Number of found documents: 324061
Published from to

Téma venkova v současné české literatuře a jeho kritická reflexe
Němcová, Karolína; Čeňková, Jana; Malý, Radek
2024 - Czech
The thesis The Theme of the Countryside in Contemporary Czech Literature and its Critical Reflection examines how the theme of Czech rural prose is relevant to the critical community and how it is reflected by critics. Specifically, it analyses the critical responses to three titles by contemporary Czech authors - Dědina (2018) by Petra Dvořáková, Plachetnice na vinětách (2020) by Jiří Hájíček and Destrukce (2021) by Stanislav Biler. It first introduces these novels in the context of contemporary Czech literature and outlines the work of their authors. In the methodological part, the research aim and research questions are introduced. Then, qualitative research and basic theoretical concepts - literary criticism, review and interpretation - are defined. Next, the development of contemporary Czech literary criticism and the main cultural and literary periodicals are characterized. The analysis is divided into chapters according to the selected titles, which are always briefly characterised, then individual critical responses are analysed and their common features or differences are presented in a summary with the help of comparative analysis. The analysis includes media reflections from cultural and literary periodicals as well as news periodicals and websites: A2, A2larm, Bubínek Revolveru, Český... Diplomová práce s názvem Téma venkova v současné české literatuře a jeho kritická reflexe zkoumá, jak nosné je téma české venkovské prózy pro kritickou obec a jakým způsobem ho reflektuje. Konkrétně analyzuje kritické ohlasy třech děl současných českých autorů - Dědinu (2018) Petry Dvořákové, Plachetnice na vinětách (2020) Jiřího Hájíčka a Destrukci (2021) Stanislava Bilera. Tato díla nejprve uvádí do kontextu současné české literatury a nastiňuje tvorbu jejich autorů. V metodologické části je představen výzkumný cíl a výzkumné otázky. Poté je definován kvalitativní výzkum a základní teoretické pojmy - literární kritika, recenze a interpretace. Dále je charakterizován vývoj současné české literární kritiky a hlavní kulturní a literární periodika. Analýza je rozdělena do kapitol podle vybraných titulů, které jsou vždy nejprve krátce charakterizovány, poté jsou analyzovány jednotlivé kritické ohlasy a za pomoci komparativní analýzy ve shrnutí představeny jejich shodné rysy, či rozdíly. Do analýzy jsou zahrnuty mediální reflexe z kulturních a literárních periodik i zpravodajských periodik a webů: A2, A2larm, Bubínek Revolveru, Český rozhlas Brno, denik.cz, Hospodářské noviny, Host, iLiteratura.cz, Lidové noviny, Mladá fronta DNES a její web iDNES.cz, Respekt, Tvar a Týdeník Rozhlas. Keywords: venkovská próza; literární kritika; interpretace; recenze; současná česká literatura; Petra Dvořáková; Jiří Hájíček; Stanislav Biler; rural prose; literary criticism; interpretation; review; contemporary Czech literature; Petra Dvořáková; Jiří Hájíček; Stanislav Biler Available in a digital repository NRGL
Téma venkova v současné české literatuře a jeho kritická reflexe

The thesis The Theme of the Countryside in Contemporary Czech Literature and its Critical Reflection examines how the theme of Czech rural prose is relevant to the critical community and how it is ...

Němcová, Karolína; Čeňková, Jana; Malý, Radek
Univerzita Karlova, 2024

Vizuální reprezentace dětí v rámci izraelsko-palestinského konfliktu mezi lety 2015-2021
Lusková, Martina; Hrůzová, Andrea; Novotný, David Jan
2024 - Czech
The diploma thesis is focuses on the visual representation of children in the Israeli-Palestinian conflict in the online media Haaretz and Al Jazeera. The theoretical part of the thesis focuses on the historical context of the conflict, while the media theory part focuses on the media in Israel and Palestine and the representation of reality, focusing on visual representation and stereotyping. The aim of the research part is to use mixed-methods analysis to determine how children are portrayed in the photographs of the sample and what stereotypes and myths are manifested in the photographs. The set of photographs from the seven-year period was first subjected to a quantitative visual analysis, which provided a broader context for the depiction of children in conflict and allowed for differences in their portrayal between the media studied. The results are complemented by a semiotic analysis inspired by Roland Barthes. A sample of four photographs is used to examine three levels of image - the denotated image, the linguistic message and the connoted image. The main hypothesis of the whole research assumed that each medium would support a local narrative of the conflict through the choice of photographs, which was partially refuted by the results. Diplomová práce se věnuje zobrazení dětí v rámci izraelsko-palestinském konfliktu v online médiích Haaretz a Al Jazeera. Teoretická část práce se věnuje historickému kontextu konfliktu, v mediální části teorie pak médiím v Izraeli a Palestině a reprezentaci reality, se zaměřením na vizuální reprezentaci a stereotypizaci. Cílem výzkumné části je pomocí smíšené analýzy zjistit, jak jsou děti na fotografiích vybraného vzorku zobrazovány a jaké stereotypy a mýty se na fotografiích projevují. Soubor snímků ze sedmiletého období byl nejprve podroben kvantitativní obrazové analýze, která poskytla širší kontext zobrazování dětí v rámci konfliktu a umožnila najít rozdíly v jejich zobrazování mezi zkoumanými médii. Výsledky doplňuje sémiotická analýza inspirovaná Rolandem Barthesem. Na vzorku čtyř fotografií jsou zkoumány tři roviny obrazu - denotovaný obraz, lingvistické sdělení a konotovaný obraz. Hlavní hypotéza celého výzkumu předpokládala, že každé médium bude volbou fotografií podporovat lokální narativ konfliktu, což výsledky částečně vyvrátily. Keywords: vizuální reprezentace; izraelsko-palestinský konflikt; fotožurnalismus; mediální obraz; visual representation; israeli-palestinian conflict; photojournalism; media image Available in a digital repository NRGL
Vizuální reprezentace dětí v rámci izraelsko-palestinského konfliktu mezi lety 2015-2021

The diploma thesis is focuses on the visual representation of children in the Israeli-Palestinian conflict in the online media Haaretz and Al Jazeera. The theoretical part of the thesis focuses on the ...

Lusková, Martina; Hrůzová, Andrea; Novotný, David Jan
Univerzita Karlova, 2024

Mediální systém Ukrajiny a jeho proměna v kontextu rusko-ukrajinské války
Ardan, Michal; Chrenčík, Roman; Miessler, Jan
2024 - English
The thesis focuses on the Ukrainian media, the Ukrainian media system and its transformation especially in the context of the Russian-Ukrainian war. The aim of the thesis is to describe and to understand the transformations of the media system along with it the trends among Ukrainian media consumers. In the introductory part of the thesis, the historical-political context of the country and its ideological and political fragmentation are explained. The developments in the country are characterised through the lens of different presidencies, which quite plausibly symbolize the direction of the country in time. The paper summarizes important approaches in the field of comparative media studies. The dominant media outlets in Ukraine and their ownership structure are described. The analytical part of the work focuses on the development of the Ukrainian media system from 2019 to 2023; an analytical framework for characterizing the media system in a wartime context is introduced (with an emphasis on audiences); the criteria embedded in Hallin and Mancini's typology are combined with criteria focusing on trust in the media and its development; and current Ukrainian media system is categorised according to Hallin and Mancini's original typology. Diplomová práce se soustředí na ukrajinská média, ukrajinský mediální systém a jeho proměnu především v kontextu Rusko-Ukrajinské války. Cílem práce je popsat a pochopit proměny mediálního systému, popsat jej a spolu s ním i trendy mezi ukrajinskými konzumenty médií. V úvodní části práce je popsán historicko-politický kontext v zemi a její ideologická a politická roztříštěnost. Vývoj v zemi je pospán optikou různých prezidentských období, která poměrně věrohodně symbolizují směřování země. Práce shrnuje důležité přístupy na poli komparace mediálních systémů. Jsou popsány dominantní média na Ukrajině a jejich majetková struktura. Analytická část práce mapuje vývoj ukrajinského mediálního systému od roku 2019 do roku 2023; vytváří analytický rámec pro charakteristiku mediálního systému ve válečném kontextu (s důrazem na publika); kombinuje kritéria zakotvené v typologii Hallina a Manciniho s kritérii soustředícími se na důvěru v média; a klasifikuje současný ukrajinský mediální dle původní typologie Hallina a Manciniho. Keywords: Mediální systém; Ukrajina; Média; Mediální systém Ukrajiny; Mediální krajina; Komparativní mediální studia; Rusko-Ukrajinská válka; Media system; Ukraine; Media; Media system of Ukraine; Media landscape; Comparative media studies; Russian-Ukrainian war Available in a digital repository NRGL
Mediální systém Ukrajiny a jeho proměna v kontextu rusko-ukrajinské války

The thesis focuses on the Ukrainian media, the Ukrainian media system and its transformation especially in the context of the Russian-Ukrainian war. The aim of the thesis is to describe and to ...

Ardan, Michal; Chrenčík, Roman; Miessler, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Mediální obraz hlavních kandidátů v republikánských primárních volbách v USA 2024
Jakšič, Marek; Just, Petr; Osvaldová, Barbora
2024 - Czech
The Media Portrayal of the Main Candidates in the 2024 US Republican Primary Election is a thesis that focuses on a detailed analysis of articles reporting on the candidates for the Republican nomination for the November US presidential election. Articles discussing the Republican Party candidates are examined during the analysis period from November 14, 2023, to January 14, 2024. Due to their high number, only the top five favourites in the primaries were included in the analysis. These candidates are Donald Trump, Ron DeSantis, Nikki Haley, Vivek Ramaswamy, and Chris Christie. Three media outlets, or rather their news sites, were included in the analysis. The first is CNN.com, which represents the left-leaning media. The second chosen server is WSJ.com, which by contrast represents the center-oriented media, while the right-oriented media is represented by FOXNews.com. Although only three media outlets were deliberately included in the analysis, each of them occupies a different place on the right-wing political scale. Therefore, it can be assumed that the coverage of each candidate will differ at least slightly. The last condition that the articles had to meet in order to be included in the research was that the texts had to be related to the chosen topics. These nine topics were inflation,... Práce s názvem Mediální obraz hlavních kandidátů v republikánských primárních volbách v USA 2024 se zaměřuje na detailní analýzu článků informujících o uchazečích o republikánskou nominaci pro listopadové prezidentské volby ve Spojených státech. V analyzovaném období od 14. listopadu 2023 do 14. ledna 2024 jsou zkoumány články pojednávající o kandidátech republikánské strany. Kvůli jejich vysokému počtu byla do analýzy zařazena pouze pětice největších favoritů primárek. Těmi byli Donald Trump, Ron DeSantis, Nikki Haleyová, Vivek Ramaswamy a Chris Christie. Do analýzy byla zařazena pouze tři média, lépe řečeno jejich zpravodajské servery. Prvním je web CNN.com, který je zástupcem levicově orientovaných médií. Druhým zvoleným serverem je WSJ.com, jenž naopak reprezentuje média středová, ta pravicově orientovaná pak zastupuje web FOXNews.com. Jak tedy lze vidět, do analýzy byla záměrně zařazena pouze tři média, každé z nich ale zaujímá na pravolevé politické škále jiné místo. Dá se proto předpokládat, že se jejich informování o jednotlivých kandidátech bude trochu lišit. Poslední podmínka, kterou musely články splnit, aby mohly být do výzkumu zařazeny, byla, že se texty musely týkat zvolených témat. Těmito devíti tématy byly inflace, migrace z Mexika, zdravotní péče, klimatická změna, potratová... Keywords: politika; USA; Republikánská strana; primárky; mediální obraz; politics; U. S; Republican party; primaries; media coverage Available in a digital repository NRGL
Mediální obraz hlavních kandidátů v republikánských primárních volbách v USA 2024

The Media Portrayal of the Main Candidates in the 2024 US Republican Primary Election is a thesis that focuses on a detailed analysis of articles reporting on the candidates for the Republican ...

Jakšič, Marek; Just, Petr; Osvaldová, Barbora
Univerzita Karlova, 2024

Diverzita zdrojů v ekonomickém zpravodajství
Krýžová, Sofie; Klimeš, David; Lábová, Sandra
2024 - Czech
The thesis Diversity of Sources in Economic News summarizes the current knowledge of the fields of sociology of news and sources and the view of the relationship between journalists and their sources. It then applies these concepts in quantitative research that focuses on sources cited in the economic sections of five selected Czech online news sites (Seznam Zprávy, Novinky.cz, iDnes.cz, TN.cz and iPrima.cz). Similar research focused on economic news in the Czech Republic has not yet been conducted. The research confirmed that journalists mainly turn to a group of sources from the financial, private company and political environment. The research confirmed that individual media outlets use the same sources repeatedly. Práce Diverzita zdrojů v ekonomickém zpravodajství shrnuje součastné znalosti o oborech sociologie zpravodajství a zdrojů a pohled na vztahy mezi novináři a jejich zdroji. Tyto koncepty pak aplikuje v kvantitativním výzkumu, který se zaměřuje na zdroje citované v ekonomických rubrikách pěti vybraných českých zpravodajských online serverech (Seznam Zprávy, Novinky.cz, iDnes.cz, TN.cz a iPrima.cz). Obdobný výzkum zaměřený na ekonomické zpravodajství v České republice zatím nevznikl. Výzkum potvrdil, že se novináři při své práci obracejí zejména na skupinu zdrojů z prostředí financí, soukromých firem a politiky. Výzkum potvrdil, že jednotlivá média využívají stejné zdroje, a to opakovaně. Keywords: Zpravodajské zdroje; sociologie zdrojů; diverzita zdrojů; ekonomické zpravodajství; kvantitativní výzkum; News sources; sociology of sources; diversity of sources; economic news; quantitative research Available in a digital repository NRGL
Diverzita zdrojů v ekonomickém zpravodajství

The thesis Diversity of Sources in Economic News summarizes the current knowledge of the fields of sociology of news and sources and the view of the relationship between journalists and their sources. ...

Krýžová, Sofie; Klimeš, David; Lábová, Sandra
Univerzita Karlova, 2024

Mediální obraz parlamentních voleb na Slovensku v roce 2023 ve vybraných českých médiích
Libayová, Barbora; Just, Petr; Osvaldová, Barbora
2024 - Slovak
The political situation in Slovakia has undergone several significant changes since the murder of journalist Ján Kuciak in 2018. In a short period of time, there was the resignation of the long- time Prime Minister Robert Fico, the split of the Smer-SD party, the election of the former opposition government headed by Igor Matovič, which was marked not only by the pandemic and the beginning of the war in Ukraine, but also by chaos, until its fall and the establishment of the government of experts. This led Slovakia to early parliamentary elections in 2023, which to a large extent polarized society. This thesis is therefore devoted to the media image of these elections in four Czech media, idnes.cz, aktualne.cz, echo24.cz and denikn.cz, which reported on the event in considerable detail. It provides a detailed description of the political situation, changes in the party system and post-election events from the murder to the post-election period. Using a quantitative content analysis, it answers the questions of coverage and representation of political parties in the Czech media, where the Smer party was represented to up to 50 percent, and in a qualitative framing analysis it describes the most frequently occurring contexts in which the media reported on the topic, pointing out the frequent... Politická situácia na Slovensku prešla od vraždy novinára Jána Kuciaka v roku 2018 viacerými výraznými zmenami. V krátkom období došlo k odstúpeniu dlhoročného premiéra Roberta Fica, rozštiepeniu strany Smer-SD, zvoleniu vlády niekdajšej opozície na čele s Igorom Matovičom, ktorú poznamenala nielen pandémia a začiatok vojny na Ukrajine, ale aj chaos, až po jej pád a nástup úradníckej vlády. To doviedlo Slovensko až k predčasným parlamentným voľbám v roku 2023, ktoré však spoločnosť do veľkej miery polarizovali. Diplomová práca sa preto venuje mediálnemu obrazu týchto volieb v štyroch českých médiách idnes.cz, aktualne.cz, echo24.cz a denikn.cz, ktoré o udalosti pomerne detailne reportovali. Poskytuje podrobný opis politickej situácie, zmien straníckeho systému a povolebného diania od vraždy až do obdobia po voľbách. Pomocou kvantitatívnej obsahovej analýzy odpovedá na otázky pokrytia a reprezentácie politických strán v českých médiách, kde sa zistilo až 50 percentné zastúpenie strany Smer, a v kvalitatívnej rámcovej analýze opisuje najčastejšie sa vyskytujúce kontexty, v akých o téme médiá informovali, poukazujúc pri tom na častý opis konfliktov, sporov a možného proruského smerovania vlády na Slovensku. Keywords: Slovensko; parlamentní volby na Slovensku; mediální obraz; česká média; rámcování; Slovakia; parliamentary elections; media image; czech media; framing Available in a digital repository NRGL
Mediální obraz parlamentních voleb na Slovensku v roce 2023 ve vybraných českých médiích

The political situation in Slovakia has undergone several significant changes since the murder of journalist Ján Kuciak in 2018. In a short period of time, there was the resignation of the long- time ...

Libayová, Barbora; Just, Petr; Osvaldová, Barbora
Univerzita Karlova, 2024

Případová studie digitalizace tištěného fotbalového magazínu Football Club
Baloun, Matěj; Turková, Kateřina; Halada, Jan
2024 - Czech
The subject of the thesis is the digitisation of the Football Club magazine, which has been published as a quarterly magazine since 2017 and a web version that was launched in 2022. The digitisation process of the magazine is examined from 2017 to October 2023. The aim of this thesis is to describe the process by which the digitisation of the magazine occurred during this period. The thesis aims to examine the digitisation process in three areas. The first area is the transformation of content in the wake of digitisation. The second area is the transformation of the financing of the project. The third area is the impact of digitisation on internal processes within the editorial office. In order to achieve the objectives described above, three semi-structured interviews were conducted with key employees of Football Club magazine and its publisher NextPage Media. Furthermore, the thesis is based on publicly available information and internal data provided to the author by the publishing house NextPage Media for the purpose of writing the thesis. The thesis uses the case study research method. The thesis concludes that the key tools of the magazine's digitisation included, beyond the launch of the website, the expansion of the project's communication channels, the production of new types of content... Předmětem zkoumání diplomové práce je digitalizace magazínu Football Club, jenž od roku 2017 vycházel jako čtvrtletník a v roce 2022 byla spuštěna jeho webová verze. Proces digitalizace magazínu je zkoumán od roku 2017 do října roku 2023. Cílem práce je popsat proces, jakým k digitalizaci magazínu v uvedeném období došlo. Proces digitalizace si práce klade za cíl zkoumat ve třech oblastech. První oblastí je proměna obsahu v návaznosti na digitalizaci. Druhou oblastí je proměna financování projektu. Třetí oblastí je vliv digitalizace na interní procesy uvnitř redakce. Pro dosažení výše popsaných cílů byly provedeny tři polostrukturované rozhovory s klíčovými zaměstnanci magazínu Football Club a jeho vydavatelství NextPage Media. Dále práce vychází z veřejně dostupných informací a interních dat, které vydavatelství NextPage Media pro účely sepsání diplomové práce jejímu autorovi poskytlo. Práce je zpracována metodou případové studie. Závěr práce konstatuje, že mezi klíčové nástroje digitalizace magazínu patřilo nad rámec spuštění webové stránky taktéž rozšíření komunikačních kanálů projektu, produkce nových typů obsahů a digitalizace archivu magazínu. Dále autor práce došel k závěru, že dopad na chod redakce lze charakterizovat jako pozitivní, kdy celý proces vedl k vytvoření nových pracovních pozic... Keywords: digitalizace médií; internetizace médií; shovelware; nová média; konvergence; Football Club; media digitization; media internetization; shovelware; new media; convergence; Football Club Available in a digital repository NRGL
Případová studie digitalizace tištěného fotbalového magazínu Football Club

The subject of the thesis is the digitisation of the Football Club magazine, which has been published as a quarterly magazine since 2017 and a web version that was launched in 2022. The digitisation ...

Baloun, Matěj; Turková, Kateřina; Halada, Jan
Univerzita Karlova, 2024

První měsíc války na Ukrajině v českých médiích očima studentů: případová studie Gymnázia Písek
Havrdová, Monika; Šimková, Karolína; Wolák, Radim
2024 - Czech
The thesis deals with students' attitude towards media content about the war in Ukraine in the context of media education at the grammar school in Písek, South Bohemia. The main aim is to investigate how students perceived and interpreted media content about the war in Ukraine during the first month of the conflict, to analyse their views on the media coverage of the conflict, and to find out what role media education had in informing students about the war in Ukraine. The thesis is divided into two parts, namely theoretical and empirical, and links several important and current issues such as the Russian-Ukrainian conflict, its media coverage and media education in secondary schools in the Czech Republic. The theoretical part of the thesis deals with the context of the issue, the role of media in reporting on war conflicts and the importance of media education and media literacy in relation to media coverage of the war in Ukraine. This is followed by the empirical part, in which qualitative research is presented. The research inquiry was conducted in the form of a case study by semi-structured interviews with 16 third-year students of a grammar school in Písek. The results provide answers to the set research questions, provide context of the topic and can be a stimulus for further discussions on... Diplomová práce se zabývá vztahem žáků k mediálním obsahům o válce na Ukrajině v souvislosti s mediální výchovou na gymnáziu v Písku, v jižních Čechách. Hlavním cílem je prozkoumat, jak studenti vnímali a interpretovali mediální obsahy o válce na Ukrajině v prvním měsíci konfliktu, analyzovat jejich názory na jeho mediální pokrytí a zjistit, jakou úlohu měla mediální výchova v informování se o válce na Ukrajině. Práce je rozdělená na dvě části, a to na teoretickou a empirickou, a propojuje několik důležitých a aktuálních témat jako rusko- ukrajinský konflikt, jeho mediální pokrytí a mediální výchovu na středních školách v Česku. Teoretická část práce se zabývá kontextem dané problematiky, rolí médií při informování o válečných konfliktech a významem mediální výchovy a mediální gramotnosti v souvislosti s mediálním pokrytím války na Ukrajině. Následuje část praktická, v jejímž rámci je představen kvalitativní výzkum. Výzkumné šetření bylo provedené formou případové studie za vedení polostrukturovaných rozhovorů s 16 studenty třetích ročníků píseckého gymnázia. Výsledky přinášejí odpovědi na stanovené výzkumné otázky, propojují souvislosti daného tématu a mohou být podnětem pro další diskusi o mediální výchově a mediální gramotnosti ve školním vzdělávání. Zároveň mohou být přínosné pro další výzkumy... Keywords: Média; válka na Ukrajině; mediální výchova; mediální gramotnost; žáci; gymnázium; průřezové téma; kvalitativní výzkum; případová studie; Media; war in Ukraine; media education; media literacy; students; grammar school; cross-curricular subject; qualitative research; case study Available in a digital repository NRGL
První měsíc války na Ukrajině v českých médiích očima studentů: případová studie Gymnázia Písek

The thesis deals with students' attitude towards media content about the war in Ukraine in the context of media education at the grammar school in Písek, South Bohemia. The main aim is to investigate ...

Havrdová, Monika; Šimková, Karolína; Wolák, Radim
Univerzita Karlova, 2024

Mediální obraz psychologů v ČR
Pánková, Magdaléna; Podzimek, Jan; Köpplová, Barbara
2024 - Czech
The thesis aims to comprehensively analyze and describe how psychologists and psychology as a field are presented in the Czech media. To identify themes, narratives, stereotypes, and values associated with the profession of psychology, I use the method of discourse analysis, thanks to which the social context can also be observed. At the beginning of the thesis, I introduce psychology, its different fields, and the appearance of professionals in the media. The next part of the thesis is devoted to the method and the presentation of the research model along with the results of the analysis. The sample analyzed consists of interviews with psychologists on television and radio over the past five years, which included both public and private media. It showed that even among the moderators, there is a confusion about the job description of psychologists. There is a noticeable call for a clear delineation of norm and psychopathology, along with demands for the conveyance of concrete practical advice for life that would help as large a group of listeners as possible. The shift from psychological discourse to media discourse is manifested primarily by the emphasis on clarity, attractiveness, and applicability of the message. The media discourse also works more with the emotions, stories and personal... Práce si klade za cíl komplexně zanalyzovat a popsat, jak jsou psychologové a psychologie jako obor prezentováni v českých médiích. K identifikaci témat, narativů, stereotypů a hodnot spojenými s profesí psychologie využívám metodu analýzy diskurzu, díky které lze pozorovat i sociální kontext. V úvodu práce představuji psychologii, její odlišná odvětví a vystupování odborníků v médiích. Další část práce se věnuje metodě a představení výzkumného modelu spolu s výsledky analýzy. Analyzovaný vzorek je tvořen rozhovory s psychology v tradičních médiích za posledních pět let, ve kterém byly zahrnuty veřejnoprávní i soukromá média. Ukázalo se, že i mezi moderátory panují nejasnosti o náplni práce psychologů. Znatelný je apel na jasné ohraničení normy psychického zdraví a psychopatologie, spolu s požadavky na zprostředkování konkrétních praktických rad do života, které by pomohly co největší skupině posluchačů. Posun od psychologického diskurzu k mediálnímu se projevuje především důrazem na srozumitelnost, atraktivitu a aplikovatelnost sdělení. Mediální diskurz také více pracuje s emocemi, příběhy a osobními zkušenostmi psychologů i klientů, s cílem nejen publikum informovat, ale také zaujmout. Klíčová slova psychologové, média, odborníci v médiích, analýza diskurzu, mediální obraz psychologů, tradiční média Keywords: psychologové; média; odborníci v médiích; analýza diskurzu; mediální obraz psychologů; tradiční média; psychologists; media; experts in the media; discourse analysis; media image of psychologists; traditional media Available in a digital repository NRGL
Mediální obraz psychologů v ČR

The thesis aims to comprehensively analyze and describe how psychologists and psychology as a field are presented in the Czech media. To identify themes, narratives, stereotypes, and values associated ...

Pánková, Magdaléna; Podzimek, Jan; Köpplová, Barbara
Univerzita Karlova, 2024

Postoje fanoušků Harryho Stylese k genderovým rolím ve společnosti
Michalčíková, Kristýna; Reifová, Irena; Hroch, Miloš
2024 - Czech
The theoretical part of the thesis delves into the subject of gender in all the necessary dimensions for the elaboration of this work. The term is initially characterized in a broader context and further developed through gender roles and their shaping in society, including more specific terms such as masculinity and femininity, and gender stereotypes. The focus extends to relationships in connection with gender, where the influence of family relationships on development, the impact of peers, and parasocial relationships, relationships between fans and celebrities, are thoroughly examined. Additionally, there is a chapter on what is typical in fashion for men and women. The work places a central emphasis on exploring fandom, with definitions in this area. This includes an exploration of fandom itself, the perception of the term 'fan,' boy bands, and fandoms. The chapter on Harry Styles dissects his stance on gender through various statements, fashion, and the lyrics of his songs. The practical part of the thesis involves semi-structured interviews with fans, representing both women and men. Based on the results and materials, subsequent analyses are conducted. The work aims to explore how fans perceive Harry Styles' views on gender roles in society and whether they are influenced by his opinions on... Diplomová práce se ve své teoretické části zabývá tématem genderu ve všech směrech, které jsou potřeba k vypracování práce. Tento pojem je nejprve charakterizován v širším kontextu a je dále rozvíjen pomocí genderových rolí, jejich formování ve společnosti a konkrétnějších termínů jako je maskulinita, feminita a také genderové stereotypy. Teoretická část se zaměřuje i na vztahy ve spojení s genderem, kde je podrobněji rozebrán vliv rodinných vztahů na vývoj, vliv vrstevníků a parasociální vztahy, což jsou vztahy mezi fanoušky a celebritami. Následuje kapitola o tom, co je v módě typické pro muže a ženy. Pro práci je stěžejní zaměřit se na fanouškovství jako takové, takže nechybí ani definice v této oblasti. Konkrétně samotné fanouškovství, vnímání pojmu fanoušek, boybandy a fandomy. Samotná kapitola o Harry Stylesovi pak rozebírá jeho postavení vůči genderu skrze různá prohlášení, módu a texty jeho písní. Praktická část práce je provedena pomocí polostrukturovaných rozhovorů s fanoušky v za stoupení žen i mužů z České republiky. Na základě výsledků a materiálů jsou následně analyzovány výsledky. Práce si klade za cíl prozkoumat, jak vnímají fanoušci Harryho Stylese genderové role ve společnosti a zda jsou tedy ovlivněni jeho názory v této problematice. Keywords: Média; Harry Styles; gender; genderové role; fanouškovství; fandom; vliv celebrit; Media; Harry Styles; gender; gender roles; fans; fandoms; celebrity influence Available in a digital repository NRGL
Postoje fanoušků Harryho Stylese k genderovým rolím ve společnosti

The theoretical part of the thesis delves into the subject of gender in all the necessary dimensions for the elaboration of this work. The term is initially characterized in a broader context and ...

Michalčíková, Kristýna; Reifová, Irena; Hroch, Miloš
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases