Number of found documents: 7154
Published from to

Integrovaný systém techniky prostředí v budově rodinného domu
Skovajsa, Jan; Zálešák, Martin; Formánek, Marian
2015 - Czech
Diplomová práce pojednává o využití integrovaných systémů v budově rodinného domu, který prochází rekonstrukcí. Součástí praktického projektu, který vychází z teoretické části práce, je zhodnocení stávajících parametrů budovy a návrh patřičných opatření. Na jejich základě bude vypracován návrh vhodné tepelné soustavy s využitím obnovitelných zdrojů energie. Nedílnou součástí integrování systémů je také návrh silnoproudé elektroinstalace, zabezpečovacího sytému a sběrnicového řídicího systému, který poskytne komplexní řízení instalovaných technologií. Práce obsahuje také ekonomické ohodnocení projektu. Keywords: elektroinstalace; tepelné čerpadlo; fotovoltaika; sběrnice; SCADA; CIB; tepelná soustava; HVAC; solární kolektory; PZTS; electrical installation; heat pump; photovoltaics; BUS; thermal system; solar collectors; I&HAS Available in digital repository of UTB.
Integrovaný systém techniky prostředí v budově rodinného domu

Diplomová práce pojednává o využití integrovaných systémů v budově rodinného domu, který prochází rekonstrukcí. Součástí praktického projektu, který vychází z teoretické části práce, je zhodnocení ...

Skovajsa, Jan; Zálešák, Martin; Formánek, Marian
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Implementace 3D tisku prostřednictvím průmyslového robotu Stäubli RS40B
Škamrala, Adam; Navrátil, Petr; Lédl, Jaroslav
2015 - Czech
Účelem práce bylo navržení funkce 3D tisku na průmyslovém robotu. Teoretická část podává základní informace o problematice a vývoji 3D tisku s následným zaměřením na metodu FDM, které bylo využito. Dále rozebírá technické a programové specifikace použitého mikrokontroléru a 4-osého robota. V praktické části je celé vlastní řešení daného tématu. Byla sestavena tisková hlava, kterou bude prováděn tisk. Dále byla navržena a realizována elektronická část k řízení tiskové hlavy. Nakonec byla provedena implementace programu mikrokontroléru, kterým je dosaženo programové řízení všech součástí tiskové hlavy a vyhřívané podložky. Keywords: 3D tisk; tisková hlava; PWM řízení; PID řízení; mikrokontrolér Arduino Uno; 4-osý robot Stäubli RS40B; sériová komunikace RS232; 3D printing; printing head; PWM control; PID control; Arduino Uno microcontroller; 4-axis robot Stäubli RS40B; serial communication RS232 Available in digital repository of UTB.
Implementace 3D tisku prostřednictvím průmyslového robotu Stäubli RS40B

Účelem práce bylo navržení funkce 3D tisku na průmyslovém robotu. Teoretická část podává základní informace o problematice a vývoji 3D tisku s následným zaměřením na metodu FDM, které bylo využito. ...

Škamrala, Adam; Navrátil, Petr; Lédl, Jaroslav
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Integrovaný systém techniky prostředí v rekonstruované budově rodinného domu
Juríček, Ondřej; Zálešák, Martin; Formánek, Marian
2015 - Czech
Diplomová práce se zabývá návrhem integrovaného systému v rodinném domě. Celý systém je navržen pro co nejvyšší úsporu energií. Zavedením tohoto systému dochází ke zvýšení komfortu obývaného objektu. Do jisté míry se jedná o automatizaci procesů v domě. Systém vytápění a přípravy teplé vody je navržen s ohledem na vnější a vnitřní podmínky. Součástí diplomové práce je i návrh silnoproudé elektroinstalace a inteligentní elektroinstalace KNX. Celý dům je chráněn zabezpečovacím systémem a ve vybraných místnostech požárními hlásiči. Pro zvýšení komfortu je pro všechny systémy navržen vizualizační systém SCADA. Keywords: vytápění; příprava teplé vody; inteligentní elektroinstalace; zabezpečovací systém; KNX; SCADA; tepelné ztráty; solární systém; fotovoltaický systém; okrajové podmínky; vizualizace; heating; prepare of hot water; intelligent electrical instalation; security system; heat loss; solar system; photovoltaic system; boundary conditions; visualization Available in digital repository of UTB.
Integrovaný systém techniky prostředí v rekonstruované budově rodinného domu

Diplomová práce se zabývá návrhem integrovaného systému v rodinném domě. Celý systém je navržen pro co nejvyšší úsporu energií. Zavedením tohoto systému dochází ke zvýšení komfortu obývaného objektu. ...

Juríček, Ondřej; Zálešák, Martin; Formánek, Marian
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt transformace účetních výkazů společnosti XY, a.s. na účetní výkazy podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví
Osladil, Petr; Paseková, Marie; Crhová, Zuzana
2015 - Czech
Cílem diplomové práce byla transformace účetních výkazů společnosti XY, a.s. na účetní výkazy podle IFRS. V teoretické části byl uveden popis důležitých standardů IFRS a jejich srovnání s českou účetní legislativou. Praktická část se zabývala analýzou položek účetních výkazů a definováním rozdílů, které bylo nutné upravit při transformaci. V projektové části byla provedena transformace účetních výkazů pomocí jednotlivých nezbytných úprav. Realizace důležitých úprav vedla k sestavení finálního výkazu o finanční situaci a výkazu o úplném výsledku v souladu s IFRS. Na závěr byly uvedeny přínosy a náklady zavedení projektu. Pro úplnost byly porovnány vlivy aplikace IFRS na výkonnost a finanční pozici společnosti prostřednictvím finanční analýzy vybraných poměrových ukazatelů. Keywords: Mezinárodní standardy účetního výkaznictví; IFRS; účetní výkazy; výkaz o finanční pozici; výkaz o úplném výsledku; účetní závěrka; transformace; vykazování; International Financial Reporting Standards; accounting statements; statement of financial position; statement of comprehensive income; accounting closing; transformation; reporting Available in digital repository of UTB.
Projekt transformace účetních výkazů společnosti XY, a.s. na účetní výkazy podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví

Cílem diplomové práce byla transformace účetních výkazů společnosti XY, a.s. na účetní výkazy podle IFRS. V teoretické části byl uveden popis důležitých standardů IFRS a jejich srovnání s českou ...

Osladil, Petr; Paseková, Marie; Crhová, Zuzana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Marketingová komunikace společnosti Svět Plodů
Horák, Přemysl; Harantová, Lenka; Chovancová, Miloslava
2015 - Czech
Diplomová práce na téma marketingová komunikace společnosti Světa Plodů je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je práce věnována teoretickým východiskům v oblasti marketingu obecně, marketingovým nástrojům, vývoji marketingu a jeho novým formám. Praktická část nejprve analyzuje stav marketingu do Února roku 2014, vyhodnocuje pomocí tří analýz: PEST, SWOT, Porterova. Na základě výsledků analytické části jsou popisované projekty, které jsme realizovali. Práce je zakončena návrhem dalších projektů do budoucna. Keywords: Svět Plodů; marketingová komunikace; nízkonákladový marketing; vývoj reklamy; PEST analýza; SWOT analýza; Porterova analýza; zdravá výživa; trvanlivé potraviny; marketing communications; low-cost marketing; advertising development; PEST analysis; SWOT analysis; Porter's analysis; healthy diet; perishable foods Available in digital repository of UTB.
Marketingová komunikace společnosti Svět Plodů

Diplomová práce na téma marketingová komunikace společnosti Světa Plodů je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je práce věnována teoretickým východiskům v oblasti marketingu ...

Horák, Přemysl; Harantová, Lenka; Chovancová, Miloslava
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Podnikatelský plán na založení herny virtuální reality
Mertová, Lucie; Staňková, Pavla; Bejtkovský, Jiří
2015 - Czech
Diplomová práce se zabývá problematikou zahájení nového podnikání. Cílem diplomové práce je zpracovat podnikatelský plán na založení herny virtuální reality, která je podnikatelským záměrem dvou mladých podnikatelů. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou, analytickou a projektovou. Teoretická část předkládá teoretické poznatky z oblasti podnikání a marketingu služeb, a tvoří tak kvalitní základ pro následující analytickou a projektovou část. Analytická část je věnována analýzám makrookolí a mikrookolí plánované herny a dotazníkovému šetření. Na základě teoretických poznatků a výstupů z analytické části je poté v projektové části zpracován projekt herny virtuální reality, který je v závěru podroben finanční, časové a rizikové analýze. Keywords: Podnikání; marketing služeb; podnikatelský plán; situační analýza; marketingový plán; Entrepreneurship; services marketing; business plan; situation analysis; marketing plan Available in digital repository of UTB.
Podnikatelský plán na založení herny virtuální reality

Diplomová práce se zabývá problematikou zahájení nového podnikání. Cílem diplomové práce je zpracovat podnikatelský plán na založení herny virtuální reality, která je podnikatelským záměrem dvou ...

Mertová, Lucie; Staňková, Pavla; Bejtkovský, Jiří
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Návrh řešení situace subjektu FON v oblasti investic a úvěrů v bance UBank
Kozubík, Tomáš; Král', Miloš; Kameníková, Blanka
2015 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá analýzou a návrhem řešení pro fyzickou osobu v oblasti úvěrové angažovanosti a investic. Vychází z rešerše teoretických pramenů, které se zabývají úvěry a investiční tématikou. Hlavním cílem této diplomové práce je subjektivní navržení řešení dosavadní situace daného subjektu na základě teoretického podkladu v dané bance. V diplomové práci je v poslední části subjektivní navržení řešení situace fyzické osoby. Keywords: úvěr; investice; úroková sazba; krize; podílové fondy; bankovní produkt; credit; investments; interes rate; crisis; mutual funds; banking product Available in digital repository of UTB.
Návrh řešení situace subjektu FON v oblasti investic a úvěrů v bance UBank

Tato diplomová práce se zabývá analýzou a návrhem řešení pro fyzickou osobu v oblasti úvěrové angažovanosti a investic. Vychází z rešerše teoretických pramenů, které se zabývají úvěry a investiční ...

Kozubík, Tomáš; Král', Miloš; Kameníková, Blanka
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt založení podniku na výrobu krojů a oděvů s folklorní tématikou
Mlýnková, Veronika; Papadaki, Šárka; Heinzová, Romana
2015 - Czech
Diplomová práce se zabývá projektem založení podniku na výrobu krojů a oděvů s folklorní tématikou. Teoretická část se zaměřuje na literární poznatky z oblasti právních forem podnikání, podmínek založení podniku, analytických metod a strukturou podnikatelského plánu. Praktická část uvádí současnou situaci na trhu v České republice a analýzu odvětví, která je východiskem pro navrhovaný podnikatelského plánu. Závěrečná část je věnována vymezení rizik projektu a SWOT analýza projektu. Keywords: založení podniku; právní formy podnikání; podnikatelský plán; Porterova analýza; SLEPT analýza; společnost s ručením omezeným; foundation of a company; business plan; legal forms of business; Porter analysis; SLEPT analysis; limited company Available in digital repository of UTB.
Projekt založení podniku na výrobu krojů a oděvů s folklorní tématikou

Diplomová práce se zabývá projektem založení podniku na výrobu krojů a oděvů s folklorní tématikou. Teoretická část se zaměřuje na literární poznatky z oblasti právních forem podnikání, podmínek ...

Mlýnková, Veronika; Papadaki, Šárka; Heinzová, Romana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt strategického hodnocení výkonnosti společnosti Nestlé pomocí Balanced ScoreCard
Timanová, Michaela; Novák, Petr; Zámečník, Roman
2015 - Czech
Cílem projektu je optimalizace metody Balanced Scorecard v potravinářské společnosti Nestlé Česko s.r.o. Projekt podrobuje společnost PESTLE analýze, Porterově analýze, Finanční analýze, SWOT analýze a analýze současného stavu BSC. Na základě výsledků analýz je optimali-zována metoda BSC ve společnosti Nestlé Česko s.r.o. Projekt má pomoci sladit priority nosných projektů, zlepšit projektové řízení a komunikaci, vizualizovat plnění strategických cílů pomocí konkrétních ukazatelů a vyladit klíčové uka-zatele. Keywords: PESTE analýza; Porterova analýza pěti konkurenčních sil; finanční analýza; Balanced Scorecard; strategie; strategické cíle; ekonomická přidaná hodnota; vize; PESTE Analysis; Porter's five force analysis; Financial Analysis; strategies; strategic objectives; economic value added; vision Available in digital repository of UTB.
Projekt strategického hodnocení výkonnosti společnosti Nestlé pomocí Balanced ScoreCard

Cílem projektu je optimalizace metody Balanced Scorecard v potravinářské společnosti Nestlé Česko s.r.o. Projekt podrobuje společnost PESTLE analýze, Porterově analýze, Finanční analýze, SWOT ...

Timanová, Michaela; Novák, Petr; Zámečník, Roman
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt implementace moderních metod rozpočtování v podniku FX, a.s.
Kolman, Karel; Remeš, Daniel; Popesko, Boris
2015 - Czech
Diplomová práce se zabývá návrhem využití moderních metod v rozpočtování v podniku FX, a. s. Teoretická část je věnována kritické literární rešerši oblasti podnikového rozpočtování. Je představen rozdíl mezi plánem a rozpočtem, obsah rozpočtového procesu a využití tradičních metod rozpočtování. Nastíněny jsou také moderní přístupy v této oblasti. Praktická část se zabývá představením a vstupní analýzou konkrétního podniku FX, a. s. Podnik je podroben analýze rozpočtového procesu a jsou analyzovány odchylky. Na základě kritické literární rešerše a analýzy podniku FX, a. s. je v projektové části navržen nový přístup k sestavení rozpočtu podniku. Keywords: rozpočet; rozpočtování; Activity-based Budgeting; manažerské účetnictví; rozpočtový proces; Budget; Budgeting; Managerial Accounting; Budgetary Process Available in digital repository of UTB.
Projekt implementace moderních metod rozpočtování v podniku FX, a.s.

Diplomová práce se zabývá návrhem využití moderních metod v rozpočtování v podniku FX, a. s. Teoretická část je věnována kritické literární rešerši oblasti podnikového rozpočtování. Je představen ...

Kolman, Karel; Remeš, Daniel; Popesko, Boris
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases