been compared with experimental data and good agreement between numerical models with damage mechanisms of matrix and experimental data has been found. Keywords: paticulate composite; polymer; damage model Available at various institutes of the ASCR
Numerické modelování porušování částicového kompozitu s polymerní matricí

Tato práce je zaměřena na určování mechanických vlastností kompozitu zatíženého tahem za použití metody konečných prvků. Zkoumaný kompozit je složen z matrice v kaučukovitém stavu plněnou částicemi ...

Máša, Bohuslav; Ševčík, Martin; Náhlík, Luboš
Ústav fyziky materiálů, 2011

Hledání základního stavu sloučenin nitridů niklu NiN and Ni2N pomocí kvantově mechanických výpočtů
Elstnerová, P.; Friák, Martin; Šob, Mojmír; Neugebauer, J.
2011 - Czech
Pomocí kvantově-mechanických výpočtů jsme analyzovali 19 krystalických struktur nitridů niklu o složení NiN a Ni2N a určili jsme vybrané elastické a termodynamické vlastnosti. Celkové energie byly vypočteny v rámci teorie funkcionálu hustoty pomocí pseudopotenciálového programu VASP a vybrané stavy byly kontrolovány metodou linearizovaných přidružených vln se zahrnutím úplného potenciálu (FP-LAPW) implementovanou v programu WIEN2k. Pro stanovení výměnné a korelační energie byla použita zobecněná gradientová aproximace (GGA). We have employed quantum mechanical calculations to identify ground-state structures of nickel nitrides NiN and Ni2N for which experimental data are lacking. In total 19 crystalline phases have been calculated for which not only thermodynamic but also structural and selected elastic properties have been determined. Employing density functional theory (DFT) methods, the total energies were calculated by means of a pseudopotential approach implemented in the VASP code and selected states were benchmarked by the full-potential linearized augmented plane wave (FP-LAPW) method implemented in the WIEN2k code. For the exchange-correlation energy the generalized gradient approximation (GGA) has been used. Keywords: electronic structure; nickel nitrides; stability Available at various institutes of the ASCR
Hledání základního stavu sloučenin nitridů niklu NiN and Ni2N pomocí kvantově mechanických výpočtů

Pomocí kvantově-mechanických výpočtů jsme analyzovali 19 krystalických struktur nitridů niklu o složení NiN a Ni2N a určili jsme vybrané elastické a termodynamické vlastnosti. Celkové energie byly ...

Elstnerová, P.; Friák, Martin; Šob, Mojmír; Neugebauer, J.
Ústav fyziky materiálů, 2011

Určování J-∆a křivek pomocí miniaturních těles pro tříbodový ohyb
Stratil, Luděk; Hadraba, Hynek; Dlouhý, Ivo
2011 - Czech
Předložený příspěvek se zabývá určováním J-∆a křivek z podrozměrných zkušebních těles pro tříbodový ohyb. J-∆a křivky byly určeny metodou jednoho tělesa a metodou více zkušebních těles na tělesech typu KLST vyrobených z 25 mm plechu oceli Eurofer´97. Byla ověřena použitelnost jednovzorkové metody pro danou zkušení geometrii a zkoumanou ocel. J-∆a křivky určené pomocí obou metod jsou dobře srovnatelné. Navzdory této přijatelné shodě mohou být výsledky jednovzorkové metody určené pouze na základě jednoho zkušebního tělesa ovlivněny variabilitou materiálových vlasností materiálu. Měřené hodnouty jsou v dobré shodě s literaturou. Bočně vrubované vzorky vykazují nižší hodnoty J-integrálu a slabší vliv délky trhliny. Submitted article deals with determination of R-curves from sub-sized three-point-bend geometry. R-curves were measured by single and multi-specimen method on KLST samples fabricated from 25 mm sheet of Eurofer´97 steel. The applicability of single specimen method for given tested geometry and steel was verified. The curves determined by this are well comparable. However results obtained by single specimen method just from one specimen could be biased by material variability. Measured values are in good agreement with published results. The side-grooved specimens show lower values of J-integral and weaker crack-length effect. Keywords: R-curve; Eurofer´97; single specimen method Available at various institutes of the ASCR
Určování J-∆a křivek pomocí miniaturních těles pro tříbodový ohyb

Předložený příspěvek se zabývá určováním J-∆a křivek z podrozměrných zkušebních těles pro tříbodový ohyb. J-∆a křivky byly určeny metodou jednoho tělesa a metodou více zkušebních těles na tělesech ...

Stratil, Luděk; Hadraba, Hynek; Dlouhý, Ivo
Ústav fyziky materiálů, 2011

Vliv povrchového tvrzení na lomové chování ocelí
Dlouhý, Ivo; Chlup, Zdeněk; Hadraba, Hynek
2011 - Czech
Příspěvek je orientován na popis jevů spojených s lomem zpevněné povrchové vrstvy připravené třemi různými postupy. Standardní cementace, nitridace a povrchové kalení bylo aplikováno u šesti nízkolegovaných ocelí. Pro hodnocení lomového chování byla použita tělesa typu Charpy s U vrubem, přičemž povrch vrubu byl rovněž zpevněn. Vzorky byly zatěžovány za použití instrumentovaného kladiva. Hodnocení a klasifikace různých mechanismů lomového chování byly založeny na hodnocení záznamů síly a průhybu za podpory fraktografické analýzy. Získané poznatky byly sumarizovány do obecných schémat mechanismů porušení. Jako nejškodlivější z hlediska lomového chování byla zjištěna cementace. Povrchové kalení ukázalo minimální negativní vliv na iniciaci trhliny a relativně nízký pokles odolnosti vůči lomu. The paper is focused on the phenomena associated with fracture in surfaře layer produced by three different procedures. Standard cementing, nitriding and surface hardening were applied onto surfaces of six low alloy structural steels. For fracture behaviour evaluation Charpy type specimen with U notch were applied the surface of the notch radius was hardened too. The samples were loaded by means of an instrumented impact pendulum. The evaluation and classification of different fracture behaviour modes have been based on evaluation of load . flexure tracen supported by fractographic analysis. Knowledge obtained were summarised into general schematics of failure modes. As the most detrimental for the fracture resistance the surface cementing was found. The surface hardening showed the minimal negative effect on crack initiation and relatively small fracture resistence decrease. Keywords: povrchové zpevnění; cementace; nitridace; lomové chování Available at various institutes of the ASCR
Vliv povrchového tvrzení na lomové chování ocelí

Příspěvek je orientován na popis jevů spojených s lomem zpevněné povrchové vrstvy připravené třemi různými postupy. Standardní cementace, nitridace a povrchové kalení bylo aplikováno u šesti ...

Dlouhý, Ivo; Chlup, Zdeněk; Hadraba, Hynek
Ústav fyziky materiálů, 2011

Vliv reziduálních napětí na životnost polymerních trubek
Luky, R.; Zouhar, Michal; Hutař, Pavel
2011 - Czech
Cílem tohoto příspěvku je studium vlivu zbytkových napětí na životnost potrubí. Byl vytvořen dvourozměrný numerický model, v němž v němž byla zavedena trhlina na vnitřním povrchu. Byl sledován průběh součinitele intenzity napětí v závislosti na hloubce trhliny a následně byla určena životnost pomocí Paris-Erdoganova vztahu. Čas do poruchy v závislosti na tangenciálním napětí byl porovnáván pro trubku s i bez reziduálních napětí. Bylo zjištěno, že existence zbytkových napětí snižuje životnost potrubí. Numerické modelování se jeví jako silný nástroj pro určení životnosti. The aim of this article is study the influence of residual stresses on the pipe lifetime. The two dimensional numerical model of the pipe with inner crack was created and the creep crack growth in the pipe with and without residual stress is modelled. The results of K-kalibration curves are presented. After that the Paris law is used for solving the lifetime. The results of time to failure in dependency on the hoop stress for pipe with and without residual stress were compared. The existence of residual stresses decrease the lifetime of the pipe. Combination of the creep crack growth tests and numerical simulations can be a very powerful tool for lifetime estimation of plastic pipes under different loading conditions. Keywords: fracture mechanics; polymer pipe; residual sress; stress intensity factor Available at various institutes of the ASCR
Vliv reziduálních napětí na životnost polymerních trubek

Cílem tohoto příspěvku je studium vlivu zbytkových napětí na životnost potrubí. Byl vytvořen dvourozměrný numerický model, v němž v němž byla zavedena trhlina na vnitřním povrchu. Byl sledován průběh ...

Luky, R.; Zouhar, Michal; Hutař, Pavel
Ústav fyziky materiálů, 2011

Vliv segregovaných nemagnetických sp-nečistot na vlastnosti hranic zrn a povrchů v niklu
Všianská, Monika; Šob, Mojmír
2011 - Czech
V práci jsme studovali segregaci 12 nemagnetických sp-nečistot (Al, Si, P, S, Ga, Ge, As, Se, In, Sn, Sb and Te) na hranici zrn Sigma5(210) a na povrchu (210) ve feromagnetickém niklu a analyzujeme jejich vliv na strukturu a magnetické a mechanické vlastnosti. Určili jsme preferenční místa segregace atomů nečistot a vypočetli jsme jejich segregační entalpie a zkřehčovací energie včetně rozkladu na mechanickou a chemickou komponentu. Ukázali jsme, že magneticky mrtvé vrstvy na hranicích zrn a površích se segregovanými nečistotami jsou způsobené silnou hybridizací sp-stavů nečistot a d-stavů niklu. We present an ab initio study of segregation of 12 nonmagnetic sp impurities (Al, Si, P, S, Ga, Ge, As, Se, In, Sn, Sb and Te) at the Sigma5(210) grain boundary (GB) and (210) free surface (FS) in fcc ferromagnetic nickel and analyze their effect on structure, magnetic and mechanical properties. We determine the preferred segregation sites of the impurity atoms, their segregation enthalpies and strengthening/embrittling energies with their decomposition into the chemical and mechanical components. We find that the value of mechanical component is dependent on the type of the stable segregation position and is nearly constant in each period. On the other hand the chemical component changes strongly within each period and is determined by the electronegativity of impurity atoms. Magnetically dead layers found at the impurity segregated GB and FS are caused by a strong hybridization of sp states of the impurities with the d states of nickel. Keywords: grain boundary; segregation; nickel Available at various institutes of the ASCR
Vliv segregovaných nemagnetických sp-nečistot na vlastnosti hranic zrn a povrchů v niklu

V práci jsme studovali segregaci 12 nemagnetických sp-nečistot (Al, Si, P, S, Ga, Ge, As, Se, In, Sn, Sb and Te) na hranici zrn Sigma5(210) a na povrchu (210) ve feromagnetickém niklu a analyzujeme ...

Všianská, Monika; Šob, Mojmír
Ústav fyziky materiálů, 2011

Hodnocení vlastností pyrolyzovaných pryskyřic
Halasová, M.; Chlup, Zdeněk; Strachota, Adam; Černý, Martin; Dlouhý, Ivo
2011 - Czech
Práce popisuje mechanické vlastnosti materiálů připravených pyrolýzou z polysiloxanových pryskyřic. Polymerní prekurzory mely rozdílné chemické složení. Materiály popisované v této studii jsou předurčeny pro použití jako matrice vysokoteplotních vlákny vyztužených kompozitů. Instrumentovaný tvrdoměr sloužil k charakterizaci těchto materiálů. Závislost síly na hloubce vniknutí indentoru byla stanovena Martensova tvrdost a indentační modul pružnosti, dále byla určena Vickersova tvrdost z velikosti vtisku. Byl stanoven vliv poměru strukturních složek T a D v prekurzoru na mechanické vlastnosti. Vpichy byly pozorovány pomocí konfokálního mikroskopu. The presented work describes mechanical properties of materials prepared by pyrolysis of polysiloxane resins. The polymeric precursors had different chemical composition. Materials under investigation are predetermined as a matrix for high temperature resistant long fibre composites. An instrumented hardness tester was employed for materials characterisation. The Vickers hardness, Martens hardness and indentation elastic modulus were the key parameters determined from the load-indentation depth curves. Influence of the mechanical properties on the ratio of T and D was established. Indents were observed by using confocal laser microscope. Keywords: Polysiloxane resin; Pyrolysis; Indentation Available at various institutes of the ASCR
Hodnocení vlastností pyrolyzovaných pryskyřic

Práce popisuje mechanické vlastnosti materiálů připravených pyrolýzou z polysiloxanových pryskyřic. Polymerní prekurzory mely rozdílné chemické složení. Materiály popisované v této studii jsou ...

Halasová, M.; Chlup, Zdeněk; Strachota, Adam; Černý, Martin; Dlouhý, Ivo
Ústav fyziky materiálů, 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases