Number of found documents: 1733
Published from to

Romány pro děti s nevšedními protagonisty od Anrea Steinhöfela
Hofmanová, Anna; Bučková, Tamara; Markvartová, Eva
2020 - German
Keywords: Literatura pro děti a mládež; Andreas Steinhöfel; tetralogie Rico; Oskar; charakteristika postav; typologie postav; typy vypravěče; rozbor literárních děl; Children's and young adult literature; Andreas Steinhöfel; Rico; Oskar Tetralogy; character traits; character typology; narrator types; literary analysis Children's and young adult literature; Andreas Steinhöfel; Rico; Oskar Tetralogy; character traits; character typology; narrator types; literary analysis Children's and young adult literature; Andreas Steinhöfel; Rico; Oskar Tetralogy; character traits; character typology; narrator types; literary analysis Available in a digital repository NRGL
Romány pro děti s nevšedními protagonisty od Anrea Steinhöfela

Hofmanová, Anna; Bučková, Tamara; Markvartová, Eva
Univerzita Karlova, 2020

Holokaust a šoa v německy psané próze
Ulbrich, Anna; Glosíková, Viera; Bučková, Tamara
2020 - German
Keywords: německojazyčná próza; ztvárnění shoa a holocaustu; autoři: Ruth Klüger; Fred Wander; Jurek Becker; Lenka Reinerová; German - speaking prosa; rendering shoa and holocaust; Authors: Ruth Klüger; Fred Wander; Jurek Becker; Lenka Reinerová Available in a digital repository NRGL
Holokaust a šoa v německy psané próze

Ulbrich, Anna; Glosíková, Viera; Bučková, Tamara
Univerzita Karlova, 2020

Moc, násilí a společnost. Stanoviska Waltera Benjamina a Ernsta Jüngera ve srovnání
Davydzka, Jagor; Starý, Jiří; Schneider, Thomas
2020 - German
This bachelor's thesis deals with the analysis of texts by Walter Benjamin and Ernst Jünger, the topic of which is the place of power and violence in society. The basic texts are Zur Kritik der Gewalt and Theorien des deutschen Faschismus by Walter Benjamin and Über die Gefahr, Die totale Mobilmachung and Der Pazifismus by Ernst Jünger. Attention is primarily focused on the texts as they are. The ideological context of the period in which the selected texts were created plays a significant, though not the leading role. The goal of the thesis is to analyse and to interpret the content of the selected works. The thesis also aims to show the main differences and similarities in the ideologies of both authors, so that it becomes possible to clearly describe their attitudes towards violence in society. KEYWORDS Power, violence, society, law, Weimar Republic, Walter Benjamin, Ernst Jünger Tato práce se zabývá analyzou textů Waltera Benjamina a Ernsta Jüngera, jejichž tématem je místo moci a násilí ve společnosti. Základními texty jsou Zur Kritik der Gewalt a Theorien des deutschen Faschismus od Waltera Benjamina a Über die Gefahr, Die totale Mobilmachung a Der Pazifismus od Ernsta Jüngera. Pozornost je v první řádě zaměřena na samotné texty. Ideový kontext období, ve kterém vybrané texty vznikly, hraje značnou, však ne vedoucí roli. Cílem práce je analýza a interpretace obsahu zvolených děl. Práce má také za cíl ukázat hlavní rozdíly, ale i podobnosti v ideologiích obou autorů tak, aby se stalo možným zřetelně popsat jejich postoje vůči násilí ve společnosti. KLÍČOVÁ SLOVA Moc, násilí, společnost, právo, Výmarská republika,|Walter Benjamin, Ernst Jünger Keywords: Gewalt|Recht|Staat|Gesellschaft|Weimarer Republik|Walter Benjamin|Ernst Jünger; Power|Violence|State|Society|Law|Weimar Republic|Walter Benjamin|Ernst Jünger Available in a digital repository NRGL
Moc, násilí a společnost. Stanoviska Waltera Benjamina a Ernsta Jüngera ve srovnání

This bachelor's thesis deals with the analysis of texts by Walter Benjamin and Ernst Jünger, the topic of which is the place of power and violence in society. The basic texts are Zur Kritik der Gewalt ...

Davydzka, Jagor; Starý, Jiří; Schneider, Thomas
Univerzita Karlova, 2020

Komentovaný překlad vybrané kapitoly z knihy "Anarchie a řád ve světové politice", Pavel Barša und Ondřej Císař
Zivana, Ilyas Benjamin; Winter, Astrid; Heinz, Christof
2020 - German
Keywords: komentovaný překlad|mezinárodní vztahy|teorie světosystémů; annotated translation|international relations|world-systems theory Available in a digital repository NRGL
Komentovaný překlad vybrané kapitoly z knihy "Anarchie a řád ve světové politice", Pavel Barša und Ondřej Císař

Zivana, Ilyas Benjamin; Winter, Astrid; Heinz, Christof
Univerzita Karlova, 2020

Komentovaný překlad webových stránek Dobrovolnického centra, z. s. (dcul.cz) z češtiny do němčiny
Zubíková, Anna; Winter, Astrid; Heinz, Christof
2020 - German
Keywords: překlad internetových stránek|překladatelská analýza; translation of website|analysis of translation Available in a digital repository NRGL
Komentovaný překlad webových stránek Dobrovolnického centra, z. s. (dcul.cz) z češtiny do němčiny

Zubíková, Anna; Winter, Astrid; Heinz, Christof
Univerzita Karlova, 2020

Handbücher übersetzen - an der Schnittstelle zwischen Alltags- und Fachsprache
Morozová, Alexandra; Mračková Vavroušová, Petra; Heinz, Christof
2020 - German
Keywords: překlad|překladatelská analýza|překladatelské posuny|překladatelské problémy|astronomie|překladatelské metody|typologie problémů|socializace|společnost|idenita|vnímání|individualizace; translation|translation shifts|analysis|translation methods|typological problems|astronomy|socialization|society|identity|perception|individualization Available in a digital repository NRGL
Handbücher übersetzen - an der Schnittstelle zwischen Alltags- und Fachsprache

Morozová, Alexandra; Mračková Vavroušová, Petra; Heinz, Christof
Univerzita Karlova, 2020

Funkce deminutiv v text na příkladu románu "Rubikova kostka" od Vratislava Maňáka
Peter, Nathalie; Nekula, Marek; Šichová, Kateřina
2020 - German
Available in a digital repository NRGL
Funkce deminutiv v text na příkladu románu "Rubikova kostka" od Vratislava Maňáka

Peter, Nathalie; Nekula, Marek; Šichová, Kateřina
Univerzita Karlova, 2020

Cizí jazyky v českém a německém jazyku mládeže
Kurasiak, Barbara; Nekula, Marek; Hansen, Björn
2020 - German
Available in a digital repository NRGL
Cizí jazyky v českém a německém jazyku mládeže

Kurasiak, Barbara; Nekula, Marek; Hansen, Björn
Univerzita Karlova, 2020

Konceptualizace národa v českých prezidentských volbách 2013
Růžičková, Kristýna; Nekula, Marek; Sebaldt, Martin
2020 - German
Available in a digital repository NRGL
Konceptualizace národa v českých prezidentských volbách 2013

Růžičková, Kristýna; Nekula, Marek; Sebaldt, Martin
Univerzita Karlova, 2020

Galicismy v němčině: korpusová analýza
Drobník, Ondřej; Hejhalová, Věra; Tichák, Viktor
2020 - German
(English): The topic of this bachelor thesis is the orthography of French lexicon in contemporary German. Selected gallicisms were subjected to quantitative corpus analysis, whose output is not only the frequency list of lexemes, but also a list of spelling variants of individual words. The results obtained were analyzed in two steps. The first step was to trace the most common spelling variations compared to the codified forms. The most common deviations were: preservation of French spelling (e. g. Bohème), degemination (e. g *aktuel; almost always as defective spelling) and writing without accents (e. g. Chateau). In the second step, a hundred of the most frequent gallicisms showing spelling variations were compared with two German reference lexicographic pieces - the DUDEN-Online and the DWDS dictionaries. This part of the thesis found that the two dictionaries (even proportionally) copy very closely the language usage. There was also a lexicon with French spelling, which is in most cases reserved for specific macaronic collocations (e. g. Grande Armée, en détail). (česky): Tématem bakalářské práce jsou pravopisné varianty galicismů v současné němčině. Vybrané galicismy byly podrobeny kvantitativní korpusové analýze, jejímž výstupem je frekvenční seznam lexémů a soupis pravopisných variant jednotlivých slov. Získané výsledky byly analyzovány ve dvou krocích. Prvním krokem bylo vysledování nejčastějších pravopisných odchylek v porovnání s referenčními kodifikovanými formami. Nejčastějšími odchylkami se ukázaly být zachování francouzského pravopisu (např. Bohème), zápis bez akcentů (např. Chateau) a degeminace (např. *aktuel). První dva způsoby jsou zpravidla považovány za korektní, defektní zápis geminát nikoli. Ve druhém kroku byla porovnána stovka nejfrekventovanějších galicismů vykazujících pravopisné odchylky se dvěma německými referenčními lexikografickými díly - slovníky DUDEN-Online a DWDS. Tato část práce přinesla zjištění, že dva jmenované slovníky (i proporčně) velmi věrně kopírují jazykový úzus. Dále bylo popsáno lexikum vykazující francouzskou pravopisnou podobu, které je ve většině případů vyhrazeno konkrétním (zpravidla ustáleným) makarónským kolokacím (např. Grande Armée, en détail). Keywords: galicismy|současná němčina|korpusová analýza|pravopis|DeReKo; gallicisms|contemporary German|corpus-based analysis|spelling|DeReKo Available in a digital repository NRGL
Galicismy v němčině: korpusová analýza

(English): The topic of this bachelor thesis is the orthography of French lexicon in contemporary German. Selected gallicisms were subjected to quantitative corpus analysis, whose output is not only ...

Drobník, Ondřej; Hejhalová, Věra; Tichák, Viktor
Univerzita Karlova, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases