Number of found documents: 202
Published from to

Oliviero Toscani: Kreatívna a kontroverzná osobnosť reklamy
Cíbiková, Natália; Horňák, Pavel; Banyar, Milan
2015 - Slovak
Diplomová práca sa zaoberá osobnosťou tvorcu reklamy tretej generácie Oliviera Toscaniho. Konkrétne analyzuje jeho vybrané diela z pohľadu definícií kreativity a kontroverzie, a taktiež skúma, ako vníma jeho diela publikum na slovenskom trhu dnes. Na základe analýz a výskumu v projektovej časti navrhuje kampane v štýle O. Toscaniho pre súčasný slovenský trh. Keywords: Oliviero Toscani; kreativita; kontroverzia; kontroverzná kreativita; reklama tretej generácie; creativity; controversy; controversial creativity; third generation Available in digital repository of UTB.
Oliviero Toscani: Kreatívna a kontroverzná osobnosť reklamy

Diplomová práca sa zaoberá osobnosťou tvorcu reklamy tretej generácie Oliviera Toscaniho. Konkrétne analyzuje jeho vybrané diela z pohľadu definícií kreativity a kontroverzie, a taktiež skúma, ako ...

Cíbiková, Natália; Horňák, Pavel; Banyar, Milan
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Výpovedná hodnota fotografie v marketingovej komunikácii
Szabová, Mária; Bačuvčík, Radim; Harantová, Lenka
2015 - Slovak
Diplomová práca na tému "Výpovedná hodnota fotografie v marketingovej komunikacií" sa zaoberá analýzou a interpretáciou obálky knihy I AM. Práca bližšie predstavuje využitie umeleckej fotografie ako nástroja marketingovej komunikácie v podobe knižnej obálky. Súčasťou diplomovej práce je analyticko-interpretačná časť, na základe ktorej predstavujeme pôsobenie danej obálky smerom k recipientovi. Vo výskumoch, týkajúcich sa danej obálky, sa sústreďujeme na jej symbolický obsah, znaky, významové roviny, naráciu a intertextualitu. Vzhľadom na spojitosť obálky knihy s jej obsahom vo všeobecnosti, sa venujeme aj obsahovej analýze vnútra knihy I AM. Obálka knihy I AM je jedným z príkladov reklamného textu poukazujúci na silný komunikačný potenciál vizuálneho stvárnenia. Obrazová, textová zložka a celková podoba obálky sa stáva zdrojom významov, ktoré smerujú nielen k obsahu knihy. Diplomová práca bude slúžiť jej autorke ako podklad k ďalšiemu štúdiu a práci venovanej využitiu umeleckej fotografie pre účely marketingovej komunikácie. Keywords: Martin Stranka; obálka knihy I AM; umelecká komunikácia; fotografia; interpretácia; semiotická analýza; naratologická analýza; obsahová analýza; rozhovor; znak; symbol; intertextualita; naratív; the cover of the book I AM; visual communication; photography; interpretation; semiotic analysis; narrative analysis; content analysis; interview; sign; intertextuality; narrative Available in digital repository of UTB.
Výpovedná hodnota fotografie v marketingovej komunikácii

Diplomová práca na tému "Výpovedná hodnota fotografie v marketingovej komunikacií" sa zaoberá analýzou a interpretáciou obálky knihy I AM. Práca bližšie predstavuje využitie umeleckej fotografie ako ...

Szabová, Mária; Bačuvčík, Radim; Harantová, Lenka
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Perspektivy marketingu na mobilních zařízeních
Varga, Dominik; Šula, Tomáš; Banyar, Milan
2015 - Slovak
Diplomová práca "Perspektívy marketingu na mobilných zariadeniach" je zameraná pre-dovšetkým na problematiku in-app reklamy. Práca je rozdelená do troch častí. Prvú časť tvoria teoretické poznatky z oblasti mobilného marketingu, in-app marketingu, mobilných aplikácií, trhovísk pre mobilné aplikácie a možností pre propagáciu mobilných aplikácií. Ďalej nasleduje časť praktická v ktorá je zameraná na vytvorenie konceptov užívateľsky atraktívnych mobilných aplikácií, ktoré budú založené na interpretácii kvalitatívneho výskumu. Treťou časťou je časť projektová, v ktorej sa zameriame na vytvorenie funkčných mobilných aplikácií s in-app reklamou, ktoré budú publikované Google Play trhovisku. Následuje zhodnotenie výkonu týchto aplikácií, vypočítanie ROI a odporučenie propagácie týchto mobilných aplikácií. Keywords: Mobilný marketing; in-app reklama; mobilné aplikácie; trhoviská pre mobilné aplikácie; vývoj mobilných aplikácií; Android Studio; Java; implementácia SDK; kvalitatívny výskum; ROI; Mobile marketing; in-app advertising; mobile applications; mobile apps market-places; mobile application development; SDK implementation; quali-tative research Available in digital repository of UTB.
Perspektivy marketingu na mobilních zařízeních

Diplomová práca "Perspektívy marketingu na mobilných zariadeniach" je zameraná pre-dovšetkým na problematiku in-app reklamy. Práca je rozdelená do troch častí. Prvú časť tvoria teoretické poznatky z ...

Varga, Dominik; Šula, Tomáš; Banyar, Milan
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Marketingová strategie pro poskytovatele služeb
Vašková, Ľudmila; Juříková, Martina; Soukalová, Radomila
2015 - Slovak
Cieľom diplomovej práce je výber vhodnej marketingovej stratégie pre malého poskytova-teľa služieb, konkrétne poskytovateľa prístupu k internetu. K tomu smeruje vymedzenie teórie týkajúcej sa marketingovej stratégie. Vybraná marketingová stratégia je ďalej preta-vená do strategického marketingového plánu. Ako podklad k strategickému marketingo-vému plánu slúži praktická časť práce naplnená analýzami situačnej analýzy podniku. Keywords: marketingová stratégia; strategický marketingový plán; situačná analýza; marketing strategy; strategic marketing plan; situation analysis Available in digital repository of UTB.
Marketingová strategie pro poskytovatele služeb

Cieľom diplomovej práce je výber vhodnej marketingovej stratégie pre malého poskytova-teľa služieb, konkrétne poskytovateľa prístupu k internetu. K tomu smeruje vymedzenie teórie týkajúcej sa ...

Vašková, Ľudmila; Juříková, Martina; Soukalová, Radomila
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Tržní segment teens (13 - 19), jeho profilace a příležitosti
Hrebíčková, Žofia; Juříková, Martina; Šramová, Blandína
2015 - Slovak
Diplomová práca sa zaoberá aktuálnou témou spotrebiteľov z tzv. Generácie Z, ktorá zahŕňa spotrebiteľov vo veku 13 19 rokov. Cieľom práce je zistiť, akými charakteristikami sa tento segment vyznačuje a ako sa odlišuje od predchádzajúcich generácií v nákupnom správaní. Prvá časť práce predstavuje teoretický základ v oblasti spotrebiteľského správania a cieleného marketingu a východiská týkajúce sa segmentácie trhu a marketingového výskumu. Ďalej predstavuje charakteristiku skúmaného tržného segmentu. Praktická časť obsahu-je východiská výskumného šetrenia a popis metodiky, ktorá bola pre tento výskum zvolená. Súčasťou tejto kapitoly je aj rozbor dát získaných z výskumu a definovanie záverov tohto výskumu. V tretej kapitole sú na základe výsledkov výskumu vypracované návrhy a odporúčania na zlepšenie komunikácie s daným segmentom pre už existujúcu spoločnosť, ktorá má určený daný segment ako primárnu cieľovú skupinu. Keywords: segmentácia; tržný segment; Generácia Z; teenager; nákupné správanie; internet; e-shop; segmentation; market segment; Generation Z; purchasing behaviour Available in digital repository of UTB.
Tržní segment teens (13 - 19), jeho profilace a příležitosti

Diplomová práca sa zaoberá aktuálnou témou spotrebiteľov z tzv. Generácie Z, ktorá zahŕňa spotrebiteľov vo veku 13 19 rokov. Cieľom práce je zistiť, akými charakteristikami sa tento segment vyznačuje ...

Hrebíčková, Žofia; Juříková, Martina; Šramová, Blandína
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Marketingová komunikácia prevencie sociálneho problému
Štúriková, Kristína; Juříková, Martina; Šramová, Blandína
2015 - Slovak
Cieľom tejto diplomovej práce bude poukázať na závažný sociálny problém, ktorému naša krajina čelí a navrhnúť marketingovú komunikáciu webu, ktorý by šíril osvetu a zvyšoval informácie pacientov o liekovej politike. V teoretickej časti sa budú nachádzať teoretické východiská popisujúce sociálny marketing a marketing farmaceutických produktov, ale aj etiku, ktorá je v otázkach zdravia nesmierne dôležitá. Návrh komunikačnej kampane bude postavený na výsledkoch dotazníkového šetrenia o záujme pacientov pri získavaní doda-točných informácií a na výsledkoch analýzy webov, poskytujúcich informácie o liečivách. Keywords: Sociálny marketing; farmácia; liek; lekár; etika; sociálny problém; Social marketing; pharmacy; medicine; doctor; ethic; social problem Available in digital repository of UTB.
Marketingová komunikácia prevencie sociálneho problému

Cieľom tejto diplomovej práce bude poukázať na závažný sociálny problém, ktorému naša krajina čelí a navrhnúť marketingovú komunikáciu webu, ktorý by šíril osvetu a zvyšoval informácie pacientov o ...

Štúriková, Kristína; Juříková, Martina; Šramová, Blandína
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Gamifikácia ako nástroj marketingovej podpory
Rončák, Martin; Banyar, Milan; Soukalová, Radomila
2015 - Slovak
Kľúčovou témou teoretickej časti práce je hra a jej ponímanie rôznymi vednými disciplínami: od matematiky po informatiku, cez najznámejšie filozofické koncepcie hier až po súčasnú, rýchlo sa rozvíjajúcu problematiku gamifikácie. Praktická časť ponúka návod k usporiadaniu spotrebiteľskej súťaže. Identifikuje legislatívne aspekty, ukazuje, ako je možné gamifikáciu využiť na marketingovú podporu, no v neposlednom rade sa pokúša nájsť odpovede na otázky, čo súčasných spotrebiteľov motivuje k účasti na takýchto súťažiach, a tiež to, aké druhy súťaží sú v súčasnosti najobľúbenejšie. Projektová časť navrhnuje vernostný program pre segment domácich spotrebičov, ktorého úlohou by malo byť vybudovanie pozitívneho vzťahu k značke, udržanie si súčasných zákazníkov a samozrejme, následná podpora predaja. Keywords: hra; teória hier; spotrebiteľská súťaž; gamifikácia; vernostný program; game; game theory; gamification; consumer competition; loyalty program Available in digital repository of UTB.
Gamifikácia ako nástroj marketingovej podpory

Kľúčovou témou teoretickej časti práce je hra a jej ponímanie rôznymi vednými disciplínami: od matematiky po informatiku, cez najznámejšie filozofické koncepcie hier až po súčasnú, rýchlo sa ...

Rončák, Martin; Banyar, Milan; Soukalová, Radomila
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Návrh implementace bezpečnostní politiky v informačním a komunikačním systému vybrané firmy
Mandincová, Vladimíra; Gajdošík, Jiří; Hrůza, Petr
2015 - Slovak
Cieľom tejto diplomovej práce je poukázať na dôležitosť implementácie bezpečnostnej politiky v bezpečnostných systémoch v podnikoch. V teoretickej časti budem pojednávať o postavení a štruktúre bezpečnostnej politiky vo vzťahu k organizácii. V praktickej časti sa venujem samotnému návhu implementovania bezpečnostnej politky nformačno-komunikačného systému a analýze jednotlivých častí Keywords: Informačné systémy; bezpečnosť; bezpečnostná politika; Information systems; Security; Security Policy Available in digital repository of UTB.
Návrh implementace bezpečnostní politiky v informačním a komunikačním systému vybrané firmy

Cieľom tejto diplomovej práce je poukázať na dôležitosť implementácie bezpečnostnej politiky v bezpečnostných systémoch v podnikoch. V teoretickej časti budem pojednávať o postavení a štruktúre ...

Mandincová, Vladimíra; Gajdošík, Jiří; Hrůza, Petr
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Škálovatelnost NoSQL a In-memory databází v závislosti na použitém HW
Marko, Ján; Prokopová, Zdenka; Zbraněk, Miroslav
2015 - Slovak
Téma DP je zadané firmou CROSS Zlín. Jedná se v prvním kroku o rešerši dvou typů databázových přístupů - NoSQL a In-memory databáze. Srovnání výhod, nevýhod se stávajícími SQL databázemi. Zohlednění použitého typu databázového systému v závislosti na použitém HW. Následně provedení výkonnostního testu NoSQL databáze v závislosti na její velikosti a počtu záznamů. Keywords: NoSQL; In-memory; Raspberry; SQLite; MongoDB; Cassandra; porovnanie; comparison Available in digital repository of UTB.
Škálovatelnost NoSQL a In-memory databází v závislosti na použitém HW

Téma DP je zadané firmou CROSS Zlín. Jedná se v prvním kroku o rešerši dvou typů databázových přístupů - NoSQL a In-memory databáze. Srovnání výhod, nevýhod se stávajícími SQL databázemi. Zohlednění ...

Marko, Ján; Prokopová, Zdenka; Zbraněk, Miroslav
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Terorizmus a kyberkriminalita
Verešová, Erika; Zelinka, Stanislav; Pávek, Ladislav
2015 - Slovak
Cieľom diplomovej práce je analýza aktuálnej situácie financovania terorizmu prostredníctvom počítačovej kriminality. Keywords: terorizmus; kybernetický terorizmus; kyberpriestor; kybernetická kriminalita; terorism; cyber-terorism; cyber-space; cyber-crime Available in digital repository of UTB.
Terorizmus a kyberkriminalita

Cieľom diplomovej práce je analýza aktuálnej situácie financovania terorizmu prostredníctvom počítačovej kriminality.

Verešová, Erika; Zelinka, Stanislav; Pávek, Ladislav
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases