Number of found documents: 285480
Published from to

Odůvodňování trestů krajskými soudy
Forman, Petr; Drápal, Jakub; Říha, Jiří
2023 - Czech
Reasoning of Sentences by Regional Courts Abstract This diploma thesis addresses the question of the sufficiency of reasoning of the criminal judgement by regional courts. In the theoretical part, I focus primarily on arguments for the necessity of proper reasoning of the judgement, stemming from both the law and fundamental legal principles. Furthermore, I delve into the context of sentence reasoning within our legal system, as well as the jurisprudence of the European Court of Human Rights, along with their purposes, requirements, and shortcomings. Last but not least, I attempt to present an approach that would help minimize the typical shortcomings of reasoning. The theoretical segment thus gradually answers the following questions concerning reasoning: Whether to reason at all, what does the law, theory, and jurisprudence say about reasoning, why to reason, how not to reason, and how to reason. Thus, it comprehensively covers all essential aspects of reasoning including common arguments both for and against various forms of reasoning. In the empirical part, I will present an analysis of 300 decisions made by regional courts. The research question posed was, "Is the sentence reasoning provided by regional courts sufficient?" This question encompasses various sub-questions and aspects that were documented... Odůvodňování trestů krajskými soudy Abstrakt Tato diplomová se věnuje otázce dostatečnosti odůvodňování trestů krajskými soudy. V rámci teoretické části se především zaměřuji na argumentaci pro nezbytnost řádného odůvodnění trestů, které vyplývá jak ze zákona, tak ze základních právních principů. Dále se zabývám odůvodněním trestu v kontextu našeho právního řádu, ale i judikatury Evropského soudu pro lidská práva, a také jeho účely, náležitostmi a vadami. V neposlední řadě se pokouším představit způsob, který by pomohl minimalizovat typické vady odůvodnění. Teoretická část tedy postupně odpovídá na následující otázky ohledně odůvodňování: Zda vůbec odůvodňovat, co o odůvodnění říká zákon, teorie a judikatura, proč odůvodňovat, jak neodůvodňovat a jak odůvodňovat. Kompletně tedy pokrývá veškeré důležité aspekty odůvodňování trestů včetně častých argumentů pro i proti různým druhům odůvodňování. V empirické části představuji analýzu 300 rozhodnutí krajských soudů, kdy byla položena tato výzkumná otázka: "Je odůvodňování trestů krajskými soudy dostatečné?". Tato otázka zahrnuje různé podotázky a aspekty, které byly během analýzy zaznamenávány za použití metody obsahové analýzy. Navazuji tak na předchozí studii, která za pomoci stejné metodologie zkoumala týž předmět, ovšem na úrovni okresních soudů. Cílem této... Keywords: trest; odůvodnění; individualizace; punishment; reasoning; individualization Available in a digital repository NRGL
Odůvodňování trestů krajskými soudy

Reasoning of Sentences by Regional Courts Abstract This diploma thesis addresses the question of the sufficiency of reasoning of the criminal judgement by regional courts. In the theoretical part, I ...

Forman, Petr; Drápal, Jakub; Říha, Jiří
Univerzita Karlova, 2023

Majetkové dopady rozvodů v době císařské
Skoupá, Lenka; Skřejpek, Michal; Šejdl, Jan
2023 - Czech
The property issues resultant from divorce in the Roman Empire Abstract This work deals with the topic of property relationships between married couples in relation to their divorce in the Roman world of the emperors. The main property issues at hand are dowry, property connections between the individual families and presents between the husband and wife. To understand the institutes involved properly, the work first presents the topic of marriage so that the reader may better understand the types of marriage, which naturally influence the divorce proceedings and their actual impact on the couple in question. The prerequisites of marriage are considered as well as the differences between marriage cum in manum conventione and marriage sine in manum conventione. Next, details of property relationships between married couples in times before divorce are discussed, especially as relates to the possible types of marriage. The topic of dowry, bridegift and gifts between spouses are contemplated. In its third chapter, the work deals with other forms of ending the marriage other than divorce, so that the institute of mariage in context of the roman empire can be better understood. The resultant viewpoint is that of marriage as a truly personal institution that must deal with the expectations and needs of the... Majetkové dopady rozvodů v době císařské Abstrakt Tato práce se zabývá tématem majetkových vztahů manželů v souvislosti s rozvodem v římské říši v době císařské. Hlavními majetkovými aspekty, které jsou posuzovány, jsou věno, majetkové propojení rodin, a darování. Za účelem pochopení těchto institutů je nejprve představeno téma manželství, aby si čtenář mohl udělat představu o typologii manželství, která samozřejmě proces rozvodu a jeho faktické dopady ovlivňuje. Jsou zde probrány předpoklady manželství a rozdíly mezi manželství cum in manum conventione a manželstvím sine in manum conventione. Dále jsou prozkoumány detaily majetkových vztahů manželů v době před rozvodem, vzhledem k typologii sňatků. Zvláště je pak vyzdvihnuto téma věna a darování mezi snoubenci a manžely. Ve třetí kapitole se práce věnuje jiným formám skončení sňatků než rozvodem, a to za tím účelem, aby byl správně pochopen institut manželství v kontextu období římského císařství. Vycházejícím obrazem je pak manželství jako osobní svazek dvou osob, který je ale ovlivněn potřebami společnosti. Následující kapitola se pak již věnuje samotnému rozvodu. Jsou zde uvedeny osoby, které se nemohly rozvést, dělení na konsensuální a jednostranný rozvod, vývoj rozvodu v čase, jakož i formální náležitosti rozvodů. V dalších částech se práce již plně... Keywords: sňatek; rozvod; věno; donatio; arra sponsalicia; marriage; divorce; dowry; donatio; arra sponsalicia Available in a digital repository NRGL
Majetkové dopady rozvodů v době císařské

The property issues resultant from divorce in the Roman Empire Abstract This work deals with the topic of property relationships between married couples in relation to their divorce in the Roman world ...

Skoupá, Lenka; Skřejpek, Michal; Šejdl, Jan
Univerzita Karlova, 2023

Náhrada škody způsobené volně žijícími živočichy
Tichý, Ján; Fabšíková, Tereza; Stejskal, Vojtěch
2023 - Slovak
Compensation for damage caused by wild animals Abstract This thesis deals with the comparison of the institutes of compensation for damages caused by wild animals within the legislation of the Slovak Republic and the Czech Republic. The common denominator of these institutes is the fact that the object that caused the damage (i.e. the wild animal) has no legal owner, it is res nullius. Therefore, the legislators in the compared legal systems created these institutes in order to avoid the 'unregulated' hunting of the animals in question. The thesis consists of four main parts, in the first part I discuss the theoretical background, definitions used in different legal systems and their equivalents. In turn, I define terms such as animal, animal, game, wild animal, specially protected animal, designated animal, and so on, depending on which term is used by which legislator. The first part is thus the theoretical basis for the following parts of the thesis The second and third parts are largely similar, as I have kept their system of treatment as similar as possible. The second part contains a detailed analysis of the Act on the Provision of Compensation for Damages and the Hunting Act (to the extent that it regulates compensation for damage caused by game). In this part, I analyse the legal regulation of these... Náhrada škody spôsobenej voľne žijúcimi živočíchmi Abstrakt Táto diplomová práca sa zaoberá porovnaním inštitútov náhrady škody spôsobenej voľne žijúcimi živočíchmi v rámci právnej úpravy Slovenskej republiky a Českej republiky. Spoločným menovateľom týchto inštitútov je skutočnosť, že objekt, ktorý škodu spôsobil (teda voľne žijúci živočích) nemá z právneho hľadiska žiadneho majiteľa, jedná sa o res nullius. Preto zákonodarcovia v porovnávaných právnych poriadkoch vytvorili tieto inštitúty, aby nedochádzalo k "živelnému" loveniu daných živočíchov. Prácu tvoria štyri hlavné časti, v rámci prvej časti sa venujem teoretickým východiskám, definíciám využívaným v jednotlivých právnych poriadkoch a ich ekvivalentom. Postupne definujem pojmy ako zviera, živočích, zver, voľne žijúci živočích, zvlášť chránený živočích, určený živočích a podobne, podľa toho, aký pojem ktorý zákonodarca využíva. Prvá časť tak predstavuje teoretický základ pre nasledujúce časti práce. Druhá a tretia časť sú z veľkej časti podobné, keďže systém ich spracovania som držal čo najpodobnejší. Druhá časť obsahuje podrobnú analýzu zákona o poskytování náhrad škod a zákona o myslivosti (v rozsahu úpravy náhrady škody spôsobenej zverou). V tejto časti sa venujem analýze právnej úpravy týchto inštitútov, ale aj rozhodovacej praxi súdov pri... Keywords: ochrana prírody; náhrada škody; voľne žijúce živočíchy; environment protection; compensation for damage; wild animals Available in a digital repository NRGL
Náhrada škody způsobené volně žijícími živočichy

Compensation for damage caused by wild animals Abstract This thesis deals with the comparison of the institutes of compensation for damages caused by wild animals within the legislation of the Slovak ...

Tichý, Ján; Fabšíková, Tereza; Stejskal, Vojtěch
Univerzita Karlova, 2023

Organizovaná drogová kriminalita
Ivanov, Nikita; Gřivna, Tomáš; Richter, Martin
2023 - Czech
This thesis focuses on the issue of organized drug crime. In the introduction of the thesis the terms related to this type of crime are defined, namely organized criminal group and addictive substances according to the Criminal Code. Furthermore, the introduction discusses organized crime in terms of criminology and the historical development of organized crime in the Czech Republic. The main part of the thesis is already devoted to organized drug crime. This part first describes how the perpetrators of this type of crime are organized, as well as explains the ways in which drugs can be smuggled, including the history of drug trafficking in the Czech Republic and other parts of the world. A significant part of the work is devoted to the use of information technology for drug smuggling, especially the dark web. A very interesting section in relation to the use of technology is the laundering of the proceeds of crime through cryptocurrencies, which gives an insight into the ways in which this new practice is being implemented. At the end of the main section, the thesis will give an insight into the current drug situation, summarizing the current trends in drug supply. The third chapter is devoted to the fight against organised drug crime. It describes international and national measures aimed at... Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku organizované drogové kriminality. V úvodu práce jsou definovány pojmy související s tímto typem trestné činnosti, a to organizovaná zločinecká skupina a návykové látky podle TrZ. Dále úvod rozebírá organizovanou kriminalitu co do kriminologického hlediska a historický vývoj organizovaného zločinu v České republice. Hlavní část diplomové práce se již věnuje organizované drogové kriminalitě. V této části je nejprve popsán způsob organizace pachatelů tohoto typu trestné činnosti, jakož i vysvětleny způsoby, kterými je možné drogy pašovat, včetně historie obchodu s drogami v České republice a jiných částech světa. Nemalá část práce je věnována využití informačních technologií pro pašování drog, a to obzvláště dark netu. Velmi zajímavým oddílem v souvislosti s využitím technologií je legalizace výnosů z trestné činnosti prostřednictvím kryptoměn, který naskytne náhled na způsoby realizace této nové praktiky. V závěru hlavní části diplomová práce naskytne pohled na současnou drogovou situaci, kde budou shrnuty současné trendy v oblasti nabídky drog. Třetí kapitola se věnuje boji proti organizované drogové kriminalitě Jsou zde popsány mezinárodní a národní opatření, která mají za cíl potlačit tuto trestnou činnost. Součástí této kapitoly budou rovněž... Keywords: organizovaná zločinecká skupina; drogová kriminalita; boj proti organizovanému zločinu; organized crime group; drug crime; fight against organized crime Available in a digital repository NRGL
Organizovaná drogová kriminalita

This thesis focuses on the issue of organized drug crime. In the introduction of the thesis the terms related to this type of crime are defined, namely organized criminal group and addictive ...

Ivanov, Nikita; Gřivna, Tomáš; Richter, Martin
Univerzita Karlova, 2023

Kulturní a ekonomický vliv z České republiky působící v rumunském Banátu
Blahota, Kryštof; Zandlová, Markéta; Abu Ghosh, Yasar
2023 - Czech
This thesis addresses the cultural and economic influence that the Czech Republic has on the Czech village Eibenthal, located in the Romanian Banat region. My research focuses on the economic activities and strategies in Eibenthal and looks at who participates and who create them. At the same time, my research is concerned with how the economic processes in question transform the whole village and it's inhabitants and how the regional population approaches the processes and the main economic actors that create this impact. I look at the terrain of the thesis through the key concept of post-socialism, shaped by the continuous process of transformation of institutions and practices that gradually evolve from the "valley" of socialism (Hann 2002). The thesis focuses primarily on the compatriots and the village as such - how it is transformed and what connections occur in relation to the major economic actors in thearea, Kluci z Banátu, who approach the village and all their projects as "an Eibenthal project". This not only transforms life in the village, but also affects traditional regional practices. Key words: economic influence, transformations, post-socialism, Eibenthal, Kluci z Banatu Tato diplomová práce se zabývá problematikou kulturního a ekonomického vlivu jdoucího z České republiky a působícího na českou obec Eibentál v rumunském Banátu. Můj výzkum se soustředí na ekonomické činnosti a strategie v Eibentálu a zabývá se tím, kdose jich zúčastňuje a kdoje vytváří. Zároveň se ve výzkumu zabývám tím, jak danéekonomické procesy proměňují celou obec a její obyvatele. Jak krajané přistupují k procesům i k hlavním ekonomickým aktérům, kteří tento vliv vytváří. Na terén práce nahlížím pomocí klíčového konceptu post-socialismu, utvářeného nepřetržitým procesem transformace institucí a praktik, které se postupně vyvíjejí z "údolí" socialismu (Hann 2002). Práce se zaměřuje především na krajany a na obec jako takovou - jak se proměňuje a k jakým propojením dochází ve vztahu s největšími ekonomickými aktéry v oblasti, s Kluky z Banátu, kteří k obci a všem svým projektům přistupují jako k "projektu Eibentál". Ten proměňuje nejen život v obci, ale zasahuje také do tradičních krajanských praxí. Klíčová slova: ekonomický vliv, proměny, post-socialismus, Eibentál, Kluci z Banátu Keywords: ekonomický vliv; proměny; post-socialismus; Eibentál; Kluci z Banátu; economic influence; transformations; post-socialism; Eibenthal; Kluci z Banatu Available in a digital repository NRGL
Kulturní a ekonomický vliv z České republiky působící v rumunském Banátu

This thesis addresses the cultural and economic influence that the Czech Republic has on the Czech village Eibenthal, located in the Romanian Banat region. My research focuses on the economic ...

Blahota, Kryštof; Zandlová, Markéta; Abu Ghosh, Yasar
Univerzita Karlova, 2023

Role státního zástupce v přípravném řízení trestním
Křižková, Lucie; Vokoun, Rudolf; Richter, Martin
2023 - Czech
The intended aim of this diploma thesis called The role of public prosecutor in preparatory criminal proceedings is try to remind but also more elucidate the importance and meaning of public prosecutor - in many cases underrated but in fact indispensable subject of criminal proceeding - both to scholarly and the general public. The emphasis is put on the role of public prosecutor in preparatory criminal proceedings. The juristic theory calls public prosecutor by Latin expression dominus litis - it means master of preliminary criminal proceedings. According to actual legislation, criminal proceedings are not conceivable without his participation. The indisputable benefit and decisive effect of public prosecutor for the result of preparatory criminal proceedings is demonstrated by the description of his activities and authorizations. The key role of public prosecutor particularly consists of the supervision over the observance of legality of activities of the police. The public prosecutor bears the responsibility for the result of pre-trial proceedings. The text tries to offer complex but still clear insight to forewarned issues as much as possible and also provides answers to occurring questions. The diploma thesis is divided into four parts - their order tries to reflect coherent continuity of the... Vytyčeným cílem diplomové práce nazvané Role státního zástupce v přípravném řízení trestním je odborné veřejnosti připomenout a té laické více osvětlit důležitost a význam státního zástupce - jakožto mnohdy podceňovaného, byť ve skutečnosti nepostradatelného, subjektu trestního řízení - s akcentem na jeho úlohu v rámci celého předsoudního stádia trestního řízení. Je to totiž právě státní zástupce, kdo je právní teorií označován latinským výrazem dominus litis, tedy pán přípravného řízení, a je tedy nemyslitelné, aby se trestní řízení - tak, jak jej pojímá současná právní úprava - obešlo bez jeho participace. Jeho neoddiskutovatelný přínos a rozhodující vliv na výsledek celého předsoudního stádia trestního řízení se předkládaná práce snaží demonstrovat skrze popis činností a oprávnění, jež vkládá platná právní úprava státnímu zástupci do rukou. Klíčová úloha státního zástupce tkví především ve výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti ze strany policejního orgánu; a není to nikdo jiný než právě státní zástupce, kdo na svých bedrech nese odpovědnost za výsledky přípravného řízení. Text práce se snaží čtenáři nabídnout co nejkomplexnější, avšak stále přehledný, vhled do výše předestřené problematiky a současně poskytnout odpovědi na v tomto kontextu se vyskytnuvší otázky - či alespoň naznačení možného... Keywords: Státní zástupce; Přípravné řízení; Dozor; Public prosecutor; Preparatory criminal proceedings; Supervision Available in a digital repository NRGL
Role státního zástupce v přípravném řízení trestním

The intended aim of this diploma thesis called The role of public prosecutor in preparatory criminal proceedings is try to remind but also more elucidate the importance and meaning of public ...

Křižková, Lucie; Vokoun, Rudolf; Richter, Martin
Univerzita Karlova, 2023

Svoboda myšlení v 21. století
Kluvancová, Anna; Kindlová, Miluše; Řepa, Karel
2023 - Czech
Freedom of Thought in the 21st Century Abstract The subject of this thesis is the issue of freedom of thought in the context of the 21st century. In general, this work is based on the long-accepted premise of the factual limitlessness of thought and its freedom, to which it responds. It aims to draw attention to their vulnerability by mapping phenomena that have the potential to disprove the idea of the intangibility of thought. It is a reaction to the technological development of the last decades and its possible negative influence. The thesis is divided into two parts, reflecting the two fundamental thematic blocks. The first one deals with a theoretical characterization of thought and its freedom, followed by a section describing various forms of influence on thought. The first part is a theoretical introduction to the issue of thought and freedom of thought. First of all, the interdisciplinary concept of thought is defined. The public's current perception of freedom of thought is also mentioned in this section. The legal regulation of the right to freedom of thought is descripted not only within the Czech legal system, but also at the international level through human rights documents that hold significance for the Czech Republic. The most important part of this thesis is the second part. It offers... Svoboda myšlení ve 21. století Abstrakt Předmětem této diplomové práce je problematika svobody myšlení v kontextu 21. století. Obecně tato práce vychází z dlouhodobě přijímané premisy o faktické neomezitelnosti myšlení a jeho svobody, na kterou reaguje. Dává si za cíl upozornit na jejich zranitelnost mapováním jevů, jež mají potenciál tezi o nedotknutelnosti myšlení vyvrátit. Je reakcí na technologický vývoj posledních desetiletí a jeho možný negativní vliv, jenž s sebou přináší. Diplomová práce je členěna do dvou hlavních částí, které reflektují dva základní tematické bloky. První z nich se zabývá teoretickým představením myšlení a jeho svobody, po němž následuje úsek věnující pozornost různým formám působení na myšlení. První část je teoretickým úvodem do problematiky myšlení a svobody myšlení. V první řadě je vymezen interdisciplinární pojem myšlení. Tento úsek je doplněn i o současné vnímání svobody myšlení veřejností. Je představena základní právní úprava práva na svobodu myšlení, a to nejen v rámci českého právního řádu, nýbrž i na mezinárodní úrovni prostřednictvím lidskoprávních dokumentů, jež jsou pro Českou republiku relevantní. Těžištěm práce je část druhá. Ta nabízí nejrůznější formy působení na myšlení a jeho svobodu ve 21. století. Tato část práce zahrnuje i letmý exkurz do historie vnímání... Keywords: svoboda myšlení; pervaze; neuroprávo; Freedom of Thought; Persuasion; Neurolaw Available in a digital repository NRGL
Svoboda myšlení v 21. století

Freedom of Thought in the 21st Century Abstract The subject of this thesis is the issue of freedom of thought in the context of the 21st century. In general, this work is based on the long-accepted ...

Kluvancová, Anna; Kindlová, Miluše; Řepa, Karel
Univerzita Karlova, 2023

Náhrada nemajetkové újmy při ublížení na zdraví a usmrcení v adhezním řízení
Kunclová, Lucie; Tejnská, Katarína; Tlapák Navrátilová, Jana
2023 - Czech
Compensation for non-material damage in the event of injury and death in col- lateral proceedings Abstract This thesis explores compensation for non-material damage in the event of injury and death within the context of criminal proceedings. The thesis is divided into five chapters. The first chap- ter focuses on the concept of the injured party, its definition, its role in criminal proceedings, rights, and obligations. Additionally, it delves into the assessment of the injured party's needs and goals in the context of criminal proceedings. The second chapter deals with the institution of collateral proceedings, providing a definition and describing its course. The third chapter focuses on the issue of non-material damage in the event of injury, the calculation of compensation, the court's procedure in the calculation, and the development of case law. The next chapter discusses the compensation for injury in case of death, the conceptual definition of individual claims, the range of persons compensated, and the proposal to expand it. The fifth chapter focuses on selected prob- lems related to compensation for non-material damage in personal injury and death within the framework of criminal proceedings. Despite some changes in favour of victims, there are still shortcomings both in legislation and in... Náhrada nemajetkové újmy při ublížení na zdraví a usmrcení v adhezním ří- zení Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá náhradou nemajetkové újmy při ublížení na zdraví a us- mrcení v kontextu trestního řízení. Práce je členěna do pěti kapitol, přičemž první kapitola se vě- nuje pojmu poškozeného, jeho definici, úloze v trestním řízení, právům a povinnostem a hodnotí jeho potřeby a cíle v rámci trestního řízení. Druhá kapitola se zabývá institutem adhezního řízení, jeho definicí, popisem průběhu a analýzou pozitivních a negativních aspektů právní úpravy adhez- ního řízení. Třetí kapitola se zaměřuje na problematiku nemajetkové újmy při ublížení na zdraví, vývoj právní úpravy a způsoby výpočtů jednotlivých nároků. V další kapitole je rozebrána náhrada újmy při usmrcení, pojmové vymezení jednotlivých nároků, okruh odškodňovaných osob a návrh na jeho rozšíření. Pátá kapitola se zaměřuje na vybrané problémy související s náhradou nemajet- kové újmy při ublížení na zdraví a usmrcení ve světle trestního řízení. Navzdory určitým změnám ve prospěch poškozených stále existují nedostatky jak v právní úpravě, tak v praxi. Tato diplomová práce poukazuje na potřebu aktualizace Metodiky, která by zohledňovala duševní bolest, a přidání konkrétních položek a bodového ohodnocení pro vyjádření této bolesti. Je také důležité... Keywords: poškozený; adhezní řízení; náhrada nemajetkové újmy; the injured party; collateral proceedings; compensation for non-material damage Available in a digital repository NRGL
Náhrada nemajetkové újmy při ublížení na zdraví a usmrcení v adhezním řízení

Compensation for non-material damage in the event of injury and death in col- lateral proceedings Abstract This thesis explores compensation for non-material damage in the event of injury and death ...

Kunclová, Lucie; Tejnská, Katarína; Tlapák Navrátilová, Jana
Univerzita Karlova, 2023

Proměny každodennosti Erasmus studentů v anglickém Durhamu v době pandemie COVID-19
Jindráková, Karolína; Slavková, Markéta; Zandlová, Markéta
2023 - Czech
This thesis explores the transformations in the everyday lives of Erasmus students during their study placement in Durham in the academic year 2021/2022. The aim of the thesis is to explore whether and to what extent the Erasmus students' departure and everyday lives were affected by the Covid-19 pandemic, how and through what strategies they coped with the changing conditions and anti-coronavirus measures in the UK, and what other risks they experienced during their stay. The theoretical part firstly focuses on everyday life, then on migration, its types and migrant students, and finally on international education, also its types and where Erasmus mobility fits into international education. The thesis is based on ethnographic research, especially participant observation, semi-structured interviews, and auto-ethnography. The interpretation of the data thus suggests that Erasmus students were in a way affected by the Covid-19 pandemic, particularly during their arrival in the UK. Their actual stay was not so much affected, as there was first an acceptance of the measures and then a loosening of the antiviral measures. In addition to Covid-19, their stay was also significantly affected by gender- based violence. Key words Erasmus, Migration, Mobility, International Education, Covid-19, Erasmus... Tato diplomová práce se zabývá proměnami každodennosti Erasmus studentů na jejich studijním pobytu v Durhamu v akademickém roce 2021/2022. Cílem práce je zjistit, zda a nakolik byl výjezd a každodenní život Erasmus studentů ovlivněn pandemií Covid-19, jakým způsobem a pomocí jakých strategií se vyrovnávali s měnícími se podmínkami a protikoronavirovými opatřeními ve Velké Británii, a jaká další rizika během svého pobytu pociťovali. Teoretická část se věnuje nejprve tématu každodennosti, posléze migraci, jejím typům a migrujícím studentům, a nakonec mezinárodnímu vzdělávání, rovněž jeho typům a tomu, kam se do mezinárodního vzdělávání řadí Erasmus studijní pobyty. Práce je postavena na etnografickém výzkumu, především pak na zúčastněném pozorování, polostrukturovaných rozhovorech a autoetnografii. Z interpretace dat tak vyplývá, že Erasmus studenti byli ovlivněni pandemií Covid-19 a to především během jejich příjezdu do Velké Británie. Jejich samotný pobyt již tolik poznamenán nebyl, neboť došlo nejdříve ke smíření se s opatřeními a posléze k uvolnění protikoronavirových opatření. Kromě Covidu-19 jejich pobyt významně ovlivnilo rovněž genderově podmíněné násilí. Klíčová slova Erasmus, Migrace, Mobilita, Mezinárodní vzdělávání, Covid-19, Erasmus studenti, Durham, Velká Británie, Genderově podmíněné násilí Keywords: Erasmus; mobilita; Covid-19; erasmus studenti; Durham Available in a digital repository NRGL
Proměny každodennosti Erasmus studentů v anglickém Durhamu v době pandemie COVID-19

This thesis explores the transformations in the everyday lives of Erasmus students during their study placement in Durham in the academic year 2021/2022. The aim of the thesis is to explore whether ...

Jindráková, Karolína; Slavková, Markéta; Zandlová, Markéta
Univerzita Karlova, 2023

Sakura, manga, kimono: Zobrazování Japonska na akcích s japonskou tematikou
Nezveda, Tomáš; Halbich, Marek; Knotková - Čapková, Blanka
2023 - Czech
Sakura, manga, kimono: Representation of Japan at Japanese themed events Bc. Tomáš Nezveda Abstract This thesis studies the issue of a representation of Japan at Japanese themed events in the Czech Republic. The conclusions of this thesis are based on empirical research in three essential terrains - the Japan Information and Culture Centre of the Japanese Embassy in the Czech Republic, the Czech-Japanese Association, and the Czech anime community. Each terrain's activities are analyzed to identify images of Japan they produce for their visitors. This contextual basis is built on for a further analysis of three significant issues that arise from the research - the difference and prevalence of Japanese culture in the Czech Republic, its authenticity, and the tendency of Czech fans to idealize Japan. Sakura, manga, kimono: Zobrazování Japonska na akcích s japonskou tematikou Bc. Tomáš Nezveda Abstrakt Tato práce se zabývá problematikou toho, jakým způsobem je Japonsko zobrazováno na akcích s japonskou tematikou v České republice. Závěry vychází z empirického výzkumu ve třech zásadních terénech - Japonském informačním a kulturním centru japonského velvyslanectví v České republice, Česko-japonské společnosti, a české anime komunitě. U každé složky terénu jsou analyzovány jejich aktivity pro identifikaci obrazů Japonska, které produkují pro své návštěvníky. Na tomto kontextuálním základě je pak postavena analýza tří významných problematik, které z výzkumu vzešly - odlišnost a rozšířenost japonské kultury v České republice, její autenticita, a tendence českých nadšenců si Japonsko idealizovat. Keywords: Japonsko; japonská kultura; zobrazení kultury; autenticita; idealizace; JICC; ČJS; anime komunita; otaku komunita; Japan; Japanese culture; cultural representation; authenticity; idealization; JICC; Czech-Japanese Association; anime community; otaku community Available in a digital repository NRGL
Sakura, manga, kimono: Zobrazování Japonska na akcích s japonskou tematikou

Sakura, manga, kimono: Representation of Japan at Japanese themed events Bc. Tomáš Nezveda Abstract This thesis studies the issue of a representation of Japan at Japanese themed events in the Czech ...

Nezveda, Tomáš; Halbich, Marek; Knotková - Čapková, Blanka
Univerzita Karlova, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases