Number of found documents: 636
Published from to

Uplatnění multibody simulací při vývoji autobusů a trolejbusů
2020 -
Práce se zabývá uplatněním multibody simulací v dopravním strojírenství. Oblast použití multibody simulací při vývoji a ověřování dynamických vlastností vozidel je velmi rozsáhlá. Tato práce si neklade za cíl pojmout uvedenou problematiku vyčerpávajícím způsobem. Autor v této práci shrnuje své dlouhodobé zkušenosti z modelování, verifikování a návrhů podporujících zlepšení dynamických vlastností silničních prostředků hromadné dopravy osob (tj. autobusů a trolejbusů). Vozidlo (resp. konstrukce vozidla) je složitý (nejen) mechanický systém vystavený dlouhodobému provoznímu zatěžování náhodného charakteru. Nejvhodnější způsob k dosažení technicky a ekonomicky proveditelného řešení splňujícího požadavky na provozní pevnost a životnost vozidel, na jejich jízdní vlastnosti a na jízdní pohodlí a pasivní bezpečnost řidiče a cestujících je kombinace výpočetních a experimentálních metod. Důležitým článkem tohoto řetězce navazujících či doplňujících se činností jsou právě multibody simulace. V práci je shrnut význam přístupu k řešení problémů s využitím multibody modelů a je v ní uvedena stručná rešerše nejvýznamnější literatury zabývající se dopravními prostředky a modely člověka, které jsou využívány při vyšetřování (převážně) pasivní bezpečnosti řidiče a cestujících. Je stručně uveden seznam nejčastějších simulací s multibody modely silničních prostředků hromadné dopravy osob. Jsou prezentovány multibody modely silničních prostředků hromadné dopravy osob (autobusů a trolejbusů). Pro získání dat o konstrukčních prvcích vozidel, jejichž určité vlastnosti bylo nutné v modelech zohlednit, byla v některých případech provedena potřebná laboratorní měření. Pozornost je věnována přístupům k modelování klíčových pružně tlumicích prvků pro dynamické chování silničních prostředků hromadné dopravy osob, kterými jsou vzduchové pružiny, hydraulické tlumiče pérování a pneumatiky. Jsou uvedeny postupy a výsledky laboratorních měření, které byly použity pro získání potřebných údajů. Z oblasti biomechaniky je popsán zjednodušený parametrický multibody model člověka. Tento model lze implementovat jako řidiče či cestujícího do silničních prostředků hromadné dopravy, se kterými je možné provést simulace vybraných provozních situací. Využitelnost uvedených teoretických přístupů je podpořena simulacemi s multibody modely silničních prostředků hromadné dopravy osob na konkrétních reálných případech technické praxe. Výsledky většiny simulací jsou ověřeny experimentálními měřeními na reálných vozidlech. V závěru práce jsou shrnuty dosažené výsledky a je uveden výhled činností do budoucna. Základem práce jsou zejména poznatky z řešení výzkumných projektů a komerčních zakázek ve společnosti Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. (VZÚ Plzeň), dříve s názvem ŠKODA VÝZKUM s.r.o. S ohledem zaměření společnosti VZÚ Plzeň na aplikovaný výzkum a z důvodu, že multibody dynamika je v této společnosti záležitostí jednotlivců, mají jeho realizační výstupy převážně aplikační charakter. Přínos pro rozvoj oboru v nadnárodním měřítku je zejména v hledání nových přístupů ke zdokonalování multibody modelů a v netradičních aplikacích. VZÚ Plzeň má širokou experimentální základnu i zkušené odborníky na kvalifikovanou realizaci experimentálních měření. Toto experimentální zázemí bylo využito pro verifikaci většiny výpočtových modelů na základě provozních a laboratorních měření na reálných konstrukcích. Keywords: multibody dynamika; počítačové simulace; dopravní prostředky Available in the ZČU Library.
Uplatnění multibody simulací při vývoji autobusů a trolejbusů

Práce se zabývá uplatněním multibody simulací v dopravním strojírenství. Oblast použití multibody simulací při vývoji a ověřování dynamických vlastností vozidel je velmi rozsáhlá. Tato práce si ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Fauna blýskáčků řepky olejky v České republice
Hrudová, Eva
2019 - Czech
Keywords: blýskáček řepkový; škůdci; řepka olejná Available to registered users in the Library of Mendel University.
Fauna blýskáčků řepky olejky v České republice

Hrudová, Eva
Mendelova univerzita v Brně, 2019

Applications of high-speed camera systems
Vítek, Stanislav
2019 - English
Available in digital repository of ČVUT.
Applications of high-speed camera systems

Vítek, Stanislav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Full-time and full-authority vehicle advance control system design techniques
Haniš, Tomáš
2019 - English
This habilitation thesis is focused on Full-time Full-authority vehicle (motion) control system design methodologies and their applications, mainly in the automotive domain. The technology is well known in aerospace and especially in the Flight Control System community. It is however for some obscure reason completely ignored by the automotive community and therefore missing in vehicles. Furthermore, the development of complex control system architectures, fulfilling multi-domain and often contradicting objectives of rigid body motion control requirements versus constraining requirements (coming from structural loading objective, crew and passengers comfort requirements, etc.) is of interest of this thesis.Předkládaná habilitace pojednává o vývoji metodologie řídicích systémů s plnou kontrolou nad manévry dopravního prostředku a její aplikací v oblasti automobilového průmyslu. Tato technologie je velmi dobře známá v leteckém a kosmickém průmyslu a komunitě zabývající se návrhem řídicích systémů pro letadla, nicméně naprosto opomíjená automobilovou komunitou. Předkládaná habilitační práce se dále soustřední na návrh řídicích systémů respektující často protichůdné požadavky na provedení samotného manévru a požadavky na strukturální zatížení, případně komfort posádky/řidiče nebo pasažérů. Available in digital repository of ČVUT.
Full-time and full-authority vehicle advance control system design techniques

This habilitation thesis is focused on Full-time Full-authority vehicle (motion) control system design methodologies and their applications, mainly in the automotive domain. The technology is well ...

Haniš, Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Analýza vybraných zdravotných a bezpečnostných rizík v technologickom procese produkcie lesnej biomasy
Gejdoš, Miloš
2019 - Slovak
Keywords: lesní biomasa; štěpky Available to registered users in the Library of Mendel University.
Analýza vybraných zdravotných a bezpečnostných rizík v technologickom procese produkcie lesnej biomasy

Gejdoš, Miloš
Mendelova univerzita v Brně, 2019

SELF-STABILIZED GROUPS OF MICRO AERIAL VEHICLES
Saska, Martin
2019 - English
The goal of this habilitation thesis is to aggregate our research on stabilization and con- trol of cooperating robots in real environments without the need to build a dedicated infrastructure. The thesis presents methodologies and enabling techniques for controlling teams of autonomous robots acting in a shared working space, using onboard localization sensors only. The main contribution of this work lies in the design of methods for motion planning and stabilization of formations of ground and aerial robots, and for bio-inspired behav- ioral control patterns for swarms of multi-rotor micro aerial vehicles (MAVs). All pre- sented approaches are designed to satisfy the constraints imposed by a system of onboard relative localization of teammates, which was designed as the main sensor to enable the deployment of groups of cooperating robots in environments without external localiza- tion. The attached publications present theoretical studies specifying the requirements for the relative localization sensor to satisfy the stability of MAV swarms and convergence of motion of compact formations. In addition to the theoretical contribution, a large part of this document is dedicated to applications of the methodologies, since robotics is an application-oriented and application- motivated scientific field. Most of the methods presented here have been verified experi- mentally in environments reflecting the target applications. Continuous experimental ver- ification of the methods is an added value of the results that have been achieved. Direct interconnection between the methods designed for MAV group control and stabilization and the properties of the MAV sensors described in the real-world experiments is a crucial attribute of the work presented here. It has enabled the scientific results to be transferred into real deployment and into industrial applications, as has been shown in numerous examples in the thesis. Intensive validation of system performance in demanding envi- ronments was also a key factor in the MBZIRC 2017 competition, where our solution for a multi-robot challenge outperformed the results of all other competitors, most of whom had relied on laboratory testing only. Cohesive linkage between theoretical principles, on the one hand, and real experience and industrial solutions, on the other, has also provided a decisive competitive advantage for students of our team in their further career. Available in digital repository of ČVUT.
SELF-STABILIZED GROUPS OF MICRO AERIAL VEHICLES

The goal of this habilitation thesis is to aggregate our research on stabilization and con- trol of cooperating robots in real environments without the need to build a dedicated infrastructure. ...

Saska, Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Equilibrium Computation in Dynamic Games
Bošanský, Branislav
2019 - English
This habilitation thesis presents advancements in computing exact and approximate solution concepts in dynamic games. Dynamic games model scenarios that evolve over time, players are able to perform actions that modify the environment, however, the players do not have perfect information about the environment and receive only partial information as observations. We consider strictly competitive (or zero-sum) games where a gain of one player is a loss of the opponent as well as general-sum games. Similarly, we consider both games with a finite, pre-defined number of moves (horizon) after which the game terminates, as well as games where the number of moves is not fixed. There are several key contributions. For zero-sum games, we provide algorithmic contributions for games with both finite and with infinite horizon. For finite games, we adopted the incremental strategy-generation technique in order to scale-up to larger domains and also provided the first algorithm for approximately solving games where players have imperfect memory (imperfect recall). For games with infinite horizon, we provide the first algorithms for approximately solving games where at least one player has partial information about the environment. For general-sum games, we provide several theoretical results determining the complexity of computing a Stackelberg Equilibrium and novel algorithms for its computation in finite dynamic games. Moreover, we formally define a novel solution concept, a variant of Stackelberg Equilibrium termed Stackelberg Extensive-Form Correlated Equilibrium, and we show that this solution concept is important both from the theoretical perspective, since the computational complexity is often lower compared to Stackelberg Equilibrium, as well as from the practical perspective. To this end, we propose an algorithm that uses this new solution concept in order to quickly compute a Stackelberg Equilibrium. Available in digital repository of ČVUT.
Equilibrium Computation in Dynamic Games

This habilitation thesis presents advancements in computing exact and approximate solution concepts in dynamic games. Dynamic games model scenarios that evolve over time, players are able to perform ...

Bošanský, Branislav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Integrovaný manažment a kultúrne ekosystémové služby vo vybraných chránených územiach na Maltských ostrovoch
Tomaškinová, Judita
2019 - Slovak
Keywords: ekosystémové služby; Národní park Il-Majjistral (Malta) Available to registered users in the Library of Mendel University.
Integrovaný manažment a kultúrne ekosystémové služby vo vybraných chránených územiach na Maltských ostrovoch

Tomaškinová, Judita
Mendelova univerzita v Brně, 2019

Využití virtuální a rozšířené reality v průmyslových podnicích
2019 -
Práce se zabývá aktuální problematikou nasazení virtuální a rozšířené reality (čili imerzních technologií) v průmyslu. V současnosti, kdy mnohé podniky již prošly fází digitalizace, začínají být připraveny na budoucí realizaci vize Industry 4.0. Využití virtuální a rozšířené reality je (dle prestižních prognostických agentur) jedním ze stěžejní pilířů pro realizaci této vize. V současnosti dosáhla virtuální realita technologické fáze zralosti, rozšířená realita je však stále se vyvíjející technologie. V práci jsou nejprve definovány základní pojmy. Dále je provedena analýza nejen ve smyslu již využívaných možností využití, ale také z hlediska pravděpodobných vizí. Tato analýza se opírá o vylepšení podnikových procesů pomocí imerzních technologií a přináší pro mnoho procesu varianty a jejich srovnání. Analýza je podpořena vlastním dlouholetým realizovaným výzkumem, který je v práci také uveden v podobě případových studií. Využití imerzních technologií je pak zkoumáno v kontextu životního cyklu produktu a napojení na nástroje PLM. Na základě praktických zkušeností s projekty zabývajícími se imerzními technologiemi, je pak navržena metodika pro tvorbu virtuální obsahu vhodného pro imerzní technologie. Keywords: virtuální realita; rozšířená realita; průmysl; průmysl 4.0; imerzní technologie Available in the ZČU Library.
Využití virtuální a rozšířené reality v průmyslových podnicích

Práce se zabývá aktuální problematikou nasazení virtuální a rozšířené reality (čili imerzních technologií) v průmyslu. V současnosti, kdy mnohé podniky již prošly fází digitalizace, začínají ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2019

Vliv různých teplotních režimů na vybrané jakostní ukazatele sýrů zrajících pod mazem
Cwiková, Olga
2019 - Czech
Keywords: kvalita potravin; sýry; mléčné výrobky Available to registered users in the Library of Mendel University.
Vliv různých teplotních režimů na vybrané jakostní ukazatele sýrů zrajících pod mazem

Cwiková, Olga
Mendelova univerzita v Brně, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases