Number of found documents: 92
Published from to

Project of Implementation of Effective Internet Marketing Strategy on Selected Foreign Market in XY Company
Řehulka, Jakub; Barešová, Petra; Vaněk, Jiří
2014 - English
Cílem této diplomové práce je navrhnout strategii Internetového marketingu, která má pomoci vybrané společnosti s proniknutím na zvolený zahraniční trh. Navržená strategie se opírá o teoretické a analytické poznatky, které jsou shrnuty v příslušných kapitolách. Všechny vrstvy v rámci externího i interního prostředí firmy na daném trhu byly analyzovány za účelem správného přizpůsobení strategie, která je hlavním výstupem této práce. Projekt navržení efektivní strategie Internetového marketingu pro zahraniční trh je podroben analýze nákladů, času a rizik. Studie je významná zejména svým mezinárodním zaměřením v souvislosti s Internetovým marketingem. Tato oblast se zdá být méně zkoumanou ve srovnání se studiemi zabývajícími se Internetovým marketingem jako takovým. Keywords: Internet; Internetový marketing; mezinárodní Internetový marketing; strategie Internetového marketingu; nástroje Internetového marketingu; proniknutí na zahraniční trh; Internet marketing; international Internet marketing; Internet marketing strategy; Internet marketing tools; foreign market penetration Available in digital repository of UTB.
Project of Implementation of Effective Internet Marketing Strategy on Selected Foreign Market in XY Company

Cílem této diplomové práce je navrhnout strategii Internetového marketingu, která má pomoci vybrané společnosti s proniknutím na zvolený zahraniční trh. Navržená strategie se opírá o teoretické a ...

Řehulka, Jakub; Barešová, Petra; Vaněk, Jiří
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

The Real CSR: Sources of Financing CSR Activities in Companies, Case Study of Sparkasse Bank B&H
Fejzagić, Ena; Vaněk, Jiří; Tomancová, Lucie
2014 - English
V dnešní době považují velké společnosti společenskou odpovědnost za nezbytnost. Ale je zde třeba ověřit pravou povahu společensky odpovědných podnikatelských praktik a zdroje jejich financování. Některé společnosti stále zaměřují své CSR strategie na podnikovou filantropii, která je podpořena zvláštním daňovým režimem, který ve skutečnosti snižuje jejich přínos pro komunitu. Tato práce popisuje hlavní charakteristiky CSR, jeho konkrétní aktivity a různorodost zdrojů jeho financování, včetně zdrojů daňově uznatelných v souvislosti s dary. Práce shr-nuje literaturu věnovanou této problematice a analyzuje současnou CSR strategii Sparkasse Bank BH, jedné z nejvíce společensky odpovědných firem v Bosně a Hercegovině. Koneč-ným výsledkem práce je upravená strategie CSR, která redukuje daňově uznatelné zdroje financování CSR aktivit a přivádí ji blíže "skutečnému CSR". Keywords: CSR; společenská filantropie; financování CSR aktivit; daňový režim; komunita; corporate philanthropy; financing CSR activities; tax treatment; community Available in digital repository of UTB.
The Real CSR: Sources of Financing CSR Activities in Companies, Case Study of Sparkasse Bank B&H

V dnešní době považují velké společnosti společenskou odpovědnost za nezbytnost. Ale je zde třeba ověřit pravou povahu společensky odpovědných podnikatelských praktik a zdroje jejich financování. ...

Fejzagić, Ena; Vaněk, Jiří; Tomancová, Lucie
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

The Project of Marketing Communication Campaign for RD Winery of RD Group
Nguyen, Thi Ngoc Diep; Pilík, Michal; Chovancová, Miloslava
2014 - English
Cílem této diplomové práce je vytvořit projekt marketingové komunikace pro postarat loajalitu zákazníků "Make The Moment Speciální " - speciální akce na 20/12/2014 na pod-pora na vánoce a prodeje lunární Nový rok , který je zvláštní čas pro sezónní produkt jako vína na trhu Vietnamu . Na druhou stranu , je to kombinace mezi třemi velkými marketing-ovými aktivitami , které jsou Patron program najít loajalitu zákazníků , "Make The Moment Special" událost jako poděkování od "RD Winery" společnosti svého klienta nakonečné s pečovatelskou službou, pro zákazníka před a po,"aby v okamžiku, kdy zvláštní" události. Teoretická část popisuje pojetí marketingové komunikace a integraci na trhu - ing komu-nikaci . Analýza představuje současnou marketingovou komunikaci "RD Winery", která je v závěrečné části rozpracovány do rozsáhlé komunikační kampaně s cílem podpořit program loajality zákazníků na speciální roční době. Keywords: integrovaná marketingová komunikace; marketingová strategie; marketingový mix; PESTEL analýza; Porterova analýza; Ansoffova matice; SWOT analýza; IFE analýza; EFE analýza; SPACE matice; CPM; komunikační kampaň; integrate marketing communication; marketing strategies; marketing mix; PESTEL analysis; Porter analysis; Ansoff Matrix; SWOT analysis; IFE analysis; EFE anal-ysis; SPACE matrix; communication campaign Available in digital repository of UTB.
The Project of Marketing Communication Campaign for RD Winery of RD Group

Cílem této diplomové práce je vytvořit projekt marketingové komunikace pro postarat loajalitu zákazníků "Make The Moment Speciální " - speciální akce na 20/12/2014 na pod-pora na vánoce a prodeje ...

Nguyen, Thi Ngoc Diep; Pilík, Michal; Chovancová, Miloslava
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Project of Marketing Strategy for Penetrating Czech Market by Foreign Company
Diachenko, Olga; Vaněk, Jiří; Vydrová, Janka
2014 - English
Procesy internacionalizace a globalizace, které se dějí ve světovém měřítku, vytvářejí podnikatelské prostředí mnohem konkurenceschopnější než kdy předtím. Proto, pokud společnost chce soutěžit s mezinárodními hráči na domácím trhu, by měla také rozšířit své aktivity na zahraničních trzích a mít výhodu z úspor z rozsahu. Cukrářský průmysl je jedním z nejvíce koncentrovaných trhů z hlediska hospodářské soutěže. Existuje několik světových společností, které na těchto trzích působí a které mají kontrolu nad většinou z trhu v důsledku jejich akvizičních činností. To je důvod, proč pro Roshen Corporation jako jednoho z největších výrobců cukrářských výrobků, je velmi důležité rozvíjet své podnikání dál. Cílem tohoto projektu je analyzovat specifika českého trhu cukrovinek z hlediska jeho atraktivity a ziskovosti pro zahraniční společnosti pro vstup na tento trh. Zaměřuje se také na vývoj marketingové strategie, včetně produktu, cenění, propagace a strategie umístění pro proniknutí na český trh sladkostí. Keywords: mezinárodní marketing; průmysl cukrovinek; penetrační strategie; international marketing; confectionary industry; penetration strategy Available in digital repository of UTB.
Project of Marketing Strategy for Penetrating Czech Market by Foreign Company

Procesy internacionalizace a globalizace, které se dějí ve světovém měřítku, vytvářejí podnikatelské prostředí mnohem konkurenceschopnější než kdy předtím. Proto, pokud společnost chce soutěžit s ...

Diachenko, Olga; Vaněk, Jiří; Vydrová, Janka
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Project Of Email Marketing Campaign for "RD winery" Wine Brand of Rang Dong Group
Ngo, Minh Vu; Pilík, Michal; Vaněk, Jiří
2014 - English
Vietnam, jeden z nejvíce potenciálních trhů pro rozvoj a investice v jihovýchodní Asii, je velmi atraktivní pro tuzemské i zahraniční investory, s rychlým vývojem v ekonomice, vzrůstající životní úrovní a rychlou urbanizací, rostoucími příjmy z rozrůstající se střední třídy. RD víno je nové a mladé víno značky na vietnamském trhu. Cílem této práce je navrhnout novou strategii expanze na trhu a marketingovou strategii pro RD vína ve Vietnamu s použitím emailové marketingové kampaně. Diplomová prácebude analyzovat aktuální marketingová situace RD vína a formulovat strategii pro emailový marketing projektu, které mohou pomoci RD vína s cílem zlepšit jejich vztahy se zákazníky a dosáhnout svých cílů. Keywords: vinařský průmysl; digitální marketingové; email marketingové kampaně; email poskytovatele služeb; spam; HTML; wine industry; email marketing; email service provider; internet service provid-er; mailing list; delivery rate Available in digital repository of UTB.
Project Of Email Marketing Campaign for "RD winery" Wine Brand of Rang Dong Group

Vietnam, jeden z nejvíce potenciálních trhů pro rozvoj a investice v jihovýchodní Asii, je velmi atraktivní pro tuzemské i zahraniční investory, s rychlým vývojem v ekonomice, vzrůstající životní ...

Ngo, Minh Vu; Pilík, Michal; Vaněk, Jiří
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

The Project of Marketing Communication Activities of Faculty of Management and Economics in Zlín for Bosnia and Herzegovina
Babović, Mirna; Pilík, Michal; Barešová, Petra
2014 - English
Fakulta managementu a ekonomiky je součástí Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně - vcelku mladá vysoká škola, která aktivně buduje svou pověst v zahraničí, jelikož si obě instituce velmi cení internacionalizace, které již vstoupily na konkrétní mezinárodní trhy. Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně měla uspokojivý počet zahraničních studentů z Bosny a Hercegoviny. V současné době ale tato instituce nemá žádnou marketinkovou komunikaci směrem k bosenskému trhu. Tato diplomová práce je projektem marketingové komunikace Fakulty managementu a ekonomiky ve Zlíně, aby mohla úspěšně vstoupit na bosenský trh. Projekt se skládá z několika fázích realizace,mimo jiné časové analýzy, analýzy rizik a potenciální partnerství v cílovém trhu. Keywords: marketingové komunikace; integrované marketingové komunikace; vysokoškolské vzdělávání; internacionalizace; Bosna a Hercegovina; marketing communications; integrated marketing communications; higher education; internationalization; Bosnia and Herzegovina Available in digital repository of UTB.
The Project of Marketing Communication Activities of Faculty of Management and Economics in Zlín for Bosnia and Herzegovina

Fakulta managementu a ekonomiky je součástí Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně - vcelku mladá vysoká škola, která aktivně buduje svou pověst v zahraničí, jelikož si obě instituce velmi cení ...

Babović, Mirna; Pilík, Michal; Barešová, Petra
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

The Project of Increasing Tourist Attractiveness of City Sarajevo
Premilovac, Alen; Pilík, Michal; Jayawardena Chandana, Liyanarachchi Nanayakka
2014 - English
Cestovní ruch představuje jedno z odvětví , které může pomoci rozvoji celému národního hospodářství jedné země . Atrakce spojené s odvětvím cestovního ruchu, jako je kultura , příroda, události jsou stále více a více důležité každý den . V dnešní době chtějí lidé ces-tovat na dlouhé vzdálenosti za účelem vidět to, co požadují za zajímavé. Sarajevo re-prezentuje město s velmi příznivou geografickou polohou a s mnoho turistickými aktivitami , které mohou vést k jeho rozvoji . K tomu, aby odvětví cestovního ruchu mohlo uspět ve městě je požadován jako dlouhodobý projekt. Tato práce je napsána s cílem definovat , jak odvětví cestovního ruchu pracuje v Sarajevu a analyzovat a navrhnout projekt pro jeho zlepšení . Faktem je , že Sarajevo je nyní místem,kde jsou peníze mnohem více investovány do jiných oblastí , než do oblastí cestovního ruchu , a tím zanedbává možnost , kterou může odvětví cestovního ruchu nabídnout . S mnoho kulturními a přírodními zdroji , by Sarajevo rozhodně mohlo začít vytvářet různé projekty pro své odvětví cestovního ruchu , aby bylo možné této možnosti využívat správným způsobem a prezentovat pozitivní obraz o Sarajevu na světě. Keywords: Cestovní ruch; Turistika; marketing; cestovní ruch sdružení Sarajeva; marketingová strategie; kulturní a přírodní zdroje; Tourism; Tourism marketing; tourism association of Sarajevo; marketing strategy; cultural and natural resources Available in digital repository of UTB.
The Project of Increasing Tourist Attractiveness of City Sarajevo

Cestovní ruch představuje jedno z odvětví , které může pomoci rozvoji celému národního hospodářství jedné země . Atrakce spojené s odvětvím cestovního ruchu, jako je kultura , příroda, události jsou ...

Premilovac, Alen; Pilík, Michal; Jayawardena Chandana, Liyanarachchi Nanayakka
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

The Impact of Employer Branding on the Development of the Internet-Recruitment Company in Ukraine
Dereza, Alitsiia; Vaněk, Jiří; Chovancová, Miloslava
2014 - English
V dnešní době v průběhu online éry, kdy informace o společnosti, jejích produktech, jakož i pracovních podmínek se dramaticky rychle šíří, je obtížnější přilákat odborníky, aby s ní spolupracovali. Výše platu již není významným faktorem pro uchazeče o zaměstnání. Tato práce popisuje základy Employer Brandingu, jeho principy, techniky a nástroje, které mohou být použity pro jeho komunikaci. Vzhledem k tomu, že společnosti pracují, vyvíjejí a soutěží během éry internetu, hlavní analýza této práce je věnována online nástrojům komunikace značky zaměstnavatele. Výsledky práce zahrnují rozvinutý model pro vývoj ukrajinského pracovního poradce rabota.ua a jeho internetovou náborovou společnost, která v současné době je předním místem pro komunikaci společenské zaměstnavatelské značky. Projekt této práce obsahuje nejen analýzu, ale také podrobný plán pro realizaci, který je snadno implementovatelný v reálném podniku. Keywords: Značka zaměstnavatele; adekvátní nabídka; lidské zdroje; internetové rekrutování; IT; průmyslový marketing; Employer brand; value proposition; HR; Internet-recruiting; B2B marketing Available in digital repository of UTB.
The Impact of Employer Branding on the Development of the Internet-Recruitment Company in Ukraine

V dnešní době v průběhu online éry, kdy informace o společnosti, jejích produktech, jakož i pracovních podmínek se dramaticky rychle šíří, je obtížnější přilákat odborníky, aby s ní spolupracovali. ...

Dereza, Alitsiia; Vaněk, Jiří; Chovancová, Miloslava
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Optimization of Logistics and Distribution Processes at Lynx Transport Ltd
Rosová, Iveta; Hrušecká, Denisa; Juřičková, Eva
2014 - English
Cílem této diplomové práce je optimalizace distribučních a logistických činností ve spo-lečnosti Lynx Transport, s.r.o. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a analytickou. Teoretická část poskytuje na základě odborné literatury informace o logistických procesech, skladové organizaci, štíhlá Six Sigma a 3D animaci. Analytická část je přehledem současné situace ve firmě a základem pro optimalizační návrh, který se soustřeďuje na snížení neúspěšných dodávek, zlepšení vizualizace a efektivní reorganizaci skladu. Na konci práce je ohodnocení návrhu z finančního i nefinančního hlediska. Keywords: logistika; síť; optimalizace procesů; manipulace s tovarem; skladování; štíhlá Six Sigma; logistics; network; process optimization; freight handling; warehousing; Lean Six Sigma Available in digital repository of UTB.
Optimization of Logistics and Distribution Processes at Lynx Transport Ltd

Cílem této diplomové práce je optimalizace distribučních a logistických činností ve spo-lečnosti Lynx Transport, s.r.o. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a analytickou. Teoretická část ...

Rosová, Iveta; Hrušecká, Denisa; Juřičková, Eva
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Project of Email Marketing Strategy for VK Vietnam
Nguyen, Quynh Trang; Pilík, Michal; Jayawardena Chandana, Liyanarachchi Nanayakka
2014 - English
Vietnamská socialistická republika je čtyřicátou nejlidnatější rozvojovou zemí , která potřebuje vysoké investice do stavebních prací . Tato země představuje atraktivní trh pro architekturu , strojírenství, stavebnictví a projektové řízení služeb . VK Architects & Engineers je společnosti zaměřená na poradenské služby v oblasti designu, založená v Belgii, kterouzřídil kancelář v Ho Chi Minh City koncem roku 2012. Cílem této diplomové práce je poskytnout podrobný návod o tom, jak vytvořit e-mailový marketing. To je považováno za nákladově efektivní metodu, kterou je snadné implementovat a měřit výsledky, které umožňují v rámci podnikání nejen prohloubit vztah se stávajícími a minulými zákazníky, ale také získat nové. Keywords: e-mail marketing; poskytovatel e-mailových služeb; poskytovatel internetových služeb; spam; architektura; inženýrství a stavebnictví; mailing list; HTML; dodávané množství; otevřený kurz a proklikne kurzu; email marketing; email service provider; internet service provider; archi-tecture; engineering & construction; delivery rate; open rate and click through rate Available in digital repository of UTB.
Project of Email Marketing Strategy for VK Vietnam

Vietnamská socialistická republika je čtyřicátou nejlidnatější rozvojovou zemí , která potřebuje vysoké investice do stavebních prací . Tato země představuje atraktivní trh pro architekturu , ...

Nguyen, Quynh Trang; Pilík, Michal; Jayawardena Chandana, Liyanarachchi Nanayakka
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases