Number of found documents: 60
Published from to

European countgryside and its perception
Zapletalová, Jana; Vaishar, Antonín; Šťastná, M.
2016 - English
Rural area was traditionally connected with agriculture. To compare with urban, rural areas were considered to be backward, retarded, not worthy of an intensive research. But \nthe situation has changed in the last time. Although cities are still centres of development in the globalization process, people in Europe leave them as a result of the \ntrends of suburbanization and counter - urbanization. We intend to pay our attention on transformation processes of the European countryside. We can focus on more processes occurring there: transformation from productive to non-productive, from central planned to the market oriented countryside, from the mono-functional to the multifunctional, from the national to \nEuropean and globalized. The urbanisation process shows more faces in European countryside. Such a transformation generates many impacts on natural, economic and social \nprocesses occurring in present European countryside. Keywords: European countryside; Europe; rural settlement; countryside Available in digital repository of the ASCR
European countgryside and its perception

Rural area was traditionally connected with agriculture. To compare with urban, rural areas were considered to be backward, retarded, not worthy of an intensive research. But ...

Zapletalová, Jana; Vaishar, Antonín; Šťastná, M.
Ústav geoniky, 2016

Geologie uhelných pánví - česko - polská konference /10
Ruppenthalová, Lucie
2015 - Czech
Oddělení laboratorního výzkumu geomateriálů Ústavu geoniky AV ČR pořádá Česko - polskou konferenci o geologii uhelných pánví od roku 1993. Letos se konala 10. jubilejní konference. Tradičně se jedná o setkání odborníků zejména z České republiky a Polska, kteří se zabývají vývojem a výzkumem uhelných ložisek, geologií uhelných pánví, tektonikou a uhelnou petrografií. S novými trendy ve využívání uhlí, jsou také prezentovány výsledky výzkumu v oblasti fyzikálních a chemických vlastností uhlí a uhelné hmoty, pyrolýzy a spalovacích procesů nebo sekvestrace CO2 do uhelných slojí. Department of Laboratory Research on Geomaterials of the Institute of Geonics AS CR has organized the Czech - Polish conference about geology of coal basins since 1993. This year the 10th jubilee of conference is held. Traditionally, at the conference meet experts especially from the Czech Republic and Poland, dealing with the development and research of coal deposits, geology of the coal basins, tectonics and coal petrography. However, with new trends in the use of coal, there are also presented the results of research in physical and chemical properties of coal and coal mass, pyrolysis and combustion processes or geosequestration of CO2 into coal seams. Keywords: geology; mineralogy; coal basins Available in digital repository of the ASCR
Geologie uhelných pánví - česko - polská konference /10

Oddělení laboratorního výzkumu geomateriálů Ústavu geoniky AV ČR pořádá Česko - polskou konferenci o geologii uhelných pánví od roku 1993. Letos se konala 10. jubilejní konference. Tradičně se jedná o ...

Ruppenthalová, Lucie
Ústav geoniky, 2015

Přírodní rizika a jejich sociální důsledky
Zapletalová, Jana
2015 - Czech
Hazardy a katastrofy - jak přírodní, tak i člověkem způsobené - mají široký dopad nejen na samotné přírodní prostředí, nýbrž způsobují i závažné ekonomické a sociální problémy. Příspěvky konference se věnují jak důsledkům rizikových jevů způsobených přírodou, ke kterým patří například extrémní dopady povodní a sesuvů půdy, tak riziky, která vznikají díky činnosti člověka, např. důsledků hornické činnosti. Hazards and disasters - both natural and man made - have a broad impact not only on the natural environment, but also cause serious economic and social problems. Conference papers are devoted to the consequences of risky phenomena caused by nature, which include the impact of extreme floods and landslides, and risks that arise due to human activities, eg. the consequences of mining activities. Keywords: land slides; floods; droughts; social consequences Available in digital repository of the ASCR
Přírodní rizika a jejich sociální důsledky

Hazardy a katastrofy - jak přírodní, tak i člověkem způsobené - mají široký dopad nejen na samotné přírodní prostředí, nýbrž způsobují i závažné ekonomické a sociální problémy. Příspěvky konference se ...

Zapletalová, Jana
Ústav geoniky, 2015

Přírodní rizika a jejich sociální důsledky
Zapletalová, Jana
2015 - Czech
Hazardy a katastrofy - jak přírodní, tak i člověkem způsobené - mají široký dopad nejen na samotné přírodní prostředí, nýbrž způsobují i závažné ekonomické a sociální problémy. Příspěvky konference se věnují jak důsledkům rizikových jevů způsobených přírodou, ke kterým patří například extrémní dopady povodní a sesuvů půdy, tak riziky, která vznikají díky činnosti člověka, např. důsledků hornické činnosti. Hazards and disasters - both natural and man made - have a broad impact not only on the natural environment, but also cause serious economic and social problems. Conference papers are devoted to the consequences of risky phenomena caused by nature, which include the impact of extreme floods and landslides, and risks that arise due to human activities, eg. the consequences of mining activities. Keywords: land slides; floods; droughts; social consequences Available in digital repository of the ASCR
Přírodní rizika a jejich sociální důsledky

Hazardy a katastrofy - jak přírodní, tak i člověkem způsobené - mají široký dopad nejen na samotné přírodní prostředí, nýbrž způsobují i závažné ekonomické a sociální problémy. Příspěvky konference se ...

Zapletalová, Jana
Ústav geoniky, 2015

Vodní paprsek 2015 - výzkum, vývoj, aplikace
Sitek, Libor; Klichová, Dagmar
2015 - Czech
Čtvrté mezinárodní setkání výrobců, uživatelů, tvůrců a zájemců o technologii vysokorychlostního vodního paprsku. Fórum k výměně názorů, informací a zkušeností v oblastech výzkumu, vývoje a aplikací vysokorychlostních vodních paprsků (řezání, obrábění, sanace konstrukcí a staveb, čištění, odstraňování povlaků a nánosů, hydrodemolice, těžba, abrazivní materiály, speciální aplikace paprsku, vysokotlaká technika, bezpečnostní aspekty, atd.). The fourth international meeting of producers, users, designers and other public interested in the technology of high speed water jet. Forum for the exchange of knowledge, information and experiences in areas of research, development and application of the water jet (cutting, machining, repair of structures, cleaning, removal of coatings and layers, hydrodemolition, mining, abrasive materials, special applications of the water jet, high-pressure technique, safety aspects, etc.). Keywords: water jet; development; research Available at various institutes of the ASCR
Vodní paprsek 2015 - výzkum, vývoj, aplikace

Čtvrté mezinárodní setkání výrobců, uživatelů, tvůrců a zájemců o technologii vysokorychlostního vodního paprsku. Fórum k výměně názorů, informací a zkušeností v oblastech výzkumu, vývoje a aplikací ...

Sitek, Libor; Klichová, Dagmar
Ústav geoniky, 2015

Modelling 2014
Blaheta, Radim; Starý, Jiří; Sysalová, Dagmar
2014 - English
MODELLING 2014 is a conference on Mathematical Modelling and Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, which is held in Roznov pod Radhostem, Czech Republic, in June 2 - 6, 2014. The conference is organized by the IT4Innovations Centre of Excellence, Institute of Geonics AS CR, V’B-Technical University of Ostrava and International Association for Mathematics and Computers in Simulations (IMACS). MODELLING 2014 aims to be a forum for an exchange of ideas, insights and experience in di erent areas of mathematical modelling from numerical methods and computer aspects to applications of mathematical modelling methods. This international conference belongs to a series of conferences held in Roºnov 2009, Pilsen 2005, Pilsen 2001, Prague 1998 which started 20 years ago in Prague 1994. Main topics of the conference include computational modelling in engineering and science: multiscale modelling, multiphysics modelling, progress in discretization methods, effcient solvers, nonlinear problems, reliable computations, challenging applications of mathematical modelling methods, exploiting massively parallel computing facilities. Keywords: mathematical modelling; computational modelling; numerical methods Available in a digital repository NRGL
Modelling 2014

MODELLING 2014 is a conference on Mathematical Modelling and Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, which is held in Roznov pod Radhostem, Czech Republic, in June 2 - 6, 2014. ...

Blaheta, Radim; Starý, Jiří; Sysalová, Dagmar
Ústav geoniky, 2014

Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013
Máčka, Z.; Havlíček, M.; Demek, J.; Kirchner, Karel
2013 - Czech
Setkávání nejen geomorfologů, ale i ostatních geovědních specialistů na každoročních geomorfologických konferencích Stav geomorfologických výzkumů pod záštitou České asociace geomorfologů se stalo již tradičním. V Mikulově se jednání geomorfologů a dalších specialistů z vysokoškolských, výzkumných i aplikovaných pracovišť zaměřilo na prezentaci výsledků výzkumů o charakteru, genezi a dynamice reliéfu, ať už z teoretického či aplikovaného hlediska nejen z České republiky, ale i Slovenska, Polska, Rakouska, Maďarska, Slovinska. Sborník abstraktů představuje prezentované přednášky, postery i exkurzního průvodce. Meetings of not only geomorphologists, but also other Earth science researchers at annual geomorphological conferences State of geomorphological research organized under the auspecies of Czech Association of Geomorphologists have already became a tradition. The geomorphologists and other specialists from universities, research and commercial institutions who met in town of Mikulov presented recent research results on character, genesis and dynamics of landscape, from either of theoretical or applied point of view. The presented papers came all over the central European countries – Czech Republic, Slovakia, Poland, Austria, Hungary, and Slovenia. Abstract proceedings consist from presented lectures, posters as well as excursion guide. Keywords: geomorfological conference; Mikulov; Czech Republic Available on request at various institutes of the ASCR
Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013

Setkávání nejen geomorfologů, ale i ostatních geovědních specialistů na každoročních geomorfologických konferencích Stav geomorfologických výzkumů pod záštitou České asociace geomorfologů se stalo již ...

Máčka, Z.; Havlíček, M.; Demek, J.; Kirchner, Karel
Ústav geoniky, 2013

Česko - polská konference Geologie uhelných pánví /9.
Kožušníková, Alena; Ruppenthalová, Lucie
2013 - Czech
Oddělení laboratorního výzkumu geomateriálů Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i. pořádá česko – polské konference o geologii uhelných pánví již 20 let. Tradičně se na této konferenci setkávají odborníci zejména z České republiky a z Polska, zabývající se problematikou uhelných ložisek, geologickým vývojem uhelných pánví, tektonikou i petrografií uhlí. S příchodem nových trendů využívání uhelných ložisek jsou postupně na konferenci prezentovány také výsledky výzkumu v oblasti fyzikálních a chemických vlastností uhlí a uhlíkatých látek, pyrolyzních a spalovacích procesů či geosekvestrace CO2 do uhelných slojí. Department of Laboratory Research on Geomaterials of the Institute of Geonics AS CR has organized the Czech - Polish conference about geology of coal basins since 1993. Traditionally, at the conference meet experts especially from the Czech Republic and Poland, dealing with the development and research of coal deposits, geology of the coal basins, tectonics and coal petrography. However, with new trends in the use of coal deposits, there are also presented the results of research in physical and chemical properties of coal and coal mass, pyrolysis and combustion processes or geosequestration of CO2 into coal seams. Keywords: geology; coal basins; coal deposits Available on request at various institutes of the ASCR
Česko - polská konference Geologie uhelných pánví /9.

Oddělení laboratorního výzkumu geomateriálů Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i. pořádá česko – polské konference o geologii uhelných pánví již 20 let. Tradičně se na této konferenci setkávají odborníci ...

Kožušníková, Alena; Ruppenthalová, Lucie
Ústav geoniky, 2013

Water Jet 2013 - Research, Development, Applications. Proceedings of the Conference on Water Jetting Technology
Sitek, Libor; Klichová, Dagmar
2013 - English
Water Jet 2013 - Research, Development, Applications is the third international meeting of researchers, manufacturers, end-users, and all those interested in the technology of high-speed water jetting organized by the Department of material disintegration of the Institute of Geonics of the ASCR Ostrava. It provides a basis not only for exchange knowledge, ideas, information and experiences in areas of research, development and applications of water jets, as well as stimulating discussions, but also opportunity to make new acquaintances and friends. Number and diversity of papers submitted to the conference indicate permanent great interest in the water jetting technology and continuous expansion of water jets to new fields of human activities Keywords: pulsating water jet; high pressure water jet; abrasive water jet cutting Available on request at various institutes of the ASCR
Water Jet 2013 - Research, Development, Applications. Proceedings of the Conference on Water Jetting Technology

Water Jet 2013 - Research, Development, Applications is the third international meeting of researchers, manufacturers, end-users, and all those interested in the technology of high-speed water ...

Sitek, Libor; Klichová, Dagmar
Ústav geoniky, 2013

Staré stezky v geografii a archeologii VIII. Sborník prezentací a příspěvků ze semináře
Kirchner, Karel; Martínek, J.; Kuda, František
2013 - Czech
Sborník obsahuje prezentace a příspěvky ze semináře, který se zabýval geografickými a archeologickými aspekty starých stezek. Příspěvky se zabývaly tematikou prehistorických i historických komunikací, včetně prezentace metodických přístupů při zkoumání starých cest a využití různého spektra mapových, elektronických i listinných podkladů. The collection includes presentations of the seminary, which deals with the geographical and archaeological aspects of the old paths. Contributions are dealing with themes of prehistoric and historic communications, including the presentation of methodological approaches in exploring the old ways and with using a different spectrum of maps, both electronic and document data. Keywords: old paths; geography; archaeology; Czech Republic Available in a digital repository NRGL
Staré stezky v geografii a archeologii VIII. Sborník prezentací a příspěvků ze semináře

Sborník obsahuje prezentace a příspěvky ze semináře, který se zabýval geografickými a archeologickými aspekty starých stezek. Příspěvky se zabývaly tematikou prehistorických i historických komunikací, ...

Kirchner, Karel; Martínek, J.; Kuda, František
Ústav geoniky, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases