Number of found documents: 270336
Published from to

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z pohledu dopravce
Hýblová, Vendulka; Pfeiffer, Magdalena; Pauknerová, Monika
2022 - Czech
The topic of the diploma thesis is Regulation (EC) No. 261/2004 of the European Parliament and of the Council from the perspective of the carrier. The aim of this work is to critically analyse Regulation (EC) No 261/2004 of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 establishing common rules on compensation and assistance to passengers in the event of denied boarding and of cancellation or long delay of flights, and repealing Regulation (EEC) No 295/91 from the air carrier perspective and looking at the various angels of this Regulation which brings complications to the carrier's operation. Also to find an answer whether it reflects the current state of air transport and ensures the principle of proportionality. The work is divided into three chapters. The first chapter provides an overview of the individual conventions that have been adopted in the field of international civil aviation and have given a solid basis for the current regulation. These are, in particular, the Warsaw Convention, the Hague Protocol and the Montreal Convention. The second chapter deals with the general characteristics of Regulation 261/2004, discusses the procedural and substantive aspects of the regulation - determination of international jurisdiction, the question of jurisdiction through the Brussels... Tématem diplomové práce je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z pohledu dopravce. Cílem práce je kriticky analyzovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91 z pohledu leteckého dopravce a pohlédnout na různá úskalí této normy, která komplikují dopravci jeho fungování a zjistit, zdali reflektuje aktuální stav letecké dopravy a zajišťuje princip proporcionality. Práce je rozdělena do tří kapitol. V první kapitole je přehled jednotlivých úmluv, které byly v oblasti mezinárodní letecké civilní přepravy přijaty a daly pevný základ aktuální úpravě. Jedná se především o Varšavskou úmluvu, Haagský protokol a Montrealskou úmluvu. Druhá kapitola se věnuje obecné charakteristice Nařízení 261/2004, rozebírá samotnou procesní a hmotněprávní stránku úpravy - určení mezinárodní příslušnosti, otázku příslušnosti soudu skrze Nařízení Brusel I bis, vztah Nařízení 261/2004 s Montrealskou úmluvou, působnost nařízení a předmět normy, kde jsou vymezeny pojmy odepření nástupu na palubu, zrušení letu, významné zpoždění letu a pojmem mimořádná okolnost, která jsou... Keywords: Nařízení 261; 2004Práva leteckého dopravceZpoždění letuCovid 19Mimořádná okolnostZásada proporcionality; Regulation 261; 2004Air carrier rightsFlight delayCovid 19Extraordinary circumstanceProportionality principle Available in a digital repository NRGL
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z pohledu dopravce

The topic of the diploma thesis is Regulation (EC) No. 261/2004 of the European Parliament and of the Council from the perspective of the carrier. The aim of this work is to critically analyse ...

Hýblová, Vendulka; Pfeiffer, Magdalena; Pauknerová, Monika
Univerzita Karlova, 2022

Skončení pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti
Lacinová, Kateřina; Tomšej, Jakub; Matějka Řehořová, Lucie
2022 - Czech
This diploma thesis deals with comprehensive analysis of the termination of an employment relationship due to employee's redundancy. The purpose of this diploma thesis is in detail description and analysis of material requirements that are needed to be fulfilled for the employer to be able to validly terminate the employee's employment for redundancy, considering relevant judicial cases. For this purpose, this diploma thesis puts emphasis on analysis of judicial decisions, especially decisions of the Supreme Court of the Czech Republic and the Constitutional Court of the Czech Republic. The text of this diploma thesis consists of an introduction, five main chapters and a conclusion. The first two chapters deals with termination of employment firstly from a general point of view and then from the point of view of employee's redundancy, to define the initial framework for the following chapters. The core of this diploma thesis is formed by the third chapter, containing comprehend analysis of all necessary requirements and problematic aspects related to termination of an employment relationship due to employee's redundancy. This chapter is followed by the fourth chapter which is devoted to defects in necessary material or procedural requirements and its negative consequences related to validity of... Tato diplomová práce se zabývá rozborem problematiky skončení pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti zaměstnance. Účelem této diplomové práce je detailní popis a analýza jednotlivých hmotněprávních podmínek, které musí být splněny, aby byla výpověď pro nadbytečnost daná zaměstnanci zaměstnavatelem platná, a to za pomoci relevantních případů ze soudní praxe. Za tímto účelem tato diplomová práce klade důraz na detailní analýzu soudních rozhodnutí, zejména pak rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR a Ústavního soudu ČR. Text této diplomové práce tvoří úvod, pět hlavních kapitol a závěr. První dvě kapitoly se zabývají skončením pracovního poměru nejdříve z obecného hlediska a dále z pohledu nadbytečnosti zaměstnance, aby tak byl definován výchozí rámec pro následující kapitoly. Jádro této diplomové práce představuje kapitola třetí, která obsahuje obsáhlou analýzu všech nezbytných předpokladů a problematických aspektů souvisejících s výpovědí pro nadbytečnost zaměstnance. Na tuto třetí kapitolu navazuje kapitola čtvrtá, která se věnuje materiálním a procesním vadám v jednotlivých nezbytných náležitostech a jejich negativními následky na platnost výpovědi pro nadbytečnost. Poslední pátá kapitola této diplomové práce se pak zabývá skončením pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti z pohledu důsledků neplatného... Keywords: skončení pracovního poměru; výpověď; nadbytečnost; termination of employment; the notice of termination; redundancy of employee Available in a digital repository NRGL
Skončení pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti

This diploma thesis deals with comprehensive analysis of the termination of an employment relationship due to employee's redundancy. The purpose of this diploma thesis is in detail description and ...

Lacinová, Kateřina; Tomšej, Jakub; Matějka Řehořová, Lucie
Univerzita Karlova, 2022

Slaďování osobního a pracovního života
Staňo, Pavel; Hůrka, Petr; Morávek, Jakub
2022 - Czech
Reconciling personal and work life represents one of the modern trends in the subject of the labour law. The purpose of this area is to offer employees more flexibility in labour relations in favour of their personal lives. The search for the optimal point of balance in personal and work life of an employee is getting to the forefront. In the discussions this subject is more and more popular and became an important topic in the public space not only in the Czech Republic, but also in other European countries, or on the grounds of the European Union institutions. This, combined with the needs and interests of the employers to maintain a functioning and competitive economy, represents the fundamental theme of this thesis. Setting up the system to suit both employees and employers represents a big challenge which is still waiting to be solved. This thesis points out in this area the possibilities of current legislature with their limits and offers potential future direction, because current legislature is insufficient in this area. This thesis offers to the reader insight into current legislation in reconciling personal and work life, primarily through individual institutes of current labour law including basic historical context. This thesis explains the description of individual institutes, shows... Slaďování osobního a pracovního života představuje jeden z moderních trendů v oblasti pracovněprávní úpravy. Cílem této úpravy je poskytnutí flexibilnějšího uspořádání pracovněprávních vztahů ve prospěch zaměstnanců, aby se mohli více věnovat svému osobnímu životu. Právě hledání pomyslného optimálního bodu rovnováhy mezi pracovním a osobním životem zaměstnance představuje výrazné téma, které se stále častěji v rámci diskusí objevuje ve veřejném prostoru, ať již u nás v České republice, dalších evropských zemích či v rámci institucí Evropské unie. Právě tímto tématem se zabývá tato práce spolu se zájmy a potřebami zaměstnavatelů pro zachování fungujícího a konkurenceschopného hospodářství. Právě nastavení systému, aby vyhovoval jak zaměstnancům, tak zaměstnavatelům, představuje velkou výzvu, která stále čeká na pokoření. Tato práce v této oblasti poukazuje na možnosti současné úpravy spolu s jejími limity a navrhuje možnou budoucí úpravu, neboť současná zákonná úprava je bohužel v této oblasti nedostatečná. Tato práce nabízí čtenáři vhled do aktuální úpravy v oblasti slaďování osobního a pracovního života, přičemž se zaměřuje primárně na jednotlivé instituty současné pracovněprávní úpravy včetně základního historického kontextu. V popisu institutů vysvětluje jejich úpravu, způsoby uplatňování a... Keywords: slaďování; flexibilita; zaměstnání; reconciling; flexibility; employment Available in a digital repository NRGL
Slaďování osobního a pracovního života

Reconciling personal and work life represents one of the modern trends in the subject of the labour law. The purpose of this area is to offer employees more flexibility in labour relations in favour ...

Staňo, Pavel; Hůrka, Petr; Morávek, Jakub
Univerzita Karlova, 2022

Právo na přítomnost jiných osob u pacienta ve zdravotnickém zařízení
Štěpánová, Dominika; Šustek, Petr; Salač, Josef
2022 - Czech
Resumé This thesis discusses the problematics of third person presence alongside a patient in a healthcare facility. Despite this subject having been relevant for tens of years, it has only recently been brought to public attention due to the COVID-19 pandemic. In practice, the right to third person presence in accordance with the provisions of Article 28(3e) of the Health Services Act is commonly misinterpreted as the right to receiving visitors in accordance with the provisions of Article 28(3i) of the Health Services Act. Due in part to this fact, the main goal of this thesis is establishing legal clarity in this domain of healthcare law. The bulk of this paper consists of introduction and analysis of legislation, notably the Health Services Act, in light of international pacts and laws of the Czech Republic, on constitutional level but not limited to it. The most crucial, however, is Chapter 3, which discusses specific provisions of the Healthcare Services Act concerning the right to presence, specifically the provisions of Article 28 of this Act. Furthermore, qualitative research has been conducted among 73 Czech healthcare workers. The sample comprises respondents aged 22 to 77 with a broad spectrum of specialization and aims to present to the reader the point of view of physicians and other... Tato diplomová práce řeší problematiku přítomnosti jiných osob u pacienta ve zdravotnickém zařízení. I přes fakt, že je to téma aktuální již desítky let, větší pozornosti se mu dostává až nyní s příchodem pandemie onemocnění COVID-19. Nezřídka kdy v praxi dochází k zaměňování práva na přítomnost jiných osob vyplývajícího z ustanovení § 28 odst. 3 písm. e) zákona o zdravotních službách a práva přijímat návštěvy ve smyslu ustanovení § 28 odst. 3 písm. i) zákona o zdravotních službách. Nejen z toho důvodu je hlavním cílem mojí práce přínos právního přehledu v této oblasti zdravotnického práva. Hlavní částí diplomové práce je právě uvedení a analýza právních předpisů, zejm. zákona o zdravotních službách, a to ve světle mezinárodních smluv a zákonů České republiky, mj. na ústavní úrovni. Nejdůležitější kapitolou je však kapitola 3, ve které se podrobně věnuji konkrétním ustanovením zákona o zdravotních službách týkajících se práva na přítomnost, tedy zejm. ustanovení § 28 tohoto zákona. Dále je součástí práce kvalitativní výzkum, který jsem provedla mezi 73 českými zdravotníky. Výzkumný vzorek je složen z respondentů ve věku 22 až 77 let s velkou škálou specializací a klade si za cíl zprostředkovat čtenáři práce názory ze strany lékařů a dalších zdravotnických pracovníků. V práci se dotýkám také... Keywords: právo na přítomnost jiné osoby; právo pacienta; osoba blízká; nezletilý; osoba s omezenou svéprávností; nejlepší zájem dítěte; právo přijímat návštěvy; nemocnice; right to third person presence; patient's right; relative; minor; person with limited legal capacity; best interest of the child; right to receiving visitors; hospital Available in a digital repository NRGL
Právo na přítomnost jiných osob u pacienta ve zdravotnickém zařízení

Resumé This thesis discusses the problematics of third person presence alongside a patient in a healthcare facility. Despite this subject having been relevant for tens of years, it has only recently ...

Štěpánová, Dominika; Šustek, Petr; Salač, Josef
Univerzita Karlova, 2022

Souběhy přestupků a jejich trestání
Piskačová, Kateřina; Kopecký, Martin; Balounová, Jana
2022 - Czech
Concurrent infractions and their sentencing Abstract As the title of the thesis suggests, this work is concerned with the concurrence of administrative infractions and how it is penalized. This work aims to be a complex introduction into these issues and an analysis of all related aspects, in terms of both substantive and procedural law. A critical review of current legislation is also part of the analysis and the insufficiencies in the current system are identified. The thesis can be divided into two main sections: the first section is concerned with an analysis of concurrence itself while the second section analyses the penalization of such concurrences, concretely it explores the specifics of imposing penalties and of the infraction proceedings themselves. The first part of the thesis is concerned with the relationship of the administrative infractions law and the criminal law, and it explains why the judicial conclusions of the criminal law and its associated literature are often applicable to administrative infraction cases as well. In the second part, a discussion of the concurrence itself is presented together with a definition of act, which is a crucial definition for proper discussion of concurrence. The third part then describes the grouping of concurrences into single-act and multiple-act... Souběhy přestupků a jejich trestání Abstrakt Jak již téma napovídá, tato diplomová práce se zabývá souběhy přestupků a jejich trestáním. Cílem práce je komplexní představení této problematiky a analýza veškerých jejích aspektů, ať už těch hmotněprávních či procesněprávních. Součástí je kritický náhled na právní úpravu a vytknutí jejích nedostatků. Práci lze rozdělit na dva hlavní segmenty, a to na segment věnující se souběhům jako takovým a na segment týkající se trestání takovýchto souběhů, tedy jednotlivých specifik v oblasti ukládání trestů a vedení přestupkového řízení. První část práce se ve stručnosti věnuje vztahu přestupkového a trestního práva a vysvětluje, proč lze v mnohých dalších částech práce použít závěry vyvozené trestněprávní literaturou a judikaturou. Druhá část se pak konečně věnuje souběhu jako takovému, a to včetně definice skutku, která je pro souběhy stěžejní. Ve třetí části je pak popsáno dělení souběhů, na souběhy jednočinné a vícečinné a souběhy stejnorodé a nestejnorodé. S tím pak souvisí část čtvrtá, která se věnuje případům, které sice vypadají jako souběhy přestupků, z určitých důvodů je však souběh mezi těmito přestupky vyloučen. V páté části je pak v krátkosti představena problematika souběhu trestného činu s přestupkem. Stěžejní část týkající se trestání pak nalezneme v... Keywords: souběhy přestupků; trestání přestupků; skutek; concurrence of administrative infractions; administrative infractions sentencing; act Available in a digital repository NRGL
Souběhy přestupků a jejich trestání

Concurrent infractions and their sentencing Abstract As the title of the thesis suggests, this work is concerned with the concurrence of administrative infractions and how it is penalized. This work ...

Piskačová, Kateřina; Kopecký, Martin; Balounová, Jana
Univerzita Karlova, 2022

Výpověď z pracovního poměru
Zvonař, Adam; Štangová, Věra; Tomšej, Jakub
2022 - Czech
Notice od termination of employment Abstract The aim of the diploma thesis is to analyze the valid legal regulation of the institute of termination of employment. The thesis further defines other reasons leading to termination of employment in general and other institutes, which are inextricably linked with the termination of the employment relationship. The second goal is to think about a possible amendment to the existing legislation, which has brought more flexible elements to the issue of termination. The work is based on professional literature, court decisions of the Supreme Court of the Czech Republic and legal regulations, and the most important standard - the Labor Code. The diploma thesis is divided into six chapters. The first chapter deals with labor law in its general conception in the system of law and its relationship to civil law, where it deals in more detail with the principle of delegation and subsidiarity. The second chapter generally deals with all the ways in which the employment of termination of the institute can be terminated, which is discussed in more detail in the next chapter. The third chapter is crucial, as it comprehensively examines the institute of termination of employment. It includes subchapters that deal with other institutes that are inextricably linked to the... Výpověď z pracovního poměru Abstrakt Cílem diplomové práce je rozebrat platnou právní úpravu institutu výpovědi z pracovního poměru. Práce dále vymezuje ostatní důvody vedoucí k rozvázání pracovního poměru obecně a další instituty, které jsou nedílně spojené se zánikem pracovně právního vztahu. Druhým cílem je zamyšlení se nad možnou úpravou stávající legislativy, která by přinesla do problematiky výpovědi více flexibilních prvků. Práce vychází z odborné literatury, soudních rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky a právních předpisů, přičemž nejdůležitější normou je zákoník práce. Diplomová práce se člení do šesti kapitol. První kapitola se zabývá pracovním pravém v jeho obecném pojetí v systému práva a dále jeho vztahu k občanskému právu, kde se podrobněji věnuje principu delegace a subsidiarity. Druhá kapitola se obecně věnuje všem způsobům, kterými lze ukončit pracovní poměr vyjma institutu výpovědi, kterému je podrobněji věnována další kapitola. Třetí kapitola je stěžejní, neboť důkladně rozebírá institut výpovědi z pracovního poměru. Součástí jsou podkapitoly, které se věnují dalším institutům, které jsou nedílně svázané s institutem výpovědi. Jedná se například o problematiku doručování, výpovědní doby či odvolání výpovědi. Obsahem je rozbor jednotlivých výpovědních důvodů, zákazů vypovědí ze... Keywords: pracovní právo; skončení pracovního poměru; výpověď z pracovního poměru; Labour law; termination of employment; notice of termination of employment Available in a digital repository NRGL
Výpověď z pracovního poměru

Notice od termination of employment Abstract The aim of the diploma thesis is to analyze the valid legal regulation of the institute of termination of employment. The thesis further defines other ...

Zvonař, Adam; Štangová, Věra; Tomšej, Jakub
Univerzita Karlova, 2022

Opatření v boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu u obchodníka s cennými papíry
Magdičová, Taťana; Kotáb, Petr; Vybíral, Roman
2022 - Czech
Anti-money laundering and combating the financing of terrorism measures by securities broker Abstract The diploma thesis deals with the issue of money laundering and terrorist financing. The thesis is dedicated to this area, especially from the point of view of securities brokers, who has obligations to apply several measures to prevent money laundering and terrorist financing through this financial institution. The aim of the diploma thesis is to confirm or refute the hypothesis "Measures against money laundering and terrorist financing are sufficiently clear and effective in the practice of a securities broker". The diploma thesis also tries to reveal the pitfalls of the current legislation of selected AML / CFT measures. Scientific methods of description and analysis were chosen to achieve the set goal. In terms of structure, the work is divided into four chapters: 1) Definition of the law against money laundering and terrorist financing, 2) Client identification, 3) Client control and 4) Other selected AML / CFT obligations of the securities broker. In order to achieve the goal, the first chapter summarizes the issue of money laundering and terrorist financing in a relatively concise way. Due to the fact that the professional literature does not pay enough attention to the field of terrorist financing,... Opatření v boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu u obchodníka s cennými papíry Diplomová práce se věnuje problematice legalizace výnosů z trestné činnosti financování terorismu. Práce se zabývá touto zejména z pohledu obchodníků s cennými papíry, pro které vyplývají povinnosti aplikovat v rámci své činnosti řadu opatření k zabránění praní špinavých peněz a financování terorismu prostřednictvím této finanční Cílem diplomové práce je potvrdit, nebo vyvrátit hypotézu "Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu jsou v praxi obchodníka s cennými papíry dostatečně srozumitelná a účinná" Práce se zároveň snaží odhalit úskalí platné právní úpravy vybraných AML/CFT opatření. dosažení stanoveného cíle byly zvoleny vědecké metody deskripce a analýzy. hlediska struktury je práce členěna do čtyř základních kapitol Vymezení práva proti praní špinavých peněz a financování Další vybrané AML/CFT povinnosti obchodníka s cennými papíry Za účelem dosažení cíle je v práci nejprve v první kapitole poměrně výstižným způsobem shrnuta problematika praní špinavých peněz a financování terorismu. Vzhledem k tomu, že odborná literatura dostatečně nevěnuje oblasti financování terorismu je dán v rámci teoretické části právě na tuto problematiku značný akcent. Zároveň je... Keywords: legalizace výnosů z trestné činnosti; financování terorismu; obchodník s cennými papíry; money laundering; financing of terrorism; securities broker Available in a digital repository NRGL
Opatření v boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu u obchodníka s cennými papíry

Anti-money laundering and combating the financing of terrorism measures by securities broker Abstract The diploma thesis deals with the issue of money laundering and terrorist financing. The thesis is ...

Magdičová, Taťana; Kotáb, Petr; Vybíral, Roman
Univerzita Karlova, 2022

Sledování zaměstnanců z pohledu ochrany osobních údajů
Hruška, Matěj; Morávek, Jakub; Matějka Řehořová, Lucie
2022 - Czech
Employees surveillance from a data protection perspective Abstract The topic of the thesis was employee surveillance from a data protection perspective. In the first chapter I outlined the issues of the right to privacy with regard to the employee's workplace and the protection of personal data in employment relationships, together with the relevant legislation, including subsidiary and European regulations. The most relevant regulations in this field are the Labour Code and the directly applicable EU GDPR. In the second chapter, I have slightly stepped forward from the theoretical to the practical level by analysing what the employer-employee relationship might look like under Section 316 of the Labour Code and, in particular, I have discussed the basic principles, conditions and rights of the GDPR such as legality, transparency etc. and then I have presented some more problematic practical examples. In the last part of the chapter, I introduced the concept of connected vehicles, which we cannot yet encounter in full. In the third chapter, I discussed purely practical cases decided before the European Court of Human Rights. In particular, the judgment in Barbulescu v. Romania caused quite a stir in the Czech legal environment. Moreover, the case, just like Ribalda Lopez vs. Spain, was heard by the Grand... Sledování zaměstnanců z pohledu ochrany osobních údajů Abstrakt Tématem práce bylo sledování zaměstnanců z pohledu ochrany osobních údajů. V první kapitole jsem nastínil problematiku práva na soukromí s ohledem na pracoviště zaměstnance a ochrany osobních údajů v pracovněprávních vztazích spolu s relevantní právní úpravou, včetně subsidiárních a evropských předpisů. Nejrelevantnějšími z předpisů na tomto poli jsou zákoník práce a přímo aplikovatelné nařízení EU GDPR. V druhé kapitole jsem z teoretické roviny lehce nakročil do roviny praktické, když jsem rozebral, jak by asi mohl vypadat vztah zaměstnavatele a zaměstnance v rámci § 316 zákoníku práce a především jsem se věnoval základním zásadám, podmínkám a právům GDPR jako jsou zákonnost, transparentnost apod. a poté jsem přiblížil několik problematičtějších praktických příkladů. V poslední části kapitoly jsem představil koncept připojených vozidel, s kterým se zatím nemůžeme setkat v plném rozsahu. Ve třetí kapitole jsem se věnoval čistě praktickým případům rozsouzeným před Evropským soudem pro lidská práva. Zvláště pak rozsudek ve věci Barbulescu vs. Rumunsko vzbudil vcelku velký rozruch v českém právním prostředí. Případ byl navíc, stejně jako věc Ribalda Lopez vs. Španělsko, u Velkého senátu ESLP s opačným výsledkem. Dle judikatury je třeba posuzovat... Keywords: sledování zaměstnanců; ochrana osobních údajů; právo na soukromí; DPIA; employees surveillance; ochrana osobních údajů; právo na soukromí; DPIA Available in a digital repository NRGL
Sledování zaměstnanců z pohledu ochrany osobních údajů

Employees surveillance from a data protection perspective Abstract The topic of the thesis was employee surveillance from a data protection perspective. In the first chapter I outlined the issues of ...

Hruška, Matěj; Morávek, Jakub; Matějka Řehořová, Lucie
Univerzita Karlova, 2022

Právo na spravedlivý proces v judikatuře Ústavního soudu
Vančura, Jan; Hofmannová, Helena; Řepa, Karel
2022 - Czech
- right to a fair trial in the constitutional court's decisions Right to a fair trial is rather an indispensable tool in the whole inventory of law mechanisms, due to the fact, it's being the only option we have, that enables the substantive law to come alive. Furthermore, it really designs the sole environment for the judiciary, thus being one of the essentials of the modern, democratic state, ruled by law. The thesis consists of five parts. Introduction opens with setting of the questions, the thesis is willing to give the answers to. History, being the important part of examined topic, is touched briefly, bringing upon the main points it's got to say to the contemporary fair trial. Law theory, necessary for the understanding of given topic, is also discussed within this section. Next chapter analyses the "outside warranties" of fair trial, meaning the authorities, responsible for taking the actions strictly under the rule of fair trial, namely the court and administration. Reasons are given, why the vast majority of appeals to the court, (mainly the Constitutional court of the Czech Republic) deal with particularities of fair trial being breached, what is their typical fate and why does such occur. The main part gives the "intrinsic warranties", being usually known under the maxims of the fair... Resumé - právo na spravedlivý proces v judikatuře ústavního soudu. Právo na spravedlivý proces - základní parametr práva procesního - představuje nepostradatelný soubor právních principů, sloužících k uvádění hmotného práva v život pomocí (zejm.) soudních řízení. Protože vytyčuje základní parametry systému pro jednu ze složek moci veřejné, moc soudní, je zároveň nutnou podmínkou pro fungování moderního, demokratického právního státu. Práce se skládá ze čtyřech částí. Po úvodu do problematiky, v níž jsou zároveň nastoleny teze, na které práce hodlá odpovědět, je rozebírána historie práva na spravedlivý proces i základní teoretickoprávní postuláty, které jsou s principy spravedlivého procesu nerozlučně spjaty. Práce se zabývá též zásadami pro sféru trestní, větvi civilní a zásadám sdíleným oběma větvemi je ovšem věnována pozornost větší. Další část se zabývá tzv. vnějšími zárukami. Principy spravedlivého procesu se pochopitelně aplikují prostřednictvím specializovaných institucí - soudů - které se tak stávají garanty spravedlivého procesu, a právě jim je tato část práce věnována. Stranou nezůstává ani povinnost držet se zásad spravedlivého procesu orgány nesoudními, problematika četnosti nápadu stížností pro porušení spravedlivého procesu na Ústavní soud, i role soudů nižších. Samotná stať předkládané práce... Keywords: právní principy; právo na spravedlivý proces; procesní právo; Ústavní soud; fair trial; law principles; procedural law; constitutional court Available in a digital repository NRGL
Právo na spravedlivý proces v judikatuře Ústavního soudu

- right to a fair trial in the constitutional court's decisions Right to a fair trial is rather an indispensable tool in the whole inventory of law mechanisms, due to the fact, it's being the only ...

Vančura, Jan; Hofmannová, Helena; Řepa, Karel
Univerzita Karlova, 2022

Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích a ochrana oznamovatelů protiprávních jednání
Podlešák, Pavel; Morávek, Jakub; Lang, Roman
2022 - Czech
Personal data protection in labour law relationships and protection of whistleblowers Abstract With the development of new technologies at the turn of the millennium came an increase in the number of personal data processing, which required more detailed legislation. This is especially important with regards to labour law relationships in which the employer has to process the personal data of their employees due to legal obligations, or may decide to process them by their own decision and base this processing of personal data on their legitimate interest or consent of the employee, which the employee can hardly resist due to their weaker position. The aim of this thesis is to analyze the basic legal terms, principles and legal grounds of personal data processing and to point out some aspects of their application in labour law relationships. To achieve this goal, the author uses international, European and national legislation and a wealth of literature, articles, internet resources, documents of the Office for Personal Data Protection and documents of WP29 and the European Data Protection Board. He then uses European and national case law to support his claims. The first part of the thesis is devoted to the legislation of personal data protection (and privacy) at the international, European and national... Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích a ochrana oznamovatelů protiprávních jednání Abstrakt S rozvojem technologií na přelomu tisíciletí přišel i nárůst v počtu zpracování osobních údajů, což si vyžádalo podrobnější legislativní úpravu. Ta je důležitá především s ohledem na pracovněprávní vztahy, ve kterých zaměstnavatel musí osobní údaje svých zaměstnanců zpracovávat z důvodu zákonných povinností, nebo se může rozhodnout pro zpracování z vlastního rozhodnutí a zpracování založit na svém oprávněném zájmu či souhlasu zaměstnance, čemuž zaměstnanec vzhledem ke svému podřízenému postavení jen stěží odolá. Cílem této práce je rozebrat základní pojmy, zásady a právní tituly zpracování osobních údajů a poukázat na některé aspekty jejich aplikace v pracovněprávních vztazích. K dosažení tohoto cíle autor využívá mezinárodní, evropskou i národní právní úpravu a množství odborné literatury, článků, internetových zdrojů, dokumentů Úřadu pro ochranu osobních údajů a dokumentů WP29 a Evropského sboru pro ochranu osobních údajů. Na podporu svých tvrzení pak využívá evropskou a národní judikaturu. První část práce je věnována právním pramenům ochrany osobních údajů (a soukromí) na mezinárodní, evropské a národní úrovni. Druhá část práce je zaměřena na působnost právní úpravy a některé základní pojmy, jejichž... Keywords: Ochrana osobních údajů; pracovněprávní vztahy; whistleblowing; Personal data protection; labour law relationships; whistleblowing Available in a digital repository NRGL
Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích a ochrana oznamovatelů protiprávních jednání

Personal data protection in labour law relationships and protection of whistleblowers Abstract With the development of new technologies at the turn of the millennium came an increase in the number of ...

Podlešák, Pavel; Morávek, Jakub; Lang, Roman
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases