Number of found documents: 313
Published from to

Konštrukčné a ovládacie prvky organu
Vaněk, Lukáš
2015 - Slovak
Práca v krátkosti opisuje hudobný nástroj organ, jeho históriu, konštrukciu, výrobu a funkciu jednotlivých jeho častí. Hlavným prínosom práce je zhotovený funkčný model organu, ktorý skonštruoval autor práce na demonštráciu fungovania organu a tvorbu zvuku v píšťalách. Model organu je vyrobený tak, aby obsahoval všetky hlavné funkčné časti organu, pričom práca opisuje návrh a postup výroby týchto častí. The work analyses the instrument called organ, its sound-producing parts and action. It contains details of functional parts and their process of production. The main aim of the work is to describe a model of an organ, constructed by the author. The objective of this model is to demonstrate the function of the organ and how is the sound produced in it. This model is made to show every part of the organ, while the work describes the process of the production of these parts. Keywords: organ; hudební nástroj; model; organ; instrument; model Available in the ZČU Library.
Konštrukčné a ovládacie prvky organu

Práca v krátkosti opisuje hudobný nástroj organ, jeho históriu, konštrukciu, výrobu a funkciu jednotlivých jeho častí. Hlavným prínosom práce je zhotovený funkčný model organu, ktorý skonštruoval ...

Vaněk, Lukáš
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Hlavolamy
Kopecký, Miroslav
2015 - Slovak
Riešená problematika práce je zameraná na možnosti technického vzdelávania na základných školách. Jej cieľom je podporiť vzdelávanie z oblasti techniky prostredníctvom hlavolamov. Výstupom riešenej problematiky je návrh hlavolamu, ktorý je vhodný pre prácu žiakov na základných školách. This thesis is focused on the possibilities of technical education at primary schools. Its aim is to support the education of technology through brain teasers. The main purpose of this thesis is to design brain teaser, which is suitable for the work of pupils at primary schools. Keywords: technické vzdělávání; základní školy; hlavolamy; technical education; primary schools; brain-teasers Available in digital repository of ZČU.
Hlavolamy

Riešená problematika práce je zameraná na možnosti technického vzdelávania na základných školách. Jej cieľom je podporiť vzdelávanie z oblasti techniky prostredníctvom hlavolamov. Výstupom riešenej ...

Kopecký, Miroslav
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Vedomosti, zručnosti a tvorivosť žiakov v ISCED 2 pri práci s drôtom
Sojková, Margaréta; Honzíková, Jarmila
2015 - Slovak
V príspevku sa zaoberáme vzťahom teoretických vedomostí a praktických zručností žiakov 7. ročníka na ZŠ pri práci s drôtom v predmete Technika a vzťahom praktických zručností a tvorivosti žiakov. Prezentujeme výsledky výskumu realizovaného v nižšom strednom vzdelávaní a porovnávame dosiahnuté výsledky s rovnakým výskumom realizovaným autorkami v prostredí ZŠ v Českej republike. The paper explores the relationship of theoretical knowledge and practical skills of 7th grade students at primary school when working with wire on the subject of Technics and the relationship of practical skills and creativity of students. We present results of the research conducted in lower secondary education and compare the achieved results with the same research carried out by authors in school environment in the Czech Republic. Keywords: teoretické vědomosti; praktické dovednosti; základní školy; technická výchova; theoretical knowledge; practical skills; primary schools; technical education Available in digital repository of ZČU.
Vedomosti, zručnosti a tvorivosť žiakov v ISCED 2 pri práci s drôtom

V príspevku sa zaoberáme vzťahom teoretických vedomostí a praktických zručností žiakov 7. ročníka na ZŠ pri práci s drôtom v predmete Technika a vzťahom praktických zručností a tvorivosti žiakov. ...

Sojková, Margaréta; Honzíková, Jarmila
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Konštrukcia zariadenia na meranie elektrických potenciálov na povrchu výliskov keramických materiálov
Števík, Marek; Kozík, Tomáš
2015 - Slovak
Príspevok sa zaoberá konštrukčným zhotovením zariadenia pre meranie potenciálov na povrchu výliskov keramických materiálov, ktorým by bolo možné efektívne zvýšiť kvalitu produkcie v prevádzkach pre výrobu lisovaných izolátorov . Ďalej sa zaoberá softvérovým riešením merania , ukladania a spracovania údajov. The paper deals with the design of an apparatus for measuring the potential at the surface of a molding of ceramic materials, which could be effective in improving the production quality for the production of molded insulators. It also deals with a software solution for measuring, storing and processing data. Keywords: povrch výlisku; keramické materiály; měření; software; molding surface; ceramic materials; measurement; software Available in digital repository of ZČU.
Konštrukcia zariadenia na meranie elektrických potenciálov na povrchu výliskov keramických materiálov

Príspevok sa zaoberá konštrukčným zhotovením zariadenia pre meranie potenciálov na povrchu výliskov keramických materiálov, ktorým by bolo možné efektívne zvýšiť kvalitu produkcie v prevádzkach pre ...

Števík, Marek; Kozík, Tomáš
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Drsnosť povrchu pri frézovaní nástrojom s rôznym sklonom hlavnej reznej hrany
Šimna, Vladimír; Pokorný, Peter; Buranský, Ivan; Václav, Štefan
2015 - Slovak
Príspevok sa zaoberá problematikou merania strednej aritmetickej odchýlky povrchu pri frézovaní nástrojom s rôznym sklonom hlavnej reznej hrany. Na realizáciu daného problému bol vykonaný viacfaktorový experiment s cieľom nájsť vhodný uhol stúpania skrutkovice frézy pre dosiahnutie čo najlepšej kvality povrchu pri frézovaní hliníkovej zliatiny. Boli vyrobené nástroje s uhlami stúpania 10°, 20° a 30° z materiálu PCG GMBH F10 typ K. Ako obrábaný materiál bola zvolená hliníková zliatina EN 6082 a na meranie strednej aritmetickej odchýlky bol použitý prístroj Tylor-Hobson Surtronic 3+. Experiment prebiehal na 5-osovom vysokorýchlostnom obrábacom centre DMG HSC 105 Linear. Frézovacie nástroje boli vyrobené na 5-osej CNC brúske Reinecker WZS 60. Keywords: kvalita povrchu; sklon hlavní řezané hrany; střední aritmetická odchylka; surface quality; inclination of the main cutting edge; arithmetic mean deviation Available in digital repository of ZČU.
Drsnosť povrchu pri frézovaní nástrojom s rôznym sklonom hlavnej reznej hrany

Príspevok sa zaoberá problematikou merania strednej aritmetickej odchýlky povrchu pri frézovaní nástrojom s rôznym sklonom hlavnej reznej hrany. Na realizáciu daného problému bol vykonaný ...

Šimna, Vladimír; Pokorný, Peter; Buranský, Ivan; Václav, Štefan
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Nové analytické vyjadrenie základných závislostí v obrábaní
Vasilko, Karol
2015 - Slovak
Doterajšia teória obrábania kovov bola založená na stave vývoja rezných materiálov v priebehu 20. storočia. Najmä zdokonaľovanie rezných materiálov, ako aj nových štruktúr obrábaných materiálov, snaha o zvyšovanie rezných rýchlostí si žiada prehodnotenie doterajších definícií. Pri aplikácii v minulosti definovaných vzťahov medzi reznými podmienkami a výsledkami obrábania sa objavujú nepresnosti, ktoré môžu viesť k nesprávnej voľbe rezných podmienok v konkrétnych podmienkach obrábania strojárskych súčiastok. Pokúsime sa analyzovať doterajšie rovnice, používané v praxi a na základe rozsiahlej experimentálnej analýzy optimalizovať ich tvar. Týka sa to posudzovania všetkých fyzikálnych a technologických parametrov, ako stlačenie triesky, mikrogeometria obrobeného povrchu, rezné síly, opotrebenie a a trvanlivosť rezných nástrojov. Keywords: obrábění; trvanlivost nástroje; řezné podmínky; kvalita obrobeného povrchu; machining; durability of tool; cutting conditions; surface machined quality Available in digital repository of ZČU.
Nové analytické vyjadrenie základných závislostí v obrábaní

Doterajšia teória obrábania kovov bola založená na stave vývoja rezných materiálov v priebehu 20. storočia. Najmä zdokonaľovanie rezných materiálov, ako aj nových štruktúr obrábaných ...

Vasilko, Karol
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Niektoré aspekty riadenia technologických a výrobných procesov ako systémov s rozloženými parametrami v inžinierskej praxi
Hulkó, Gabriel; Belavý, Cyril; Ondrejkovič, Karol; Buček, Pavol; Élesztős, Pavel; Bartalský, Lukáš
2015 - Slovak
Článok analyzuje možnosti riadenia technologických a výrobných procesov ako systémov s rozloženými parametrami v inžinierskej praxi. Uvádza koncepty rôznych prístupov. Matematickej teórie, ktorá pracuje so systémami s rozloženým vstupom a rozloženým výstupom. Inžinierského prístupu na základe systémov so sústredeným vstupom a rozloženým výstupom. Poukazuje na skutočnosť, že riadené veličiny technologických a výrobných procesov sú často merateľné iba vo vybraných bodoch technických zariadení a vyvstáva úloha riadenia nekonečnorozmerného výstupu na základe konečnorozmerného vstupno/výstupného kontaktu s rozloženým riadeným technickým objektom. Niektoré výsledky budú demonštrované z oblasti riadenia sekundárnej zóny chladenia zariadenia pre plynulé odlievanie ocele. Keywords: riadenie; technologické a výrobné procesy; systémy s rozloženými parametrami; virtuálne softvérové prostredia; pokročilé numerické modelovanie Available in digital repository of UPCE.
Niektoré aspekty riadenia technologických a výrobných procesov ako systémov s rozloženými parametrami v inžinierskej praxi

Článok analyzuje možnosti riadenia technologických a výrobných procesov ako systémov s rozloženými parametrami v inžinierskej praxi. Uvádza koncepty rôznych prístupov. Matematickej teórie, ktorá ...

Hulkó, Gabriel; Belavý, Cyril; Ondrejkovič, Karol; Buček, Pavol; Élesztős, Pavel; Bartalský, Lukáš
Univerzita Pardubice, 2015

Simulácia fuzzy adaptívnej regulácie polohového servosystému na báze pneumatických umelých svalov
Tóthová, Mária; Vagaská, Alena; Hrehová, Stella; Moučka, Michal
2015 - Slovak
Využitie pneumatických umelých svalov ako pohonov manipulačních zariadení je vzhľadom na ich značne nelineárne charakteristiky podmienené využívaním aj nelineárnych riadiacich algoritmov. Fuzzy adaptívne riadenie v tomto príspevku pozostáva z PD regulátora v priamej vetve a fuzzy regulátora v adaptačnej vetve, pričom akčný signál ovládajúci polohovací systém antagonisticky zapojených umelých svalov vznikne násobením signálu z výstupu PD regulátora a adaptačního zosilnenia z výstupu fuzzy regulátora. V príspevku je popísaný fuzzy regulátor typu Mamdani použitý v adaptačnom podsystéme, na kterého natrénovanie boli využité znalosti vyplývajúce zo skúmania reálnej sústavy pneumatických umelých svalov. Keywords: fuzzy adaptívna regulácia; pneumatický umelý sval Available in digital repository of UPCE.
Simulácia fuzzy adaptívnej regulácie polohového servosystému na báze pneumatických umelých svalov

Využitie pneumatických umelých svalov ako pohonov manipulačních zariadení je vzhľadom na ich značne nelineárne charakteristiky podmienené využívaním aj nelineárnych riadiacich algoritmov. Fuzzy ...

Tóthová, Mária; Vagaská, Alena; Hrehová, Stella; Moučka, Michal
Univerzita Pardubice, 2015

Návrh 3D objektov pre volnočasové aktivity
Valent, Tomáš
2015 - Slovak
Publikovaný príspevok čitateľom zdôrazňuje upadajúcu tendenciu technických volnočasových aktivít. Poukazuje na problém efektívneho využívania voľného času žiakov základných škôl. Stručne charakterizuje program 3ds Max, ktorý je určený pre tvorbu 3D grafiky, vizualizácií a animácií. Príspevok následne uvádza uplatnenie priestorových návrhov v praxi v Centrách voľného času. Published contribution stresses the declining trend of technical leisure activities. Stresses the need for manual skills in elementary school students. Briefly describes the program 3ds Max, which is designed for creating 3D graphics, visualizations and animations. Post subsequently referred to the application of spatial proposals in practice in leisure centers. Keywords: volnočasové aktivity; program 3ds Max; 3D grafika; základní školy; leisure activities; program 3ds Max; 3D graphic; primary schools Available in the ZČU Library.
Návrh 3D objektov pre volnočasové aktivity

Publikovaný príspevok čitateľom zdôrazňuje upadajúcu tendenciu technických volnočasových aktivít. Poukazuje na problém efektívneho využívania voľného času žiakov základných škôl. Stručne ...

Valent, Tomáš
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Moderná výroba
Baránek, Ivan
2015 - Slovak
Príspevok je zameraný na analýzu moderných metód obrábania kovov. Medzi najdôležitejšie trendy rozvoja obrábania v súčasnosti patria vysokorýchlostné obrábanie, suché obrábanie a tvrdé obrábanie. Príspevok analyzuje vývojové tendencie na medzinárodnom odbytovom trhu a ich účinky na výrobné procesy. Ďalej analy-zuje ekonomické a technické požiadavky na koncepčné riešenie moderných obrábacích strojov a nástrojov. V súvislosti s použitím tvarových plôch v moderných strojárskych výrobkoch je dôležitou oblasťou výroba týchto plôch. Tu významne pomáha počítačová podpora v celom reťazci, od vývoja výrobku, po jeho výrobu a kontrolu. Pre výskum a vzdelávanie v tejto oblasti bolo vybudované Centrum excelentnosti 5-osového obrábania na Materi-álovo-technologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Trnave. Príspevok prezentuje jeho vybavenosť a možnosti využitia v oblasti výskumu, vzdelávania, poradenstva a výroby. Citované sú niektoré publikácie obsa-hujúce významné výsledky dosiahnuté v centre. Keywords: progresivní technologie; volně tvarované plochy; 5-osé obrábění; počítačová podpora; konstrukce; výroba; advanced technologies; freeform surfaces; 5-axis machining; computer support; construction; production Available in digital repository of ZČU.
Moderná výroba

Príspevok je zameraný na analýzu moderných metód obrábania kovov. Medzi najdôležitejšie trendy rozvoja obrábania v súčasnosti patria vysokorýchlostné obrábanie, suché obrábanie a tvrdé obrábanie. ...

Baránek, Ivan
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases