Number of found documents: 2012
Published from to

Stárnutí a sociální služby pro seniory v Příbrami
Žbánek, Jan; Prášilová, Marie; Ivana, Ivana
2017 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na analýzu úrovně sociálních služeb pro seniory a možnosti aktivit pro soběstačné seniory v městě Příbram. Zabývá se zkoumáním, zda město Příbram vytváří dostatečné podmínky pro důstojné stáří svých spoluobčanů. V souvislosti s demografickým vývojem dané populace jsou zkoumány neinvestiční výdaje města na sociální služby pro seniory a zjišťovány různé závislosti. Vlastní práce zahrnuje také dotazníková šetření mezi seniory žijícími v domácím prostředí, kde jsou otázky zaměřené hlavně na aktivitu a informovanost seniorů, a mezi klienty sociálních zařízení, u kterých je zjišťována využitelnost sociálních služeb a spokojenost v jednotlivých zařízeních. Ke zpracování a analyzování vybraných ukazatelů a vyslovených hypotéz byly použity statistické metody z oblasti korelace časových řad a z oblasti analýzy závislosti kvalitativních znaků. V závěru práce jsou na základě provedených analýz formulovány návrhy a doporučení, které by měly přispět k prodloužení věku seniorů, ve kterém budou ještě aktivní a soběstační a nebudou nuceni využívat různé sociální služby. The thesis is focused on the analysis of the level of social services for seniors and the posibility of self-suffiency activities for seniors in Příbram. It deals with the examination of whether the city Příbram creates sufficient conditions for aging of their fellow citizens. In connection with the demographic development of the population are examined current cosi of social services for seniors and investigated different dependencies. Own thesis also includes a questionnaire survey among seniors living at home, where questions are focusing mainly on activity and awareness among the elderly and among clients of social systems in which it is determined utilization of social services and the satisfaction of individual facilities. To process and analyze the selected indicators and hypotheses have been formulated by the statistical method of the field correlation of the time series and the analysis of dependence of qualitative traits. The conclusion is based on the analyzes, proposals and recommendations, which should contribute to the extensit of the age of the elderly, which will be more aktive and self-sufficient and will not be forced to use various social services. Keywords: stárnutí; senioři; sociální služby; sociální zařízení; Příbram dostupnost_czu
Stárnutí a sociální služby pro seniory v Příbrami

Diplomová práce je zaměřena na analýzu úrovně sociálních služeb pro seniory a možnosti aktivit pro soběstačné seniory v městě Příbram. Zabývá se zkoumáním, zda město Příbram vytváří dostatečné ...

Žbánek, Jan; Prášilová, Marie; Ivana, Ivana
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Implementace ERP systému
Týn, Jan; Toman, Prokop; Jan, Jan
2017 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá implementací ERP systému. Diplomová práce je rozdělena na teoretické poznatky a případovou studii. Jejím cílem je vytvoření ucelené rešerše o aplikacích typu ERP a následná aplikace na konkrétní případové studii. Teoretická část popisuje charakteristiku a vývoj ERP systémů. Praktická část se zabývá případovou studií implementace konkrétního ERP systému. This thesis deals with the implementation of the ERP system. The thesis is divided into theoretical knowledge and case study. Its aim is to develop a comprehensive search for applications such as ERP and its application to a specific case study. The theoretical part describes the characteristics and evolution of ERP systems. The practical part deals with a case study of the implementation of the specific ERP system. Keywords: ERP; procesy; informační systém; implementace dostupnost_czu
Implementace ERP systému

Tato diplomová práce se zabývá implementací ERP systému. Diplomová práce je rozdělena na teoretické poznatky a případovou studii. Jejím cílem je vytvoření ucelené rešerše o aplikacích typu ERP ...

Týn, Jan; Toman, Prokop; Jan, Jan
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Mapování výskytu bolehlavu plamatého (Conium maculatum L.) ve Středních Čechách
Čech, Ondřej; Brant, Václav; Václav, Václav
2017 - Czech
Bolehlav plamatý (Conium maculatum L.) je plevelným druhem vyskytujícím se v lemových společenstvech polí a v agrofytocenózách. Jako plevel se vyskytuje v porostech ozimé řepky, hrachu, cukrové řepy, hořčice bílé a v porostech pícnin. Do porostů polních plodin proniká většinou z lemových společenstev. Cílem práce bylo zmapování výskytu bolehlavu plamatého na orné půdě a v lemových společenstvích polí ve Středních Čechách. Lokalizace probíhala pomocí GPS navigace (Garmin Etrex 30, Garmin Ltd., USA). Jednotlivé body výskytu byly stanovovány při projíždění komunikací při rychlosti 30-40 km za hodinu. Průjezd komunikací mezi dvěma obcemi byl vždy proveden obousměrně. Minimální vzdálenost mezi body se při daném systému záznamu pohybuje v intervalu 8-10 m. Datové záznamy byly následně přeneseny do mapových podkladů. V rámci výsledků byly vytvořeny ortofotomapy s lokalizací výskytu druhu. Následně byla stanovena hustota výskytu druhu v mapovaných úsecích. V rámci sledování byla rovněž sledována přítomnost druhu v porostech polních plodin. V rámci hodnocených území byl zaznamenán výskyt bolehlavu na 25 půdních blocích s ozimou řepkou, na 2 blocích s hrachem, 1 s hořčicí bílou a 4 s cukrovou řepou. Intenzita zaplevelení okrajů komunikací byla velice rozdílná. Jednalo se jak o ojedinělé, solitérní rostliny, tak o souvislé porosty bolehlavu plamatého. V práci byla ověřena metoda hodnocení počtu bodů na délkovou trasu. Práce potvrdila vliv lemových společenstev na výskyt bolehlavu plamatého v agrofytocenózách. Poison hemlock (conium maculatum L.) is a weedy species occurring in plant communities near field borders and in agrophytocoenosis. It invades into these crops: winter wheat, pea, sugar beet, white mustard and also in fodder plants. The origin of the invasion lies predominantly in plant communities around field borders. The aim of this thesis was to elaborate survey of poison hemlock occurrence on arable lands and also within plant communities around field margin in the Middle Bohemia. The study was carried on with the use of GPS navigation (Garmin Etrex 30, Garmin Ltd., USA). Each spot of occurrence was determined by visual recognition in slowly moving car (30-40 km/h). Transit between two urban areas was done in both directions every time. Minimal distance between each spot is between 8-10 m in this type of determination. Data records were transferred to ortofoto map data layer. The density of plants in each spot was evaluated consequently. The presence of this species in the crops was also evaluated during the survey. 25 field segments of winter canola, two segments of pea, one segment of white mustard and four segments of sugar beet were recorded the studied region. The intensity of the weed infestation around the road network strongly varied. Both solitary plants and consistent stands of poison hemlock were described. The method of evaluation of spot quantity on the longitudinal track was verified in this study. The study confirmed impact of plant communities around field borders on the occurrence of poison hemlock in agrophytocoenosis. Keywords: bolehlav plamatý; lemové společenstvo; plodina dostupnost_czu
Mapování výskytu bolehlavu plamatého (Conium maculatum L.) ve Středních Čechách

Bolehlav plamatý (Conium maculatum L.) je plevelným druhem vyskytujícím se v lemových společenstvech polí a v agrofytocenózách. Jako plevel se vyskytuje v porostech ozimé řepky, hrachu, cukrové řepy, ...

Čech, Ondřej; Brant, Václav; Václav, Václav
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Vývoj místní samosprávy v obci Písek
Chalupa, Daniel; Čopík, Jan; Monika, Monika
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá samosprávou a komunální politikou ve městě Písek. Práce je zaměřená na vývoj místní samosprávy v období po roce 1989 až po současnost. Předmětem práce je analýza místního politického systému a také jeho činnost v oblasti rozvoje obce. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část vysvětluje základní pojmy, které souvisí se samosprávou i obcí samotnou, jako jsou obecní samospráva, komunální volby a polemiky. Praktická část pak charakterizuje Písek z historického, demografického a socioekonomického hlediska. Dále se zaměřuje na komunální politiku v tomto městě, zabývá se místními politickými subjekty, chodem zastupitelstva a polemikami, které zde vznikají. Praktická část také zahrnuje analýzu komunálních voleb v letech 1994 až 2014 a popisuje vývoj místní samosprávy po posledních volbách v roce 2014. The diploma thesis deals with local government municipal politics in the city of Písek. The work is focused on the development of local government in the period after 1989 to the present. The subject of the work is an analysis of the local political system as well as its activities in the field of municipal development. The work is divided into theoretical practical. The theoretical part explains the basic concepts that are related to local government and communities alone, such as municipal government, municipal elections controversy. The practical part then characterizes Sand historical, demographic socio-economic perspective. It also focuses on communal politics in this city, dealing with local political entities running the council controversies that arise here. The practical part includes analysis also municipal elections between 1994 and 2014 and describes the development of local government after the last elections in 2014. Keywords: rozvoj obce; rozpočet obce; participace občanů; spolek; Písek; místní samospráva; komunální volby; kandidátní listina; politická strana; komunální koalice dostupnost_czu
Vývoj místní samosprávy v obci Písek

Diplomová práce se zabývá samosprávou a komunální politikou ve městě Písek. Práce je zaměřená na vývoj místní samosprávy v období po roce 1989 až po současnost. Předmětem práce je analýza místního ...

Chalupa, Daniel; Čopík, Jan; Monika, Monika
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Online marketingový audit
Voráček, Jiří; Pilař, Ladislav; Barbora, Barbora
2017 - Czech
Tato práce se zabývá problematikou online marketingu ve společnosti Alensa, s.r.o. V úvodní části práce je rozebrána problematika internetového marketingu včetně jeho nástrojů. V praktické části jsou analyzovány 3 zahraniční projekty společnosti na základě online marketingového auditu. V práci jsou detailně zkoumány 3 weby společnosti, včetně jejich analýz návštěvnosti a konkurence. Další část je věnována samotným nástrojům internetového marketingu. Nástroje jsou rozebírány jeden po druhém a okomentovány konkrétními hodnotami. Zvlášť byla od nástrojů oddělená část SEO, která byla zkoumána z technického hlediska. Dále byla analyzovaná účinnost webu z hlediska použitelnosti a důvěryhodnosti. Práce si klade za cíl ohodnotit stav současného online marketingu ve zkoumané společnosti a díky zkoumání na třech trzích zároveň dospět k obecnějším závěrům. V práci došlo k okomentování všech výsledků a návrhů některých doporučení, které by měly společnosti z hlediska online marketingu prospět. This diploma thesis deals with online marketing at Alensa, s.r.o. (Ltd.) The first part of the thesis examines the basics of online marketing, including its tools. The next part analyses three foreign projects within Alensa, based on an online marketing audit. This thesis analyses all three websites by their traffic and their standing among their competitors. The next part of the thesis is devoted directly to the online marketing tools. These online marketing tools are discussed individually and with comments related to their values. SEO analysis was done from a technical perspective. The effectiveness of the website based on site usability and trustworthiness was also analysed. This dissertation aims to assess the current state of online marketing in Alensa and tries to reach a more general conclusion by analyzing three markets simultaneously. The conclusion of this thesis includes comments on all the results and proposes some recommendations to help the company to succeed in terms of online marketing. Keywords: online marketing; online marketingový audit; elektronický obchod; search engine marketing; webová analytika dostupnost_czu
Online marketingový audit

Tato práce se zabývá problematikou online marketingu ve společnosti Alensa, s.r.o. V úvodní části práce je rozebrána problematika internetového marketingu včetně jeho nástrojů. V praktické části jsou ...

Voráček, Jiří; Pilař, Ladislav; Barbora, Barbora
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Vliv sorbentů na retenční čáru kontaminované nivní půdy
Hnatajková, Eva; Jačka, Lukáš; Pavlásek, Jiří
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá vlivem sorbentů na retenční křivku kontaminované nivní půdy (půdní typ fluvisol) a porovnáním těchto retenčních křivek půdy bez sorbentu s půdou, do které byl sorbent aplikován. Jako sorbenty byly použity biochar (BC), amorfní oxid manganu (AMO) a jejich kombinace. Půdní vzorky byly odebrány ve specifické oblasti v blízkosti řeky Litavky ve Středočeském kraji. K pokusu byly využity dva rozdílné typy vzorků. První typ vzorků byl odebrán z kolonových experimentů a druhý typ vzorků byl odebrán přímo z rostlého terénu. Všechny vzorky byly odebrány do Kopeckého válečků o objemu 100 cm3. Měření retenčních čar bylo provedeno přímou metodou v laboratoři. Pro laboratorní stanovení retenčních čar byla použita klasická souprava přístrojů. Pískový tank, písko-kaolínový tank a přetlakové aparáty. Naměřená data byla proložena modelem van Genuchten. Porovnávané hodnoty jsou objemová hmotnost, parametry podle vztahu van Genuchten (Thétas, ThétaR, Alfa, n) a hodnoty pF (0; 1,0; 2,0; 2,7; 3,0; 3,7; 4,18). Porovnání půd ošetřených různými sorbenty bylo založeno na průměru, směrodatné odchylce a rozdílu a poměru průměrů. Určitý vliv sorbentů na tvar retenční čáry byl naměřen. Zejména vliv biocharu, ve vyšších podtlacích byl výrazný. V práci se nám potvrdila např. i hypotéza podle VERHEIJEN et al. (2010), že biochar zvyšuje celkovou retenci půdní vody, ale nezvyšuje obsah vody využitelný rostlinami. Vliv AMO na retenční křivku byl zanedbatelný. Tedy sorbent AMO má pouze velmi malý vliv na změnu zadržování vody v testované půdě. Vliv kombinovaného sorbentu (AMO + BC) na retenční křivku byl výraznější než aplikace pouze samotného sorbentu AMO. Tato kombinace sorbentů má vliv na zadržování vody v půdě v závislosti na daném podtlaku. The thesis deals with the influence of sorbents on the retention curve of the contaminated alluvial soil (fluvisol). The retention curves of soil without sorbents (reference soil) are compared with the soils enriched by the following sorbents. Biochar (BC), amorphous manganese oxide (AMO) and combination of (AMO + BC). Soils sample were collected is specific uncultivated area in the valley of Litavka river (located in the central part of the Czech republic). Two different types of samples were used for measurement of retention curves. First type of the samples were collected from the column experiments and second type were the samples collected in the field. All samples were extracted using in Kopecky rings (100 cm3). The measurement of the retention curves was performed by a direct method in the laboratory. For laboratory determination of the retention curves classical set of instruments were used (sandbox, sand-kaolin box and pressure apparatuses). The measured data were fitted using van Genuchten. Values compared are the bulk density, parameters of van Genuchten model (Thétas, ThétaR, Alfa, n), and values pF (0; 1.0; 2.0; 2.7; 3.0; 3.7; 4.18). The comparison of retention curves of differently treated soil was based on the average, standard deviation and the difference and ratio of the avarages. According to presented findings sorbents affected shapes of the retention curves. Especially biochar influence water content for high pF values. We confirmed the hypothesis according to VERHEIJEN et al. (2010), that biochar tincrase the total retention of soil water, but does not increase the amoust of water avaible plants. The influence of AMO on retention curve was negligible. Therefore sorbent AMO has a small influence on change of water retention in the tested soil. The effect of combined sorbent (AMO + BC) on the retention more significant than effect of using AMO sorbent only. This combination of sorbents affects the water retention depending on applied pF. Keywords: biochar; amorfní oxid manganu; vliv sorbentů; retenční čára dostupnost_czu
Vliv sorbentů na retenční čáru kontaminované nivní půdy

Diplomová práce se zabývá vlivem sorbentů na retenční křivku kontaminované nivní půdy (půdní typ fluvisol) a porovnáním těchto retenčních křivek půdy bez sorbentu s půdou, do které byl sorbent ...

Hnatajková, Eva; Jačka, Lukáš; Pavlásek, Jiří
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Analýza vývoje vodovodní sítě a využití vodních zdrojů v Hradci Králové a okolí
Barborik, Lukáš; Gdulová, Kateřina; Bašta, Petr
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá analýzou využití zdrojů pitné vody, vývojem vodovodní sítě a vodohospodářských staveb od 60. let 20 století po současnost. Podkladové materiály poskytla na vyžádání společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s. ze svých archivů. Materiály se skládají z textových a mapových výstupů generelů vodovodní sítě. Pro analýzu byly vytvořeny mapy vodovodní sítě v letech 1973, 1981, 1994 a 2010, jejichž podkladovými mapami jsou digitalizované dobové materiály. Zpracování grafických výstupů proběhlo v program ArcMap. Výsledná analýza hodnotí vývoj a budoucnost zdrojů pitné vody, vodovodní síť a vodohospodářské stavby a může sloužit jako výchozí bod pro podrobnější zkoumání historických událostí a vývoje v Hradci Králové a okolí. This thesis analyzes the use of water resources, development of water supply and water management structures since the 60s of the 20th century to the present day. Background materials provided on request by Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s. from their archives. The materials consist of text and map outputs from master plans of water supply network. For the analysis were created maps of water network in the years 1973, 1981, 1994 and 2010, whose underlying maps are digitized material from the period. As graphical output was used ArcMap program. The analysis assesses the development and future of drinking water resources, water network and water management structures and can serve as a starting point for a more detailed examination of historical events and developments in and around Hradec Králové. Keywords: vodní zdroje; Hradec Králové; vodohospodářské stavby; vodovodní síť; historický vývoj; GIS; generel vodovodní sítě dostupnost_czu
Analýza vývoje vodovodní sítě a využití vodních zdrojů v Hradci Králové a okolí

Diplomová práce se zabývá analýzou využití zdrojů pitné vody, vývojem vodovodní sítě a vodohospodářských staveb od 60. let 20 století po současnost. Podkladové materiály poskytla na vyžádání ...

Barborik, Lukáš; Gdulová, Kateřina; Bašta, Petr
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Vznik a vymáhání pohledávek
Šebková, Tereza; Uhlík, Milan; Pavla, Pavla
2017 - Czech
Diplomová práce Vznik a vymáhání pohledávek je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část se věnuje právní úpravě, která se aktuálně týká celé problematiky pohledávek. Problematika pohledávek a závazkových vztahů je sledována v obecné rovině v rámci českého právního systému a zároveň není opomenut ani evropský právní řád. Praktická část si klade za cíl určit nejčastější příčiny vzniku pohledávek za fyzickými a právnickými osobami. Nejobsáhlejší kapitolou praktické části je analýza vymáhacího procesu vzniklých pohledávek. Způsobů vymáhání je celá řada, které na sebe za konkrétních podmínek přímo navazují. Analýza celého procesu je proto poměrně rozsáhlá. Poslední část se zaměřuje na úspěšnost těchto vymáhacích procesů v inkasní kanceláři. V závěrečné části jsou shrnuty výsledky celé zkoumané problematiky a analyzované příčiny vzniklých výkyvů při úspěšnosti vymáhacího procesu. The thesis Creation and enforcement of receivables is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part deals with legislation that currently applies to the whole issue of claims. The issue of debts and obligations is monitored in general in the framework of the Czech legal system, while not neglecting European law. The practical part aims to identify the most common causes of claims for individual and legal persons. The most extensive chapter of the practical part is the analysis of the recovery process of the incurred debts. There are a number of enforcement methods which are directly linked at specific conditions. Therefore the analysis of the whole process is relatively large. The last section focuses on the success of the recovery process in the collections agency. The final section summarizes the results of the whole researched issue and analyzed causes of the fluctuations in the success of the recovery process. Keywords: pohledávka; věřitel; dlužník; pojištění; vymáhání dostupnost_czu
Vznik a vymáhání pohledávek

Diplomová práce Vznik a vymáhání pohledávek je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část se věnuje právní úpravě, která se aktuálně týká celé problematiky pohledávek. ...

Šebková, Tereza; Uhlík, Milan; Pavla, Pavla
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Zhodnocení online marketingové komunikace vybraného subjektu
Mocek, Tomáš; Tichá, Ivana; Lucie, Lucie
2017 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na nástroje online marketingové komunikace a jejich efektivitu. Teoretická část je zaměřena na základy online marketingu a především na shrnutí a charakteristiku jednotlivých nástrojů online marketingu. U těch jsou dále popsány jejich hlavní výhody a možnosti využití. Praktická část představuje vybranou anonymizovanou společnost, pro kterou jsou jednotlivé nástroje analyzovány. Analyzovány jsou především placené kanály, které společnost využívala k propagaci svých služeb ve sledovaném období a to z pohledu chování návštěvníků na webu a z pohledu efektivnosti jednotlivých kanálů. Vyhodnocení je provedeno sledováním klíčových ukazatelů pomocí nástroje pro webovou analytiku Google Analytics. Cílem diplomové práce je zhodnocení efektivity online marketingových nástrojů vybrané společnosti. Dílčím cílem je na základě analyzovaných dat navržení možných změn a další doporučení v této oblasti. The thesis is focused on online marketing communication tools and their effectiveness. The theoretical part focuses on the basics of online marketing and especially to the summary and characteristics of the various tools of online marketing. Those are further described their main advantages and possibilities. The practical part presents selected anonymous company for which the individual tools analyzed. Analyzed are mainly paid channels used by the company to promote its services in the period from the perspective of visitor behavior on the site and in terms of effectiveness of individual channels. Evaluation is done by monitoring key indicators using web analytics Google Analytics. The aim of the thesis is to evaluate the effectiveness of online marketing tools selected companies. Partial order is based on the analyzed data to proposing possible changes and other recommendations in this area. Keywords: marketing; marketingová komunikace; online marketing; internet; pay per click; Facebook; e-mailing dostupnost_czu
Zhodnocení online marketingové komunikace vybraného subjektu

Diplomová práce je zaměřena na nástroje online marketingové komunikace a jejich efektivitu. Teoretická část je zaměřena na základy online marketingu a především na shrnutí a charakteristiku ...

Mocek, Tomáš; Tichá, Ivana; Lucie, Lucie
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Potenciál technických památek Jihočeského kraje v cestovním ruchu
Čepelková, Michaela; Navrátilová, Miroslava; Zuzana, Zuzana
2017 - Czech
Tato diplomová práce je zaměřena na cestovní ruch a především na památky technického charakteru a jejich využití pro turismus. V první části práce je uvedeno několik definic turismu od různých světových autorů. Dále je zde vymezena typologie cestovního ruchu. Potenciál cestovního ruchu s faktory ovlivňujícími cestovní ruch je popsán v další kapitole. Práce pokračuje kapitolou o památkách a památkové péči. Následuje kapitola o technických památkách a již zavedených formách využití technických památek v cestovním ruchu. Úvodní kapitola druhé části se zabývá porovnáváním nejvyhledávanějších turistických cílů České republiky v posledních letech a následně také turistických cílů Jihočeského kraje. Dále jsou popsány významné technické památky Jižních Čech. Kapitoly, které následují, se detailně věnují zapojení technických památek do dvou navržených tras. Obě navržené trasy jsou třídenní, součástí popisu tras jsou podrobné kalkulace obou pobytových balíčků. This thesis is focused on tourism and especially on technical monuments and their possible use in tourism. In the thesis there are mentioned some definition of tourism from different world's writers. Following part is focused on typology of tourism. Potential of turism with factors is described in next chapter. Following chapter is about monuments and care of the monuments. Next chapter is about technical monuments and about form of their possible use in tourism. The opening chapter of the second part of the thesis introduces the most important places with regard to tourism in the Czech republic and Southern Bohemia in the last few years. Another part deals with significant monuments of technical history in Southern Bohemia. The last few chapters are dedicated to technical monuments that can be visited during two suggested three-day trips in Southern Bohemia. Both trips are described in details including the cost calculation. Keywords: Cestovní ruch; Destinace; Cestovní kancelář; Touroperátor; Zájezd; Služby dostupnost_czu
Potenciál technických památek Jihočeského kraje v cestovním ruchu

Tato diplomová práce je zaměřena na cestovní ruch a především na památky technického charakteru a jejich využití pro turismus. V první části práce je uvedeno několik definic turismu od různých ...

Čepelková, Michaela; Navrátilová, Miroslava; Zuzana, Zuzana
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases