Number of found documents: 15582
Published from to

Jedinci s mentálním postižením ve výkonu trestu odnětí svobody
ZEMANOVÁ, Kristina
2024 - Czech
Diplomová práce se zabývá problematikou kriminality osob s mentálním postižením a konkrétně pojednává o jedincích s mentálním postižením ve výkonu trestu odnětí svobody. Vzhledem k tomu, že tato problematika nebyla doposud dostatečně zpracována a jedná se stále o opomíjené téma, je cílem práce nejen přiblížit tuto problematiku, ale zároveň zjistit, jak funguje vězeňský systém zaměřený na tuto cílovou skupinu a jakým způsobem je zajišťována speciálně pedagogická péče odsouzeným s mentálním postižením. Diplomová práce rovněž pojednává o účinnosti využívaných metod, tedy zdali aktivity programu zacházení pro odsouzené s mentálním postižením mohou přispět k předcházení či omezení výskytu recidivy. Teoretická část je zaměřena na terminologii a vysvětlení základních pojmů, které s touto problematikou úzce souvisí a praktická část se věnuje výzkumu, který byl realizován v rámci odborné stáže ve Věznici Vinařice a Věznici Stráž pod Ralskem. Jedná se o kvalitativní výzkum, který je proveden formou případové studie dvou zmíněných věznic, konkrétně specializovaných oddílů pro výkon trestu odsouzených s mentálním postižením, přičemž bylo využito dat získaných z rozhovorů se zaměstnanci, které byly doplněné o poznatky z pozorování a poskytnutých materiálů. Na základě výsledků výzkumu byla sepsána doporučení k zajištění prevence kriminality u osob s mentálním postižením. The diploma thesis focuses on the issue of criminality of persons with mental disabilities and specifically the thesis discusses individuals with mental disabilities serving a prison sentence. Due to the fact that this issue has not been sufficiently processed so far and it is still a neglected topic, the aim of the work is not only to approach this issue, but also to find out how the prison system aimed at this target group works and how special education services is provided to convicts with mental disabilities. The diploma thesis also discusses the effectiveness of the methods used, whether the activities of the treatment program for convicts with mental disabilities can contribute to preventing or limiting the occurrence of recidivism. The theoretical part is focused on terminology and the explanation of basic concepts that are closely related to this issue and the practical part is devoted to research that was carried out as part of a professional internship in Vinařice Prison and Stráž pod Ralskem Prison. This is qualitative research, which is carried out in the form of a case study of the two mentioned prisons, specifically specialized departments to serving a prison sentence while data obtained from interviews with employees were used, which were supplemented with findings from observations and provided materials. Based on the results of the research, recommendations were drawn up to ensure the prevention of crime among people with mental disabilities. Keywords: Mentální postižení; kriminalita a delikvence; penitenciární péče; výkon trestu odnětí svobody; program zacházení; speciálně pedagogická péče.; Mental disabilities; criminality and delinquency; penitentiary care; serving a prison sentence; treatment program; special education services. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Jedinci s mentálním postižením ve výkonu trestu odnětí svobody

Diplomová práce se zabývá problematikou kriminality osob s mentálním postižením a konkrétně pojednává o jedincích s mentálním postižením ve výkonu trestu odnětí svobody. Vzhledem k tomu, že tato ...

ZEMANOVÁ, Kristina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Souprava pro pokusy na zákon síly
CÍSAŘ, Aleš
2024 - Czech
Tato magisterská práce se zabývá vývojem a implementací cenově dostupné vozíkové soupravy určené pro demonstraci druhého Newtonova zákona v rámci výuky fyziky na základních a středních školách. Cílem práce bylo navrhnout, vyrobit a otestovat vzdělávací pomůcku, která by byla nejen efektivní a pedagogicky přínosná, ale také dostupná pro široké spektrum vzdělávacích institucí díky využití moderních výrobních technologií, jako je 3D tisk. V teoretické části práce byla provedena revize současných pedagogických přístupů k výuce fyziky a identifikace klíčových požadavků na vzdělávací pomůcky zaměřené na fyzikální experimenty. Praktická část se věnuje konkrétnímu designu a prototypování vozíkové soupravy, včetně vývoje přidružených pracovních listů a metodických materiálů pro žáky a učitele. Pilotní testování vzdělávacího přínosu vozíkové soupravy bylo realizováno v různých třídách, kde byly sledovány reakce studentů a učitelů a byla získána zpětná vazba pro další zlepšení. Výsledky testování ukázaly, že vozíková souprava podstatně zlepšuje porozumění druhého Newtonova zákona mezi studenty a zvyšuje jejich motivaci k aktivní účasti na výukovém procesu. Práce přináší podrobný přehled o vývoji, aplikaci a výzkumném testování inovativní výukové pomůcky a jejích významných přínosů pro výuku fyziky. Je zdůrazněn potenciál integrace moderních výrobních technologií do vývoje vzdělávacích materiálů a jejich vliv na zpřístupnění kvalitního a interaktivního vzdělávání v přírodních vědách. This master's thesis deals with the development and implementation of an affordable trolley set intended for the demonstration of Newton's second law in the framework of teaching physics in primary and secondary schools. The aim of the work was to design, manufacture and test an educational tool that would not only be effective and pedagogically beneficial, but also available to a wide range of educational institutions thanks to the use of modern production technologies such as 3D printing. In the theoretical part of the thesis, a review of current pedagogical approaches to teaching physics and identification of key requirements for educational tools focused on physics experiments was carried out. The practical part is dedicated to a specific design and prototyping of the wheelchair set, including the development of associated worksheets and methodological materials for students and teachers. The pilot testing of the educational benefit of the wheelchair set was carried out in different classrooms, where the reactions of students and teachers were monitored and feedback was obtained for further improvement. The results of the testing showed that the wheelchair set significantly improves the understanding of Newton's second law among students and increases their motivation to actively participate in the learning process. This thesis provides a detailed overview of the development, application and testing research of the innovative teaching tool and its significant benefits for teaching physics. The potential of integrating modern production technologies into the development of educational materials and their influence on making quality and interactive education in the natural sciences more accessible is emphasized. Keywords: Druhý Newtonův zákon; zákon síly; vozík; vozíková dráha; žákovský pokus; změna pohybu; zrychlení; 3D tisk; Sonar; Newton's Second Law; Law of Force; Cart; Wheelchair Track; Student Experiment; Change of Motion; Acceleration; 3D Printing; Sonar Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Souprava pro pokusy na zákon síly

Tato magisterská práce se zabývá vývojem a implementací cenově dostupné vozíkové soupravy určené pro demonstraci druhého Newtonova zákona v rámci výuky fyziky na základních a středních školách. Cílem ...

CÍSAŘ, Aleš
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Cesty za architekturou. Výtvarný projekt pro 1. stupeň ZŠ.
FLEISCHMANNOVÁ, Eliška
2024 - Czech
Teoreticko-projektová diplomová práce si klade za cíl analyzovat postavení architektury ve vzdělávacím systému pro první stupeň ZŠ a představit architekturu jako inspirativní zdroj pro výuku výtvarné výchovy. Teoretická část se dále zabývá stručným přehledem historie architektury, přičemž není jejím cílem provádět podrobný rozbor tématu, nýbrž poskytnout pouze obecný vhled. Praktickým výstupem je architektonicko-výtvarný projekt pro 4. a 5. ročník, který zprostředkovává žákům nový úhel pohledu na architekturu a zároveň je seznamuje prostřednictvím různorodých technik s prvky stavitelství. The teoretical-project thesis aims to analyse the position of architecture in the education system for the first grade of Elementary School and to present architecture as an inspirational resource for teaching art education. The theoretical part further deals with a brief overview of the history of architecture, with its aim not being to conduct a detailed analysis of the topic, but to provide only a general insight. The practical outcome is an architectural-art project for the 4th and 5th grades, which provides students with a new perspective on architecture and simultaneously acquaints them with elements of construction through various techniques. Keywords: Architektura; výtvarná výchova; projektová výuka; 1. stupeň ZŠ; Architecture; art education; project-based learning (PBL); First Grade of Elementary School Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Cesty za architekturou. Výtvarný projekt pro 1. stupeň ZŠ.

Teoreticko-projektová diplomová práce si klade za cíl analyzovat postavení architektury ve vzdělávacím systému pro první stupeň ZŠ a představit architekturu jako inspirativní zdroj pro výuku výtvarné ...

FLEISCHMANNOVÁ, Eliška
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Učebnice matematiky na druhém stupni základní školy z pohledu začínajícího učitele
KOSOVÁ, Kateřina
2024 - Czech
Diplomová práce se zabývá učebnicemi matematiky určenými pro 2. stupeň základní školy. Cílem práce bylo zjistit, jaké učebnice matematiky jsou učiteli nejpoužívanější na základních školách v Českých Budějovicích, jak a v jakém rozsahu je učitelé využívají či hodnotí. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část vymezuje pojem učebnice, její funkci, strukturu, problematiku výběru učebnice a výsledky výzkumů vztahující se na to, jak učitelé učebnice používají. Praktická část se opírá o dotazníkové šetření provedené mezi učiteli matematiky na 2. stupni základních škol v Českých Budějovicích. Nejprve je popsán postup práce, výzkumná metoda a poté jsou uvedeny výsledky výzkumu. Na základě výzkumu jsou učiteli nejpoužívanější učebnice pro 6. ročník porovnány mezi sebou z pohledu začínajícího učitele. Závěr praktické části se věnuje srovnání tématu Osová souměrnost ve vybraných učebnicích. This master thesis deals with mathematics textbooks designed for the lower-secondary school. The aim of the work was to find out which mathematics textbooks are the mostly used by teachers in elementary schools in České Budějovice, how and to what extent teachers use textbooks and how do they evaluate them. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part defines the concept of a textbook, its function, structure, the issue of selection of a textbook and the results of research related to how teachers use textbooks. The practical part is based on a questionnaire survey carried out between teachers of mathematics at the lower-secondary school in Ceske Budejovice. At first, work procedure and the research method are described and then the results of the research are provided. Based on research, the most used textbooks for the sixth grade of elementary school are compared between themselves from the perspective of a novice teacher. The conclusion of the practical part of my diploma project is devoted to comparing the topic of axial symmetry in the selected textbooks that were chosen by the teachers in the questionnaire included in this thesis. Keywords: učebnice; funkce učebnice; matematika; výběr učebnic; používání učebnic; České Budějovice; porovnání učebnic; základní škola; osová souměrnost; textbook; textbook function; mathematics; textbook selection; usage of textbook; Ceske Budejovice; comparison of textbook; elementary school; axial symmetry Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Učebnice matematiky na druhém stupni základní školy z pohledu začínajícího učitele

Diplomová práce se zabývá učebnicemi matematiky určenými pro 2. stupeň základní školy. Cílem práce bylo zjistit, jaké učebnice matematiky jsou učiteli nejpoužívanější na základních školách v Českých ...

KOSOVÁ, Kateřina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Využití učebnic ve výuce přírodopisu z pohledu učitelů
KOLAŘÍKOVÁ, Andrea
2024 - Czech
Tato diplomová práce zjišťuje, jaké učebnice a jiné materiály využívají učitelé k přípravě a výuce při výuce na 2. stupni základní školy. Hlavním cílem diplomové práce bylo zjistit, jak intenzivně učitelé využívají učebnice pro výuku přírodopisu a jaké konkrétní nakladatelství preferují, které další výukové materiály učitelé využívají. Dále zjistit názory učitelů na jednotlivé součásti učebnicových souborů. Výzkumný vzorek tvořilo celkem 41 učitelů 2. stupně základní školy převážně v Jihočeském kraji, Jako výzkumný nástroj pro sběr dat jsem využila metodu dotazníkového šetření. Zkonstruovaný dotazník se skládá z20 otázek, které se týkaly volby učebnic, preferovaných vlastností učebnic, vlivu učebnic na obsah výuky a adaptace učebních textů. Vyhodnocení zjištěných výsledků bylo provedeno slovně s doprovodem grafické formy (obrázky). This diploma thesis investigates which textbooks and other materials teachers use for preparation and teaching while teaching at the 2nd grade of elementary school. The main goal of the diploma thesis was to find out how intensively teachers use textbooks for teaching natural history, and what kind of specific publishers they prefere, what other teaching materials teachers use. And also teachers' opinions on individual components of textbook sets. The research sample consisted of a total of 41 primary school teachers of the 2nd grade, mainly in the South Bohemian Region. As a research tool for data collection, I used the questionnaire survey method. The constructed questionnaire consists of 20 questions that relate to the choice of textbooks, preferred characteristics of textbooks, the influence of textbooks on the content of teaching and the adaptation of teaching texts. The evaluation of results was made verbally accompanied by graphic form (pictures). Keywords: přírodopis; učebnice; učitelé 2. stupně; učební materiály; natural history; textbooks; 2nd grade teachers; teaching materials Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Využití učebnic ve výuce přírodopisu z pohledu učitelů

Tato diplomová práce zjišťuje, jaké učebnice a jiné materiály využívají učitelé k přípravě a výuce při výuce na 2. stupni základní školy. Hlavním cílem diplomové práce bylo zjistit, jak intenzivně ...

KOLAŘÍKOVÁ, Andrea
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Problémy ve vzájemné komunikaci mezi učitelem a rodičem dítěte se specifickou poruchou učení a chování
ČECHOVÁ, Kateřina
2024 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá tématem problémů ve vzájemné komunikace mezi učiteli a rodiči dětí se specifickou poruchou učení a chování na konkrétní základní škole. Cílem práce je zachytit neefektivní a efektivní procesy vzájemné komunikace učitele a rodiče dítěte se SPUCH a vytvoření nástinu souboru kroků pro efektivní komunikaci. Dále zjištění vlivu proinkluzivního nastavení učitele na ochotu řešení problému. Práce je členěna na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá charakteristikou a etiologií specifických poruch učení a chování. Následně není opomenuta ani klasifikace těchto poruch. Věnuje se také spolupráci mezi rodinou a školou a jejich vzájemnou komunikací. Popsány jsou i komunikační chyby a bariéry, ale i efektivní přístupy. Zmíněny jsou i méně obvyklé a alternativní možnosti spolupráce. Praktická část je zaměřena na analýzu získaných dat a shrnutí výsledků výzkumného šetření. Pro naplnění cíle byl zvolen kvalitativní výzkum. Pro sběr dat byly vytvořeny dvě varianty polostrukturovaných rozhovorů - pro třídní učitele a pro rodiče dětí se SPUCH. Výsledky výzkumu poukazují na skutečnost, že klíčovým faktorem pro funkční vzájemnou komunikaci je nastavení systému spolupráce mezi všemi zúčastněnými. Důležitá je vzájemná ochota spolupráce, dostatečná zpětná vazba, rovnocenný přístup, zájem a snaha. Signifikantní roli hraje postoj učitele k dítěti se SPUCH, který je rodiči vnímán rozporuplně a mnohdy převažuje výrazná nespokojenost. Z výzkumu dále vyvstal problém v rozdílnosti názorů školy a ŠPZ na práci s dětmi se SPUCH, kdy z pohledu rodičů často vyplývá, že podpůrná opatření nejsou školou dostatečně naplňována. Některé negativní aspekty se týkaly školy jako celku, nikoli konkrétních respondentů. This diploma thesis deals with the topic regarding communication problems between teachers and parents of children with Specific developmental disorders of scholastic skills and Hyperkinetic Disorder at a particular elementary school. The aim of the thesis is to examine both inefficient and efficient processes in communication between a teacher and a parent of a child with specific learning and behavioral disabilities and to create an outline of a set of steps to achieve effective communication. Another goal is to determine the influence of the teacher's inclusive setting on the willingness to solve problems. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part deals with the characteristics and etiology of specific learning and behavioral disorders. The classification of these disorders is included. On top of that, the theoretical part focuses on cooperation and communication between the family and the school. The communication errors and barriers as well as effective approaches are described. The less common or alternative means of cooperation are discussed as well. The practical part focuses on analyzing the collected data and summarizing the research results. Qualitative research was chosen to fulfill the goal. Two variants of semi-structured interviews were created for the data collection - for class teachers and for parents of children with specific learning and behavioral disabilities. The results of the research indicate that the key factor responsible for functional communication is setting up a system of cooperation between all involved. Mutual willingness to cooperate, sufficient feedback, equal approach, interest and effort are all important. The teacher's attitude towards a child with specific learning or behavioral disabilities, which is perceived by the parents as a complete contradiction and is often dominated by significant dissatisfaction, plays a significant role. The problem of different opinions of the school and the school counseling facility on working with children with specific learning and behavioral disabilities arose from the research. From the parents'point of view it often appears that the school does not sufficiently implement the support measures. Some negative aspects related to the school as a whole, not to specific respondents. Keywords: Specifické poruchy učení (SPU); specifické poruchy chování (SPCH); vzájemná komunikace a spolupráce rodiny a školy; efektivní a neefektivní přístupy v komunikaci; Specific Learning Disability; Specific Behavioral Disorders; mutual communication and cooperation of family and school; effective and ineffective approaches in communication Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Problémy ve vzájemné komunikaci mezi učitelem a rodičem dítěte se specifickou poruchou učení a chování

Tato diplomová práce se zabývá tématem problémů ve vzájemné komunikace mezi učiteli a rodiči dětí se specifickou poruchou učení a chování na konkrétní základní škole. Cílem práce je zachytit ...

ČECHOVÁ, Kateřina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Vliv výuky za pomoci interaktivní učebnice na efektivity výuky fotosyntézy vodních rostlin
MOUCHOVÁ, Natálie
2024 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá problematikou vlivu výuky za pomoci interaktivní učebnice na efektivitu výuky fotosyntézy vodních rostlin. Práce se dělí na dvě dílčí části - literární rešerši a rozbor výsledků výzkumu. Teoretická část navazuje na bakalářskou práci, která se zabývá testováním žákovských znalostí fotosyntézy vodních rostlin. V literární části je popsáno zařazení fotosyntézy do kritických témat ve výuce přírodopisu a ukotvení tématu fotosyntézy v obsahu učebnic přírodopisu a chemie. Závěr teoretické části popisuje znalosti žáků o fotosyntéze vodních rostlin a výuku environmentální výchovy a ekologie. Praktickou část tvoří průzkum mezi žáky devátého ročníku vybraných ze tří základních škol. Nedílnou součástí šetření je rozhovor s učiteli základních škol, kteří vyučují přírodopis. V rozhovoru jsou kladeny otázky zaměřené na problematiku hodnocení digitální učebnice. Z celkového vyhodnocení průzkumu vyplývá pozitivní dopad práce s elektronickou interaktivní učebnicí na znalosti žáků o fotosyntéze a skeptický pohled učitelů na práci s interaktivní učebnicí. This diploma thesis deals with the issue of the influence of teaching with the help of an interactive textbook on the effectiveness of teaching the photosynthesis of aquatic plants. The work is divided into two parts - literature research and analysis of research results. The theoretical part follows on from the bachelor's thesis, which deals with testing students' knowledge of the photosynthesis of aquatic plants. The literary part describes the inclusion of photosynthesis in critical topics in the teaching of natural history and the anchoring of the topic of photosynthesis in the content of natural history and chemistry textbooks. The conclusion of the theoretical part describes the pupils' knowledge of the photosynthesis of aquatic plants and the teaching of environmental education and ecology. The practical part consists of a survey among ninth grade students selected from three elementary schools. An integral part of the investigation is an interview with primary school teachers who teach science. In the interview, questions focused on the issue of digital textbook evaluation are asked. The overall evaluation of the survey shows a positive impact of working with an electronic interactive textbook on pupils' knowledge of photosynthesis and a skeptical view of teachers on working with an interactive textbook. Keywords: fotosyntéza vodních rostlin; průzkum; elektronická interaktivní učebnice; rozhovor; testování.; photosynthesis of aquatic plants; survey; electronic interactive textbook; interview; testing. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vliv výuky za pomoci interaktivní učebnice na efektivity výuky fotosyntézy vodních rostlin

Tato diplomová práce se zabývá problematikou vlivu výuky za pomoci interaktivní učebnice na efektivitu výuky fotosyntézy vodních rostlin. Práce se dělí na dvě dílčí části - literární rešerši a ...

MOUCHOVÁ, Natálie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Výuka přírodovědy ve venkovním prostředí
ŠALANDOVÁ, Michaela
2024 - Czech
Hlavním cílem této diplomové práce bylo navrhnout výukové programy v rámci předmětu přírodověda pro žáky 4. ročníku základní školy na téma ekosystém louka. Výukové programy jsou navržené pro výuku ve venkovním prostředí a pro výuku běžně ve třídě. Práce umožňuje získat povědomí o výuce ve venkovním prostředí a také nabízí metodicky rozpracované vyučovací bloky s pracovními listy. Oba výukové programy byly ověřeny přímo na ZŠ Třešť běžně ve třídě a také ve venkovním prostředí se třídami ve 4. ročníku. Do výukových programů jsou také zařazeny moderní technologie (mobilní telefon, tablet). Úspěšnost byla vyhodnocována systémem pre-test (test vstupních znalostí) a post-test (test výstupních znalostí). Testy byly realizovány týden před výukou a týden po ní. Z výsledků vyplývá, že výuka ve venkovním prostředí může být pro žáky efektivnější než výuka běžně ve třídě. The aim of the thesis is to suggest possible educational programmes on the topic of "Meadow ecosystem", within the framework of primary school Science curriculum for 4th grade learners. The educational programmes are suggested both for outdoor and indoor learning. The thesis provides an awareness about outdoor teaching and offers some methodically developed units, including several worksheets. Both programmes were verified with 4th grade classes at ZŠ Třešť, in a normal way inside the classroom and outside as well. Modern technologies such as mobile phones and tablets were included into the teaching methods. The level of success was measured by pre-test and post-test system. These tests were realized a week before and a week after the learning block. The results show that learning in outdoor environment can be more effective than learning inside the classroom. Keywords: výuka ve venkovním prostředí; příroda; ekosystém louka; primární stupeň základní školy; pre-test; post-test; outdoor teaching; nature; meadow ecosystem; primary school; pre-test; post-test Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Výuka přírodovědy ve venkovním prostředí

Hlavním cílem této diplomové práce bylo navrhnout výukové programy v rámci předmětu přírodověda pro žáky 4. ročníku základní školy na téma ekosystém louka. Výukové programy jsou navržené pro výuku ve ...

ŠALANDOVÁ, Michaela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Výhody a nevýhody inkluzivního vzdělávání na druhém stupni základních škol
ZELENDOVÁ, Eliška
2024 - Czech
Diplomová práce se zabývá výhodami a nevýhodami inkluzivního vzdělávání. Zaměřuje se na začleňování všech jedinců druhého stupně základní školy do výuky a konkrétně na vnímání této problematiky pracovníky školských zařízení. Teoretická část poskytuje obecné informace o inkluzivním vzdělávání. Vymezuje základní pojmy s inkluzí spojené, postavení inkluze v České republice a popisuje osoby podílející se na inkluzivním vzděláváním. Praktická část se věnuje pedagogickým pracovníkům. Formou kvalitativního výzkumu jsou zjišťovány jejich postoje, názory a zkušenosti s inkluzivním vzděláváním a zda v inkluzivním vzdělávání spatřují výhody či nevýhody. The thesis deals with the advantages and disadvantages of inclusive education. It focuses on the inclusion of all individuals in the second level of primary school in the education system and specifically on the perception of this issue by school staff. The theoretical part provides general information about inclusive education. It defines the basic concepts related to inclusion, the status of inclusion in the Czech Republic and describes the people involved in inclusive education. The practical part focuses on teaching staff. A qualitative research is used to find out their attitudes, opinions and experiences with inclusive education and whether they see advantages or disadvantages in inclusive education. Keywords: inkluze; inkluzivní vzdělávání; specifické vzdělávací potřeby; inclusion; inclusive education; specific educational needs Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Výhody a nevýhody inkluzivního vzdělávání na druhém stupni základních škol

Diplomová práce se zabývá výhodami a nevýhodami inkluzivního vzdělávání. Zaměřuje se na začleňování všech jedinců druhého stupně základní školy do výuky a konkrétně na vnímání této problematiky ...

ZELENDOVÁ, Eliška
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Proces volby povolání učitele informatiky
KOUŘIMSKÝ, Martin
2024 - Czech
Tato práce se zaměřuje na konstrukci teorie, popisující proces volby povolání učitele informatiky. Využívá výzkumný design zakotvené teorie a analyzuje data získaná mimo jiné při tvorbě mé bakalářské práce, která zkoumala faktory ovlivňující tuto volbu, a na kterou tato práce navazuje. V práci je provedeno důkladné kódování dat a identifikace klíčových kategorií, které slouží jako nosiče této teorie. Ze zjištění vychází, že klíčovými procesy ovlivňujícími tuto volbu jsou očekávání od studia, volba aprobace, motivace vykonávat učitelské povolání a vnímání vnějších faktorů. Studenti přicházejí do studia s očekáváním na základě zkušeností z nižšího stupně vzdělávání, což mohlo také hrát rozhodující roli při jejich volbě. Zvolení aprobace informatiky, zejména pro ty, kteří přicházejí z informaticky založených škol, se jeví být důležitým faktorem, také se zdá, že na volbu této aprobace mohou mít mimo jiné podstatný vliv učitelé informatiky, kteří studenty vyučovali na základní, případně střední škole. Někteří studenti však na pedagogickou fakultu míří s odlišnými očekáváními, například s cílem získat titul s minimálním úsilím. Negativní vnímání platového ohodnocení, požadavků na znalost matematiky a nízký zájem dívek o studium učitelství informatiky mohou představovat problém, který stojí za nízkým počtem aprobovaných učitelů informatiky. This study focuses on constructing a theory describing the process of choosing the profession of a computer science teacher. It utilizes a research design anchored in theory and analyzes data obtained, among other sources, during the creation of my bachelor's thesis, which examined the factors influencing this choice and to which this study builds upon. Thorough data coding and identification of key categories are conducted, serving as the framework for this theory. Findings suggest that the key processes influencing this choice are expectations of the study, choice of specialization, motivation to pursue teaching as a profession, and perception of external factors. Students enter the study with expectations based on experiences from lower levels of education, which may have played a crucial role in their decision-making. Choosing computer science as a specialization, especially for those coming from schools with a computer science focus, appears to be a significant factor. Additionally, it seems that computer science teachers who taught students at the primary or secondary level may have a substantial influence on their choice of this specialization. However, some students enter the pedagogical faculty with different expectations, such as aiming to obtain a degree with minimal effort. Negative perceptions of salary, requirements for mathematical knowledge, and low interest from girls in studying computer science education may present challenges, contributing to the low number of certified computer science teachers. Keywords: Učitel; Povolání; Motivy; Škola; Informatika; Volba; Proces; Teacher; Career; Motives; School; Informatics; Choice; Process Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Proces volby povolání učitele informatiky

Tato práce se zaměřuje na konstrukci teorie, popisující proces volby povolání učitele informatiky. Využívá výzkumný design zakotvené teorie a analyzuje data získaná mimo jiné při tvorbě mé bakalářské ...

KOUŘIMSKÝ, Martin
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases