Number of found documents: 137
Published from to

Teaching English through Authentic Materials in Lower Secondary School
Klára Zoubková; vedoucí práce Zuzana Šaffková
2013 - English
Tato diplomová práce se zabývá způsoby využívání autentických materiálů při výuce anglického jazyka na druhém stupni základní školy. Hlavním cílem práce je vyzdvihnout využití těchto materiálů v hodinách anglického jazyka pro prezentaci kulturních aspektů anglicky mluvících zemí. Používáním autentických materiálů můžeme žákům pomoci přemostit mezeru mezi školním vyučováním a skutečným životem. Praktická část práce uvádí soubor příprav na hodiny, v nichž jsou využity různé typy autentických materiálů a zhodnocen jejich přínos pro rozšíření kulturního povědomí žáků a zároveň zdokonalení jejích jazykových dovedností. Přípravy na hodiny vycházejí z autorčiny osobní zkušenosti s využíváním těchto materiálů v jejích hodinách na druhém stupni ZŠ. Výsledky praktického ověření navržených aktivit ukázaly, že zařazení autentických materiálů obohacuje běžné hodiny AJ a přispívá k posílení kulturního povědomí žáků a vytváří smysluplný materiál pro rozvoj jazyka. Keywords: jazyková výuka; angličtina Available to registered users in the Library of TUL
Teaching English through Authentic Materials in Lower Secondary School

Tato diplomová práce se zabývá způsoby využívání autentických materiálů při výuce anglického jazyka na druhém stupni základní školy. Hlavním cílem práce je vyzdvihnout využití těchto materiálů v ...

Klára Zoubková; vedoucí práce Zuzana Šaffková
Technická univerzita v Liberci, 2013

Storing and transferring data for mobile applications in online and offline mode
Martin Pelák; vedoucí práce Igor Kopetschke
2013 - English
Moderní mobilní aplikace převážně slouží jako klienti pro rozsáhlejší distribuovaná řešení. Student v rámci práce představí možnosti výměny dat mezi mobilní aplikací a serverovou vrstvou včetně kladů a záporů jednotlivých variant. Dále se soustředí na metody lokálního ukládání dat pro potřeby datového offline režimu včetně úrovní zabezpečení. Výstupem práce bude komunikace se serverovou komponentou a optimální kombinace přenosu dat a jejich ukládání pro datové online a offline režimy. Součástí výstupu bude praktická funkční klient-server aplikace. Keywords: ukládání dat; přenos dat; skladování dat Available to registered users in the Library of TUL
Storing and transferring data for mobile applications in online and offline mode

Moderní mobilní aplikace převážně slouží jako klienti pro rozsáhlejší distribuovaná řešení. Student v rámci práce představí možnosti výměny dat mezi mobilní aplikací a serverovou vrstvou včetně kladů ...

Martin Pelák; vedoucí práce Igor Kopetschke
Technická univerzita v Liberci, 2013

Podpora autonomie žáků pomocí výuky čtenářských dovedností v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ
Karla Činčalová; vedoucí práce Zuzana Šaffková
2013 - English
Tato diplomová práce se zabývá způsoby, jak může učitel pomoci studentům cizího jazyka na druhém stupni základní školy k tomu, aby se z nich stali strategičtější a efektivnější čtenáři. Praktický projekt byl testován s 18 žáky 8. třídy na základní škole Lesní, jazyková úroveň žáků byla mezi A1 a A2 společného evropského referenčního rámce. Praktická realizace projektu probíhala na začátku pěti po sobě jdoucích hodin v rámci výuky anglického jazyka a tento pětihodinový program byl pojmenován Mini-reading-course. V rámci tohoto kurzu byly vyučovány dvě čtecí strategie: ignorování neznámých slov v textu a použití souvislostí v textu k odhalení významu neznámých slov, s použitím principu scaffoldingu (doslova stavění lešení). Vliv vyučovacích metod na žákovy čtenářské dovednosti a postoje ke čtení byl hodnocen na základě reflexí každé hodiny, závěrečného testu a dotazníku. Bylo prokázáno, že pokud jsou čtenáři přímo instruováni učitelem, jak postupovat při čtení, mohou se tak naučit ovládat nejen vhodné strategie k porozumění textu, které jim usnadní číst efektivněji, ale pomůže jim to také si uvědomit, kdy a jak správně tyto strategie použít. Keywords: jazyková výuka; autonomie; čtenářská gramotnost Available to registered users in the Library of TUL
Podpora autonomie žáků pomocí výuky čtenářských dovedností v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ

Tato diplomová práce se zabývá způsoby, jak může učitel pomoci studentům cizího jazyka na druhém stupni základní školy k tomu, aby se z nich stali strategičtější a efektivnější čtenáři. Praktický ...

Karla Činčalová; vedoucí práce Zuzana Šaffková
Technická univerzita v Liberci, 2013

Weathering of side emitting polymer optical fibers
Funda Büyük Mazari; vedoucí práce Dana Křemenáková
2013 - English
Side emitting plastic optical fibers (POF) with the trade name of GRACE and HYPOFF with different diameter range were used for evaluating the impact of UV-weathering on tensile properties, bending property and the side emission property. ATLAS weathering machine UV-340 is used for the experiment to evaluate the impact before and after weathering on POF?s.It was observed that there is a big loss in terms of tensile and bending properties whereas a minor loss in the side emission property of Plastic optical fiber (POF).whereas the smaller diameter POF?s are more impacted by UV-weathering than the thicker POF?s. Keywords: optická vlákna Available to registered users in the Library of TUL
Weathering of side emitting polymer optical fibers

Side emitting plastic optical fibers (POF) with the trade name of GRACE and HYPOFF with different diameter range were used for evaluating the impact of UV-weathering on tensile properties, bending ...

Funda Büyük Mazari; vedoucí práce Dana Křemenáková
Technická univerzita v Liberci, 2013

Optimalizace pojezdového vozíku a návrh nového vozíku lineárního vedení.
Lukáš Žofka; vedoucí práce Petr Zelený
2013 - English
Tato práce je rozborem návrhu konstrukční úpravy stávajícího řešení vozíku lineárního vedení v provedení ve stávajících třech variantách designu, včetně optimalizace těžiště soustavy s cílem výrazného snížení hmotnosti. Dále se zaobírá zpracováním nového konstrukčního návrhu lineárního vedení včetně konstrukce nového pojezdového vozíku se zachováním stávajícího lineárního vedení stroje a poté za použití sériově vyráběných lineárních modulů pro průmyslový stroj používaný pro výrobu nanovláken s názvem Nano Spider. Keywords: lineární řídicí systémy; manipulační zařízení Available to registered users in the Library of TUL
Optimalizace pojezdového vozíku a návrh nového vozíku lineárního vedení.

Tato práce je rozborem návrhu konstrukční úpravy stávajícího řešení vozíku lineárního vedení v provedení ve stávajících třech variantách designu, včetně optimalizace těžiště soustavy s cílem výrazného ...

Lukáš Žofka; vedoucí práce Petr Zelený
Technická univerzita v Liberci, 2013

Some Morphological and Syntactic Differences between British and American English in Newspaper Language
Pavlína Pyšná; vedoucí práce Marcela Malá
2013 - English
Tato diplomová práce se zabývá některými morfologickými a syntaktickými rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou v jazyce novin. Cílem práce je zjistit, zda se celosvětový vliv americké angličtiny podepsal i na jazyce novin ve Velké Británii. Pro potvrzení nebo vyvrácení hypotézy byly zvoleny tři okruhy zájmu, a to: pravopis, použití minulého času prostého místo přítomného času předpřítomného a konjunktiv. Výsledky přinesly pouze několik příkladů standardu americké angličtiny v britských novinách a standardu britské angličtiny v amerických novinách. Jelikož byl výzkum proveden pouze v malém měřítku, výsledky jsou pouze orientační. Keywords: angličtina Available to registered users in the Library of TUL
Some Morphological and Syntactic Differences between British and American English in Newspaper Language

Tato diplomová práce se zabývá některými morfologickými a syntaktickými rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou v jazyce novin. Cílem práce je zjistit, zda se celosvětový vliv americké ...

Pavlína Pyšná; vedoucí práce Marcela Malá
Technická univerzita v Liberci, 2013

Michael Moore versus George W. Bush: Vytváření iluze reality skrze žánr dokumentárního filmu - Fahrenheit 9/11. :
Lenka Volejníková; vedoucí práce Zénó Vernyik
2013 - English
Diplomová práce s názvem "Michael Moore versus George W. Bush: Vytváření iluze reality skrze žánr dokumentárního filmu - Fahrenheit 9/11" se zabývá analýzou snímku Fahrenheit 9/11, jeho obsahem a užitými prvky a technikami. Film je řazen pod hlavičku dokumentárního filmu, ale cílem této práce je dokázat, že by měl nést označení "docu-ganda", nebo-li spojení dokumentárního filmu s prvky propagandy. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se zabývá tématy jako média, kultura, dokumentární film, docu-ganda a tím, jak si tyto fenomény pohrávají s koncepty pravdy, polopravdy a lži, a tak vytvářejí realitu případně to, co ji jen připomíná - realismus. V praktické části je samotný rozbor prvků, které jsou obvykle užívány k manipulaci s davem. Keywords: dokumentární film; masmédia; propaganda Available to registered users in the Library of TUL
Michael Moore versus George W. Bush: Vytváření iluze reality skrze žánr dokumentárního filmu - Fahrenheit 9/11. :

Diplomová práce s názvem "Michael Moore versus George W. Bush: Vytváření iluze reality skrze žánr dokumentárního filmu - Fahrenheit 9/11" se zabývá analýzou snímku Fahrenheit 9/11, jeho obsahem a ...

Lenka Volejníková; vedoucí práce Zénó Vernyik
Technická univerzita v Liberci, 2013

Universal Ethernet to SPI communication module for transmission of control messages and upgrade microcontroller software
Jan Korejtko; vedoucí práce Stefan Bischoff
2013 - English
Cílem diplomové práce je analyzovat a realizovat možnosti vytvoření Ethernetového rozhraní ovládaného přes SPI, pro přenos diagnostických a stavových dat. První část diplomové práce se zabývá studiem problematiky Ethernetových převodníků, sběrnice SPI a podmínek pro vytvoření takového hardwaru. Vytvoření softwarové části se detailně zabývá strukturou dat přenášených po Ethernetu, stručným popisem vytvořených funkcí, jejich použitím, a obslužným programem pro PC. Poslední část diplomové práce se zabývá realizací a implementací vytvořených komunikačních modulů, testováním jejich vlastností v laboratorních podmínkách i v provozu a ekonomickým a funkčním zhodnocením. Hlavní část diplomové práce, kterou je program pro komunikační modul je přiložena na CD a je detailně okomentována. Keywords: mikrokontroléry Available to registered users in the Library of TUL
Universal Ethernet to SPI communication module for transmission of control messages and upgrade microcontroller software

Cílem diplomové práce je analyzovat a realizovat možnosti vytvoření Ethernetového rozhraní ovládaného přes SPI, pro přenos diagnostických a stavových dat. První část diplomové práce se zabývá studiem ...

Jan Korejtko; vedoucí práce Stefan Bischoff
Technická univerzita v Liberci, 2013

Vliv středověké romance na dílo Davida Lodge Small World
Marcela Kotalová; vedoucí práce Filip Hanzelka
2012 - English
Práce se zabývá středověkou romancí jako hlavní inspirací Davida Lodge při tvorbě Small World. Proto je tedy nejprve zkoumána romance, její všeobecné znaky společně s historickým vývojem. Posléze je analyzováno specifické ovlivnění středověkou romancí, zejména Artušovskou legendou, příběhem o Percevalovi, Zuřivým Rolandem a řeckým mýtem o Perseovi a Andromedě, které se týká struktury, tónu románu, motivech a motivacích hrdinů, symbolů a jménech postav. Tímto se romance stává hlavním podtextem celého Lodgeova díla, a proto je cílem této práce upozornit na nejvýznamnější prvky romance objevující se ve Small World a dokázat, že autor podtext, vliv a složky romance neskrývá,a zároveň je užívá ke svým vlastním záměrům. Keywords: romance (literatura) Available to registered users in the Library of TUL
Vliv středověké romance na dílo Davida Lodge Small World

Práce se zabývá středověkou romancí jako hlavní inspirací Davida Lodge při tvorbě Small World. Proto je tedy nejprve zkoumána romance, její všeobecné znaky společně s historickým vývojem. Posléze je ...

Marcela Kotalová; vedoucí práce Filip Hanzelka
Technická univerzita v Liberci, 2012

Light oil phase textile sorbent into remediation wells
Dimpo Alfred Molefe; vedoucí práce Jaroslav Hanuš
2012 - English
There is a great need to keep environment safe from huge threat of contaminants that are spreading at high speed above and below the ground. The main reason evolves from the dramatically increase in the usage of chemicals in many sectors and machinery where oils and fuels are demanding. This paper is based on studying the efficiency of a designed textile sorbent from nonwoven material (made from polypropylene fibers) when it is applied in light oil phase into remediation wells. The following tests were carried: capillary action tests included plain strips, tubular sorbent in oil and weight test (oil only). The absorption and capillary action include test in measuring cylinder (oil on water) and this is last test which reflects nature situation. The trip tests categorized polypropylene materials made of different nonwoven technologies and different properties according to their efficiency in absorbing oil.Two different types of sorbents were compared, completely hydrophobic ECT and ECT U that possesses both hydrophobic and hydrophilic properties. Among each of these sorbents comparison was also done, heavy (high density) against light (low density) samples. The main experimental parameters are the following: time taken for sample to reach maximum capacity, height travelled by oil during capillary action and gram oil per gram textile ratio. It was also interesting to check whether the sorbent sink at the end of experiment. The experimental results showed that ECT and ECT U heavy samples have high oil absorption capacity compared to light samples due to their better retention time. ECT U sorbents have better affinity to oil than to water. In nature simulating tests (test in measuring cylinder) absorption rate is very higher because 200ml oil is absorbed within 5-7 minutes and 396.8 ml within one hour for cylinder with 50mm diameter and 250mm long. The sorbents will not sink if used in nature. Keywords: znečištění podzemních vod; netkané textilie; čištění vody Available to registered users in the Library of TUL
Light oil phase textile sorbent into remediation wells

There is a great need to keep environment safe from huge threat of contaminants that are spreading at high speed above and below the ground. The main reason evolves from the dramatically increase in ...

Dimpo Alfred Molefe; vedoucí práce Jaroslav Hanuš
Technická univerzita v Liberci, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases