Number of found documents: 12243
Published from to

Aleje a jejich role v zemědělské krajině - stav a perspektivy
Kučerová, Laura
2023 - Czech
Diplomová práce se zabývá problematikou alejí a stromořadí v zemědělské krajině, jež byla v teoretickém oddílu detailněji popsána. V aplikační části byla vytvořena sumarizační mapa 210 potenciálních alejí a 631 potenciálních stromořadí na území ORP Olomouc mimo zastavěné území města Olomouce a vojenský újezd Libavá, doplněná o databázi 10 alejí Olomouckého kraje a pasport zeleně města Olomouce. Údaje z mapy byly vyhodnoceny dle lokalizace v jednotlivých obcích, kde se prvky nachází, z pohledu hustoty, délky a počtu prvků. Terénní šetření probíhalo ve dvou lokalitách. V obci Drahanovice bylo zmapováno celkem 11 vegetačních prvků, ve městě Velká Bystřice 41 prvků. Mapování bylo následně vy-hodnoceno. V těchto lokalitách byly navrženy nové prvky dle současné a historické struktury krajiny se zaměřením na půdní bloky s rozlohou více než 30 ha a více než 10 ha u pozemků, kde se nachází silně erozně ohrožené půdy. The thesis deals with the issue of tree-lined alleys and rows of trees in agricultural landscapes, which were described in detail in the theoretical section. In the application part, a summary map of 210 potential alleys and 631 potential rows of trees was created in the terri-tory of the Olomouc District outside the built-up area of the city of Olomouc and the Libavá military training area, supplemented by a database of 10 alleys in the Olomouc region and a green passport of the city of Olomouc. The data from the map were evaluated based on the location of the elements in individual municipalities in terms of density, length, and number of elements. Field research was carried out in two locations. In the village of Drahanovice was mapped out total of 11vegetation elements and in the town of Velká Bystřice was mapped out total of 41 vegetation elements. Mapping was subsequently evaluated. New elements were proposed in these areas based on the current and historical landscape structure, focusing on soil blocks with an area of more than 30 ha and more than 10 ha in areas with strongly eroded soils. Keywords: agrolesnictví; aleje; ekosystémové služby; mapování; zemědělská krajina; agricultural landscape; agroforestry; ecosystem services; mapping; tree alleys Available in digital repository of Mendel University.
Aleje a jejich role v zemědělské krajině - stav a perspektivy

Diplomová práce se zabývá problematikou alejí a stromořadí v zemědělské krajině, jež byla v teoretickém oddílu detailněji popsána. V aplikační části byla vytvořena sumarizační mapa 210 potenciálních ...

Kučerová, Laura
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Meziobecní spolupráce v oblasti odpadového hospodářství a životního prostředí
Jakešová, Karolína
2023 - Czech
Diplomová práce se věnuje meziobecní spolupráci v oblastech odpadové hospodářství a životního prostředí. Hlavním aspektem závěrečné práce je pohled na motivaci, přístup k podpoře a vnímání meziobecní spolupráce optikou představitelů dobrovolných svazků obcí. Cílem práce je zmapovat současný stav meziobecní spolupráce v uvedených oblastech ve Středočeském a Jihomoravském kraji České republiky. Podle realizovaného dotazníkového šetření a hloubkových rozhovorů s reprezentanty dobrovolných svazků obcí byly poskytnuty kvalitativní informace, které ilustrovali celkový pohled na meziobecní spolupráci v oblastech životního prostředí a odpadového hospodářství. Závěr práce syntetizuje zachycené výsledky a navrhuje opatření k identifikovaných bariér, které brání dalšímu rozvoji projektů meziobecní spolupráce v oblasti odpadového hospodářství a životního prostředí. The diploma thesis is devoted to inter-municipal cooperation in the areas of waste management and the environment. The main aspect of the final thesis is a look at motivation, access to support and perception of inter-municipal cooperation through the lens of representatives of voluntary associations of municipalities. The aim of the thesis is to map the current state of inter-municipal cooperation in the mentioned areas in the Central Bohemian and South Moravian regions of the Czech Republic. According to the conducted questionnaire survey and in-depth interviews with representatives of voluntary unions of municipalities, qualitative information was provided that illustrated the overall view of inter-municipal cooperation in the areas of environment and waste management. The conclusion of the work synthesizes the captured results and proposes measures for the identified barriers that prevent the further development of inter-municipal cooperation projects in the field of waste management and the environment. Keywords: Česká republika; dobrovolné svazky obcí; Jihomoravský kraj; meziobecní spolupráce; obce; odpadové hospodářství; Středočeský kraj; životní prostředí; Central Bohemia region; Czech Republic; environment; inter-municipal cooperation; municipalities; South Moravian region; voluntary associations of municipalities; waste management Available in digital repository of Mendel University.
Meziobecní spolupráce v oblasti odpadového hospodářství a životního prostředí

Diplomová práce se věnuje meziobecní spolupráci v oblastech odpadové hospodářství a životního prostředí. Hlavním aspektem závěrečné práce je pohled na motivaci, přístup k podpoře a vnímání meziobecní ...

Jakešová, Karolína
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Ekonomická analýza energetického práva
Vystrčil, Filip
2023 - Czech
Tato diplomová práce se detailně zabývá ekonomickou analýzou energetického práva z pohledu sankcí za přestupky blíže definovaných českou a evropskou legislativou. Cílem bylo identifikovat jednotlivé sankce vyplývající z Energetického zákona a komparovat jejich efektivnost s vývojem výsledků hospodaření před zdaněním vybraných firem. Hlavním zjištěním byla skutečnost, že výsledky hospodaření energetických firem a sankce za přestupky se nevyvíjí stejným tempem. V závěru práce je doporučeno novelou Energetického zákona upravit stávající kategorie přestupků a zvýšit maximální výše pokut stanovených ‚pevnou sazbou‘ alespoň o průměrný růst indexu spotřebitelských cen. This thesis deals in detail with the economic analysis of energy law from the perspective of sanctions for offences defined in more detail by Czech and European legislation. The aim was to identify individual sanctions resulting from the Energy Act and to compare their effectiveness with the development of earnings before taxes of selected companies. The main finding was that the performance of energy companies and penalties for offences do not evolve at the same pace. The thesis concludes by recommending an amendment to the Energy Act to modify the existing categories of offences and to increase the maximum amount of fines set at a 'fixed rate' by at least the average increase in the consumer price index. Keywords: dodavatel energií; držitel licence; ekonomická analýza práva; elektrická energie; energetický zákon; obchodník s energiemi; provozovatel distribuční soustavy; regulace v energetice; sankce za neplnění povinností; sankce za přestupky; zemní plyn; distribution system operator; economic analysis of law; electricity energy; energy law; energy regulation; energy supplier; energy trader; licence holder; natural gas; penalties for non-compliance; penalties for offences Available in digital repository of Mendel University.
Ekonomická analýza energetického práva

Tato diplomová práce se detailně zabývá ekonomickou analýzou energetického práva z pohledu sankcí za přestupky blíže definovaných českou a evropskou legislativou. Cílem bylo identifikovat jednotlivé ...

Vystrčil, Filip
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Time management podle typologie osobnosti
Váša, Jan
2023 - Czech
Cílem diplomové práce je zjistit, zdali existuje závislost mezi typologií osobností a prací s time managementem. Za tímto účelem je využíváno kvantitativního i kvalitativního výzkumu. V práci jsou stanoveny výzkumné otázky a hypotézy, na základě dat z dotazníkového šetření, podle kterých je potvrzena nebo vyvrácena závislost. Na základě výsledků jsou navrženy metody time managementu pro jednotlivé typologie osobnosti MBTI. The aim of the diploma thesis is to find out whether there is a dependence between personality typology and work with time management. For this purpose, quantitative and qualitative research is used. Research questions and hypotheses are established in the work, based on data from a questionnaire survey, according to which addiction is confirmed or refuted. Based on the results, time management methods are proposed for individual MBTI personality typologies. Keywords: cíl; čas; delegování; MBTI; plán; priorita; time management; typologie osobnosti; delegation; goal; personality typology; plan; priority; time Available in digital repository of Mendel University.
Time management podle typologie osobnosti

Cílem diplomové práce je zjistit, zdali existuje závislost mezi typologií osobností a prací s time managementem. Za tímto účelem je využíváno kvantitativního i kvalitativního výzkumu. V práci jsou ...

Váša, Jan
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Řízení integračních soustav
Meduna, Jakub
2023 - Czech
Tato diplomová práce popisuje moderní metody řízení integračních soustav, které se běžně vyskytují v praxi všude kolem nás. Cílem práce bylo zvolit vhodný regulátor PID se dvěma stupni volnosti pro řízení těchto soustav a výsledky porovnat s klasickou PID regulací. Vyhodnocení bylo provedeno na základě porovnání několika typických kritérií kvality. Výsledky simulačních experimentů ukazují, že regulace regulátorem se dvěma stupni volnosti při určitých požadavcích na regulační pochod, ne vždy vychází jako lepší varianta pro řízení integračních soustav. V závěru práce je sepsáno doporučení pro volbu regulátoru se dvěma stupni volnosti a doporučený vhodný postup pro volbu jeho parametrů. This thesis describes modern methods of controlling integration systems that are commonly found in practice all around us. The aim of this thesis was to select a suitable PID controller with two degrees of freedom to control these systems and to compare the results with classical PID regulation. The evaluation was based on comparing several typical criteria of quality. The results of the simulation experiments show that the regulation by the controller with two degrees of freedom, with certain requirements for the regulation way, does not always come out as a better option for controlling integration systems. The thesis concludes with a recommendation for the selection of a controller with two degrees of freedom and a recommended procedure for the selection of its parameteres. Keywords: integrační soustava; model; porucha; regulátor; simulace; soustava; 2DOF regulátor; integration system; malfunction; regulator; simulation; system; 2DOF regulator Available in digital repository of Mendel University.
Řízení integračních soustav

Tato diplomová práce popisuje moderní metody řízení integračních soustav, které se běžně vyskytují v praxi všude kolem nás. Cílem práce bylo zvolit vhodný regulátor PID se dvěma stupni volnosti pro ...

Meduna, Jakub
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Daňové příjmy vybraných obcí s ohledem na nemoc Covid-19
Míča, Lukáš
2023 - Czech
Diplomová práce je zaměřená na zhodnocení vývoje daňových příjmů obcí v ČR od roku 2017–2021 a vliv pandemie Covid-19 v letech 2020 a 2021. Zároveň je poukázáno i na vývoj příjmů v jiných zemí EU. Cílem práce je také zhodnotit faktory a možnosti, které ovlivňují výši daňových a nedaňových příjmů obcí. V literární rešerši je popsána problematika územní samosprávy, rozpočtu obcí, rozpočtové skladby, přijatých hospodářských a daňových opatření v souvislosti s pandemií Covid-19. Výzkum je proveden na obcích, vyskytující se v mikroregionu Šternberk a případném okolí. V rámci výzkumu je sledován vývoj příjmů v časovém období od roku 2017 do 2021, dále jsou vyhodnoceny dopady na výdajovou stránku a ekonomické ukazatele z důvodu pandemie. Na základě dopadů a přijatých opatření, změn rozpočtového určení daní, výsledků a prostudované literatury byly navrženy doporučení pro obce v souvislosti s jejich velikostí. The diploma thesis is focused on evaluation of the development of tax revenues of municipalities in the Czech Republic from 2017 to 2021 and the influence of the Covid-19 pandemic in 2020 and 2021. At the same time, the development of revenues in other EU countries is also pointed out. The aim of the thesis is also to evaluate the factors and possibilities that influence the level of tax and non-tax revenues of municipalities. Literary research describes the issues of territorial self-government, municipal budget, budget structure, economic and tax measures taken in connection with the Covid-19 pandemic. The research is carried out on municipalities located in the Šternberk micro-region and possible surroundings. Within the research, the development of revenues in the time period from 2017 to 2021 is monitored, the impacts on the expenditure side and economic indicators due to the pandemic are further evaluated. Based on the impacts and measures taken, changes in the budgetary determination of taxes, results and the literature studied, recommendations for municipalities in connection with their size were proposed. Keywords: covid-19; daňové příjmy; municipalita; obec; příjmy; rozpočet; výdaje; budget; expenses; income; municipality; tax revenues; village Available in digital repository of Mendel University.
Daňové příjmy vybraných obcí s ohledem na nemoc Covid-19

Diplomová práce je zaměřená na zhodnocení vývoje daňových příjmů obcí v ČR od roku 2017–2021 a vliv pandemie Covid-19 v letech 2020 a 2021. Zároveň je poukázáno i na vývoj příjmů v jiných zemí EU. ...

Míča, Lukáš
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Minimalizace provozních nákladů pneumatických výrobních systémů
Horňák, Jan
2023 - Czech
Předmětem diplomové práce je stanovení procesních a realizačních opatření v rámci energetického managementu se zaměřením na spotřebu stlačeného vzduchu a úniky v pneumatických výrobních systémech. Ve spolupráci s firmou SMC Industrial Automation CZ s.r.o. byla aplikována metodika zjišťování úniku stlačeného vzduchu pomocí přístroje pracujícího na principu ultrazvuku u nejmenované výrobní firmy se zaměřením na pneumatické výrobní systém, které jsou tvořeny dvanácti samostatnými výrobními linkami. Měření technického stavu jednotlivých výrobních linek, vyhodnocení dat, stanovení opatření a doporučení vedoucích k minimalizaci provozních nákladů. Porovnání metod měření úniku a možnosti snížení nákladů při spotřebě stlačeného vzduchu. The subject of the master thesis is the determination of process and implementation measures within energy management with a focus on compressed air consumption and leakage in pneumatic production systems. In cooperation with the company SMC Industrial Automation CZ s.r.o., the methodology of compressed air leakage detection using an ultrasound-based device was applied in an unnamed manufacturing company focusing on pneumatic production systems, which consist of twelve separate production lines. Measuring of the technical status of each production line, evaluation of the data, determination of measures and recommendations leading to minimization of operating costs. Comparison of leakage measurement methods and cost reduction opportunities for compressed air consumption. Keywords: energetický management; měření ultrazvukem; stlačený vzduch; compressed air; energy management; ultrasonic measurement Available in digital repository of Mendel University.
Minimalizace provozních nákladů pneumatických výrobních systémů

Předmětem diplomové práce je stanovení procesních a realizačních opatření v rámci energetického managementu se zaměřením na spotřebu stlačeného vzduchu a úniky v pneumatických výrobních systémech. Ve ...

Horňák, Jan
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Aktivní obaly potravin na bázi chitosanu
Ženata, Martin
2023 - Czech
Tato diplomová práce se zaměřuje na využití aktivních obalů v potravinářském průmyslu. Ze všech obalů, které je možné využít v potravinářském průmyslu, je zaměřena práce na chitosan. Tato látka je v práci detailně popsána a její použití v odvětví. Dále bylo v práci připravit roztok a vytvořit film chitosan-škrob. Byl vyhodnocen tvar filmů po vyjmutí z Petriho misky. Po vyjmutí byla měřena tloušťka filmů, následně test nasákavosti. Dále byl vybrán jeden film a aplikován na modelovou potravinu, což byla hlíza bramboru. Po aplikaci fólie byla pozorována změna na povrchu hlízy. Z výsledků experimentu je patrné, že film uzavře hlízu bramboru před vnějšími vlivy. Je třeba se zaměřit na další výzkum v podobné problematice. This work focuses on the use of active packaging in the food industry. Of all the packaging that can be used in the food industry, the work is focused on chitosan. This substance is described in detail in the work and its use in industry. The next task was to prepare a solution and create a chitosan-starch film. The shape of the films after removal from the Petri dish was evaluated. After removal, the thickness of the films was measured, followed by an absorbency test. Next, one film was selected and applied to a model food, which was a potato tuber. After applying the film, a change was observed on the surface of the tuber. The results of the experiment show that the film closes the potato tuber from external influences. It is necessary to focus on further research in a similar issue. Keywords: aktivní obaly; aplikace na bramboru; film; hlíza brambor; chitosan; active packaging; application on potato; potato tuber Available in digital repository of Mendel University.
Aktivní obaly potravin na bázi chitosanu

Tato diplomová práce se zaměřuje na využití aktivních obalů v potravinářském průmyslu. Ze všech obalů, které je možné využít v potravinářském průmyslu, je zaměřena práce na chitosan. Tato látka je v ...

Ženata, Martin
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Rekonstrukce interiérů penzionu
Bednářová, Alžběta
2023 - Czech
Tématem diplomové práce je návrh rekonstrukce interiéru pokojů penzionu Mezi stromy a do něj zakomponovaný atypický nábytkový prvek, kterým je modulární věšáková stěna. U navrhování interiéru se bude dbát na to, aby splňoval požadavky na provozovny daného typu a byla v něm udržena tématika jednotlivých pokojů, které jsou pojmenovány podle ročních období. Také se bude soustředit na to, aby pokoje byly celkově útulnější a také aby se zvedla návštěvnost penzionu díky zvýšenému komfortu. Diplomová práce se také zabývá tématy v oblasti ubytovacích zařízení, dodržování zásad a požadavků v této problematice a také ergonomií. Tyto získané informace je potřeba brát v úvahu při zařizování penzionu. Výsledkem této práce je nové řešení prostorů penzionu. včetně již zmíněného návrhu atypického nábytkového prvku, společně s výkresovou dokumentací a vizualizacemi. The theme of the thesis is the interior reconstruction design of the rooms in the guesthouse Mezi stromy and the incorporation of an atypical furniture element – a modular hanger wall. The final design of the interior will meet the requirements for facilities of this type and will maintain the themes of the individual rooms, which are named after the four seasons of the year. The main focus will be on making the rooms overall more comfortable and to increase the guesthouse's number of guests by improving their comfort. The thesis also deals with themes in the field of accommodation facilities, adhering to principles and requirements in this area, as well as ergonomics. Information from these fields must be taken into consideration when furnishing a guesthouse. The outcome of this work is a new solution for the interior, including the already mentioned design of an atypical furniture element, along with drawings and visualizations. Keywords: design interiéru; nábytek; návrh; penzion; veřejný interiér; věšáková stěna; design; furniture; guesthouse; hanger wall; interior design; public interior Available in digital repository of Mendel University.
Rekonstrukce interiérů penzionu

Tématem diplomové práce je návrh rekonstrukce interiéru pokojů penzionu Mezi stromy a do něj zakomponovaný atypický nábytkový prvek, kterým je modulární věšáková stěna. U navrhování interiéru se bude ...

Bednářová, Alžběta
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Potravinové zásoby českých domácností
Medová, Daniela
2023 - Czech
Medová, D. Potravinové zásoby českých domácností. Diplomová práce. Brno: Men-delova univerzita v Brně, 2023. Diplomová práce se zabývá charakteristikou spotřebitelského chování souvi-sejícího s nákupy potravin do zásoby u českých domácností. V práci jsou identifi-kovány potraviny, které české domácnosti nakupují do zásoby, kde je spotřebitelé skladují, jejich motivace si dělat potravinové zásoby a faktory, které ovlivňují veli-kost potravinových zásob. Dále je zde uvedena velikost spotřeby a výdajů českých domácností za potraviny, velikost potravinového odpadu a nejčastější důvody vyhození potravin. Charakteristika vznikla za pomoci zpracování primárních a sekundárních dat. Primární data byla sbírána prostřednictvím dotazníkového šetření (n = 319) a strukturovaných rozhovorů (n = 20). Na základě výsledků z tohoto výzkumu, jsou navrhnuta doporučení pro obchodníky i spotřebitele, kte-rá povedou ke snížení potravinového odpadu. Medová, D. Food stocks of Czech households. Diploma thesis. Brno: Mendel Univer-sity in Brno, 2023. The diploma thesis deals with the characteristics of consumer behaviour re-lated to purchases of food for storage in Czech households. The thesis identifies the food that Czech households buy for storage, where consumers store it, their motivation to stockpile food and factors that influence the size of food stocks. In addition, the amount of consumption and expenses of Czech households for food, the amount of food waste and the most common reasons for throwing away food are listed here too. The characteristic was created using processed primary and secondary data. Primary data were collected through a questionnaire survey (n = 319) and structured interviews (n = 20). Based on the results of this research, recommendations are proposed for traders and consumers that will lead to a re-duction in food waste. Keywords: faktory ovlivňující spotřebitele; chování spotřebitele; potravinové zásoby domácností; segmentace; trh potravin; consumer behaviour; consumer influencing factors; food market; household food supplies; segmentation Available in digital repository of Mendel University.
Potravinové zásoby českých domácností

Medová, D. Potravinové zásoby českých domácností. Diplomová práce. Brno: Men-delova univerzita v Brně, 2023. Diplomová práce se zabývá charakteristikou spotřebitelského chování souvi-sejícího s nákupy ...

Medová, Daniela
Mendelova univerzita v Brně, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases