Number of found documents: 6954
Published from to

Nejbohatší obce v České republice
Remač, Tomáš; Jirava, Pavel; Ibl, Martin
2017 - Czech
V ČR je přes 6 tisíc obcí, jejichž finanční zdraví a bohatství se velmi liší. V této práci bude definováno, podle čeho lze měřit bohatství obce, regionu a dále budou analyzována data o všech obcích ČR se zaměřením na finance. Využity budou vhodné dataminingové metody. Práce by měla odpovědět i na to, zda mají bohaté obce nějaké společné znaky a proč. Keywords: obec; bohatství; finanční zdraví; datamining; municipality; wealth; financial health; datamining Available in digital repository of UPCE.
Nejbohatší obce v České republice

V ČR je přes 6 tisíc obcí, jejichž finanční zdraví a bohatství se velmi liší. V této práci bude definováno, podle čeho lze měřit bohatství obce, regionu a dále budou analyzována data o všech obcích ČR ...

Remač, Tomáš; Jirava, Pavel; Ibl, Martin
Univerzita Pardubice, 2017

Vliv podmínek srážení na syntézu hydroxyapatitu a jeho korozně inhibiční vlastnosti
Šimková, Lenka; Dohnalová, Žaneta; Klejchová, Lucie
2017 - Czech
Hlavním cílem této diplomové práce je zjištění vlivu podmínek srážení a dopování ionty Mg, Zn a Al na syntézu hydroxyapatitu, jeho vlastnosti a antikorozní efektivitu. Diplomová práce je zaměřena na vliv podmínek srážení (poměr Ca/P; pH; rychlost srážení dihydrogenfosforečnanu amonného) na syntézu hydroxyapatitu a též na vliv dopování ionty hořčíku, zinku a hliníku do struktury hydroxyapatitu a následně vyhodnocení jejich adaptace ve struktuře. Pro možnou aplikaci připravených vzorků jsou provedeny průběžné a zrychlené korozní testy. Keywords: koroze; fosforečnanové pigmenty; hydroxyapatit; podmínky srážení.; corrosion; phosphate pigments; hydroxyapatite; precipitation conditions. Available in digital repository of UPCE.
Vliv podmínek srážení na syntézu hydroxyapatitu a jeho korozně inhibiční vlastnosti

Hlavním cílem této diplomové práce je zjištění vlivu podmínek srážení a dopování ionty Mg, Zn a Al na syntézu hydroxyapatitu, jeho vlastnosti a antikorozní efektivitu. Diplomová práce je zaměřena na ...

Šimková, Lenka; Dohnalová, Žaneta; Klejchová, Lucie
Univerzita Pardubice, 2017

Marketingová komunikace s cílovou skupinou zvolené organizace
Šedová, Veronika; Kantorová, Kateřina; Kožená, Marcela
2017 - Czech
Tato práce se zabývá marketingovou komunikací České spořitelny a. s. směrem k zákazníkovi. Cílem této práce je popis zvolené problematiky marketingové komunikace, zhodnocení využívaných nástrojů komunikace České spořitelny a. s. a porovnání s konkurencí. V závěru jsou uvedena doporučení, týkající se komunikace se zákazníkem. Keywords: marketing; marketingový mix; marketingová komunikace; Česká spořitelna; marketing; marketing mix; marketing communication; Česká spořitelna Available in digital repository of UPCE.
Marketingová komunikace s cílovou skupinou zvolené organizace

Tato práce se zabývá marketingovou komunikací České spořitelny a. s. směrem k zákazníkovi. Cílem této práce je popis zvolené problematiky marketingové komunikace, zhodnocení využívaných nástrojů ...

Šedová, Veronika; Kantorová, Kateřina; Kožená, Marcela
Univerzita Pardubice, 2017

Aktuální problémy trhu práce
Fiebichová, Eva; Volejníková, Jolana; Brodský, Zdeněk
2017 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá analýzou problematiky trhu práce v konkrétním regionu. Teoretická část definuje subjekty trhu práce a nezaměstnanost. Praktická část je zaměřena na analýzu trhu práce v konkrétním regionu, dále se zabývá personálními činnostmi konkrétního podniku v regionu a spoluprací tohoto podniku s Úřadem práce ČR. Na závěr je provedeno zhodnocení účinnosti spolupráce. Keywords: trh práce; nabídka práce; poptávka po práci; úřady práce; spolupráce; labor market; labor supply; labor demand; labor offices; cooperation Available in digital repository of UPCE.
Aktuální problémy trhu práce

Tato diplomová práce se zabývá analýzou problematiky trhu práce v konkrétním regionu. Teoretická část definuje subjekty trhu práce a nezaměstnanost. Praktická část je zaměřena na analýzu trhu práce v ...

Fiebichová, Eva; Volejníková, Jolana; Brodský, Zdeněk
Univerzita Pardubice, 2017

Bezpečnost jízdy motorových vozidel v silničních tunelech
Mlatečková, Kateřina; Brožová, Pavlína; Zeman, Libor
2017 - Czech
Tato práce řeší problematiku bezpečnosti jízdy vozidel v silničních tunelech. Analyzuje možné události, které mohou při jízdě v silničním tunelu nastat, za různých podmínek. Navrhuje postupy a řešení ke snížení negativních vlivů při vzniklých situacích. Součástí práce je návrh evakuačního modelu v podmínkách České republiky a popis jeho jednotlivých kroků. Evakuační model je aplikován na tunel Radejčín na novém úseku dálnice D8. Návrhy na zlepšení bezpečnosti jsou vztaženy na tento tunel a nelze je považovat za všeobecný návod ke zvýšení bezpečnosti jízdy v silničních tunelech všeobecně. Keywords: bezpečnost; riziková analýza; tunely; tunel Radejčín; tunelová trouba; safety; risk analysis; tunnels; tunnel Radejčín; tunnel oven Available in digital repository of UPCE.
Bezpečnost jízdy motorových vozidel v silničních tunelech

Tato práce řeší problematiku bezpečnosti jízdy vozidel v silničních tunelech. Analyzuje možné události, které mohou při jízdě v silničním tunelu nastat, za různých podmínek. Navrhuje postupy a řešení ...

Mlatečková, Kateřina; Brožová, Pavlína; Zeman, Libor
Univerzita Pardubice, 2017

Kunderovská stopa v české próze od osmdesátých let do současnosti
Exnerová, Tereza; Poslední, Petr; Říha, Ivo
2017 - Czech
Tato práce pojednává o kunderovské stopě v české próze. Kunderovskou stopou je myšlena inspirace díly Milana Kundery u českých spisovatelů. Metodologickou a teoretickou oporou pro tuto práci jsou teorie intertextuality a teorie komparatistiky. Práce nejprve charakterizuje dílo Milana Kundery, stanovuje typické znaky pro jeho tvorbu a pak tyto znaky vyhledává ve vybraných dílech čtyř autorů Jiřího Kratochvila, Marka Přibila. Davida Zábranského a Martina Juna. Texty těchto autorů práce podrobně analyzuje. V poslední kapitole jsou stručně zmíněni další autoři, v jejichž dílech bychom mohli nalézt kunderovskou stopu, a je tak naznačen další směr možného budoucího bádání. Keywords: Milan Kundera; kunderovské stopy; intertextualita; české prózy; Jiří Kratochvil; Marek Přibil; David Zábranský; Martin Jun; Kundera's foot mark; intertextuality; czech prose Available in digital repository of UPCE.
Kunderovská stopa v české próze od osmdesátých let do současnosti

Tato práce pojednává o kunderovské stopě v české próze. Kunderovskou stopou je myšlena inspirace díly Milana Kundery u českých spisovatelů. Metodologickou a teoretickou oporou pro tuto práci jsou ...

Exnerová, Tereza; Poslední, Petr; Říha, Ivo
Univerzita Pardubice, 2017

Lee-Carterův model mortality
Šimková, Jana; Gogola, Ján; Slavíček, Ondřej
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá Lee-Carterovým modelem úmrtnosti. První část se zabývá rozdělením a stručnou charakteristikou modelů používaných k modelování úmrtnosti. Dále podrobným popisem Lee-Carterova modelu včetně charakteristiky metody využívané v rámci modelu Lee-Carter k predikci budoucích hodnot. Poslední část je věnována analýze vývoje úmrtnosti na datech pro Českou republiku, zvlášť pro muže a ženy, pomocí tohoto modelu a jejich vzájemné porovnání, včetně predikce budoucích hodnot. Keywords: Lee-Carter model; úmrtnost; predikce; ARIMA model; modelování úmrtnosti; Lee Carter model; mortality; prediction; ARIMA model; mortality modeling Available in digital repository of UPCE.
Lee-Carterův model mortality

Diplomová práce se zabývá Lee-Carterovým modelem úmrtnosti. První část se zabývá rozdělením a stručnou charakteristikou modelů používaných k modelování úmrtnosti. Dále podrobným popisem Lee-Carterova ...

Šimková, Jana; Gogola, Ján; Slavíček, Ondřej
Univerzita Pardubice, 2017

Islám z pohledu vybraných českých orientalistů v 1.polovině 20.století
Krátká, Jana; Černá, Zuzana; Machálek, Vít
2017 - Czech
Tato diplomová práce se věnuje islámu v první polovině dvacátého století. Konkrétně skrze pohledy vybraných českých orientalistů Jaromíra Břetislava Košuta, Rudolfa Dvořáka a Aloise Musila. Teoretická část je zaměřena na problematiku orientalismu obecně. Zabývá se historií koncepce orientalismu a představami o Orientu v Západním světě. Jako stěžejní dílo pro tuto práci slouží Orientalismus Edwarda Saida. V potaz budou brány také kritické reakce na jeho dílo a práce, které na něho navazují. Mezi další autory, kteří orientalismus pojímali z jiného úhlu než Edward Said a ukázali tak k němu jiné přístupy, patří Urs App a Balagangadhara Rao. Praktická část se již konkrétně věnuje třem předním českým orientalistům tohoto období a jejich pohledu na islám. V průběhu práce byl brán zřetel na křesťanskou tradici, ze které všichni tři autoři vycházeli, a jejímu vlivu na interpretaci a pojímání islámu. V závěru se tato diplomová práce snaží shrnout zjištěné poznatky a zasadit je do kontextu. Keywords: Orientalismus; Orient; Západ; Východ; islám; křesťanství; židovství; tradice; kultura; zkušenost; Edward Said; Urs App; Balagangadhara Rao; Jaromír Břetislav Košut; Rudolf Dvořák; Alois Musil; Orientalism; Orient; West; East; islam; christianity; judaism; tradition; culture; experience; Edward Said; Urs App; Balagangadhara Rao; Jaromír Břetislav Košut; Rudolf Dvořák; Alois Musil Available in digital repository of UPCE.
Islám z pohledu vybraných českých orientalistů v 1.polovině 20.století

Tato diplomová práce se věnuje islámu v první polovině dvacátého století. Konkrétně skrze pohledy vybraných českých orientalistů Jaromíra Břetislava Košuta, Rudolfa Dvořáka a Aloise Musila. Teoretická ...

Krátká, Jana; Černá, Zuzana; Machálek, Vít
Univerzita Pardubice, 2017

Terapeutické techniky v etopedické praxi dětského domova se školou
Procházková, Jana; Škoviera, Albín; Ehlová, Marcela
2017 - Czech
Diplomová práce se zaměřuje na terapie v etopedické praxi dětského domova se školou. Cílem teoretické části je vysvětlení pojmu etopedie, modelu emotional and behavioral disorders, forem poruch chování v dětském věku, dále se objasní pojem terapie a popíší se terapeutické techniky využívané v etopedii. Charakterizuje se také současný stav a jednotlivé terapie využívané ve vybraném dětském domově se školou. Cílem praktické části je deskripce průběhu terapií v dětském domově se školou a jejich pozitivní vliv na chování dětí. Výzkum se opírá také o kvalitativní rozhovory se zaměstnanci dětského domova se školou a dětmi s poruchami chování účastnícími se terapií. Keywords: etopedie; převýchova; poruchy chování; terapie; dětský domov se školou; ethopedy; reeducation; behavioral disorders; therapy; children´s home with school Available in digital repository of UPCE.
Terapeutické techniky v etopedické praxi dětského domova se školou

Diplomová práce se zaměřuje na terapie v etopedické praxi dětského domova se školou. Cílem teoretické části je vysvětlení pojmu etopedie, modelu emotional and behavioral disorders, forem poruch ...

Procházková, Jana; Škoviera, Albín; Ehlová, Marcela
Univerzita Pardubice, 2017

Analýza adaptačního procesu ve vybraném podniku
Janata, Ondřej; Školudová, Jana; Zemanová, Barbora
2017 - Czech
Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu stávajícího adaptačního procesu ve společnosti XY. Práce je rozdělena na dvě části. První část se zabývá uvedením do problematiky spojené s procesem adaptace. Ve druhé části je analyzován tento proces ve vybrané společnosti. Cílem diplomové práce je navrhnout možné změny současného procesu tak, aby se adaptační proces zkvalitnil. Díky tomu by se nově příchozí zaměstnanci mohli lépe a rychleji zorientovat v novém pracovním prostředí a začlenit do nového kolektivu. Keywords: adaptace; adaptační proces; lidské zdroje; personalistika; orientace zaměstnanců; podniky; adaptation; adaptation process; human resources; human resource management; orientation of the employees; companies Available in digital repository of UPCE.
Analýza adaptačního procesu ve vybraném podniku

Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu stávajícího adaptačního procesu ve společnosti XY. Práce je rozdělena na dvě části. První část se zabývá uvedením do problematiky spojené s procesem ...

Janata, Ondřej; Školudová, Jana; Zemanová, Barbora
Univerzita Pardubice, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases