Number of found documents: 138
Published from to

Výuka minulých časů pomocí jednoduchých pohádek
Šlégrová, Gabriela
2015 - English
Tato diplomová práce se zabývá výukou minulého času v anglickém jazyce u žáků druhého stupně s použitím jednoduchých pohádek. Cílem práce je zjistit, co se žáci díky nim naučí a do jaké míry jsou schopni nově nabyté znalosti aplikovat. Výzkum probíhal na základní škole se žáky 6. třídy a byla použita kvalitativní metoda. Výsledky výzkumu ukazují, že jednoduché pohádky ve výuce anglického jazyka jsou vhodné spíše jako doplňkový materiál. The thesis deals with the use of repetitive fairy tales in teaching English past simple tense to lower secondary learners. The aim of this work was to find out, what the pupils learn from them and to which extend. The research was held in a primary school with the 6th-grade pupils and a qualitative method was used. The results of the research show repetitive fairy tales and rhymes as a suitable additional material in English language classes. Keywords: jednoduché pohádky; výuka anglické gramatiky; žáci druhého stupně; motivace; puberta; minulý čas; repetitive fairy tales; teaching past tenses; lower secondary learners; motivation; pubescence; teaching grammar Available in digital repository of ZČU.
Výuka minulých časů pomocí jednoduchých pohádek

Tato diplomová práce se zabývá výukou minulého času v anglickém jazyce u žáků druhého stupně s použitím jednoduchých pohádek. Cílem práce je zjistit, co se žáci díky nim naučí a do jaké míry jsou ...

Šlégrová, Gabriela
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Výuka gramatiky u studentů od 15 do 19 let
Petříková, Eliška
2015 - English
Tato práce se zabývá výzkumem různých metod výuky gramatiky, a to konkrétně u dospělých studentů. Důraz byl dán na minulý čas, který byl zvolen jako gramatická oblast pro tento výzkum. Cílem této práce bylo prozkoumat vybrané množství učebnic dostupných na trhu a zaměřených na výuku dospělých studentů. Teoretická část popisuje teoretické pozadí výuky gramatiky: proč by měla být gramatika vůbec učena, zda dávat důraz spíše na přesnost nebo spíše na plynulost studentů v jazyce, jaké metody výuky gramatiky existují či jakou roli hraje gramatika ve výuce jazyků. Praktická část analyzuje sedm vybraných učebnic angličtiny na základní úrovni, s důrazem na první prezentaci a následné procvičování minulého času prostého. Výzkum ukázal, které knihy by se hodily na výuku dospělých studentů a co tento výzkum znamená pro pedagogickou praxi. This thesis deals with the research of different methods of grammar teaching. Special emphasis is put on the past tense, which was chosen as a grammar item to be analyzed in the practical part. The purpose of this thesis is to explore a selected number of textbooks on the market for the target group of adults and the teaching and learning at a language school. Keywords: gramatika; výuka; dospělí studenti; jazyk; lingvistika; angličtina; analýza učebnic; učebnice; grammar; teaching; didactics; adult learners; linguistics; language; english; textbook analysis; textbooks Available in digital repository of ZČU.
Výuka gramatiky u studentů od 15 do 19 let

Tato práce se zabývá výzkumem různých metod výuky gramatiky, a to konkrétně u dospělých studentů. Důraz byl dán na minulý čas, který byl zvolen jako gramatická oblast pro tento výzkum. Cílem této ...

Petříková, Eliška
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Sport jako motivace k učení anglického jazyka na sportovních školách
Firla, Marek
2015 - English
Tato práce se zabývá jedním z hlavních činitelů při učení, v tomto případě při učení anglického jazyka, a to je motivace. Cílem této práce je zjistit, zda právě sport ovlivňuje míru motivace k učení anglického jazyka a pokud ano, tak v jakém rozsahu. V teoretické části této práce je uvedeno několik možných definicí motivace, spolu s odlišnými teoriemi motivace, které vysvětlují, co člověka motivačně ovlivňuje v průběhu jeho činnosti. V další části je motivace zkoumána z pohledu edukačního procesu a jsou zde prezentovány možnosti, jak motivaci k ha učení zvýšit skrze různé motivační strategie. V následující části, která je praktická, jsou pak tyto poznatky využity. Práce má za úkol přispět k pochopení složitého procesu motivace a vysvětlit jak se projevuje ve školním prostředí a jak může být využita k dosažení efektivnějšího edukačního procesu. This thesis deals with the topic of motivation in English language learning by students, whose future may be influenced by professional sport. This thesis is composed of two elemental parts. In the background part, the term motivation is described from various points of views, with the emphasis being put on the educational motivation and possible ways to increase and maintain it by students via different motivational strategies. The research, which was conducted by 14 different athletes, is described in the second, practical, part of the thesis. At the very end of this thesis there are some possible suggestions how to use this influence in teacher´s advantage in order to achieve better results in second language acquisition. Keywords: motivace; studium; cizí jazyk; edukace; student; sport; motivation; study; second language; education; student; sport Available in digital repository of ZČU.
Sport jako motivace k učení anglického jazyka na sportovních školách

Tato práce se zabývá jedním z hlavních činitelů při učení, v tomto případě při učení anglického jazyka, a to je motivace. Cílem této práce je zjistit, zda právě sport ovlivňuje míru motivace k učení ...

Firla, Marek
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Multiplatformní mobilní aplikace pro Scrum
Strejc, Jan
2015 - English
Tato práce se zaměřuje na projekt management s použitím scrumu na mobilních zařízeních. V tomto textu prozkoumávám existující mobilní aplikace pro práci se scrumem, porovnávám dostupná řešení pro multiplatformní mobilní vývoj a popisuji možné způsoby distribuované komunikace mezi mobilními zařízeními bez dedikovaného serveru. Další část popisuje implementaci mobilní multiplatformní aplikace pro práci se scrumem, která vychází z výše uvedeného výzkumu. Na konci vytvořenou aplikaci testuji a zhodnotím výsledky. This work aims at project management using scrum on mobile devices. In this text I explore existing mobile applications for scrum, compare available solutions for multiplatform mobile development and describe possible ways of distributed mobile device synchronization without a dedicated server. Next part is about implementation of a multiplatform mobile application for scrum, which is based on the above mentioned research. In the end I test the created application and evaluate the results. Keywords: SCRUM; agilní vývoj; mobilní aplikace; Android; IOS; Windows; Cordova; SQLITE; GWT; distribuovaná komunikace; MDNS; Zero-conf; SCRUM; agile development; mobile application; Android; IOS; Windows; Cordova; SQLITE; GWT; distributed communication; MDNS; Zero-conf Available in digital repository of ZČU.
Multiplatformní mobilní aplikace pro Scrum

Tato práce se zaměřuje na projekt management s použitím scrumu na mobilních zařízeních. V tomto textu prozkoumávám existující mobilní aplikace pro práci se scrumem, porovnávám dostupná řešení pro ...

Strejc, Jan
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Metody pro řešení parciálních diferenciálních rovnic hyperbolického typu se zobecněnými tokovými funkcemi
Dadáková, Tereza
2015 - English
Práce se věnuje studiu řešení skalárních zákonů zachování se zobecněnými tokovými funkcemi. Pro nekonvexní tokové funkce mohou vznikat tzv. neklasická řešení, která porušují klasickou podmínku entropie, ale ukážeme, že i tato řešení jsou přípustná. Uvádíme také některé numerické metody, které jsou schopné tato neklasická řešení zachytit. This paper analyses solutions to scalar conservation law with generalized flux function. For non-convex flux functions the nonclassical shock wave may arise and this solution violates the classical Oleinik entropy condition, however we show, that also this solution is admissible. We also introduce some numerical methods, that are able to detect these nonclassical shocks. Keywords: skalární zákon zachování; podmínky entropie; neklasické řešení; scalar conservation law; entropy conditions; nonclassical solution Available in digital repository of ZČU.
Metody pro řešení parciálních diferenciálních rovnic hyperbolického typu se zobecněnými tokovými funkcemi

Práce se věnuje studiu řešení skalárních zákonů zachování se zobecněnými tokovými funkcemi. Pro nekonvexní tokové funkce mohou vznikat tzv. neklasická řešení, která porušují klasickou podmínku ...

Dadáková, Tereza
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Optimization of the existing test system
Strnad, Lukáš
2015 - English
Lukáš Strnad. Optimalizace stávajícího testovacího systému. Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací, Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická, 2015, vedoucí: Doc. Dr. Ing. Vjačeslav Georgiev Tato diplomová práce se zabývá testováním desky plošného spoje. Pro tento test je vytvořena speciální deska plošného spoje, která spojuje danou testovanou jednotku a periferní zařízení. Pro testovací systém je vyvinut program, který komunikuje s periferními zařízeními. Lukáš Strnad. Optimization of the existing test system. Department of Applied Electronics and Telecommunications, University of West Bohemia Faculty of Electrical Engineering, 2015, supervisor: Doc. Dr. Ing. Vjačeslav Georgiev This master's thesis is concern with testing of the printed circuit board. Special printed circuit board is designed for this test. This board connects the tested unit and peripheral devices. The program is developed for the test system. This program communicates with the peripheral devices. Keywords: ICT testování; LabView; klimatická komora; stavový automat; sériová komunikace; ict testing; LabView; climatic chamber; state machine; serial communication Available in digital repository of ZČU.
Optimization of the existing test system

Lukáš Strnad. Optimalizace stávajícího testovacího systému. Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací, Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická, 2015, vedoucí: Doc. Dr. Ing. ...

Strnad, Lukáš
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Tipy a rady pro efektivní učení jazyka
Pecková, Tereza
2015 - English
Diplomová práce se zabývá tipy a radami pro efektivní učení jazyka, konkrétně se zaměřením na oblast mluvení v angličtině. Pojednává o učení obecně, zahrnuje informace o pozadí uskutečněného výzkumu, jehož cílem bylo získat data o autonomii žáků v kontextu dovednosti mluvení a komentuje výsledky výzkumu. The thesis deals with the topic of advice for effective language learning in terms of speaking skills. The first part focuses on the theoretical background of the topic. It provides information about learning in general. The thesis focuses on language learning and teaching, specializing on speaking skills. Finally, the research is described and the thesis provides results and its implications. Keywords: učení; typy učení; strategie učení; styly učení; rámcový vzdělávací program; principy v jazykovém učení; efektivní učení; strategie v jazykovém učení v kontextu dovednosti mluvení; metoda; výsledky; důsledky; learning; types of learning; learning strategies; learning styles; framework educational programme for secondary schools; principles in language learning; effective learning; strategies in language learning in terms of speaking skills; method; results; implications Available in digital repository of ZČU.
Tipy a rady pro efektivní učení jazyka

Diplomová práce se zabývá tipy a radami pro efektivní učení jazyka, konkrétně se zaměřením na oblast mluvení v angličtině. Pojednává o učení obecně, zahrnuje informace o pozadí uskutečněného výzkumu, ...

Pecková, Tereza
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Využití krátkých videí ve výuce anglického jazyka
Marková, Lucie
2015 - English
Diplomová práce se zabývá tématem využití krátkých videí ve výuce anglického jazyka. Teoretická část poskytuje odpověď na otázku, proč jsou videa v době rychle se rozvíjející a stále se zdokonalující technologie poutavým prvkem, a mohou být považována za významný nástroj při výuce anglického jazyka. Diplomová práce se zde dále zabývá jednotlivými dovednostmi, které aktivity, založené na práci s krátkými videi, rozvíjejí. V závěru teoretické části je uvedeno (v porovnání s ostatními věkovými kategoriemi) čím je dospělý student specifický, a jaké výhody a úskalí skýtá práce s ním. V praktické části diplomové práce je prezentována výzkumná část, jenž byla součástí pilotážního testování nově vypracovaného výukového programu. Výzkum proběhl formou dotazníkového šetření a jeho hlavním cílem bylo zjistit, které z testovaných aktivit, zaměřených na různé dovednosti, byly z pohledu dospělého studenta anglického jazyka shledány nejužitečnějšími. Druhým sledovaným prvkem šetření byla zábavnost těchto aktivit. Výsledky přinesly zajímavé zjištění, že hodnocené aktivity se zásadně neliší, s ohledem na sledované prvky. Z analýzy výsledků lze však usuzovat, že určujícími faktory pro studenty a jejich práci s krátkými videi, jsou rozmanitost souvisejících aktivit, jejich střídání a zaměření na jednotlivé dovednosti. The thesis concerns itself with using short video clips in teaching English language. It provides an answer to the question why the videos are regarded as an engaging element, and can be seen as a powerful teaching tool in the world of advancing technology. Additionally, it analyzes individual skills that can be developed by using short videos in lessons and specifies characteristics of adult learners in comparison to other age categories. The associated research was carried out through questionnaires during a piloting of an online educational program and its consequent evaluation. The main objective of the study was to determine which of the tested activities, focused on different skills, were found the most useful and the most enjoyable from the perspective of an adult language student. The results yielded interesting findings that evaluated activities do not differ significantly with respect to the monitored elements. Based on the presented results, it may be concluded that the determining factors are the diversity of the related activities, their shuffle and the focus on individual skills. Keywords: krátká videa; dovednosti; dospělý student; výuka jazyků; technologie; nástroj; rozvíjet; zábavnost; užitečnost; aktivita; porozumění; poslech; čtení; psaní; mluvení; osvojování jazyka; video; language teaching; skills; listening; comprehension; reading; writing; speaking; teaching tool; activity; enjoyable; useful; technology; develop; adult learner; language acquisition Available in digital repository of ZČU.
Využití krátkých videí ve výuce anglického jazyka

Diplomová práce se zabývá tématem využití krátkých videí ve výuce anglického jazyka. Teoretická část poskytuje odpověď na otázku, proč jsou videa v době rychle se rozvíjející a stále se zdokonalující ...

Marková, Lucie
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Strategie prevence disciplinárních problémů v hodinách angličtiny na 2. stupňi základních škol
Schwarzová Kopačková, Markéta
2014 - English
Diplomová práce se zabývá strategiemi prevence disciplinárních problémů v hodinách angličtiny na 2. stupni základních škol. Práce zjišťuje techniky a strategie prevence a disciplinárních prostředků užívaných učiteli a doporučených žáky. Zároveň práce řeší otázku rozdílů v užívaných technikách v jazykových a nejazykových hodinách. The thesis examines the strategies to prevent discipline problems in English language classes of lowersecondary schools. The aim was to determine what prevention strategies and techniques teachers use and what prevention strategies and techniques pupils would recommend using with the focus on differences in language and non-language classes. Keywords: učitel; žák; nespolupracující chování; prevence disciplinárních problémů; disciplinární prostředky; stupeň závažnosti nevhodného chování; jazyková hodina; nejazyková hodina; behaviorální modul; teacher; pupil; misbehaviour; prevention of misbehaviour; disciplinary measures; seriousness of misbehaviour; language class; non-language class; behaviour management model Available in digital repository of ZČU.
Strategie prevence disciplinárních problémů v hodinách angličtiny na 2. stupňi základních škol

Diplomová práce se zabývá strategiemi prevence disciplinárních problémů v hodinách angličtiny na 2. stupni základních škol. Práce zjišťuje techniky a strategie prevence a disciplinárních prostředků ...

Schwarzová Kopačková, Markéta
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Prezentace gramatiky ve výuce anglického jazyka
Balín, Marek
2014 - English
Diplomová práce se zabývá prezentací gramatiky při výuce anglického jazyka. Teoretická část práce pojednává o různých možných přístupech při výkladu nového gramatického jevu a pozici gramatiky v procesu výuky cizího jazyka. Důraz je kladen na žáky druhého stupně ZŠ. Praktickou část tvoří výzkum, při němž byla zkoumána efektivita guided-discovery přístupu při výkladu nové látky. Výzkum probíhal v devátých a osmých třídách základních škol v ČR A Rusku. The thesis deals with the presentation of grammar in English lessons. Theoretical background mentions possible approaches/methods that can be used when introducing new grammar and the position of grammar within the process of studying foreign language. Attention is paid to the students of lower-secondary schools. The research was focused on the effectiveness of the guided-discovery approach. The experiment was done in the Czech Republic and Russia. Keywords: deduktivní přístup; explicitní výuka gramatiky; gramatika; gramatické pravidlo; guided discovery přístup; implicitní výuka gramatiky; induktivní přístup; osvojování jazyka; pubescenti; role učitele; Stephen Krashen; žákovská autonomie; deductive approach; explicit grammar presentation; grammar; grammatical rule; guided discovery approach; implicit grammar presentation; inductive approach; language acquisition; learner's authonomy; pubescents; Stephen Krashen Available in digital repository of ZČU.
Prezentace gramatiky ve výuce anglického jazyka

Diplomová práce se zabývá prezentací gramatiky při výuce anglického jazyka. Teoretická část práce pojednává o různých možných přístupech při výkladu nového gramatického jevu a pozici gramatiky v ...

Balín, Marek
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases