Number of found documents: 588
Published from to

The use of artificial intelligence methods for time series prediction
Tripathi, Ankit
2023 - English
Analýza a predikce finančních trhů jsou tématem, které obchodníky a investory zajímá již po desetiletí. Tato práce představuje komplexní studii o předpovídání časových řad na dynamickém finančním trhu v Indii s využitím desetiletých historických dat z cen akcií společnosti Reliance. Výzkum zahrnuje tři klíčové složky: bibliometrickou analýzu pro danou oblast v celosvětovém měřítku, srovnávací hodnocení metod předpovídání časových řad na indických trzích a implementaci přístupu předběžného zpracování zahrnujícího ekonomické faktory na vybrané modely. Každá část vychází ze shromážděných informací v předchozí části. Bibliometrická analýza byla použita ke zjištění převažujících trendů v technikách předpovídání časových řad a k zodpovězení relevantních otázek v kontextu indických trhů s cílem zúžit rozsah studie. To bylo provedeno analýzou 2202 dokumentů z období 1994–2023 sestávajících z článků, kapitol v knihách, recenzí, knih, poznámek a dopisů pouze v anglickém jazyce. Výsledky pomáhají utvářet jinou perspektivu a zároveň porozumět celkovému intelektuálnímu prostředí domény s podsekcemi zaměřenými na vůdčí osobnosti v oboru, produktivitu autorů, vzestup v doméně na základě publikací a citací, což je základní vzorec posunů v oblastech výzkumu na základě klíčových slov autorů a publikace, které doménu významně ovlivnily. Analýza přesahuje rámec akademické literatury a zahrnuje i patenty, čímž poskytuje pohled na skutečný stav techniky. Výsledky z bibliometrie byly použity k výběru modelů pro srovnávací analýzu. Analýza hodnotí výkonnost různorodých metod predikce časových řad, jako jsou algoritmy hlubokého učení (model s dlouhou krátkodobou pamětí (LSTM)), tradiční statistické modely (Auto Regressive Integrated Moving Approach (ARIMA)) a pokročilé algoritmy skupinového učení (XGBoost a FB-Prophet), s využitím reálných dat z indického finančního trhu. Jako případová studie slouží ceny akcií společnosti Reliance, což umožňuje důkladné vyhodnocení přesnosti předpovědí a chyb modelů. Současně byl navržen a implementován přístup předběžného zpracování, který integruje významné ekonomické faktory (cena zlata, přepočet USD na INR, index spotřebitelských cen, výnosy indických desetiletých dluhopisů a index velkoobchodních cen) a vyhodnocuje se pomocí technických ukazatelů (střední kvadratická chyba, střední absolutní chyba, R2 skóre). Studie zkoumá, jak zahrnutí těchto faktorů ovlivňuje přesnost předpovědi u vybraných metod předpovědi časových řad. Srovnávací hodnocení modelů před a po metodě předběžného zpracování vrhá světlo na vyvíjející se přesnost predikce LSTM, ARIMA, FB-Prophet a XGBoost. Tato analýza poskytuje cenné poznatky o vlivu ekonomických faktorů na výkonnost jednotlivých metod. Studie ukázala, že SARIMAX (rozšíření ARIMA o sezónnost a exogenní faktory) a XGBOOST si s navrženým přístupem vedly relativně dobře, zatímco LSTM s 80 % tréninkem a FB-Prophet si na indických finančních trzích nevedly podle očekávání. Tento výzkum přispívá k prohloubení znalostí o předpovídání časových řad na indickém finančním trhu a nabízí praktické poznatky pro osoby s rozhodovací pravomocí a výzkumné pracovníky. Financial market analysis and prediction have been topics of interest to traders and investors for decades. This thesis presents a comprehensive study on time series forecasting in the dynamic financial market of India, utilising a decade of historical data from Reliance Company's stock prices. The research encompasses three key components: bibliometric analysis for the domain globally, comparative evaluation of time series prediction methods in Indian markets, and implementation of a pre-processing approach incorporating economic factors on the selected models. Every section builds upon the collected information in the preceding section. The bibliometric analysis was used to establish an understanding of prevailing trends in time series forecasting techniques and answer relevant questions in the context of Indian markets to narrow down the scope of the study. This has been done by analysing 2202 documents ranging from the period of 1994-2023 consisting of articles, book chapter, review, book, note and letters in the English language only. The results help in the formation of a different perspective while understanding the overall intellectual landscape of the domain with subsections focusing on field leaders, author's productivity, uprise in domain based on publications and citations, the underlying pattern behind shifts in research areas based on authors keywords and publications that have impacted the domain significantly. The analysis extends beyond academic literature to include patents, providing a real-life state-of-the-art perspective. The results from bibliometrics have been used to select models for comparative analysis. The analysis assesses the performance of diverse time series prediction methods like deep learning algorithms (Long short-term memory model (LSTM)), traditional statistical models (Auto Regressive Integrated Moving Approach (ARIMA)), and advanced ensemble learning algorithms (XGBoost and FB-Prophet) using real-world data from the Indian financial market. The stock prices of Reliance Company serve as a case study, enabling a thorough evaluation of predictive accuracy and errors of the models. Simultaneously, a pre-processing approach has been proposed and implemented, integrating significant economic factors (Gold Price, USD to INR conversion, Consumer Price Index, Indian 10-year yield bond, and Wholesale Price Index) and evaluated with technical metrics (Mean squared error, Mean Absolute Error, R2 Score). The study investigates how the inclusion of these factors impacts prediction accuracy across the selected time series prediction methods. The comparative evaluation of models before and after the pre-processing method sheds light on the evolving predictive accuracy of LSTM, ARIMA, FB-Prophet, and XGBoost. This analysis provides valuable insights into the influence of economic factors on each method's performance. The study showed that the SARIMAX (extension of ARIMA with seasonality and exogenous factors) and XGBOOST performed relatively well with the proposed approach while LSTM with 80% training and FB prophet did not perform as expected in Indian financial markets. This research contributes to advancing the understanding of time series forecasting in the financial market of India, offering practical insights for decision-makers and researchers. Keywords: bibliometrie; časové řady; FBProphet; finanční trhy; Indie; LSTM; předpověď cen akcií; SARIMAX; umělá inteligence; XGBoost; artificial intelligence; bibliometrics; financial markets; India; stock price prediction; time series Available in digital repository of Mendel University.
The use of artificial intelligence methods for time series prediction

Analýza a predikce finančních trhů jsou tématem, které obchodníky a investory zajímá již po desetiletí. Tato práce představuje komplexní studii o předpovídání časových řad na dynamickém finančním trhu ...

Tripathi, Ankit
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Implementation of sustainable development goals in developing countries: a case study of Zambia
Kachelo, Mukuka
2023 - English
Tento výzkum byl zaměřen na prozkoumání implementace Cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals – SDGs) v rozvojových zemích a zaměřil se konkrétně na Zambii. K dosažení tohoto cíle byly stávající údaje o SDG získané z oficiálních platforem použity k pozorování toho, jak si země zatím vede, a výsledky ukázaly, že pouze 7 ze 17 SDG zaznamenalo během sledovaného období zlepšení na základě vybraných ukazatelů. To zpochybnilo přiměřenost politik a mechanismů zavedených zambijskou vládou k realizaci cílů udržitelného rozvoje. Po zjištění, že Zambie si doposud vedla špatně, pokud jde o implementaci SDG a přezkoumání některých výzev na základě existující literatury a národních revizních dokumentů, šel tento dokument o krok dále a prostřednictvím dotazníku požádal o názory 105 úředníků místní správy, kteří se aktivně podílejí na implementaci SDG na okresní úrovni. Úředníci identifikovali rozpočtová omezení, nedostatečnou koordinaci mezi místními zúčastněnými stranami a nedostatečnou koordinaci mezi národní, provinční a okresní úrovni jako hlavní 3 výzvy implementace SDG na lokální úrovni. This research was aimed at examining the implementation of SDGs in developing countries and it focused specifically on Zambia. To achieve this aim, existing data on SDGs obtained from official platforms was used to make observations about how the country is performing so far and the results showed that only 7 out of the 17 SDGs, based on selected indicators, have improved during the period under review. This put into question the adequacy of the policies and mechanisms put in place by the Zambian Government to implement the SDGs. Having established that Zambia has performed poorly when it comes to SDG implementation so far and reviewed some of the challenges based on existing literature and national review documents, this paper went a step further and sought the opinions of 105 Local Government officers who are actively involved in SDG implementation at the district level through a questionnaire. The officers identified budget constraints, lack of coordination among local stakeholders, and lack of coordination between the National, Provincial and District levels of government as the top 3 challenges to SDG implementation at the Local Level. Keywords: rozvojové země; SDGs; Zambie; developing countries; Zambia Available in digital repository of Mendel University.
Implementation of sustainable development goals in developing countries: a case study of Zambia

Tento výzkum byl zaměřen na prozkoumání implementace Cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals – SDGs) v rozvojových zemích a zaměřil se konkrétně na Zambii. K dosažení tohoto cíle byly ...

Kachelo, Mukuka
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Design and implementation of automatic user interface generation for desktop and mobile applications using .NET MAUI
Kopecký, Robin
2023 - English
Práce je zaměřena na oblast automaticky generovaného UI, což spadá do oboru generického programování. Aplikace využívá zobrazovací technologii .NET MAUI, která je schopna běžet na Androidu, iOS, macOS a Windows. Automaticky generované UI znamená, že je aplikace schopna na základě vstupního objektu automaticky vygenerovat příslušné okno. Jedná se o generování dvou typů oken, seznam objektů a detail vybraného objektu. V práci jsou řešeny problémy jako ukládání dat multiplatformní aplikace do databáze, nastavování validačních pravidel a metadat pro objekt, princip vytváření okna a navigování mezi okny. Práce využívá moderní vývojové přístupy zahrnující MVVM pattern, dependency injection, FluentAPI a servisy. The work is focused on the area of automatically generated UI, which falls into the field of generic programming. The application uses the .NET MAUI display technology, which is capable of running on Android, iOS, macOS and Windows. Auto-generated UI means that the application is able to automatically generate an appropriate window based on the input object. It involves the generation of two types of windows, a list of objects and a detail of the selected object. The work deals with problems such as storing data of a multi-platform application in a database, setting validation rules and metadata for an object, the principle of creating a window and navigating between windows. The application uses modern development approaches including MVVM pattern, dependency injection, FluentAPI and services. Keywords: automatické generování uživatelského rozhraní; C#; Entity Framework Core; MVVM; .NET; .NET MAUI; reflexe; SQLite; XAML; Automatic UI generation; reflection Available in digital repository of Mendel University.
Design and implementation of automatic user interface generation for desktop and mobile applications using .NET MAUI

Práce je zaměřena na oblast automaticky generovaného UI, což spadá do oboru generického programování. Aplikace využívá zobrazovací technologii .NET MAUI, která je schopna běžet na Androidu, iOS, macOS ...

Kopecký, Robin
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Mineral nutrients dynamics of hemiparasite Viscum album L. and its host Tilia cordata Mill
Nikitina, Tatiana
2023 - English
Přítomnost poloparazitických rostlin může potenciálně poškodit městské stromy, důležité svou významnou estetickou a environmentální funkci. Z toho důvodu zkoumá tato studie dynamiku živin jmelí bílého (Viscum album L. subsp. album) a jeho hostitelského stromu lípy srdčité (Tilia cordata Mill.) během vegetačního období. Koncentrace všech makroživin byla vyšší u jmelí ve srovnání s hostitelským stromem, s výjimkou vápníku. Nedostatky fosforu a draslíku byly pozorovány v listech Tilia během vegetačního období. Koncentrace rozpustných nestrukturálních sacharidů v listech Tilia byla významně vyšší než koncentrace u Viscum. Spektrální odrazivost listů ukázala odlišné výsledky pro oba druhy, přičemž Tilia vykazovala rychlejší rychlost senescence než letošní listy Viscum, zatímco letošní listy Viscum vykazovaly pozvolnější a delší vývoj. Významným výsledkem studie je akumulace živin jmelím na úkor zdrojů hostitelské dřeviny The presence of hemiparasitic plants can potentially harm urban trees, which are valuable resources due to their aesthetic and environmental functions. Therefore, this study examines the nutrient dynamics of European mistletoe (Viscum album L. subsp. album) and its host tree small-leaved linden (Tilia cordata Mill.) during the vegetation season. The concentration of all macronutrients was higher in mistletoe compared to the host tree, except for calcium. Deficiencies in phosphorus and potassium were observed in Tilia leaves during the vegetation season. The concentration of soluble non-structural carbohydrates in Tilia leaves was significantly higher than that of Viscum. Leaf spectral reflectance showed differing outcomes for the two species, with Tilia displaying a quicker senescence rate than Viscum's current-year leaves and slower and prolonged development of current-year Viscum leaves. The study emphasizes the accumulation of macronutrients by mistletoe at the expense of hot tree resources. Keywords: dusík; jmelí; sacharidy; spektrální odrazivost; vývoj listů; carbohydrates; leaf development; mistletoe; nitrogen; spectral reflectance Available in digital repository of Mendel University.
Mineral nutrients dynamics of hemiparasite Viscum album L. and its host Tilia cordata Mill

Přítomnost poloparazitických rostlin může potenciálně poškodit městské stromy, důležité svou významnou estetickou a environmentální funkci. Z toho důvodu zkoumá tato studie dynamiku živin jmelí bílého ...

Nikitina, Tatiana
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Business planning in the AI era: a study of ChatGPT's capabilities and limitations
Fiala, Martin
2023 - English
Obchodní plánování hraje důležitou roli při zajišťování úspěchu a růstu společnosti. Systémy umělé inteligence (AI) mají potenciál způsobit revoluci v podnikovém plánování a nabízejí výhody, jako je lepší rozhodování, spolehlivé poznatky a lepší spolupráce mezi AI a lidskou odborností. Cílem této studie je prozkoumat potenciál ChatGPT v podnikovém plánování a osvětlit jeho silné a slabé stránky, což v konečném důsledku pomůže organizacím učinit informovaná rozhodnutí o začlenění AI do jejich plánovacích procesů. Primárním cílem této práce je prozkoumat možnosti a omezení ChatGPT v kontextu tvorby podnikatelského plánu v oblasti food trucků v České republice, a to s využitím přístupu případové studie. Zjištění z přehledu literatury a případové studie jsou syntetizována, aby poskytla komplexní porozumění tématu. Výsledky kvalitativní a kvantitativní analýzy jsou použity k posouzení účinnosti ChatGPT při provádění různých úkolů souvisejících se scénářem obchodního plánování. Dále jsou uvedena doporučení pro budoucí výzkum a praktické aplikace ChatGPT. Důsledky pokroku v oblasti umělé inteligence pro podniky a odborníky z praxe jsou slibné i náročné. Zlepšením interpretovatelnosti a vysvětlitelnosti, řešením otázek kvality dat, podporou spolupráce mezi umělou inteligencí a lidskými odborníky a zvážením etických důsledků můžeme připravit půdu pro efektivnější a odpovědnější využívání systémů umělé inteligence pro podnikové plánování. Business planning plays an important role in ensuring the success and growth of a company. Artificial intelligence (AI) systems have the potential to revolutionize business planning, offering benefits such as enhanced decision-making, reliable insights, and improved collaboration between AI and human expertise. This study aims to explore the potential of ChatGPT in business planning and shed light on its strengths and weaknesses, ultimately helping organizations make informed decisions about incorporating AI into their planning processes. The primary objective of this thesis is to investigate the capabilities and limitations of ChatGPT, in the context of business planning of food truck business in Czech Republic, using a single-case study approach. The findings from the literature review and case study are synthesized to provide a comprehensive understanding of the topic. The results from the qualitative and quantitative analyses are used to assess the effectiveness of ChatGPT in executing various tasks related to the business planning scenario. In addition, recommendations for future research and practical applications of ChatGPT are provided. The implications of AI advancements for businesses and practitioners are both promising and challenging. By improving interpretability and explainability, addressing data quality issues, fostering collaboration between artificial intelligence and human experts, and considering ethical implications, we can pave the way for more effective and responsible use of AI systems for business planning. Keywords: AI; ChatGPT; podnikové plánování; business planning Available in digital repository of Mendel University.
Business planning in the AI era: a study of ChatGPT's capabilities and limitations

Obchodní plánování hraje důležitou roli při zajišťování úspěchu a růstu společnosti. Systémy umělé inteligence (AI) mají potenciál způsobit revoluci v podnikovém plánování a nabízejí výhody, jako je ...

Fiala, Martin
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Evaluation of youth employment programs in Ghana
Boakye, Isaac Effah
2023 - English
Tato studie hodnotila účinnost programů zaměstnanosti mladých lidí v Ghaně, jejichž cílem je snižovat nezaměstnanost. Pro studii by zvolen kvalitativní výzkumný přístup, přičemž bylo vybráno 18 respondentů, kteří se tohoto výzkumu zúčastnili. Sběr dat proběhl pomocí rozhovorů s průvodcem a jako další nástroj byly zvoleny sekundární zdroje dat. Studie zjistila, že všechny analyzované kategorie jsou cíleně zapojeny do programu pro práci ve vládních agenturách a po určité době jsou z programu vyřazeny. Obvykle se tak děje po získání povolení k přijetí do hlavního pracovního poměru. Závěr studie je věnován doporučením – mladí lidé by měli být vybaveni příslušnými dovednostmi a znalostmi, které jsou využitelné v různých odvětvích hospodářství. To jim v konečném důsledku umožní prosadit se na trhu práce a vyřeší tak konkurenceschopnost mladých lidí v oblasti zaměstnanosti v Ghaně. This study evaluated the effectiveness of the youth employment programs in Ghana by way of helping to reduce youth unemployment. The study adopted a qualitative research approach. The study sampled 18 respondents to be part of the study. Tools employed for the data collection were an interview guide and secondary data sources. The study found that all categories of youth are targeted to be part of the program to work in government agencies and, after a given period, are weaned off the program, usually as and when clearance has been provided for recruitment into the mainstream. Finally, the study recommended that the youth should be equipped with employable skills in different sector agencies of the economy, enabling the youth to acquire relevant skills and knowledge to compete favorably in the job market. This, in the end, will cure employment vulnerabilities among the youth in Ghana Keywords: mainstreamová zaměstnanost; nábor zaměstnanců; program; mainstream employment; recruitment Available in digital repository of Mendel University.
Evaluation of youth employment programs in Ghana

Tato studie hodnotila účinnost programů zaměstnanosti mladých lidí v Ghaně, jejichž cílem je snižovat nezaměstnanost. Pro studii by zvolen kvalitativní výzkumný přístup, přičemž bylo vybráno 18 ...

Boakye, Isaac Effah
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Determinants of pro-environmental behavior among students
Kopecká, Lucie
2023 - English
Diplomová práce se zabývá determinanty pro-environmentálního chování studentů a absolventů českých vysokých škol. Podle mnoha vědců z celého světa musí lidstvo změnit své chování ve vztahu k životnímu prostředí, protože jinak může čelit katastrofálním následkům globálního oteplování. Ke změně klimatu značnou měrou přispívá právě nešetrné chování lidí k přírodě. Na základě výzku-mu determinantů pro-environmentálního chování by mělo být možné zjistit, jaké faktory pozitivně ovlivňují chování prospěšné pro životní prostředí. V konečném důsledku pak stanovit metody, které by mohly šetrné chování k přírodě podpořit. Primárním cílem diplomové práce je zjistit, jak vybrané determinanty ovlivňují pro-enviromentální chování studentů a absolventů českých vysokých škol. Na základě těchto zjištění pak vytvořit doporučení pro firmy, s cílem zvýšit pro-environmentální chování studentů a absolventů českých vysokých škol. Sekundárním cílem této práce je zjistit, zda podnikatelské aktivity v oblasti společenské odpovědnosti firem ovlivňují rozhodování studentů při výběru zaměstnání a stanovit doporučení pro firmy. V této práci jsou nejprve objasněna teoretická východiska věnující se pro-environmentálnímu chování a jeho determinantům. Poznatky z této části jsou následně uplatněny v praktické části práce, která zahrnuje vyhodnocení dotazníkového šetření s 232 validními respondenty. Cíl práce byl naplněn pomocí ověření sebedeterminační teorie a teorie sociálních interakcí ve vztahu k pro-environmentálnímu chování. Byla formulována doporučení pro firmy, která mají za cíl zvýšit pro-environmentální chování studentů a absolventů. V neposlední řadě bylo zjištěno, které oblasti a aktivity společenské odpovědnosti firem ovlivňují rozhodování zkoumaných subjektů při výběru zaměstnání. Tyto výsledky poskytly základ pro stanovení doporučení pro firmy, tak aby mohly zvýšit svou atraktivitu na trhu práce. This thesis deals with determinants of pro-environmental behaviour among students and graduates of Czech universities. According to many scientists from all over the world, humanity must change its behaviour towards the environment otherwise it may face catastrophic consequences of global warming. Unfriendly environmental behaviour is a significant contributor to climate change. On the basis of research on determinants of pro-environmental behaviour, it should be possible to identify which factors positively influence pro-environmental behaviour. Ultimately, it should be possible to establish methods that could encourage environmentally friendly behaviour. The primary aim of this thesis is to identify how selected determinants influence the pro-environmental behaviour of Czech university students and graduates. Based on these findings, recommendations for companies should be formulated in order to increase the pro-environmental behaviour of Czech university students and graduates. The secondary objective of this thesis is to determine whether business CSR activities influence students' job-seeking decisions and to establish recommendations for companies. This thesis first explains the theoretical background of pro-environmental behaviour and its determinants. The findings from this section are then applied in the practical part of this thesis, which involves the evaluation of a questionnaire survey with 232 valid respondents. The aim of this thesis was achieved by examining self-determination theory and social interaction theory concerning pro-environmental behaviour. Recommendations for businesses were developed to increase pro-environmental behaviour of students and graduates. Finally, areas and activities of corporate social responsibility were found, which influence the decision-making of the research subjects in their choice of employer. These results provide the basis for establishing recommendations for companies to increase their attractiveness in the labour market. Keywords: atraktivita zaměstnavatele; pro-environmentální chování; sebedeterminace; sociální interakce; společenská odpovědnost firem; corporate social responsibility (CSR); employer attractiveness; pro-environmental behaviour; self-determination; social interactions Available in digital repository of Mendel University.
Determinants of pro-environmental behavior among students

Diplomová práce se zabývá determinanty pro-environmentálního chování studentů a absolventů českých vysokých škol. Podle mnoha vědců z celého světa musí lidstvo změnit své chování ve vztahu k životnímu ...

Kopecká, Lucie
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Vliv přímých zahraničních investic (FDI) na strukturu a zahraniční obchod ghanské ekonomiky
Yeboah, Evans
2023 - English
Tato práce zkoumá dopad přímých zahraničních investic (FDI) na ghanskou ekonomiku a zahraniční obchod pomocí přístupu s více proměnnými časovými řada-mi. Studie analyzuje data z let 1984-2020 pomocí technik, jako je Johansenův kointegrační test, Vector Error Correction Model (VECM) a Grangerův test kauzality. Výsledky naznačují, že PZI mají pozitivní vztah k zemědělství a sektoru služeb, ale negativní vliv na zpracovatelský průmysl. Naproti tomu dovoz má pozitivní vztah k zemědělství a sektoru služeb, ale negativní vliv na zpracovatelský průmysl. Export má negativní vliv na zemědělství a sektor služeb, ale kladný dopad na zpracovatelský průmysl. Johansenův test ukazuje pozitivní vztah mezi PZI a vývozem a negativní vztah mezi PZI a dovozem. Studie také naznačuje, že přímé zahraniční investice a exporty pozitivně ovlivňují ekonomický růst, zatímco importy jej poškozují. Analýza VECM ukazuje dlouhodobou vzájemnou závislost mezi zemědělstvím, výrobou, službami, přímými zahraničními investicemi, exportem a importem. Grangerův test kauzality odhaluje jednosměrný krátkodobý vztah mezi zemědělstvím a sektory služeb a vysvětlujícími proměnnými (FDI, export a import), ale žádnou krátkodobou kauzalitu mezi výrobou a FDI, exportem a importem. Studie doporučuje, aby se ghanská vláda zaměřila na přímé zahraniční investice a ex-port, aby podpořila hospodářský růst. This thesis explores the impact of foreign direct investment (FDI) on Ghana's economy and foreign trade using a multivariate time series approach. The study analyzes data from 1984-2020, employing techniques such as the Johansen coin-tegration test, Vector Error Correction Model (VECM), and Granger causality test. The results suggest that FDI has a positive relationship with the agriculture and service sectors, but a negative effect on manufacturing. In contrast, imports have a positive relationship with agriculture and service sectors, but a negative effect on manufacturing. Export has a negative effect on agriculture and service sectors, but a positive impact on manufacturing. The Johansen test shows a positive relationship between FDI and exports and a negative relationship between FDI and imports. The study also suggests that FDI and exports positively impact economic growth, while imports harm it. The VECM analysis shows a long-run interdependency among agriculture, manufacturing, services, FDI, exports, and imports. The Granger causality test reveals a unidirectional short-term relationship between agriculture and service sectors and explanatory variables (FDI, exports, and imports), but no short-term causality between manufacturing and FDI, exports, and imports. The study recommends that Ghana's government should focus on FDI and exports to boost economic growth. Keywords: import; ekonomický růst; export; HDP; příliv FDI; sektory; economic growth; FDI inflows; GDP; sectors Available in digital repository of Mendel University.
Vliv přímých zahraničních investic (FDI) na strukturu a zahraniční obchod ghanské ekonomiky

Tato práce zkoumá dopad přímých zahraničních investic (FDI) na ghanskou ekonomiku a zahraniční obchod pomocí přístupu s více proměnnými časovými řada-mi. Studie analyzuje data z let 1984-2020 pomocí ...

Yeboah, Evans
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Relationship between per capita consumption and disposable income in regions of the P. R. C.
Li, Ran
2023 - English
Tato práce předkládá kvantitativní analýzu vztahu mezi spotřebou na osobu a dis- ponibilním příjmem na osobu v 31 regionech a celé Číně v období 2013 až 2021. Práce zahrnuje panelovou analýzu dat založenou na modelu LSDV a analýzu časo- vých řad založenou na dynamickém modelu. Zjištění naznačují, že obecné příjmy a spotřební úrovně obyvatel Číny jsou nízké, s klesající tendencí od východního k cen- trálnímu a západnímu hospodářskému pásu a významnými rozdíly uvnitř každého hospodářského pásu. Obyvatelé mají nízkou ochotu konzumovat a princip klesající tendence k utrácení není v této době zcela aplikovatelný na čínské spotřebitele. Spo- třeba čínských občanů má efekt setrvačnosti, přičemž spotřeba z předchozího ob- dobí má významný vliv na spotřebu v aktuálním období. Nakonec jsou vládě poskyt- nuty návrhy na podporu spotřeby a snížení regionálních rozdílů v úrovni spotřeby. This thesis provides a quantitative analysis of the relationship between per capita consumption and per capita disposable income for 31 regions and the whole coun- try of China from 2013 to 2021. Panel data analysis based on the LSDV model and time series data analysis based on the dynamic model were conducted. The results show that Chinese residents' income and consumption levels are generally low, with a decreasing trend from the Eastern to the Central and Western Economic Belts, and significant variations within each Economic Belt. Moreover, Chinese consumers exhibit a low willingness to consume, and the principle of diminishing propensity to consume does not fully apply to them during this period. Chinese citizens' consump- tion has a ratchet effect, where previous period consumption significantly affects current period consumption. Finally, suggestions are provided to the government to promote consumption and reduce the regional consumption gap. Keywords: rohatkový efekt; autonomní spotřeba; disponibilní příjem na hlavu; sklon ke spotřebě; spotřeba na hlavu; autonomous consumption; per capita consumption; per capita disposable income; propensity to consume; ratchet effect Available in digital repository of Mendel University.
Relationship between per capita consumption and disposable income in regions of the P. R. C.

Tato práce předkládá kvantitativní analýzu vztahu mezi spotřebou na osobu a dis- ponibilním příjmem na osobu v 31 regionech a celé Číně v období 2013 až 2021. Práce zahrnuje panelovou analýzu dat ...

Li, Ran
Mendelova univerzita v Brně, 2023

From user stories to organisational learning
Henao Pacheco, Fernando
2023 - English
Henao Pacheco, Fernando. Od uživatelských příběhů po organizační učení, formál-ní jazyk pro specifikaci požadavků. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Selhání v požadavcích na software může být příčinou kolapsu projektu. Agilní vý-voj softwaru by měl implementovat funkce s uživatelskými příběhy, aby pokryl rozsah projektu. Tyto projekty bývají postupné a evoluční. Toto dynamické a adaptivní prostředí by mohlo potřebovat formální speci-fikace k objasnění hlavního cíle pro uživatelský příběh, k vytvoření testovacích případů a ke snížení vágnosti, nekonzistence, nedostatečnosti a duplicit jako pro-blémů s nejednoznačností uživatelských příběhů. Tato práce je zaměřena na vytvoření formálního jazyka pro popis uživatel-ských příběhů pro usnadnění plánování a vývoje projektů, odhadů, opětovného použití kódu a vytváření diagramů. Používáním tohoto jazyka by měl softwarový tým mít k dispozici explicitní znalosti. Abstract Henao Pacheco, Fernando. From user stories to organisational learning, a for-mal language to specify requirements. Diploma thesis. Brno: Mendel University, 2023. Failures in software requirements can be the cause of project collapse. Agile soft-ware development should implement the functionalities with user stories to cover the project scope. Usually, these projects are incremental and evolutive. This dynamic and adaptive environment could need formal specifications to clarify the main goal per user story and create test cases. Also, to diminish vague-ness, inconsistency, insufficiency, and duplicity as user stories ambiguity prob-lems. This thesis aims to create a formal language to describe user stories to facil-itate project planning and development, estimation, code reuse, and diagramming. By using the language, the software team should acquire explicit knowledge. Keywords: formální jazyky; inženýrství požadavků; znalostní management; formal languages; knowledge management; requirements engineering Available in digital repository of Mendel University.
From user stories to organisational learning

Henao Pacheco, Fernando. Od uživatelských příběhů po organizační učení, formál-ní jazyk pro specifikaci požadavků. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Selhání v požadavcích na ...

Henao Pacheco, Fernando
Mendelova univerzita v Brně, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases