Number of found documents: 12124
Published from to

Analýza tahové-tlakové asymetrie u koeficientů příčné deformace pomocí metody korelace digitálního obrazu
Zadina, Jan
2023 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá analýzou tahové-tlakové asymetrie u koeficientů příčné deformace (Poissonových čísel) u dřeva smrku ztepilého (Picea abies L. Karst) ve všech 3 principiálních směrech rostlého dřeva, tj. pro kompletní sadu 6 Poissonových čísel. Tahové a tlakové namáhání v rámci jednoho směru proběhlo na témže zkušebním tělese, přičemž pro analýzu povrchových deformací byla využita metoda korelace digitálního obrazu (DIC). Za tímto účelem byl povrch zkušebních tělísek ve dvou sousedních rovinách během mechanického namáhání zaznamenáván kamerami a z digitálních snímků byla poté plno-polně vyhodnocena deformace a z ní byly následně vypočítány i koeficienty příčné deformace. Zhodnocení koeficientů příčné deformace bylo provedeno pomocí statistických testů. Byly provedeny statistické T-testy na shodu středních hodnot pro porovnání tahových a tlakových koeficientů, které prokázali rozdíl mezi tlakovým a tahovým Poissonovým číslem pouze v některých případech. Také byla provedena jednofaktorová ANOVA a Scheffeho test pro porovnání jednotlivých směrů mezi sebou, které ukázali rozdělení na velká a malá Poissonova čísla především v tahu. Také byla provedena regresní analýza pro zjištění míry korelace tahových a tlakových Poissonových čísel a zde byla korelace prokázána v radiálním a tangenciálním směru. Regresní analýza byla také provedena pro vztah k hustotě dřeva, která u některých Poissonových čísel ukázala mírnou korelaci. This thesis deals with the analysis of tensile-compressive asymmetry in the coefficients of transverse deformation (Poisson's ratios) of spruce wood (Picea abies L. Karst) in all three principal directions of growth, i.e. for the complete set of 6 Poisson's ratios. Tensile and compressive stress within one direction was applied to the same test specimen, and the digital image correlation (DIC) method was used to analyze surface deformations. For this purpose, the surface of the test specimens in two adjacent planes was recorded by cameras during mechanical loading, and the deformations were fully evaluated from the digital images, from which the Poisson's ratios were subsequently calculated. The evaluation of Poisson's ratios was performed using statistical tests. Statistical t-tests were performed to test the equality of means to compare the tensile and compressive Poisson's ratios, which showed differences between the compressive and tensile Poisson's ratios only in some cases. A one-way ANOVA and Scheffé's test were also performed to compare the different directions with each other, which showed a distribution of large and small Poisson's ratios mainly in tension. A regression analysis was also performed to determine the degree of correlation between the tensile and compressive Poisson's ratios, and correlation was demonstrated in the radial and tangential directions. Regression analysis was also performed to examine the relationship with wood density, which showed a slight correlation with some of the Poisson's ratios. Keywords: koeficienty příčné deformace; korelace digitálního obrazu (DIC); mechanické zkoušky; Poissonova čísla; smrk ztepilý; tahová-tlaková asymetrie; tahové a tlakové namáhání; digital image correlation (DIC); mechanical testing; Norway spruce; Poisson's ratios; tensile and compressive loading; transverse strain coefficients Available in digital repository of Mendel University.
Analýza tahové-tlakové asymetrie u koeficientů příčné deformace pomocí metody korelace digitálního obrazu

Tato diplomová práce se zabývá analýzou tahové-tlakové asymetrie u koeficientů příčné deformace (Poissonových čísel) u dřeva smrku ztepilého (Picea abies L. Karst) ve všech 3 principiálních směrech ...

Zadina, Jan
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Účinky vybraných peptidů na jednobuněčnou řasu Chlamydomonas reinhardtii
Avdeeva, Olga
2023 - Czech
V předložené práci byla prováděna aplikace modifikovaných novicidinových peptidů NVCAA a NVCHH na jednobuněčnou řasu Chlamydomonas reinhardtii. Cílem studie bylo zjistit minimální inhibiční koncentrace testovaných peptidů na bakterie Escherichia coli s následnou aplikací na jednobuněčnou řasu Chlamydomonas reinhardtii. Posouzení vlivu testovaných peptidu na řasu bylo prováděno pomocí spektrofotometrických analýz: obsahu chlorofylu A a chlorofylu B, celkového obsahu flavonoidů, celkové antioxidační kapacity a pomocí metody DPPH ASSAY. Molekulární změny Chlamydomonas reinhardtii byly stanoveny sledováním množství izolované RNA a exprese genů APX1, APX2, CAT1, CAT2 pomocí metody Real-time PCR. Statisticky zpracovaná data ukázala, že aplikace peptidů NVCAA a NVCHH vyvolaly značný stres řasy a tím zvýšila exprese genů zodpovědných za snížení oxidačního stresu. In the presented work, the modified novicidin peptides NVCAA and NVCHH were applied to the unicellular alga Chlamydomonas reinhardtii. The aim of the study was to determine the minimum inhibitory concentrations of the tested peptides on Escherichia coli bacteria with subsequent application on the unicellular algae Chlamydomonas reinhardtii. The assessment of the effect of the tested peptides on the algae was carried out using spectrophotometric analyses: chlorophyll A and chlorophyll B content, total flavonoid content, total antioxidant capacity and using the DPPH ASSAY method. Chlamydomonas reinhardtii molecular changes were determined by monitoring the amount of isolated RNA and the expression of APX1, APX2, CAT1, CAT2 genes using the Real-time PCR method. Statistically processed data showed that the application of NVCAA and NVCHH peptides induced considerable stress in the cilia. Keywords: celková antioxidační kapacita; DPPH ASSAY; exprese genů; flavonoidy; gelová elektroforéza; chlorofyl; izolace RNA; kultivace řas; novicidin; NVCAA; NVCHH; Real-time PCR; syntéza cDNA; syntéza peptidů na pevné fáze; test minimální inhibiční koncentrace; algae cultivation; cDNA synthesis; flavonoids; gel electrophoresis; gene expression; chlorophyll; minimum inhibitory concentration test; RNA isolation; solid-phase peptide synthesis; total antioxidant capacity Available in digital repository of Mendel University.
Účinky vybraných peptidů na jednobuněčnou řasu Chlamydomonas reinhardtii

V předložené práci byla prováděna aplikace modifikovaných novicidinových peptidů NVCAA a NVCHH na jednobuněčnou řasu Chlamydomonas reinhardtii. Cílem studie bylo zjistit minimální inhibiční ...

Avdeeva, Olga
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Vliv přeměn dřevinné skladby lesa na bylinné patro v modelovém území u Stráže nad Nežárkou
Tesař, Miroslav
2023 - Czech
Předmětem této diplomové práce bylo zhodnotit vliv přeměn druhové skladby porostů na strukturu přízemní vegetace. V lesním komplexu Dubovice (u Stráže nad Nežárkou, v okrese Jindřichův Hradec) v okolí vrchu Homolky byly studovány čtyři typy porostů: bukové kotlíky, smrkové tyčoviny, listnaté a jehličnaté kmenoviny. Bylo zaznamenáno 76 fytocenologických snímků, na každém z nich byl proveden odběr vzorku půdy z A horizontu a byla změřena i mocnost tohoto horizontu. Ze vzorků byla zjištěna půdní reakce pH/KCl a procentuální obsah humusových látek. Pomocí jednorozměrných i mnohorozměrných analýz (kanonická a detrendovaná korespondenční analýza) byl ověřen vztah sledovaných proměnných. Pro statistické zhodnocení pedologických výsledků byl použit Kruskal-Wallisův test. Na studovaném území byl potvrzen statisticky významný vtah mezi dřevinnou skladbou porostů a bylinným i mechovým patrem, a také u obsahu humusových látek a mocnosti A horizontu. Předpokládaný vliv složení stromového patra nebyl prokázán na proměnnou pH/KCl, a také nebyl prokázán vztah mezi věkem a druhovou diverzitou a pokryvností bylinného patra. Přeměny porostů mají pozitivní vliv na diverzitu přízemní vegetace a sledované půdní vlastnosti stanoviště. The aim of this thesis was to evaluate the effect of changes in species composition on the structure of ground vegetation. In the Dubovice forest complex (near Stráž nad Nežárkou, in the Jindřichův Hradec district) in the vicinity of the Homolka hill, four types of stands were studied: young beech stands, young spruce stands, deciduous and coniferous coppice. Seventy-six phytocenological images were recorded, and soil sampling from the A horizon was carried out on each of them, and the strength of this horizon was measured. From the samples, the soil pH/KCl reaction and the percentage of humus content were determined. Using univariate and multivariate analyses (canonical and detrended correspondence analysis), the relationship between the variables of interest was verified. The Kruskal-Wallis test was used for statistical evaluation of the pedological results. In the study area, a statistically significant relationship was confirmed between the woody plant composition and herbaceous and moss cover, as well as for humus content and A horizon strength. The predicted effect of tree canopy composition was not demonstrated on the pH/KCl variation, and the relationship between age and species diversity and herbaceous canopy cover was also not demonstrated. Stand transformations have a positive effect on ground vegetation diversity and soil habitat characteristics. Keywords: A horizont; bylinné a mechové patro; skladba porostu; A horizon; herb and moss cover; stand composition Available in digital repository of Mendel University.
Vliv přeměn dřevinné skladby lesa na bylinné patro v modelovém území u Stráže nad Nežárkou

Předmětem této diplomové práce bylo zhodnotit vliv přeměn druhové skladby porostů na strukturu přízemní vegetace. V lesním komplexu Dubovice (u Stráže nad Nežárkou, v okrese Jindřichův Hradec) v okolí ...

Tesař, Miroslav
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Stanovení profilu mastných kyselin v hmyzích surovinách modifikovaných výživovými přídavky jedlých olejů a vitamínu D k základnímu krmivu hmyzu
Tomanová, Adéla
2023 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá profilem mastných kyselin v tělech larválního stádia potemníka moučného, a jak je možno zastoupení mastných kyselin v těle tohoto hmyzu ovlivnit typem přijímané potravy. Teoretická část je věnována legislativě řešící problematiku jedlého hmyzu v české republice a EU, obecnému anatomickému popisu hmyzího těla, charakteristice zástupců schváleného jedlého hmyzu včetně jejich nutriční stránky, výhodám a nevýhodám konzumace hmyzu, průmyslovému zpracování hmyzu a s konzumací hmyzu související potravinové neofobii. Součástí je také obecná charakteristika a rozdělení mastných kyselin. Praktická část se věnuje metodice výkrmu vlastních vzorků larev potemníků moučných krmených základním krmivem obohaceným o rostlinné oleje a vitamin D, dále chemickým postupům pro stanovení profilu mastných kyselin v jejich tělech a vyhodnocení získaných výsledků a diskuzi. The thesis deals with the profile of fatty acids in the body of the larval stage of the Tenebrio molitor, and how the content of fatty acids in the body of this insect could be affected by the type of food which they consume. The theoretical part is devoted to legislation dealing with the issue of edible insects in the Czech Republic and the EU, a general anatomical description of the insect body, characteristics of representatives of approved edible insects including their nutritional aspects, advantages and disadvantages of insect consumption, industrial processing of insects and food neophobias. There are also included the general characteristics and distribution of fatty acids. The practical part is dedicated to the methodology of fattening own samples of larvae of Tenebrio molitor fed with basic feed enriched with vegetable oils and vitamin D, as well as the processes for determining the fatty acid profile in their bodies and evaluating the obtained results and discussion. Keywords: jedlý hmyz; mastné kyseliny; plynová chromatografie; potemník moučný; edible insects; fatty acids; gas chromatography; Tenebrio molitor Available in digital repository of Mendel University.
Stanovení profilu mastných kyselin v hmyzích surovinách modifikovaných výživovými přídavky jedlých olejů a vitamínu D k základnímu krmivu hmyzu

Tato diplomová práce se zabývá profilem mastných kyselin v tělech larválního stádia potemníka moučného, a jak je možno zastoupení mastných kyselin v těle tohoto hmyzu ovlivnit typem přijímané potravy. ...

Tomanová, Adéla
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Kalkulace nákladů na údržbu, opravy a změny dokončených staveb lesních cest na vybraném území lesa
Popelka, Tomáš
2023 - Czech
Tato diplomová práce je zaměřena na kalkulaci nákladů na údržbu, opravy a změny dokončených staveb lesních cest na vybraném území lesa, a to konkrétně území, které se rozkládá mezi obcemi Kořenec, Benešov, Horní Štěpánov a Buková. U vybraných lesních cest bylo po prostudování literatury a informací o lokalitě provedeno terénní šetření, při němž byly zaznamenány poškození či nedostatky vybraných lesních cest. V návaznosti na tato zjištění byla navržena opatření směřující k údržbě či opravě vybraných lesních cest, přičemž za použití programu Kros 4 byly spočteny náklady na provedení těchto opatření. Výsledkem této diplomové práce tak je kalkulace nákladů na provedení navržených opatření, přičemž je však třeba zdůraznit, že se jedná pouze o rámcový návrh řešení bez provedeného inženýrsko geologického průzkumu. V této diplomové práci bylo zjištěno, že celkové náklady na provedení navržených opatření pak činí částku ve výši 6.045.900,06 Kč, a to na lesních cestách o celkové délce 15978 m. This diploma thesis is focused on the calculation of costs for maintenance, repairs and modifications of completed constructions of forest road structures in the selected area of the forest, namely they are loceated between the municipalities of Kořenec, Benešov, Horní Štěpánov and Buková. After studying the literature and information about location, a filed survey was carried out on the selected forest roads, during which damage or deficiencies of the selected forest roads were noted. Following this findings, measures were proposed for maintenance or repair of the selected forest roads, and the cost of implementing these measures was calculated using Kros 4 software. The result of this diploma thesis is a cost calculation of the implementation of the proposed measure, but it should be stressed that this is only an outline proposal for a solution without an engineering and geological survey. In this diploma thesis, it was found that total cost of implementing the proposed measures amounts to CZK 6,045,900.06 on forest roads with a total lenght of 15978 metres. Keywords: kalkulace; lesní cesta; lesní cestní síť; oprava; rozpočet; údržba; calculation; costing; forest road network; forest roads; maintenance; repair Available in digital repository of Mendel University.
Kalkulace nákladů na údržbu, opravy a změny dokončených staveb lesních cest na vybraném území lesa

Tato diplomová práce je zaměřena na kalkulaci nákladů na údržbu, opravy a změny dokončených staveb lesních cest na vybraném území lesa, a to konkrétně území, které se rozkládá mezi obcemi Kořenec, ...

Popelka, Tomáš
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Aleje a jejich role v zemědělské krajině - stav a perspektivy
Kučerová, Laura
2023 - Czech
Diplomová práce se zabývá problematikou alejí a stromořadí v zemědělské krajině, jež byla v teoretickém oddílu detailněji popsána. V aplikační části byla vytvořena sumarizační mapa 210 potenciálních alejí a 631 potenciálních stromořadí na území ORP Olomouc mimo zastavěné území města Olomouce a vojenský újezd Libavá, doplněná o databázi 10 alejí Olomouckého kraje a pasport zeleně města Olomouce. Údaje z mapy byly vyhodnoceny dle lokalizace v jednotlivých obcích, kde se prvky nachází, z pohledu hustoty, délky a počtu prvků. Terénní šetření probíhalo ve dvou lokalitách. V obci Drahanovice bylo zmapováno celkem 11 vegetačních prvků, ve městě Velká Bystřice 41 prvků. Mapování bylo následně vy-hodnoceno. V těchto lokalitách byly navrženy nové prvky dle současné a historické struktury krajiny se zaměřením na půdní bloky s rozlohou více než 30 ha a více než 10 ha u pozemků, kde se nachází silně erozně ohrožené půdy. The thesis deals with the issue of tree-lined alleys and rows of trees in agricultural landscapes, which were described in detail in the theoretical section. In the application part, a summary map of 210 potential alleys and 631 potential rows of trees was created in the terri-tory of the Olomouc District outside the built-up area of the city of Olomouc and the Libavá military training area, supplemented by a database of 10 alleys in the Olomouc region and a green passport of the city of Olomouc. The data from the map were evaluated based on the location of the elements in individual municipalities in terms of density, length, and number of elements. Field research was carried out in two locations. In the village of Drahanovice was mapped out total of 11vegetation elements and in the town of Velká Bystřice was mapped out total of 41 vegetation elements. Mapping was subsequently evaluated. New elements were proposed in these areas based on the current and historical landscape structure, focusing on soil blocks with an area of more than 30 ha and more than 10 ha in areas with strongly eroded soils. Keywords: agrolesnictví; aleje; ekosystémové služby; mapování; zemědělská krajina; agricultural landscape; agroforestry; ecosystem services; mapping; tree alleys Available in digital repository of Mendel University.
Aleje a jejich role v zemědělské krajině - stav a perspektivy

Diplomová práce se zabývá problematikou alejí a stromořadí v zemědělské krajině, jež byla v teoretickém oddílu detailněji popsána. V aplikační části byla vytvořena sumarizační mapa 210 potenciálních ...

Kučerová, Laura
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Meziobecní spolupráce v oblasti odpadového hospodářství a životního prostředí
Jakešová, Karolína
2023 - Czech
Diplomová práce se věnuje meziobecní spolupráci v oblastech odpadové hospodářství a životního prostředí. Hlavním aspektem závěrečné práce je pohled na motivaci, přístup k podpoře a vnímání meziobecní spolupráce optikou představitelů dobrovolných svazků obcí. Cílem práce je zmapovat současný stav meziobecní spolupráce v uvedených oblastech ve Středočeském a Jihomoravském kraji České republiky. Podle realizovaného dotazníkového šetření a hloubkových rozhovorů s reprezentanty dobrovolných svazků obcí byly poskytnuty kvalitativní informace, které ilustrovali celkový pohled na meziobecní spolupráci v oblastech životního prostředí a odpadového hospodářství. Závěr práce syntetizuje zachycené výsledky a navrhuje opatření k identifikovaných bariér, které brání dalšímu rozvoji projektů meziobecní spolupráce v oblasti odpadového hospodářství a životního prostředí. The diploma thesis is devoted to inter-municipal cooperation in the areas of waste management and the environment. The main aspect of the final thesis is a look at motivation, access to support and perception of inter-municipal cooperation through the lens of representatives of voluntary associations of municipalities. The aim of the thesis is to map the current state of inter-municipal cooperation in the mentioned areas in the Central Bohemian and South Moravian regions of the Czech Republic. According to the conducted questionnaire survey and in-depth interviews with representatives of voluntary unions of municipalities, qualitative information was provided that illustrated the overall view of inter-municipal cooperation in the areas of environment and waste management. The conclusion of the work synthesizes the captured results and proposes measures for the identified barriers that prevent the further development of inter-municipal cooperation projects in the field of waste management and the environment. Keywords: Česká republika; dobrovolné svazky obcí; Jihomoravský kraj; meziobecní spolupráce; obce; odpadové hospodářství; Středočeský kraj; životní prostředí; Central Bohemia region; Czech Republic; environment; inter-municipal cooperation; municipalities; South Moravian region; voluntary associations of municipalities; waste management Available in digital repository of Mendel University.
Meziobecní spolupráce v oblasti odpadového hospodářství a životního prostředí

Diplomová práce se věnuje meziobecní spolupráci v oblastech odpadové hospodářství a životního prostředí. Hlavním aspektem závěrečné práce je pohled na motivaci, přístup k podpoře a vnímání meziobecní ...

Jakešová, Karolína
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Ekonomická analýza energetického práva
Vystrčil, Filip
2023 - Czech
Tato diplomová práce se detailně zabývá ekonomickou analýzou energetického práva z pohledu sankcí za přestupky blíže definovaných českou a evropskou legislativou. Cílem bylo identifikovat jednotlivé sankce vyplývající z Energetického zákona a komparovat jejich efektivnost s vývojem výsledků hospodaření před zdaněním vybraných firem. Hlavním zjištěním byla skutečnost, že výsledky hospodaření energetických firem a sankce za přestupky se nevyvíjí stejným tempem. V závěru práce je doporučeno novelou Energetického zákona upravit stávající kategorie přestupků a zvýšit maximální výše pokut stanovených ‚pevnou sazbou‘ alespoň o průměrný růst indexu spotřebitelských cen. This thesis deals in detail with the economic analysis of energy law from the perspective of sanctions for offences defined in more detail by Czech and European legislation. The aim was to identify individual sanctions resulting from the Energy Act and to compare their effectiveness with the development of earnings before taxes of selected companies. The main finding was that the performance of energy companies and penalties for offences do not evolve at the same pace. The thesis concludes by recommending an amendment to the Energy Act to modify the existing categories of offences and to increase the maximum amount of fines set at a 'fixed rate' by at least the average increase in the consumer price index. Keywords: dodavatel energií; držitel licence; ekonomická analýza práva; elektrická energie; energetický zákon; obchodník s energiemi; provozovatel distribuční soustavy; regulace v energetice; sankce za neplnění povinností; sankce za přestupky; zemní plyn; distribution system operator; economic analysis of law; electricity energy; energy law; energy regulation; energy supplier; energy trader; licence holder; natural gas; penalties for non-compliance; penalties for offences Available in digital repository of Mendel University.
Ekonomická analýza energetického práva

Tato diplomová práce se detailně zabývá ekonomickou analýzou energetického práva z pohledu sankcí za přestupky blíže definovaných českou a evropskou legislativou. Cílem bylo identifikovat jednotlivé ...

Vystrčil, Filip
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Time management podle typologie osobnosti
Váša, Jan
2023 - Czech
Cílem diplomové práce je zjistit, zdali existuje závislost mezi typologií osobností a prací s time managementem. Za tímto účelem je využíváno kvantitativního i kvalitativního výzkumu. V práci jsou stanoveny výzkumné otázky a hypotézy, na základě dat z dotazníkového šetření, podle kterých je potvrzena nebo vyvrácena závislost. Na základě výsledků jsou navrženy metody time managementu pro jednotlivé typologie osobnosti MBTI. The aim of the diploma thesis is to find out whether there is a dependence between personality typology and work with time management. For this purpose, quantitative and qualitative research is used. Research questions and hypotheses are established in the work, based on data from a questionnaire survey, according to which addiction is confirmed or refuted. Based on the results, time management methods are proposed for individual MBTI personality typologies. Keywords: cíl; čas; delegování; MBTI; plán; priorita; time management; typologie osobnosti; delegation; goal; personality typology; plan; priority; time Available in digital repository of Mendel University.
Time management podle typologie osobnosti

Cílem diplomové práce je zjistit, zdali existuje závislost mezi typologií osobností a prací s time managementem. Za tímto účelem je využíváno kvantitativního i kvalitativního výzkumu. V práci jsou ...

Váša, Jan
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Řízení integračních soustav
Meduna, Jakub
2023 - Czech
Tato diplomová práce popisuje moderní metody řízení integračních soustav, které se běžně vyskytují v praxi všude kolem nás. Cílem práce bylo zvolit vhodný regulátor PID se dvěma stupni volnosti pro řízení těchto soustav a výsledky porovnat s klasickou PID regulací. Vyhodnocení bylo provedeno na základě porovnání několika typických kritérií kvality. Výsledky simulačních experimentů ukazují, že regulace regulátorem se dvěma stupni volnosti při určitých požadavcích na regulační pochod, ne vždy vychází jako lepší varianta pro řízení integračních soustav. V závěru práce je sepsáno doporučení pro volbu regulátoru se dvěma stupni volnosti a doporučený vhodný postup pro volbu jeho parametrů. This thesis describes modern methods of controlling integration systems that are commonly found in practice all around us. The aim of this thesis was to select a suitable PID controller with two degrees of freedom to control these systems and to compare the results with classical PID regulation. The evaluation was based on comparing several typical criteria of quality. The results of the simulation experiments show that the regulation by the controller with two degrees of freedom, with certain requirements for the regulation way, does not always come out as a better option for controlling integration systems. The thesis concludes with a recommendation for the selection of a controller with two degrees of freedom and a recommended procedure for the selection of its parameteres. Keywords: integrační soustava; model; porucha; regulátor; simulace; soustava; 2DOF regulátor; integration system; malfunction; regulator; simulation; system; 2DOF regulator Available in digital repository of Mendel University.
Řízení integračních soustav

Tato diplomová práce popisuje moderní metody řízení integračních soustav, které se běžně vyskytují v praxi všude kolem nás. Cílem práce bylo zvolit vhodný regulátor PID se dvěma stupni volnosti pro ...

Meduna, Jakub
Mendelova univerzita v Brně, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases