Number of found documents: 85447
Published from to

Prevence kriminální recidivy a trestněprávní zásada třikrát a dost
Knapčoková, Jana; Marešová, Alena; Zoubková, Ivana
2023 - Czech
Criminal recidivism prevention and Three-strikes principle Abstract Significant number of crimes and prisoners are repeat offenders in Czech Republic. Therefore, prevention of recidivism is an important element of penal policy. Although the trend is to focus on more restorative justice and rehabilitation of the offender, there are still calls for more repressive sanctions for repeat offenders which embodies the catchy Three-strikes you're out laws. Three-strikes laws come from Anglo-Saxon criminal justice system and essentially on their basis the justice system can impose more repressive sanctions, usually life imprisonment. These laws are part of penal populism. The goal of this thesis is an analysis of recidivism prevention measures in Czech Republic, the effect of imprisonment on repeat offenders and the state of Czech prison system. Empirical part of the thesis deals with implementation of the Three-strikes you're out principle into Czech penal policy or rather more repressive sanctions for Czech repeat offenders. The analysis is based on key areas. Despite Czech criminal law referencing restorative justice the practise of this concept still faces some serious issues. The full potential of restorative justice in Czech criminal law is being complicated by insufficient technical backing (electronic... Prevence kriminální recidivy a trestněprávní zásada třikrát a dost Abstrakt Česká republika se potýká s vysokým podílem recidivistů na páchání kriminality a ve vězeňské populaci. Prevence recidivy je tudíž důležitou součástí trestní politiky. Přestože trend v trestání směřuje k restorativnímu přístupu a rehabilitaci pachatelů, stále se ozývají hlasy po represivnějším postihu recidivy závažné protiprávní činnosti v podobě zavedení trestněprávní zásady třikrát a dost. Třikrát a dost je zásada anglosaské kriminologie, která ukládá přísné tresty, často ve formě doživotních trestů odnětí svobody a bývá označována za produkt tzv. sankčního populismu. Cílem práce je kritický rozbor preventivních opatření proti recidivě na území České republiky, efektivity trestu odnětí svobody a stavu českého vězeňství. Empirickou částí je analýza implementace zásady třikrát a dost, respektive přísnějšího trestání recidivistů, v českém prostředí na základě vybraných oblastí. Byť se české trestní právo hlásí k prvkům restorativní justice, realizace tohoto konceptu se potýká stále s palčivými problémy. Plný potenciál alternativních trestů je ztížen technickými obtížemi (elektronický monitoring) a leckdy zákonnou úpravou. Sektor postpenitenciární péče není taktéž systémově upraven, přičemž hraje důležitou roli v prevenci recidivy.... Keywords: kriminální recidiva; prevence; třikrát a dost; recidivism; prevention Three-strikes principle Available in a digital repository NRGL
Prevence kriminální recidivy a trestněprávní zásada třikrát a dost

Criminal recidivism prevention and Three-strikes principle Abstract Significant number of crimes and prisoners are repeat offenders in Czech Republic. Therefore, prevention of recidivism is an ...

Knapčoková, Jana; Marešová, Alena; Zoubková, Ivana
Univerzita Karlova, 2023

Právo na odpor a článek 23 Listiny základních práv a svobod
Mensdorffová, Jana; Kindlová, Miluše; Uhl, Pavel
2023 - Czech
The Right to Resistance and Article 23 of the Charter of Fundamental Rights and Freedoms Abstract The aim of this diploma thesis is a thorough analysis of Article 23 of the Charter of Fundamental Rights and Freedoms (hereinafter referred to as the "Charter"), its issues, analysis of current sub-constitutional legislation and international comparison. Following on from the research project, the diploma thesis aims to find out to what extent the wording of Article 23 of the Charter corresponds to our historical experience, or whether Article 23 of the Charter is aimed at other situations (i.e. whether the wording of Article 23 of the Charter reflects our history in connection with by defining the right to protest in the Charter). The main methods chosen for writing the thesis were analysis, international comparison of foreign constitutions, and statistics. When writing the thesis, I drew on professional literature, professional articles, legal regulations, relevant jurisprudence and, last but not least, Internet sources that were the basis for the statistics of participants in the resistance against communism. The diploma thesis is divided into four main parts. The first part of the thesis is devoted to a historical excursion. For better understanding and context, various approaches to the right to resistance... Právo na odpor a článek 23 Listiny základních práv a svobod Abstrakt Výzkumným záměrem této diplomové práce je důkladná analýza čl. 23 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), jeho problematika, rozbor současné podústavní právní úpravy a mezinárodní srovnání. Diplomová práce má v návaznosti na výzkumný záměr za cíl zjistit, do jaké míry znění čl. 23 Listiny odpovídá naší historické zkušenosti, popřípadě zda čl. 23 Listiny míří na jiné situace (tj. zda znění čl. 23 Listiny reflektuje naší historii v souvislosti s vymezením práva na odpor v Listině). Hlavní metody zvolené pro psaní diplomové práce byly analýza, mezinárodní srovnání zahraničních ústav a statistika. Při psaní práce jsem čerpala z odborné literatury, odborných článků, právních předpisů, relevantní judikatury a v neposlední řadě z internetových zdrojů, které byly podkladem pro statistiku účastníků odboje a odporu proti komunismu. Diplomová práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. První část diplomové práce je věnována historickému exkurzu. Pro lepší pochopení a kontext jsou zde uvedeny různé přístupy k právu na odpor, a to od myslitelů Starověké Číny, Řecka a Říma až po přístupy k právu na odpor v 19. a 20. století. Tato část obsahuje mimo jiné i myšlenky Bartolomého de las Casase, Martina Luthera a dalších reformátorů. Dále je v... Keywords: právo na odpor; článek 23 Listiny základních práv a svobod; účastníciodboje a odporu proti komunismu; right to resistance; Article 23 of the Charter of Fundamental Rights andFreedoms; participants in resistance against communism Available in a digital repository NRGL
Právo na odpor a článek 23 Listiny základních práv a svobod

The Right to Resistance and Article 23 of the Charter of Fundamental Rights and Freedoms Abstract The aim of this diploma thesis is a thorough analysis of Article 23 of the Charter of Fundamental ...

Mensdorffová, Jana; Kindlová, Miluše; Uhl, Pavel
Univerzita Karlova, 2023

Zdravotní pojištění cizinců v České republice
Žabka, Jan; Koldinská, Kristina; Tomšej, Jakub
2023 - Czech
Health insurance of foreigners in the Czech Republic Abstract The main topic of this master thesis is the issue of health insurance of foreigners in the Czech Republic. Its goal is not only an analysis of the current legal regulation of this insurance, but also proposals for its possible development in the future. The thesis is focused on foreigners primarily for the reason that, while Czech citizens' access to health insurance is relatively unproblematic, in the case of foreigners there are many complications and obstacles. In the first chapter, the author first deals with foreigners who participate in the public health insurance system. In this part, he mainly draws attention to the inappropriate legal regulation, which concerns the access of persons to public health insurance, as well as to the imperfect formulation of the conditions of application of one of the coordination regulations. In the second chapter, on the other hand, the author focuses on foreigners who do not participate in public health insurance and must therefore conclude commercial health insurance for foreigners. The chapter on commercial health insurance for foreigners is divided into two subsections. The first deals with basic health insurance for foreigners and the second with comprehensive health insurance for foreigners. The... Zdravotní pojištění cizinců v České republice Abstrakt Ústředním tématem této diplomové práce je problematika zdravotního pojištění cizinců v České republice. Jejím cílem není pouze analýza stávající právní regulace tohoto pojištění, ale taktéž návrhy jeho možného vývoje v budoucnu. Práce je zaměřena na cizince především z toho důvodu, že zatímco přístup českých občanů ke zdravotnímu pojištění je poměrně bezproblémový, tak v případě cizinců skýtá mnoho komplikací a překážek. V úvodní kapitole se autor nejprve zabývá cizinci, kteří jsou účastni systému veřejného zdravotního pojištění. V této části především upozorňuje na nevhodnou právní úpravu, jež se týká se přístupu osob k veřejnému zdravotnímu pojištění, a taktéž na nedokonalou formulaci podmínek aplikace jednoho z koordinačních zařízení. Ve druhé kapitole se naopak zaměřuje na cizince, jež nejsou účastni veřejného zdravotního pojištění a musí tedy uzavírat komerční zdravotní pojištění cizinců. Kapitola týkající se komerčního zdravotního pojištění cizinců je rozdělena na dvě podkapitoly. První se věnuje základnímu zdravotnímu pojištění cizinců a ta druhá komplexnímu zdravotnímu pojištění cizinců. Největší důraz je kladen právě na komplexní zdravotní pojištění cizinců, protože na základě autorovy rešerše se toto pojištění jeví jako vůbec... Keywords: zdravotní pojištění; cizinci; zdravotní péče; health insurance; foreigners; healthcare Available in a digital repository NRGL
Zdravotní pojištění cizinců v České republice

Health insurance of foreigners in the Czech Republic Abstract The main topic of this master thesis is the issue of health insurance of foreigners in the Czech Republic. Its goal is not only an ...

Žabka, Jan; Koldinská, Kristina; Tomšej, Jakub
Univerzita Karlova, 2023

Profesní etika advokátů v České republice se zaměřením na propagaci advokáta
Bína, Felix; Friedel, Tomáš; Chmel, Jan
2023 - Czech
Professional Ethics of Attorneys in the Czech Republic with a Focus on the Promotion of Attorneys In this Master's degree thesis, the author deals with the professional ethics of attorneys with a focus on possibilities of their personal promotion. This area of legal practice is somewhat neglected, despite the fact that attorneys, like other entrepreneurs, depend on sufficient number of clients in order to sustain their business activities. However, in the context of acquiring clients or offering their services, attorneys are forced to observe specific professional and ethical rules that to a certain extent limit their options compared to an ordinary entrepreneurs. This thesis is divided into three major parts. In the first one, the author briefly discuss ethics in general and his aim is to introduce to a reader this filosophical concept together with selected directions of normative ethics offering solutions of what is right. The author concurrently reflects on the fact whether ethical rules exist universally across societies and cultures or not, using selected knowledge from psychology. The second part focuses on interpretation of professional ethics both in general and in specific areas of professional ethics of attorneys. This section also contains in brief the basic information about legal... Profesní etika advokátů v České republice se zaměřením na propagaci advokátů V této diplomové práci se autor věnuje profesní etice advokátů se zaměřením na možnosti jejich propagace. Tato oblast výkonu advokacie je totiž poněkud opomíjená i přes to, že advokáti, podobně jako jiní podnikatelé, jsou v rámci udržitelnosti své činnosti odkázáni na dostatečný počet klientů. V rámci jejich náboru, respektive nabízení svých služeb jsou však advokáti nuceni dodržovat specifická profesně-etická pravidla, která jejich možnosti oproti běžným podnikatelům poněkud omezují. Diplomová práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první části se autor ve stručnosti věnuje etice obecně, s cílem představit čtenáři blíže tento filosofický pojem spolu s vybranými směry normativní etiky, které nabízejí východiska na otázku, co je správné. Zároveň se autor zamýšlí nad skutečností, zda jsou etická pravidla univerzální napříč společností a kulturami či nikoliv, a to s pomocí vybraných poznatků z psychologie. Druhá část je zaměřená na výklad profesní etiky, a to jak té obecné, tak i specifické oblasti profesní etiky advokátů. Ve stručnosti pak tato část obsahuje i základní informace o právní regulaci jejich činnosti v České republice. Na závěr této části se autor věnuje otázce, zda pravidla profesní etiky zavazují advokáty i... Keywords: Etika; advokát; marketing; propagace; reklama; Ethics; attorney; marketing; promotion; advertising Available in a digital repository NRGL
Profesní etika advokátů v České republice se zaměřením na propagaci advokáta

Professional Ethics of Attorneys in the Czech Republic with a Focus on the Promotion of Attorneys In this Master's degree thesis, the author deals with the professional ethics of attorneys with a ...

Bína, Felix; Friedel, Tomáš; Chmel, Jan
Univerzita Karlova, 2023

Právní úprava klimatického inženýrství
Vindušková, Markéta; Žákovská, Karolina; Fabšíková, Tereza
2023 - Czech
Legal regulation of climate engineering Abstract Although climate engineering offers a tempting solution on how to easily avert the threats of climate change, it is a risky and ethically questionable solution, and it brings a whole series of challenges and questions for the legal system. Few sources of foreign scientific literature are dedicated to this topic. Also, some of the Czech diploma theses are devoted to the field. None of them deals with legal aspects of it. Currently, there are several non-binding international documents that directly address climate engineering, and some legally binding instruments are relevant. So far, however, no legally binding instruments that would explicitly regulate this discipline were established. However, some guidance is provided by existing international environmental law treaties and general principles of international environmental law. On the basis of the available literature and legislation in force, the aim of the work was to answer some questions that arise in connection with climate engineering, i.e. whether an environmental impact assessment mechanism can be used for the approval process, how liability should be assessed in the event of cross-border damages caused by a climate engineering project, on what ground would states resolve potential disputes arising... Právní úprava klimatického inženýrství Abstrakt Přestože klimatické inženýrství nabízí lákavé řešení, jak snadno a rychle odvrátit hrozby změny klimatu, jedná se o řešení rizikové a eticky sporné. Pro právní systém přináší celou řadu výzev a otazníků. Tématu se věnuje několik zahraničních zdrojů. V českém prostředí se oboru věnuje jen několik diplomových prací, z nichž žádná není věnována právním aspektům. V současné době existuje řada nezávazných mezinárodních dokumentů, které se klimatickém inženýrstvím přímo zabývají a relevantní jsou některé právně závazné instrumenty. Zatím však neexistuje žádný právně závazný instrument, který by tuto disciplínu výslovně upravoval. Potenciálně využitelná jsou některá ustanovení existujících úmluv a obecné principy mezinárodního práva životního prostředí. Cílem práce bylo zodpovědět na základě dostupné literatury a existující právní úpravy některé otázky, které v souvislosti s charakterem klimatického inženýrství nutně vyvstávají, tj: zda je v rámci schvalovacího procesu využitelný mechanismus posuzování vlivů na životní prostředí, jak by měla být posuzována odpovědnost v případě vzniku přeshraniční újmy způsobené v důsledku klimatoinženýrského projektu, jak by státy řešily případné spory plynoucí z klimatického inženýrství, a zda platná právní úprava dostatečným... Keywords: klimatické inženýrství; geoinženýrství; klimatická změna; climate engineering; geoengineering; climate change Available in a digital repository NRGL
Právní úprava klimatického inženýrství

Legal regulation of climate engineering Abstract Although climate engineering offers a tempting solution on how to easily avert the threats of climate change, it is a risky and ethically questionable ...

Vindušková, Markéta; Žákovská, Karolina; Fabšíková, Tereza
Univerzita Karlova, 2023

Přístup k povolání z hlediska genderové rovnosti
Čejchanová, Michaela; Koldinská, Kristina; Matějka Řehořová, Lucie
2023 - Czech
Access to employment from a gender equality perspective Abstract This thesis examines access to employment from a gender equality perspective. However, the content of the thesis has been narrowed down and focuses on access to employment in terms of unequal pay for women and men. The topic of the thesis has been chosen in view of its topicality in the context of the proposed Proposal for a Directive to enhance transparency in remuneration, which will have a significant impact on the Czech Republic. The main objective of the thesis is to present the issue of wage and salary inequality, to evaluate the current state of the legislative regulation of equal pay for men and women and to provide possible de lege ferenda solutions. The thesis is divided into an introduction, two main chapters and a conclusion. The first chapter defines the basic theoretical concepts related to gender pay inequality and also introduces the reader to the Czech legal regulation of equality and non-discrimination as the basic building blocks of gender pay inequality. The second chapter is considered by the author to be crucial as it introduces one of the most important indicators of inequality in the labor market, identifies its key aspects and demonstrates the underlying causes of its emergence, as well as its impact on the individual... Přístup k zaměstnání z hlediska genderové rovnosti Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá přístupem k zaměstnání z hlediska genderové rovnosti. Obsah diplomové práce byl však zúžen a věnuje se přístupu k zaměstnání z hlediska nerovného odměňováním žen a mužů. Téma diplomové práce bylo vybráno s ohledem na jeho aktuálnost v souvislosti s předloženým Návrhem směrnice pro posílení transparentnosti odměňování, jenž bude významným způsobem ovlivňovat i Českou republiku. Hlavním cílem diplomové práce je přiblížení problematiky mzdové a platové nerovnosti, zhodnocení stávajícího stav legislativní úpravy rovného odměňování mužů a žen a poskytnutí možné řešení de lege ferenda. Diplomová práce je členěna na úvod, dvě hlavní kapitoly a závěr. První kapitola vymezuje základní teoretické pojmy, které s nerovným odměňováním mužů a žen souvisí a také seznamuje čtenáře s českou právní úpravou rovnosti a zákazu diskriminace, jako základních stavebních kamenů genderové nerovnosti v odměňování. Druhá kapitola je autorkou považována za klíčovou, když představuje jeden z nejvýznamnějších ukazatelů nerovnosti na trhu práce, stanovuje jeho klíčové aspekty a demonstruje základní příčiny jeho vzniku, ale také jeho dopady na individuální i celospolečenské úrovni. Dále autorka vymezuje unijní legislativní akty v oblasti rovného... Keywords: rovné odměňování žen a mužů; transparentnost odměňování; stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty; equal pay for women and men; pay transparency; equal pay for equal work or work of equal value Available in a digital repository NRGL
Přístup k povolání z hlediska genderové rovnosti

Access to employment from a gender equality perspective Abstract This thesis examines access to employment from a gender equality perspective. However, the content of the thesis has been narrowed down ...

Čejchanová, Michaela; Koldinská, Kristina; Matějka Řehořová, Lucie
Univerzita Karlova, 2023

Vývoj klimatických žalob v evropském kontextu
Kavalírová, Julie; Fabšíková, Tereza; Žákovská, Karolina
2023 - Czech
Evolution of climate litigation in European context, abstract This diploma thesis deals with the evolution of climate litigation in the European context. The aim of this paper is to describe and map the institute of climate litigation as a whole, to describe its types based on different standpoints and aspects and to describe the historical development of climate litigation in the world and in Europe. This paper further describes five leading cases of European climate litigation in detail. The cases of Urgenda Foundation v. The Netherlands, Neubauer v. Germany, Notre Affaire à Tous v. France, VZZ Klimaatzaak v. the Kingdom of Belgium, and the case of Milieudefensie v. Royal Dutch Shell PLC were thoughtfully chosen based on their connection and the impact they had on climate action in their respective countries. To finish, this thesis aims to find answers to several legal questions concerning climate litigation by comparing those described climate cases. The main methods used in this diploma thesis were the research of legal literature, case law of foreign courts and legal regulations. The conclusions of this paper were gained by analysis of information and subsequent use of different methods of interpretation. This diploma thesis is divided into an introduction and a conclusion and three main chapters, some... Vývoj klimatických žalob v evropském kontextu, abstrakt Tato diplomová práce se věnuje klimatickým žalobám v evropském kontextu. Cílem práce je popsání a zmapování institutu klimatické litigace jako celku, jeho dělení dle dílčích hledisek a historický vývoj klimatických žalob ve světě a v Evropě. Práce dále detailně popisuje pět vůdčích případů klimatické litigace v Evropě. Případy Urgenda Foundation proti Nizozemí, Neubauer proti Německu, Notre Affaire à Tous proti Francii, VZZ Klimaatzaak proti Belgickému království, a případ Milieudefensie proti Royal Dutch Shell PLC byly zvoleny na základě jejich vzájemné provázanosti a dopadu, který v jednotlivých zemích představovaly v rámci boje proti změnám klimatu. V závěru se práce snaží komparací zkoumaných případů nalézt odpovědi na právní otázky spojené s klimatickou litigací. Mezi hlavní metody užité při zpracování této diplomové práce patří rešerše odborné právní literatury, judikatury zahraničních soudů a právních předpisů. Získané poznatky byly analyzovány a za použití interpretačních metod byly zobecněny do závěrů této práce. Tato diplomová práce se kromě úvodu a závěru dělí do tří hlavních kapitol, většina se dále dělí na podkapitoly a obsahuje jednotlivé body. První kapitola pojednává o vzniku, původu a vývoji klimatických žalob. Druhá kapitola se zabývá... Keywords: Klimatické žaloby; Změna klimatu; Klimatická litigace; Climate litigation; Climate change; Climate lawsuit Available in a digital repository NRGL
Vývoj klimatických žalob v evropském kontextu

Evolution of climate litigation in European context, abstract This diploma thesis deals with the evolution of climate litigation in the European context. The aim of this paper is to describe and map ...

Kavalírová, Julie; Fabšíková, Tereza; Žákovská, Karolina
Univerzita Karlova, 2023

Právní úprava nakládání se stavebním odpadem v kontextu cirkulární ekonomiky
Prucek, Jan; Sobotka, Michal; Fabšíková, Tereza
2023 - Czech
The thesis deals with the legal regulation of construction and demolition waste as a specific group of waste, especially with regard to its placement in the context of the concept of circular economy. In addition to the current state of this topic, the historical development of the legislation is presented, as well as the individual methods of construction waste management and related institutes and entities governed by this legislation are defined. The thesis has an introduction, four chapters, each of which presents the individual topics in detail, and a conclusion. The first chapter introduces the concept of circular economy, its development and legal anchorage, as well as its basic principles. The chapter also defines the concept of waste management, going beyond this to present its hierarchy and basic objectives. The second chapter analyses the development of waste legislation with a focus on construction and demolition waste and in addition presents the strategic documents of waste management, which are the Waste Management Plans. The third chapter is devoted to the object and entities of the legislation, i.e. construction and demolition waste, and waste in general, and the persons involved in waste management. For construction and demolition waste, the emphasis is on its definition and... Diplomová práce se zabývá právní úpravou nakládání se stavebními a demoličními odpady, jakožto specifickou skupinou odpadů, a to zejména s ohledem na její zasazení do kontextu konceptu cirkulární ekonomiky. V práci je krom aktuálního stavu uveden i historický vývoj právní úpravy, dochází k vymezení jednotlivých způsobů nakládání se stavebními odpady, souvisejících institutů a subjektů, které se touto právní úpravou řídí. Práce je rozdělena do úvodu, čtyř kapitol, z nichž každá podrobně představuje jednotlivá témata, a závěru. První kapitola se věnuje představení konceptu cirkulární ekonomiky, jejímu vývoji a právnímu zakotvení a také jejím základním principům. Stejně tak v této kapitole dochází k vymezení pojmu odpadového hospodářství, kde nad rámec uvedeného dochází k představení jeho hierarchie a základních cílů. Druhá kapitola rozebírá vývoj právní úpravy odpadové legislativy se zaměřením na stavební a demoliční odpady a představuje krom relevantních právních předpisů na území České republiky také strategické dokumenty odpadového hospodářství, kterými jsou Plány odpadového hospodářství. Třetí kapitola je věnována objektu a subjektům právní úpravy, tedy stavebnímu a demoličnímu odpadu, potažmo odpadu obecně, a osobám, které se účastní odpadového hospodářství. U stavebního a demoličního odpadu je... Keywords: Stavební odpad; demoliční odpad; cirkulární ekonomika; odpadové hospodářství; Construction waste; Demolition waste; circular economy; waste management system Available in a digital repository NRGL
Právní úprava nakládání se stavebním odpadem v kontextu cirkulární ekonomiky

The thesis deals with the legal regulation of construction and demolition waste as a specific group of waste, especially with regard to its placement in the context of the concept of circular economy. ...

Prucek, Jan; Sobotka, Michal; Fabšíková, Tereza
Univerzita Karlova, 2023

Mitigace klimatické změny v oblasti energetiky z pohledu práva Evropské unie
Jelínková, Anna; Fabšíková, Tereza; Sobotka, Michal
2023 - Czech
Mitigation of Climate Change in the Energy Sector from the European Union Law Perspective Abstract Climate change is a global problem that can only be prevented through a systematic change in a number of areas of human activity. The key element in climate change mitigation is the measures taken in the energy sector, as the energy sector produces the largest amount of greenhouse gas emissions compared to other economic sectors. Therefore, the EU pays considerable attention to mitigation measures in the energy sector in its climate policy. The 2030 Climate & Energy Framework not only outlines the objective of reducing greenhouse gas emissions, but also prescribes binding targets on increasing the share of renewable energy in the final energy consumption in the EU and on improving energy efficiency. The aim of this master's thesis is to explain the complex climate change mitigation system in the energy sector as regulated by the EU law. The EU climate law stems from international legislation, therefore, this thesis first focuses on the basic instruments of the climate law that were adopted at the international level, and following that, it analyses the European legislation in detail. In this context, the current climate targets resulting from both international regulation and European legislation are... Mitigace klimatické změny v oblasti energetiky z pohledu práva Evropské unie Abstrakt Klimatická změna je celosvětovým problémem, kterému lze předcházet pouze systematickou změnou v řadě oblastí lidské činnosti. Stěžejním prvkem mitigace změny klimatu jsou pak opatření v energetickém sektoru, neboť právě energetika produkuje největší množství emisí skleníkových plynů ze všech hospodářských sektorů. EU proto v rámci své klimatické politiky věnuje mitigačním opatřením v energetice značnou pozornost. Současná rámcová politika EU v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 tedy obsahuje nejen cíl v podobě snižování emisí skleníkových plynů, ale stanoví také závazné cíle v oblasti zvyšování podílu energie z obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie v EU a v oblasti zlepšování energetické účinnosti. Cílem této diplomové práce je vysvětlit komplexní systém mitigace klimatické změny v energetice upravený právem EU. Klimatické právo EU navazuje na mezinárodní právní úpravu, proto jsou v této práci nejprve představeny základní instrumenty klimatického práva přijaté na mezinárodní úrovni a teprve poté je podrobně rozebrána evropská právní úprava. V této souvislosti jsou popsány současné klimatické cíle vyplývající jak z mezinárodní úpravy, tak z evropské právní úpravy. V rámci práva EU je pak blíže vysvětleno... Keywords: mitigace klimatické změny; energetická účinnost; energie z obnovitelných zdrojů; správa energetické unie; Rámcová politika EU v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030; mitigation of climate change; energy efficiency; renewable energy; Governance of the Energy Union; 2030 Climate and Energy Framework EU Available in a digital repository NRGL
Mitigace klimatické změny v oblasti energetiky z pohledu práva Evropské unie

Mitigation of Climate Change in the Energy Sector from the European Union Law Perspective Abstract Climate change is a global problem that can only be prevented through a systematic change in a number ...

Jelínková, Anna; Fabšíková, Tereza; Sobotka, Michal
Univerzita Karlova, 2023

Svoboda projevu v ČR
Havlíček, Radek; Kudrna, Jan; Reschová, Jana
2023 - Czech
The aim of thesis Freedom of Expression in Czech republic is to provide an up-to-date approach to one of the most important human rights. The thesis focuses more on the application side, so we do not find the historical genesis of the right or its sources of thought. On the contrary, we will find theoretical backgrounds reflected in the normative development, as well as in the application practice of courts and administrative authorities. Application means, in particular, the judicial balancing of the right to freedom of expression, most often with personality rights, as well as the implementation of various represive measures across the legal order. In certain sub-topics, it should introduce the upcoming legislation and draw attention to some problems that the legislators are dragging their feet in solving. The thesis is structured in ten chapters. The first five chapters discuss the general background of freedom of expression and put it in the context of domestic and European case law. The first chapter defines speech, summarises its sub-aspects and points out the difference between conduct and speech. The second chapter defines what is meant by freedom. The third chapter provides a summary of the most important international treaties that guarantee freedom of expression and describes their... Diplomová práce ČR má za cíl přinést aktuální řístup k jednomu nejdůležitějších lidských práv. Práce se zaměřuje spíše na aplikační stránku, proto v ní nenajdeme historickou genezi práva nebo třeba jeho myšlenkové zdroje. Najdeme v ní naopak teoretická východiska promítnutá do normotvorby, ale i aplikační praxe soudů a správních orgánů. Aplikací se rozumí zejména soudní vyvažování práva na svobodu projevu nejčastěji osobnostními právy jakož i různých omezujících opatření napříč právním řádem určitých dílčích tématech by měla představit připravovanou legislativu a upozornit na některé problémy, s jejichž řešením legislativci otálí. Práce je strukturována do deseti kapitol. Prvních pět kapitol rozebírá obecná východiska svobody projevu a dává je do kontextu soudní praxe tuzemské i evropské. První kapitola vymezuje projev, shrnuje jeho dílčí aspekty a poukazuje na rozdíl mezi jednáním a projevem. Druhá kapitola definuje, co se rozumí svobodou. Třetí kapitola přináší shrnutí nejvýznamnějších mezinárodních smluv, které garantují svobodu projevu a popisuje jejich vliv na aplikační praxi. Čtvrtá kapitola se zabývá limity svobody limitační klauzule čl. 17 Listiny základních práv a svobod, přičemž je srovnává s limitační klauzulí obsaženou v Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Pátá kapitola osvětluje... Keywords: Svoboda projevu; limity svobody projevu; omezující opatření; Freedom of expression; limitation to freedom of expression; restrictive measures Available in a digital repository NRGL
Svoboda projevu v ČR

The aim of thesis Freedom of Expression in Czech republic is to provide an up-to-date approach to one of the most important human rights. The thesis focuses more on the application side, so we do not ...

Havlíček, Radek; Kudrna, Jan; Reschová, Jana
Univerzita Karlova, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases